Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Операції з нематеріальними активами. 4. Облік вибуття нематеріальних активів

ВОРОНАЯ НАТАЛІЯ, БІЛОВА НАТАЛЯ, НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 59
Друк

Вибуття НМА може відбуватися з різних причин: продаж, унесення до статутного капіталу іншого підприємства, безоплатна передача, ліквідація. Розглянемо, як відображаються зазначені операції в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

 

4.1. Продаж за грошові кошти

Бухгалтерський облік

 

Перш ніж продати НМА, ви повинні перевести його до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (субрахунок 286). Із місяця, наступного за місяцем переведення, припиняється нарахування амортизації такого НМА.

Припустимо, на дату балансу об’єкт залишився нереалізованим. Тоді його відображають в обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: за балансовою вартістю або за чистою вартістю реалізації (п. 9 розд. II П(С)БО 27).

Суму перевищення балансової вартості активу над чистою вартістю реалізації включають до складу інших операційних витрат (Дт 946 — Кт 286).

Якщо в подальшому чиста вартість реалізації збільшується, коригування вартості необоротних активів, утримуваних для продажу, визнають іншими операційними доходами звітного періоду (Дт 286 — Кт 719). При цьому сума доходу не повинна перевищувати визнаних раніше витрат від уцінки необоротних активів, утримуваних для продажу (п. 11 П(С)БО 27).

Дохід від продажу НМА відображають по кредиту субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». Балансову вартість активу при його реалізації списують до дебету субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Зверніть увагу: якщо проданий об’єкт НМА дооцінювався, то згідно з п. 24 П(С)БО 8 суму перевищення дооцінок над уцінками потрібно включити до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках (Дт 412 — Кт 441).

А от у випадку, коли переданий об’єкт НМА раніше ви отримали безоплатно, у бухобліку не забудьте списати в дохід залишок додаткового капіталу, сформованого при його безоплатному отриманні (Дт 424 — Кт 745).

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. На відміну від бухобліку, у податковому обліку будь-якого передпродажного «переведення» об’єктів НМА не здійснюють. Нараховувати амортизацію щодо реалізованого НМА припиняють із місяця, наступного за місяцем його вибуття (див. консультацію в підкатегорії 102.09.03 БЗ).

Якщо НМА використовувалися в госпдіяльності, то в податковому обліку відображають результат від продажу НМА, тобто діють за правилами пп. 146.13 і 146.14 ПКУ:

— суму перевищення доходів від продажу над балансовою (тобто залишковою, п.п. 14.1.9 ПКУ) вартістю реалізованого об’єкта включають до інших доходів (п.п. 135.5.11 ПКУ). Їх відображають у рядку 03.17 додатка IД до декларації з податку на прибуток;

— суму перевищення балансової (залишкової) вартості об’єкта над доходами від його продажу включають до інших витрат (п.п. 138.12.1 ПКУ). Їх відображають у рядку 06.4.18 додатка IВ до декларації.

Дохід від продажу об’єкта НМА слід визначати на підставі договору, але не нижче за звичайну ціну такого об’єкта (п. 146.14 ПКУ).

У розрахунку результату від продажу НМА бере участь балансова вартість об’єкта НМА на початок місяця, наступного за місяцем його вибуття (тобто визначена з урахуванням нарахованої в місяці вибуття амортизації).

Якщо йдеться про негосподарські НМА, то їх продаж, імовірно, слід відображати як продаж звичайного товару (пп. 137.1 і 138.4 ПКУ)

Так рекомендують діяти податківці у своїй консультації, розміщеній у підкатегорії 102.09.03 БЗ. Радує, що, пропонуючи такий варіант обліку, вони не заперечують проти визнання одночасно з доходами від продажу витрат, понесених раніше на придбання (створення) невиробничих НМА.

А як обліковувати в податковому обліку продаж НМА, які раніше були отримані безоплатно? У цьому випадку керуємося правилами абзацу третього п. 146.13 ПКУ, тобто порівнюємо дохід від продажу об’єкта (виходячи з ціни договору, але не нижче звичайної) і дохід, відображений раніше при безоплатному отриманні такого НМА. Дохід від продажу вище? Включаємо різницю до інших доходів (рядок 03.17 додатка IД до декларації з податку на прибуток). Інакше результат покажемо у складі інших витрат (рядок 06.4.18 додатка IВ до декларації).

Податок на додану вартість. Продаж НМА, як правило, обкладається ПДВ у загальному порядку. На дату першої події (отримання грошових коштів від покупця або передачі йому об’єкта НМА) продавець — платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання (п. 187.1 ПКУ). Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість (при операціях із підконтрольними особами — не нижче за звичайну ціну).

Виняток — операції з постачання програмної продукції, за якими до 1 січня 2023 року діє пільга у вигляді звільнення від ПДВ (п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПКУ).

Далі переходимо безпосередньо до операцій з продажу НМА (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Облік продажу нма

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Підприємство реалізує об’єкт НМА. Договірна вартість (відповідає рівню звичайної ціни) становить 3600,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 600,00 грн.). Первісна вартість об’єкта — 4100,00 грн., сума накопиченої амортизації — 2500,00 грн., ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Балансові вартості НМА (1600,00 грн.) в бухгалтерському та податковому обліку збігаються.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

2500,00

2

Об’єкт НМА визнано утримуваним для продажу

286

12

1600,00

3

Передано НМА покупцеві

377

712

3600,00

1400,00*

* У податковому обліку відображаємо результат від реалізації НМА. У нашому випадку дохід від продажу (3000,00 грн.) перевищує балансову вартість НМА (1600,00 грн.), тому різницю включаємо до складу інших доходів.

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

600,00

5

Списано балансову вартість НМА

943

286

1600,00

6

Отримано грошові кошти від покупця

311

377

3600,00

7

Сформовано фінансовий результат

712

791

3000,00

791

943

1600,00

 

Отже, з операціями з продажу НМА за національну валюту ми з вами розібралися. Переходимо до продажу НМА за іноземну валюту.

 

4.2. Продаж нематеріальних активів нерезиденту

Бухгалтерський облік

 

Перш за все, як і у випадку зі звичайним продажем, потрібно перевести НМА до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Реалізацію НМА за іноземну валюту відображають з урахуванням вимог П(С)БО 21.

Якщо першою подією була передача НМА, то величину доходу визначаємо за курсом НБУ на кінець робочого дня, що передує даті визнання такого доходу (п. 5 П(С)БО 21).

Дебіторська заборгованість, що виникла у зв’язку з передачею НМА нерезиденту, є монетарною, тому щодо неї визначатимуться курсові різниці на дату погашення і на дату балансу*.

* Докладно про перерахунок курсових різниць читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 50, с. 12.

Якщо курс НБУ на дату визначення курсової різниці зросте, то ви відображатимете дохід по кредиту субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». І навпаки, якщо курс НБУ знизиться, виникне від’ємна курсова різниця. Її відображають по дебету субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Першою подією було надходження оплати від нерезидента? Дохід від продажу відображаємо при передачі НМА за курсом НБУ на кінець робочого дня, що передує даті авансу. Заборгованість перед нерезидентом, що виникла на дату авансу, в подальшому не перераховуємо, оскільки вона є немонетарною (її буде погашено шляхом передачі НМА).

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. У податковому обліку необхідно орієнтуватися на правила пп. 146.13 і 146.14 ПКУ, але з урахуванням «валютних» пп. 153.1.1 і 153.1.3 цього Кодексу.

Для визначення гривневого еквівалента доходу має значення, яка подія була першою — передача НМА чи отримання оплати за нього.

Якщо перша подія — передача НМА, дохід визначаємо за курсом НБУ на дату визнання доходу** (тобто на дату передачі об’єкта НМА).

** Згідно з роз’ясненнями податківців (див. листи Міндоходів від 10.04.2014 р. № 8414/7/99-99-19-03-01-17 і від 08.05.2014 р. № 8180/6/99-99-19-03-02-16) для визначення доходів під час продажу товарів, робіт, послуг (а отже, і НМА) протягом усієї доби застосовується курс НБУ, що діє на 0 годин відповідної доби.

Заборгованість нерезидента, що виникла, є монетарною, тому щодо неї визначаємо курсові різниці

Розрахунок курсових різниць здійснюємо за правилами, що діють у бухгалтерському обліку (п.п. 153.1.3 ПКУ). При цьому:

додатне значення курсової різниці (курс НБУ на дату її визначення збільшився) враховуємо у складі інших доходів (рядок 03.19 додатка IД до декларації з податку на прибуток);

від’ємне значення курсової різниці (курс НБУ на дату її визначення зменшився) враховуємо у складі інших витрат (рядок 06.4.12 додатка IВ до декларації).

Якщо перша подія — передоплата, то в момент її отримання дохід не визнають (п.п. 136.1.1 ПКУ). На дату передачі об’єкта НМА гривневу суму доходу визначають за «ранковим» курсом НБУ, що діяв на дату отримання попередньої оплати (авансу) (п.п. 153.1.1 ПКУ).

Кредиторська заборгованість, що виникла перед нерезидентом, є немонетарною статтею, тому курсові різниці щодо неї не визначають.

Податок на додану вартість. У ПДВ-обліку в разі продажу НМА ми маємо справу з постачанням послуг (п.п. 14.1.185 ПКУ).

Якщо місце постачання визначено на митній території України, то операція обкладається ПДВ у загальному порядку (пп. 188.1 і 186.4 ПКУ). Податкові зобов’язання нараховуються за правилом першої події.

Базу оподаткування визначають виходячи з договірної вартості (у випадку контрольованих операцій — не нижче за звичайну ціну). Оскільки договір з нерезидентом укладено в іноземній валюті, для обчислення бази оподаткування, на наш погляд, слід орієнтуватися на курс НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань.

А якщо місце постачання визначено за межами митної території України? Як правило, ідеться про постачання послуг, зазначених у п. 186.3 ПКУ. У цьому випадку операція вважається необ’єктною і ПДВ не нараховується.

До речі, якщо йдеться про постачання нерезиденту програмної продукції, то такі операції слід відображати як необ’єктні, а не як пільгові. Так розсудило Міндоходів (див. відповідь на запитання 7 в УПК № 536 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 84, с. 17).

Давайте подивимося, як відображають в обліку продаж НМА нерезиденту (див. табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Облік продажу нма за іноземну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Перша подія — передача НМА

Вихідні дані. Підприємство продає нерезиденту об’єкт НМА. Договірна вартість (відповідає рівню звичайної ціни) — €1000,00. Місце постачання НМА визначено за межами митної території України (п. 186.3 ПКУ). Первісна вартість НМА становить 12000,00 грн., накопичена амортизація — 2300,00 грн. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Балансові вартості (9700,00 грн.) в бухгалтерському та податковому обліку збігаються.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

2300,00

2

Об’єкт НМА визнано утримуваним для продажу

286

12

9700,00

3

Передано об’єкт НМА нерезиденту (курс НБУ — 16,20 грн./€)

362

712

€1000,00
16200,00

6500,00*

* У податковому обліку відображаємо різницю між доходом від продажу (виходячи з договірної вартості, але не нижче за звичайну ціну) та балансовою вартістю об’єкта НМА (16200,00 грн. - 9700,00 грн.).

4

Списано балансову вартість НМА

943

286

9700,00

5

Надійшли грошові кошти від нерезидента (курс НБУ — 16,30 грн./€)

314

362

€1000,00
16300,00

6

Відображено курсову різницю (€1000,00 х (16,30 грн./€ - 16,20 грн./€))

362

714

100,00

100,00

7

Сформовано фінансовий результат

712

791

16200,00

714

791

100,00

791

943

9700,00

Перша подія — оплата НМА

Вихідні дані. Підприємство продає нерезиденту об’єкт НМА. Місце постачання НМА визначено на території України. Договірна вартість — €500,00 (з урахуванням ПДВ), відповідає рівню звичайної ціни. Первісна вартість НМА становить 7000,00 грн., накопичена амортизація — 1800,00 грн. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Балансові вартості (5200,00 грн.) у бухгалтерському та податковому обліку збігаються.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

1800,00

2

Об’єкт НМА визнано утримуваним для продажу

286

12

5200,00

3

Надійшла оплата від нерезидента (курс НБУ — 16,20 грн./€)

314

681

€500,00
8100,00

4

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

643

641/ПДВ

1350,00

5

Передано об’єкт НМА нерезиденту (курс НБУ — 16,10 грн./€)

362

712

€500,00
8100,00*

1550,00**

* Незважаючи на те, що курс НБУ змінився, дохід визнаємо за курсом на кінець робочого дня, який передує даті отримання авансу. ** Відображаємо різницю між доходом від продажу (виходячи з договірної вартості, але не нижче за звичайну ціну) та балансовою вартістю НМА (6750,00 грн. - 5200,00 грн.).

6

Ураховано нараховані раніше податкові зобов’язання з ПДВ

712

643

1350,00

7

Списано балансову вартість НМА

943

286

5200,00

8

Відображено залік заборгованостей

681

362

€500,00
8100,00

9

Сформовано фінансовий результат

712

791

6750,00

791

943

5200,00

 

4.3. Унесення нематеріальних активів до статутного капіталу

НМА, що перебувають на балансі, підприємство може використовувати як інвестицію до статутного капіталу іншої юридичної особи. Давайте подивимося, як цю операцію відображати в обліку.

 

Бухгалтерський облік

 

Коли ви передаєте НМА до статутного капіталу іншого підприємства, то натомість отримуєте корпоративні права. Отже, цю операцію для цілей бухгалтерського обліку можна розцінювати як обмін НМА на неподібний актив.

Оскільки передача НМА до статутного капіталу має на меті економічну вигоду, то її можна прирівняти до продажу. Із цього випливає, що зазначена операція повинна відображатися з урахуванням вимог П(С)БО 27: НМА до моменту їх передачі переводять до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (субрахунок 286).

Здійснюючи внесок до статутного капіталу, підприємство придбаває фінансові інвестиції, тобто активи, утримувані з метою збільшення прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартос­ті капіталу чи інших вигод для інвестора (п. 4 П(С)БО 13). Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, розглядаються як довгострокові фінансові інвестиції (п. 2.12 Методрекомендацій № 433). Для обліку таких активів призначено однойменний рахунок 14.

Передачу об’єктів НМА до статутного капіталу іншого підприємства здійснюють за вартістю, погодженою засновниками (учасниками) та зафіксованою в установчих документах. Ця вартість і вважатиметься справедливою вартістю переданих активів, за якою в цьому випадку визначають собівартість фінансової інвестиції.

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. У податковому обліку підприємства операції з передачі НМА до статутного капіталу слід відображати як їх продаж (п.п. 146.17.1 ПКУ). А тому відповідно до пп. 146.13 і 146.14 ПКУ відображаємо в податковому обліку результат від продажу НМА (див. с. 118).

Доходом від продажу, з яким порівнюють балансову вартість НМА, є погоджена засновниками вартість об’єкта, але не нижча за його звичайну ціну (п. 146.14 ПКУ)

В обмін на НМА підприємство отримує корпоративні права. Причому в момент передачі НМА до статутного капіталу підприємство-інвестор не відображає в податковому обліку витрати, пов’язані з отриманням таких корпоративних прав*.

* Докладно про правила «ціннопаперового» обліку, що діють на сьогодні, ви можете прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13, с. 4.

Податок на додану вартість. Ми вже писали та повторюємо ще раз, що негрошові внески до статутного капіталу є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.1, п. 185.1 ПКУ). При цьому базу оподаткування визначають виходячи з договірної (тобто погодженої засновниками) вартості, а для контрольованих операцій — не нижче за звичайну ціну (п. 188.1 ПКУ). Тому при передачі до статутного капіталу об’єкта НМА вам слід нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Виняток становлять операції з передачі до статутного капіталу виключних майнових прав на програмну продукцію. Нагадаємо: згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПКУ тимчасово (з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р.) операції з постачання програмної продукції звільняються від обкладення ПДВ.

Давайте подивимося, як унесення НМА до статутного капіталу відображається в обліку підприємства (див. табл. 4.3 на с. 124).

Таблиця 4.3. Передача нма до статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Підприємство передає до статутного капіталу іншого підприємства НМА. Погоджена засновниками вартість НМА (відповідає рівню звичайної ціни) — 24000,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 4000,00 грн.). Первісна вартість об’єкта дорівнює 50000,00 грн., сума накопиченої амортизації — 23000,00 грн. Балансові вартості (27000,00 грн.) у бухгалтерському та податковому обліку збігаються.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

23000,00

2

Об’єкт НМА переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

12

27000,00

3

Передано об’єкт НМА як внесок до статутного капіталу

377

712

24000,00*

7000,00**

* Передача здійснюється за погодженою засновниками вартістю. ** У податковому обліку різницю між балансовою вартістю НМА і доходом від продажу (27000,00 грн. - 20000,00 грн.) відображаємо у складі інших витрат.

4

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

712

641/ПДВ

4000,00

5

Списано балансову вартість НМА

943

286

27000,00

6

Відображено отримання довгострокових фінансових інвестицій

14

377

24000,00

7

Сформовано фінансовий результат

712

791

20000,00

791

943

27000,00

 

4.4. Ліквідація нематеріальних активів

Бухгалтерський облік

 

Якщо об’єкт НМА не в змозі приносити підприємству економічні вигоди, то його потрібно виключити зі складу активів. Таку можливість бухобліковими правилами передбачено.

Об’єкт НМА списують з балансу під час його вибуття в разі неможливості отримання підприємством у подальшому економічних вигод від його використання (п. 34 П(С)БО 8, п. 6.1 Методрекомендацій № 1327). Рішення про списання приймає компетентна комісія підприємства.

Залишкову (недоамортизовану) вартість НМА на момент ліквідації відносять до складу витрат (Дт 976)

Якщо ж списаний НМА раніше переоцінювався і сума дооцінок вища, ніж уцінок, не забудьте зменшити суму раніше відображеного капіталу в дооцінках (п. 24 П(С)БО 8, п. 3.6 Методрекомендацій № 1327). Це виконується проводкою Дт 412 — Кт 441.

Пам’ятайте: якщо об’єкт НМА повністю замортизовано (його залишкова вартість, що амортизується, досягла нуля), це не є підставою для обов’язкової ліквідації (списання). На це звертав увагу Мінфін у листі від 21.07.2004 р. № 31-17310-01-29/13178. У разі коли стосовно такого об’єкта НМА існує активний ринок, підприємство може здійснити його переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу (п. 19 П(С)БО 8). Докладніше про переоцінку див. на с. 111.

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. Як ПКУ приписує діяти, якщо ми списуємо НМА раніше, ніж закінчився строк його експлуатації? Та ніяк! У ПКУ це питання взагалі не прописане. Напрошується аналогія з ОЗ, що викликає бажання застосувати п. 146.16 ПКУ. На жаль, зробити цього не можна. Податківці категорично заперечують, про що свідчить їх консультація в підкатегорії 102.09.03 БЗ. Вони наполягають на тому, що п. 146.16 ПКУ не стосується об’єктів НМА, тому включати їх недоамортизовану вартість до витрат забороняють.

І варто зазначити, що з цим важко не погодитися. Тому якщо ви списуєте НМА, а його вартість ще не замортизовано, то залишкова вартість НМА для податкових витрат пропадає. Будьте до цього готові.

Амортизація об’єкта, що ліквідується, припиняється з місяця, наступного за місяцем його виведення з експлуатації (див. підкатегорію 102.09.03 БЗ).

Податок на додану вартість. Якщо ви надумаєте достроково списати НМА, то на вас чекають наслідки і в ПДВ-обліку. Адже п. 189.9 ПКУ знову-таки стосується тільки ОЗ.

При ліквідації НМА вам доведеться нарахувати податкові зобов’язання. І навіть «рятівний» для ОЗ документ про неможливість подальшого використання цього не позбавить. Підстава — негосподарське використання НМА (п.п. «г» п. 198.5 ПКУ, консультація в підкатегорії 101.05 БЗ).

Базою оподаткування є балансова (залишкова) вартість НМА, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється його ліквідація (п. 189.1 ПКУ).

Якщо ж при купівлі НМА податковий кредит не відображався, то нараховувати ПДВ при ліквідації, на нашу думку, не потрібно.

Давайте ж подивимося, як ліквідація НМА відображається в обліку (див. табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Облік ліквідації нма

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Підприємство ліквідує об’єкт НМА первісною вартістю 30000,00 грн.

Сума накопиченої амортизації склала 19000,00 грн., ліквідаційна вартість дорівнює нулю, залишкова вартість — 11000,00 грн. Станом на початок місяця, в якому здійснено ліквідацію, балансова (залишкова) вартість НМА (і в бухгалтерському, і в податковому обліку) становила 11100,00 грн. Під час придбання об’єкта НМА підприємство відображало податковий кредит з ПДВ.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

19000,00

2

Списано залишкову вартість НМА

976

12

11000,00

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

976

641/ПДВ

2220,00*

* Податкові зобов’язання з ПДВ нараховуємо виходячи з балансової вартості об’єкта НМА на початок місяця, в якому здійснено його ліквідацію (11100,00 грн. х 20 % : 100 %).

4

Віднесено витрати на фінансовий результат

793

976

13220,00

 

4.5. Безоплатна передача нематеріальних активів

Бухгалтерський облік

 

У бухгалтерському обліку операції з безо­платної передачі НМА не належать до продажу. А отже, об’єкти НМА перед такою передачею переводити до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, не потрібно.

При безоплатній передачі НМА доходи не відображають, оскільки в результаті такої операції не відбувається ні збільшення активів, ні зменшення зобов’язань (п. 5 П(С)БО 15).

Безоплатно передані об’єкти НМА слід виключити з активів, тобто списати з балансу (п. 34 П(С)БО 8, п. 6.1 Методрекомендацій № 1327). Залишкову вартість НМА відносять на витрати звітного періоду (Дт 976).

Із місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта НМА (списання), на нього припиняють нараховувати амортизацію (п. 30 П(С)БО 8).

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. Безоплатну передачу НМА слід розцінювати як їх продаж (п.п. 14.1.202 ПКУ).

Дохід, визначений на рівні звичайної ціни об’єкта НМА, що безоплатно передається, потрібно порівняти з балансовою вартістю такого об’єкта (пп. 146.13 і 146.14 ПКУ)

Якщо звичайна ціна об’єкта НМА, що безоплатно передається, перевищуватиме його балансову вартість, то отриману різницю потрібно врахувати у складі інших доходів (п.п. 135.5.11 ПКУ) та відобразити в рядку 03.17 додатка IД до декларації з податку на прибуток.

У разі коли балансова вартість об’єкта перевищить його звичайну ціну, різницю слід віднести до складу інших витрат (п.п. 138.12.1 ПКУ) з відображенням у рядку 06.4.18 додатка IВ до декларації. Однак є побоювання, що попри наявність спеціальних норм п. 146.13 ПКУ, які застосовуються в тому числі і до безоплатної передачі НМА, податківці все-таки не дозволять платникові включити різницю до витрат, посилаючись на негосподарність такої операції. Хоча стосовно ОЗ контролери не заперечують проти включення до витрат суми перевищення балансової вартості над звичайною ціною об’єкта, що безоплатно передається (див. лист від 27.09.2013 р. № 13548/5/99-99-19-03-02-16 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 45).

Тепер про дату визнання доходів (витрат). На нашу думку, тут слід виходити з того, що для цілей обкладення податком на прибуток об’єкти НМА є товаром, а їх безоплатна передача — продажем. Саме з цієї причини податкові наслідки від безоплатної передачі об’єкта НМА логічніше визнавати в загальному порядку, тобто за датою переходу до покупця права власності (виключних майнових прав) на об’єкт (п. 137.1 ПКУ).

Податок на додану вартість. Безоплатна передача НМА підпадає під визначення постачання послуг і, відповідно, обкладається ПДВ (п.п. 14.1.185, п. 185.1 ПКУ). Згідно з п. 188.1 ПКУ база для нарахування податкових зобов’язань визначається виходячи з договірної вартості. Оскільки договірна вартість при безоплатній передачі дорівнює нулю, то, відповідно, і база для нарахування ПДВ, і сума ПДВ будуть нульовими.

І тільки у випадку здійснення контрольованих операцій у ПДВ-обліку доведеться орієнтуватися на «трансфертні» звичайні ціни, що визначаються за правилами ст. 39 ПКУ.

І ще один важливий момент. Безоплатна передача НМА свідчить про те, що їх використано підприємством не в господарській діяльності. Тому якщо під час придбання об’єкта НМА, який передається безоплатно, підприємство показало податковий кредит, то на дату безоплатної передачі воно має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 198.5 ПКУ).

Базою оподаткування відповідно до п. 189.1 ПКУ має виступати балансова (залишкова) вартість об’єкта НМА, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється його безоплатна передача.

Облік операції з безоплатної передачі НМА наведемо в табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Облік безоплатної передачі нма

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Підприємство передає безоплатно НМА. Первісна вартість об’єкта — 10000,00 грн. Станом на початок місяця, в якому здійснено передачу, балансова (залишкова) вартість НМА (і в бухгалтерському, і в податковому обліку) склала 6100,00 грн. Станом на початок наступного місяця балансова (залишкова) вартість об’єкта НМА дорівнює 6000,00 грн., а сума нарахованого зносу — 4000,00 грн. Звичайна ціна об’єкта — 8000,00 грн. Під час придбання об’єкта НМА, що передається безоплатно, підприємство відображало податковий кредит з ПДВ.

1

Списано суму накопиченої амортизації НМА

133

12

4000,00

2

Списано залишкову вартість НМА

976

12

6000,00

2000,00*

* При безоплатній передачі НМА до податкового доходу включаємо суму перевищення звичайної ціни об’єкта НМА над його балансовою вартістю, тобто в нашому випадку 2000,00 грн. (8000,00 грн. - 6000,00 грн.).

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

976

641/ПДВ

1220,00*

* Податкові зобов’язання з ПДВ нараховуємо виходячи з балансової (залишкової) вартості об’єкта НМА на початок періоду, в якому здійснено його безоплатну передачу (п. 189.1 ПКУ): 6100,00 грн. х 20 % : 100 % = 1220,00 грн.

4

Списано витрати щодо передачі НМА на фінансовий результат

793

976

7220,00

 

У цьому спецвипуску ми з вами розглянули облік найпоширеніших операцій з основними засобами, інвестиційною нерухомістю та нематеріальними активами. Однак цими об’єктами обмежуватися не будемо. Попереду на вас чекає друга частина довідника типових операцій. Із неї ви зможете дізнатися про те, як здійснюється облік запасів, а також розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядниками, працівниками, підзвітними особами, засновниками та багато що інше.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі