Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості. 7. Особливості обліку об’єктів інвестиційної нерухомості

ВОРОНАЯ НАТАЛІЯ, БІЛОВА НАТАЛЯ, НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 59
В обраному У обране
Друк

Бухгалтерський облік

 

Особливий порядок бухгалтерського обліку об’єктів інвестиційної нерухомості передбачений П(С)БО 32. Відповідно до нього інвестиційна нерухомість це власні чи орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, розташовані на землі, що утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності (п. 4 П(С)БО 32).

Таким чином, головним для класифікації нерухомості як інвестиційної є характер її використання. Покажемо на схемі, при виконанні яких умов нерухомість може претендувати на статус інвестиційної.

 

img 1

Рис. 7.1. Критерії розмежування інвестиційної та операційної нерухомості

А як бути в ситуації, коли один об’єкт нерухомості використовується для різних цілей: і для отримання орендної плати (та/або для збільшення власного капіталу), і для виробництва, реалізації продукції, адміністративних цілей тощо?

img 2Пункт 6 П(С)БО 32 пропонує таке рішення. Так, якщо частини нерухомості, які мають різне призначення:

можуть бути продані окремо (або окремо передані у фінансову оренду), то ці різні частини відображають як окремі інвентарні об’єкти у складі інвестиційної та операційної нерухомості;

не можуть бути продані окремо (тобто розподіл об’єкта на частини неможливий), об’єкт визнають інвестиційною нерухомістю за умови його використання переважно для цілей отримання орендної плати та/або збільшення власного капіталу.

За наявності ознак, за якими об’єкт ОЗ може бути віднесено і до операційної, і до інвестиційної нерухомості, підприємство самостійно розробляє критерії для їх розподілу та закріп­лює в розпорядчому документі про облікову політику.

Не вважають інвестиційною нерухомість, яка (п. 5 П(С)БО 32):

1) є операційною або призначена для використання в майбутньому як операційна нерухомість;

2) утримується для продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

3) будується або поліпшується за дорученням третіх сторін;

4) перебуває у процесі будівництва або поліпшення з метою використання в майбутньому як інвестиційної нерухомості*;

5) надана у фінансову оренду іншому суб’єкту господарювання.

* Якщо існуючий об’єкт інвестнерухомості поліпшується для продовження використання у тих самих цілях, то такий об’єкт залишається у складі інвестиційної нерухомості (п. 25 П(С)БО 32).

Важливо! Класифікувати як інвестиційну можна лише ту нерухомість, що здається (передаватиметься) в операційну (а не фінансову!) оренду

Облік наявності та руху об’єктів інвестнерухомості здійснюється на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість».

Одиницею обліку інвестнерухомості п. 9 П(С)БО 32 визначає земельну ділянку, будівлю (її частину) або їх поєднання, а також активи, що утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і сукупно генерують грошові потоки.

Оцінка інвестиційної нерухомості. Придбана (створена) інвестнерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю (див. табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Первісна вартість інвестиційної нерухомості

Спосіб

надходження

Норма П(С)БО 32

Складові первісної вартості інвестиційної нерухомості

Придбання за грошові кошти

П. 10

Первісна вартість складається із:
— сум, що сплачуються постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); — реєстраційних зборів, державного мита й аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на інвестнерухомість; — сум непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються підприємству); — юридичних послуг, комісійних винагород, пов’язаних із придбанням інвестиційної нерухомості; — інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням і доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою

Самостійне створення

П. 11

Первісною є вартість інвестнерухомості, визначена на дату початку використання, виходячи із загальної суми витрат на її створення

Отримання на умовах фінансової оренди

П. 12

Первісну вартість інвестиційної нерухомості, отриманої у фінансову оренду, визначають відповідно до П(С)БО 14, тобто за найменшою на початок строку оренди оцінкою:
— справедливою вартістю активу або — теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів

Придбання на умовах відстрочення платежу

П. 13

Первісною вартістю визнають ціну згідно з договором. При цьому винагороду постачальнику на суму різниці між договірною ціною та загальною сумою платежів на його користь визнають фінансовими витратами

 

На кожну дату балансу об’єкти інвестиційної нерухомості можуть оцінюватися за одним із двох методів, зазначених у п. 16 П(С)БО 32:

1) за справедливою вартістю (якщо її можна достовірно визначити). Алгоритм визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості описано в пп. 19 — 21 П(С)БО 32. Для проведення оцінки інвестиційної нерухомості П(С)БО 32 не зобов’язує вдаватися до послуг професійних оцінювачів;

2) за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, які визнають відповідно до П(С)БО 28. Цей метод використовують, якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Вибраний підхід застосовують до оцінки всіх подібних об’єктів інвестнерухомості.

Інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю, амортизації не підлягає

У цьому випадку на кожну дату балансу необхідно коригувати вартість об’єкта шляхом порівняння його балансової та справедливої вартостей. Зміну вартості об’єкта інвестиційної нерухомості на дату балансу відображають у складі інших операційних доходів (субрахунок 710) або інших витрат операційної діяльності (субрахунок 940). Такий порядок передбачено п. 22 П(С)БО 32.

При оцінці за первісною вартістю об’єкти підлягають амортизації (у порядку, аналогічному для ОЗ, та із застосуванням тих самих методів — див. с. 38). Такі об’єкти щороку тестуються на предмет зменшення/відновлення корисності згідно з П(С)БО 28. Інформацію про суму зносу інвестнерухомості узагальнюють на субрахунку 135 «Знос інвестиційної нерухомості».

Пам’ятайте: амортизації не підлягають земельні ділянки (п. 22 П(С)БО 7).

Інвестнерухомість, що обліковується за первісною вартістю, переоцінці не підлягає (п. 18 П(С)БО 32). Пояснюється це тим, що такий метод оцінки застосовується тільки в тому випадку, коли неможливо достовірно визначити справедливу вартість об’єкта.

Поліпшення та ремонт. Як і стосовно об’єктів ОЗ, первісна вартість інвестнерухомості збільшується на суму витрат, пов’язаних з її поліпшенням (модернізація, модифікація, добудовування, дообладнання, реконструкція тощо), що спричинює збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від її використання (п. 14 П(С)БО 32).

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єктів інвестиційної нерухомості в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від її використання, включають до складу витрат звітного періоду (п. 15 П(С)БО 32).

Переведення активів до складу інвестиційної нерухомості, виведення зі складу інвестиційної нерухомості. Згідно з п. 24 П(С)БО 32 переведення нерухомості до складу інвестиційної або виведення з її складу здійснюється тільки у випадку зміни характеру використання нерухомості.

Переведення інвестиційної нерухомості, що оцінюється за первісною вартістю, до складу операційної нерухомості чи запасів, а також зі складу операційної нерухомості чи запасів до складу інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, труднощів не викликає. Адже різниці між балансовою та первісною вартостями об’єктів для цілей оцінки не виникає. Що стосується інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, то тут існують особливості.

1. У разі переведення операційної нерухомості до інвестиційної, що оцінюватиметься за справедливою вартістю, різницю між балансовою (залишковою) вартістю операційної нерухомості та справедливою вартістю інвестиційної нерухомості відображають у порядку, передбаченому П(С)БО 7 для дооцінок та уцінок* (п. 27 П(С)БО 32).

* Про відображення в обліку уцінок та дооцінок див. на с. 46.

2. Якщо здійснюють переведення об’єкта із запасів до інвестиційної нерухомості, що оцінюватиметься за справедливою вартістю, то різницю між справедливою вартістю нерухомості на дату переведення та балансовою (залишковою) вартістю визнають іншими доходами чи іншими витратами періоду (п. 28 П(С)БО 32).

3. Після завершення будівництва інвестиційної нерухомості, що обліковуватиметься за справедливою вартістю, різницю між справедливою вартістю та витратами на будівництво визнають іншим операційним доходом або іншими витратами операційної діяльності періоду, в якому завершено будівництво (п. 29 П(С)БО 32).

4. У разі переведення інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, до операційної або до складу запасів собівартість таких ОЗ чи запасів визначають за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості на дату переведення (п. 26 П(С)БО 32).

 

Податковий облік

 

ПКУ взагалі не згадує про інвестиційну нерухомість і, як результат, не передбачає будь-яких спеціальних правил податкового обліку таких об’єктів.

Із позиції ПКУ об’єкти нерухомості, що обліковуються в бухгалтерському обліку як інвестиційна (за винятком земельних ділянок), вартістю понад 2500 гривень з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) більше одного року (чи операційного циклу, якщо він більше року), цілком вписуються у визначення ОЗ, наведене в п.п. 14.1.138 ПКУ.

Амортизація земельних ділянок у податковому обліку, як і в бухгалтерському, не нараховується (п.п. 145.1.7 ПКУ)

Інші об’єкти інвестнерухомості (будівлі та споруди), якщо вони призначені для використання в господарській діяльності підприємства (здавання в оренду), нарівні з іншими об’єктами ОЗ підлягають податковій амортизації. Пояснимо нашу позицію.

Відповідно до п. 144.1 ПКУ витрати на придбання та самостійне виготовлення (створення) ОЗ, а також витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшень ОЗ, що перевищують 10-відсотковий «ремонтний» ліміт, підлягають податковій амортизації. Будівлі та споруди, визнані в бухобліку об’єктами інвестнерухомості, у податковому обліку мають бути зараховані до складу ОЗ групи 3.

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ застерігають наказом по підприємству в момент визнання цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) (п.п. 145.1.2 ПКУ). Установлений строк не може бути нижче мінімального: для будівель 20 років, для споруд 15 років (п. 145.1 ПКУ). При цьому будь-яких особливостей класифікації будівель, споруд (їх частин), що обліковуються в бухобліку як інвестиційна нерухомість, ПКУ не встановлює, тобто на них повною мірою поширюються норми його ст. 144 146 (докладніше див. на с. 8).

А як бути, якщо в бухгалтерському обліку підприємство на дату балансу відображає у фінансовій звітності інвестнерухомість за справедливою вартістю? Запитання це не випадкове. Адже п.п. 145.1.9 ПКУ приписує здійснювати нарахування амортизації для цілей оподаткування «за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності». При цьому об’єкти інвестиційної нерухомості, оцінені за справедливою вартістю, як ми з’ясували, амортизації в бухобліку не підлягають. Невже і в податковому обліку їх не можна амортизувати?

За нашим переконанням, це не так. Можна з упевненістю стверджувати: п.п. 145.1.9 ПКУ просто уточнює, що методи податкової амортизації мають бути закріплені в наказі «про облікову політику з метою складання фінансової звітності», але не зобов’язує застосовувати ті самі методи амортизації, які використовуються в бухобліку щодо конкретних об’єктів ОЗ.

Та все-таки, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, рекомендуємо в наказі про облікову політику застерегти, наприклад, прямолінійний метод нарахування амортизації для групи «Будівлі, споруди та передавальні пристрої». Також там слід уточнити, що цей метод використовується і при нарахуванні податкової амортизації для інвестиційної нерухомості, яка оцінюється в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю. Тоді ви на законних підставах зможете нараховувати податкову амортизацію на всі об’єкти інвестнерухомості, включаючи ті з них, які оцінені в бухобліку за справедливою вартістю. Однак не виключено, що податківці займуть в цьому питанні фіскальну позицію. Тому безпечніше буде запастися індивідуальною податковою консультацією із цього приводу.

Відображення в декларації з податку на прибуток суми амортизації залежить від того, чи є надання в оренду основним видом діяльності підприємства.

Так, якщо це основний вид діяльності, то амортизацію об’єкта інвестнерухомості відображають у складі собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) (рядок 05.1 декларації).

У разі коли оренда — неосновна діяльність, суму нарахованої амортизації включають до складу інших операційних витрат (п.п. «б» п.п. 138.10.4 ПКУ) і відображають у рядку 06.4.43 додатка ІВ до декларації*.

* Податківці в консультації, розміщеній у підкатегорії 102.30.02 БЗ, пропонують у цій ситуації використовувати рядок 06.4.21 додатка ІВ. Проте, на наш погляд, це некоректно (докладніше див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 30, с. 26).

Увага! Зміна (збільшення/зменшення) справедливої вартості інвестиційної нерухомості на дату балансу, що відображається в бухобліку, жодним чином не впливає на оподаткування. Адже в податковому обліку об’єкти інвестнерухомості розглядаються як повноцінні об’єкти ОЗ, що підлягають податковій амортизації, яка і потрапляє до витрат.

Порядок відображення в обліку основних операцій з об’єктами інвестиційної нерухомості покажемо на прикладах (див. табл. 7.2).

Таблиця 7.2. Облік операцій з інвестиційною нерухомістю

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1. Придбання будівлі, визнаної об’єктом інвестиційної нерухомості

1

Перераховано збір до Пенсійного фонду при купівлі нерухомості

651

311

9600,00

2

Перераховано суму держмита

642

311

9600,00

3

Оплачено інші витрати, понесені у зв’язку з придбанням та оформленням права власності на об’єкт нерухомості

371

311

13000,00

4

Відображено податковий кредит з ПДВ (умовно)

641/ПДВ

644

700,00

5

Оформлено право власності на будівлю, визнану об’єктом інвестиційної нерухомості

152

631

960000,00

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

192000,00

7

Включено до первісної вартості будівлі держмито

152

642

9600,00

8

Включено до первісної вартості суму інших витрат, пов’язаних із придбанням будівлі

152

631 (685)

12300,00

9

Списано раніше нараховану суму податкового кредиту з ПДВ

644

631 (685)

700,00

10

Відображено залік заборгованостей

631
(685)

371

13000,00

11

Нараховано збір до Пенсійного фонду з купівлі нерухомості

152

651

9600,00

12

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

991500,00

13

Об’єкт інвестиційної нерухомості введено в експлуатацію (960000,00 грн. + 9600,00 грн. + 12300,00 грн. + 9600,00 грн.)

100

152

991500,00

—*

* У податковому обліку сформовано первісну вартість об’єкта ОЗ групи 3 у розмірі 991500,00 грн.

14

Перераховано продавцеві вартість будівлі

631

311

1152000,00

2. Оцінка на дату балансу об’єкта інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю

Вихідні дані. Первісна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості — 173900,00 грн., справедлива вартість об’єкта на першу після визнання дату балансу — 180000,00 грн., справедлива вартість об’єкта на наступну дату балансу — 175000,00 грн.

1

Відкориговано балансову вартість об’єкта інвестиційної нерухомості у зв’язку зі збільшенням його справедливої вартості на першу після визнання дату балансу

100

710

6100,00

710

791

6100,00

2

Відкориговано балансову вартість об’єкта інвестиційної нерухомості у зв’язку з подальшим зменшенням його справедливої вартості на наступну дату балансу

940

100

5000,00

791

940

5000,00

3. Переведення об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю

3.1. Справедлива вартість перевищує залишкову вартість об’єкта нерухомості

Вихідні дані. Первісна вартість об’єкта ОЗ (будівлі), який планується перевести до складу інвестиційної нерухомості, — 450000,00 грн., сума нарахованого зносу на дату переведення — 330000,00 грн., залишкова вартість об’єкта ОЗ, що підлягає переведенню, — 120000,00 грн., справедлива вартість — 125000,00 грн. Переоцінка будівлі раніше не здійснювалася.

1

Списано суму зносу будівлі, нараховану в період її обліку у складі операційної нерухомості

131

103

330000,00

2

Різницю між справедливою та залишковою вартостями об’єкта нерухомості віднесено на збільшення капіталу в дооцінках

103

411

5000,00

3

Будівлю переведено до складу інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю

100

103

125000,00

3.2. Залишкова вартість об’єкта нерухомості перевищує його справедливу вартість

Вихідні дані. Первісна вартість об’єкта ОЗ (будівлі), який планується перевести до складу інвестиційної нерухомості, — 650000,00 грн., сума нарахованого зносу на дату переведення — 530000,00 грн., залишкова вартість об’єкта ОЗ, що підлягає переведенню, — 120000,00 грн., справедлива вартість об’єкта — 115000,00 грн. Переоцінка будівлі раніше не здійснювалася.

1

Списано суму зносу будівлі, нараховану в період її обліку у складі операційної нерухомості

131

103

530000,00

2

Будівлю переведено до складу інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю

100

103

115000,00

3

Різницю між справедливою та залишковою вартостями об’єкта нерухомості віднесено до складу витрат

975

103

5000,00

793

975

5000,00

4. Переведення об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю

Вихідні дані. Первісна вартість об’єкта ОЗ (будівлі), який планується перевести до складу інвестиційної нерухомості, — 800000,00 грн., сума нарахованого зносу на дату переведення — 650000,00 грн.

1

Будівлю переведено до складу інвестиційної нерухомості за первісною вартістю

100

103

800000,00

2

Перенесено суму нарахованого зносу

131

135

650000,00

5. Переведення запасів до складу інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю

1

Об’єкт нерухомості переведено зі складу запасів до складу інвестиційної нерухомості

100

281 (286)

630000,00

6. Переведення запасів до складу інвестиційної нерухомості, що обліковується

за справедливою вартістю

6.1. Справедлива вартість перевищує балансову

Вихідні дані. Балансова вартість об’єкта становить 400000,00 грн., справедлива вартість — 402000,00 грн.

1

Об’єкт нерухомості переведено зі складу запасів до складу інвестиційної нерухомості (за балансовою вартістю)

100

281
(286)

400000,00

2

Відображено різницю між справедливою та балансовою вартостями об’єкта на дату його переведення

100

746

2000,00

746

793

2000,00

6.2. Справедлива вартість нижче балансової

Вихідні дані. Балансова вартість об’єкта дорівнює 400000,00 грн., справедлива вартість — 390000,00 грн.

1

Об’єкт нерухомості переведено зі складу запасів до складу інвестиційної нерухомості (за балансовою вартістю)

100

281
(286)

400000,00

2

Відображено різницю між справедливою та балансовою вартостями нерухомості на дату переведення

975

100

10000,00

793

975

10000,00

7. Будівництво об’єкта інвестиційної нерухомості

1

Оплачено вартість робіт і послуг сторонніх організацій

371

311

120000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

644

20000,00

3

Вартість робіт і послуг сторонніх організацій включено до складу капітальних інвестицій

151

631
(685)

100000,00

4

Списано відображену раніше суму податкового кредиту з ПДВ

644

631
(685)

20000,00

5

Проведено залік заборгованостей

631
(685)

371

120000,00

6

Передано на будівництво об’єкта будматеріали та МШП

151

20
(22)

70000,00

7

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві об’єкта

151

661

40000,00

8

Нараховано ЄСВ на зарплату працівників, зайнятих будівництвом (ставка 37 % — умовно)

151

651

14800,00

9

Нараховано амортизацію необоротних активів, що використовуються при будівництві

151

13

10200,00

09

10200,00

10

Об’єкт інвестиційної нерухомості введено в експлуатацію

100

151

235000,00

—*

* У податковому обліку сформовано первісну вартість об’єкта ОЗ групи 3 у сумі 235000,00 грн.

11

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку на суму капітальних інвестицій

09

235000,00

12

Відображено різницю між справедливою вартістю нерухомості та витратами на будівництво (якщо інвестнерухомість обліковується за справедливою вартістю):

— справедлива вартість вища за витрати на будівництво

100

710

5000,00

710

791

5000,00

— справедлива вартість нижча за витрати на будівництво

940

100

3000,00

791

940

3000,00

8. Амортизація об’єкта інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю

1

Нараховано амортизацію об’єкта інвестиційної нерухомості:

— якщо надання в оренду є основним видом діяльності

23

135

17000,00

903

23

17000,00

17000,00

— якщо надання в оренду — неосновний вид діяльності або нерухомість утримується для збільшення власного капіталу

949

135

17000,00

17000,00

791

949

17000,00

2

Відображено збільшення позабалансового рахунка на суму нарахованої амортизації

09

17000,00

9. Переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу запасів (необоротних активів, утримуваних для продажу)

9.1. Інвестиційна нерухомість обліковувалася за справедливою вартістю

1

Відображено переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу запасів у зв’язку з початком його підготовки до продажу

286

100

200000,00

9.2. Інвестиційна нерухомість обліковувалася за первісною вартістю

1

Списано нарахований знос

135

100

80000,00

2

Відображено переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу запасів у зв’язку з початком його підготовки до продажу (за залишковою вартістю)

286

100

200000,00

10. Переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу операційної

10.1. Інвестиційна нерухомість обліковувалася за справедливою вартістю

1

Переведено об’єкт інвестиційної нерухомості до складу операційної

103
(101)

100

600000,00

10.2. Інвестиційна нерухомість обліковувалася за первісною вартістю

1

Об’єкт інвестнерухомості переведено до складу операційної

103

100

800000,00

2

Перенесено суму накопиченого зносу

135

131

60000,00

11. Ліквідація об’єкта інвестиційної нерухомості

1

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта інвестиційної нерухомості

976

651, 661, 685 тощо

15000,00

15000,00

2

Списано знос об’єкта інвестиційної нерухомості (якщо він обліковувався за первісною вартістю)

135

100

300000,00

3

Списано балансову вартість об’єкта інвестнерухомості, що ліквідується

976*

100

160000,00

160000,00**

* Якщо ліквідація здійснюється за самостійним рішенням без надання податковому органу документів про знищення, розбирання цього об’єкта, що підтверджують неможливість його подальшого використання, то додатково відображаємо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ проводкою Дт 976 — Кт 641/ПДВ. ** Припустимо, залишкова вартість об’єкта нерухомості в бухгалтерському та податковому обліку збігається, ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

4

Оприбутковано ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта інвестиційної нерухомості

20

746

12000,00

12000,00

746

793

12000,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць