Склад і строки подання фінансової звітності

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Фінансову звітність надають ті суб’єкти, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, а саме (п. 1 Порядку № 419):

— усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності):

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Згідно з приписами п. 2 Порядку № 419 фінзвітність складають відповідно до:

— національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО)

або

— міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ).

При цьому фінансову звітність за МСФЗ за періоди 2015 року складають (п. 2 Порядку № 419):

— публічні акціонерні товариства;

— банки;

— страховики;

— кредитні спілки;

— підприємства, які провадять господарську діяльність з надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення — розділ 64 КВЕД ДК 009:2010 (з 2015 року включаючи діяльність з управління активами — група 64.3 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, які здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010).

Крім того, на підставі МСФЗ фінзвітність складають підприємства, які застосовують міжнародні стандарти за самостійним рішенням ( ч. 3 ст. 121 Закону № 996).

Усі інші юридичні особи складають фінансову звітність відповідно до національних П(С)БО

Коло користувачів фінансової звітності визначено ст. 14 Закону № 996, а також п. 2 Порядку № 419. Так, підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— органам виконавчої влади;

— іншим користувачам відповідно до законодавства.

До користувачів, яким слід подавати фінансову звітність, відносять, зокрема, органи державної статистики.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік ( ч. 1 ст. 13 Закону № 996). Водночас усі підприємства (за винятком суб’єктів мікропідприємництва) зобов’язані щокварталу подавати проміжну фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року.

Зауважимо, що в п. 2 Порядку № 419 серед осіб, які подають виключно річну фінзвітність, вказані також юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ПКУ. Раніше в цьому пункті згадувалися платники податку на прибуток за нульовою ставкою. Проте в нинішній редакції ПКУ немає п. 154.6. Критерії для «нульовиків» наведено в п. 16 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Тому виходить, що відсутні законодавчі підстави для неподання «нульовиками» квартальної фінзвітності, якщо вони не є суб’єктами мікропідприємництва.

Узагальнимо інформацію про склад фінансової звітності та строки її подання для різних суб’єктів господарювання в таблиці на с. 115. Саме цими строками керуйтеся при поданні фінансової звітності органам статистики.

При цьому зверніть увагу: якщо граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, то такий строк переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).

Склад і строки подання фінансової звітності

Суб’єкти підприємництва

Звітний період

Склад фінансової звітності

Термін подання

Підприємство веде облік відповідно до П(С)БО

Суб’єкти великого та середнього підприємництва*

Квартал

1) форма № 1 «Баланс
(Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

1) форма № 1 «Баланс
(Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4

«Звіт про власний капітал»;

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

Суб’єкти малого підприємництва** (крім суб’єктів мікропідприємництва) і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Квартал

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва***:

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

Не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним

Суб’єкти мікропідприєм-ництва****

Рік

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

Підприємство веде облік відповідно до МСФЗ

Суб’єкти господарювання, які зобов’язані складати фінзвітність за МСФЗ або добровільно перейшли на МСФЗ

Квартал

1) форма № 1 «Баланс
(Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

1) форма № 1 «Баланс

(Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

6) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно чи здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

* Відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів великого підприємництва відносять юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Суб’єктами середнього підприємництва є юридичні особи, які не відповідають критеріям суб’єктів великого або малого підприємництва.

** До суб’єктів малого підприємництва відносять юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

*** Після набрання чинності наказом Мінфіну від 18.06.2015 р. № 573 (на момент підготовки спецвипуску цього ще не сталося) суб’єкти малого підприємництва — єдиноподатники групи 3 будуть подавати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

**** Суб’єктами мікропідприємництва є юридичні особи, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
2 млн євро
у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ.

Підприємства — платники податку на прибуток також подають фінансову звітність органам ДФСУ разом з декларацією з податку на прибуток

Так, вони подають ( п. 46.2 ПКУ):

— квартальну або річну фінансову звітність (залежно від звітного періоду з податку на прибуток), якщо є суб’єктами великого або середнього підприємництва;

— тільки річну фінзвітність, якщо є суб’єктами малого підприємництва.

А ось єдиноподатників від подання фінансової звітності до органів ДФСУ звільнено.

Крім іншого, усі підприємства (окрім бюджетних установ) зобов’язані за підсумками року не пізніше 1 червня року, що настає за звітним, подавати (надсилати рекомендованим листом) фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи ( ч. 3 ст. 14 Закону № 996).

Окремі суб’єкти господарювання зобов’язані не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднити (тобто розмістити на власній веб-сторінці та опублікувати в періодичних чи неперіодичних виданнях) річну фінансову та консолідовану звітність разом з аудиторським висновком. Обов’язковому оприлюдненню підлягає звітність публічних акціонерних товариств, підприємств — емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків, інших фінансових установ ( ч. 4 ст. 14 Закону № 996). Підприємства — суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані публікувати свою фінзвітність, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням свого виконавчого органу ( ч. 4 ст. 14 Закону № 996).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити