Податок на прибуток: розраховуємо різниці

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Безумовно, вам відомо, що з 2015 року об’єкт обкладення податком на прибуток визначають на підставі фінансового результату, розрахованого в бухгалтерському обліку. При цьому платників податку на прибуток ПКУ поділив на дві категорії:

1) підприємства з доходом за попередній рік менше 20 млн грн.;

2) підприємства, в яких дохід за минулий рік перевищує 20 млн грн.

У першої категорії все просто. Для них розрахунок податку на прибуток ґрунтується виключно на бухгалтерському фінансовому результаті*. Малодохідні платники податків повинні контролювати свій обсяг доходу та повідомити податківців про своє рішення не розраховувати різниці. Зазначене рішення приймається один раз протягом безперервної сукупності років неперевищення критерію та відображається в декларації за перший рік такої безперервної сукупності років.

* Коригування передбачено тільки на від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Друга категорія платників бухгалтерський фінансовий результат повинна коригувати на різниці згідно з розд. ІІІ ПКУ. Про те, які це різниці, див. у таблиці** на с. 78.

** У таблиці не розглядаються різниці, що виникають при здійсненні банківської та страхової діяльності.

Коригування фінансового результату на різниці

Збільшують фінансовий результат

Зменшують фінансовий результат

Різниці при нарахуванні амортизації

Сума нарахованої амортизації основних засобів (далі — ОЗ) або нематеріальних активів (далі — НМА) відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац другий п. 138.1 ПКУ)

Сума амортизації ОЗ або НМА, розрахованої згідно з п. 138.3 ПКУ
( абзац другий п. 138.2 ПКУ)

Сума уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або НМА, включених до витрат звітного періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац третій п. 138.1 ПКУ)

Сума дооцінки та вигод від відновлення корисності ОЗ або НМА в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або НМА відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац четвертий п. 138.2 ПКУ)

Залишкова вартість окремого об’єкта ОЗ або НМА, визначена відповідно до П(С)БО, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта ( абзац четвертий п. 138.1 ПКУ)

Залишкова вартість окремого об’єкта ОЗ або НМА, визначена з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта ( абзац третій п. 138.2 ПКУ)

Різниці при формуванні резервів (забезпечень)

Сума витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ (крім забезпечень на відпустки працівників та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, а також резерву сумнівних боргів) ( п.п. 139.1.1 ПКУ)

Сума витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, а також резерву сумнівних боргів), які відшкодовані за рахунок коштів резервів і забезпечень, сформованих відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац другий п.п. 139.1.2 ПКУ)

Сума коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівників та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, а також резерву сумнівних боргів), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац третій п.п. 139.1.2 ПКУ)

Різниці при формуванні резерву сумнівних боргів

Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( абзац другий п.п. 139.2.1 ПКУ)

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( п.п. 139.2.2 ПКУ)

Сума витрат від списання дебіторської заборгованості, що не відповідає ознакам безнадійної заборгованості ( п.п. 14.1.11 ПКУ), понад суму резерву сумнівних боргів
( абзац третій п.п. 139.2.1 ПКУ)

Різниці при здійсненні фінансових операцій

Сума перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому нараховуються такі проценти* ( п. 140.2 ПКУ)

Проценти, що перевищують суму обмеження, установленого п. 140.2 ПКУ, які раніше збільшили фінансовий результат, зменшують фінансовий результат майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 %, до повного її погашення з урахуванням обмежень, установлених п. 140.2 цього Кодексу ( п. 140.3 ПКУ)

Сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, установлених ст. 39 ПКУ ( п.п. 140.5.1 ПКУ)

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток та
у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь платника податків від інших платників цього податку ( п.п. 140.4.1 ПКУ)

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ ( п.п. 140.5.2 ПКУ)

Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації ( п.п. 140.5.3 ПКУ)

Сума 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт і послуг (крім зазначених у п. 140.2 і п.п. 140.5.5 ПКУ, а також операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:

— неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;

— нерезидентів (у тому числі нерезидентів — пов’язаних осіб), зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у п.п. 39.2.1.2 ПКУ ( п.п. 140.5.4 ПКУ)**

Сума витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному ( п.п. 140.5.5 ПКУ)**

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ ( п.п. 140.4.2 ПКУ)

Сума витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення) ( п.п. 140.5.6 ПКУ)**

Сума витрат по нарахуванню роялті в повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь ( п.п. 140.5.7 ПКУ)**:

1) нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у п.п. 39.2.1.2 ПКУ;

2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за винятком випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;

3) нерезидента щодо об’єктів, на які права інтелектуальної власності вперше виникли в резидента України;

4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню щодо роялті в державі, резидентом якої він є;

5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розд. IV ПКУ;

6) юридичної особи, яка згідно з ПКУ звільнена від сплати податку на прибуток або сплачує цей податок за ставкою, що відрізняється від установленої в п. 136.1 ПКУ

Сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( п.п. 140.4.3 ПКУ)

Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному звітному (податковому) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до П(С)БО або МСФЗ
( п.п. 140.5.8 ПКУ)

Сума коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року, наданих неприбутковим установам та організаціям, визначеним у пп. 1 і 2 п.п. 133.1.1 ПКУ, які перевищують 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року ( п.п. 140.5.9 ПКУ)

* Різниці, передбачені п. 140.2 ПКУ, враховують платники податку на прибуток, в яких сума боргових зобов’язань (див. п. 140.1 ПКУ), що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, які займаються виключно лізинговою діяльністю, — більш ніж
у 10 разів).

** Вимоги цих підпунктів можуть не застосовуватися, якщо:

— операція є контрольованою і сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що надається згідно зі ст. 39 ПКУ;

— операція не є контрольованою і сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ,
але без подання звіту.

Різниці за операціями з цінними паперами та з активами, що оцінюються за справедливою вартістю

Сума від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ ( абзац другий п.п. 141.2.1 ПКУ)

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ ( п.п. 141.2.2 ПКУ)

Позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, отриманий відповідно до вимог пп. 141.2.4 і 141.2.5 ПКУ

Сума уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості та біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображена у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів
( абзац третій п.п. 141.2.1 ПКУ)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити