Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

2. Інвентаризуємо основні засоби

редактор Наталія Вороная, податкові експерти Наталя Білова і Наталія Чернишова
Податки & бухоблік Листопад, 2015/№ 93
Друк
Основні засоби — одна з найголовніших складових активів більшості підприємств. У цьому розділі спецвипуску ми розповімо, як провести інвентаризацію таких активів і правильно задокументувати її результати.

2.1. Порядок проведення інвентаризації

Спершу нагадаємо, що таке основні засоби (далі — ОЗ). Так, з точки зору п. 4 П(С)БО 7, ОЗ — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

При цьому в бухгалтерському обліку об’єкт ОЗ визнають активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання і його вартість може бути достовірно визначена ( п. 6 П(С)БО 7).

Для цілей бухгалтерського обліку п. 5 П(С)БО 7 підрозділяє ОЗ на дві групи: безпосередньо ОЗ та інші необоротні матеріальні активи.

Щодо ОЗ та інших необоротних матеріальних активів застосовують єдиний порядок інвентаризації, установлений п. 1 розд. III Положення № 879

Тому надалі узагальнено ці дві групи іменуватимемо ОЗ.

Нагадаємо: проводити обов’язкову інвентаризацію ОЗ потрібно щороку перед складанням річної фінансової звітності в період 3 місяців до дати балансу. Але цей обов’язок діє не для всіх ОЗ. Деякі з них можна інвентаризувати по-особливому. Ідеться про:

— земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти— їх інвентаризацію можна проводити один раз на 3 роки;

— інструменти, прилади, інвентар (меблі) — їх за рішенням керівника можна інвентаризувати щороку в обсязі не менше 30 % всіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх таких об’єктів протягом 3 років;

— бібліотечні фонди — за наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризацію можна проводити протягом 5 років з охопленням щороку не менше 20 % одиниць, а більше 500 тис. одиниць — протягом 10 років з охопленням щороку не менше 10 % одиниць. За рішенням керівника підприємства інвентаризація бібліотечних фондів може проводитися за встановленим ним графіком протягом року.

Інвентаризація ОЗ ставить перед собою такі цілі:

— перевірка фактичної наявності ОЗ;

— установлення надлишку або нестачі ОЗ шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухобліку;

— виявлення активів, що не використовуються підприємством;

— виявлення активів, що не відповідають критеріям визнання;

— перевірка дотримання правил утримання та експлуатації ОЗ;

— перевірка реальної вартості ОЗ, що значаться на балансі (вирішення питання про необхідність проведення їх переоцінки — дооцінки, уцінки).

Ще до початку інвентаризації ОЗ робоча інвентаризаційна комісія повинна перевірити:

— наявність і стан регістрів аналітичного обліку ОЗ (інвентарних карток, інвентарних книг або описів);

— наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної документації;

— наявність документів на ОЗ, передані чи прийняті підприємством в оренду, на відповідальне зберігання, у тимчасове користування. За відсутності відповідних документів підприємство має вжити заходів для їх отримання чи оформлення;

— наявність документів на об’єкти ОЗ, переведені на консервацію або виведені з експлуатації у зв’язку з реконструкцією, технічним переозброєнням та іншими поліпшеннями.

У разі виявлення розбіжностей і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації потрібно внести відповідні виправлення та уточнення.

Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи дають в інвентаризаційному описі розписки на підтвердження того, що всі прибуткові та видаткові документи на основні засоби здані в бухгалтерію, прийняті об’єкти оприбутковані, а ті, що вибули, списані у витрати. Така розписка включена до заголовної частини як форми № инв-1 «Інвентаризаційний опис основних засобів», так і форми Інвентаризаційного опису необоротних активів, затвердженої наказом № 572 (див. табл. 1.5 на с. 16).

Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) перевіряє правильність присвоєння інвентаризаційних номерів ( п.п. 1.7 розд. III Положення № 879)

При проведенні інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд, іншої нерухомості, водойм та інших об’єктів природних ресурсів перевіряють також наявність документів, що підтверджують право власності підприємства на ці об’єкти ( абзац шостий п.п. 1.3 розд. III Положення № 879). А під час інвентаризації машин, обладнання і транспортних засобів інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) перевіряє заводські номери кузова, двигуна, шасі тощо.

Особливо уважними потрібно бути під час інвентаризації бібліотечних фондів. Тут перед комісією стоять такі завдання:

— виявити помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам;

— установити заборгованість користувачів перед бібліотекою;

— виявити дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу або бібліотеки в цілому, і документи, що вимагають ремонту, оправи тощо.

У разі встановлення факту відсутності документа його розшукують у строк, установлений правилами користування бібліотекою читачем, але не більше 1 року ( п.п. 1.11 розд. III Положення № 879).

Зверніть увагу: якщо під час інвентаризації комісія виявляє придатні для використання об’єкти ОЗ, залишкова вартість яких згідно з обліковими даними дорівнює нулю, вона передає відповідні матеріали керівнику підприємства ( п.п. 1.4 розд. III Положення № 879). Надалі такі об’єкти можуть бути дооцінені.

Майте на увазі: об’єкти ОЗ, зокрема автомобілі, морські та річкові судна, які відбувають у тривалі рейси, потрібно проінвентаризувати до моменту їх тимчасового вибуття з підприємства.

Після закінчення інвентаризації матеріально відповідальні особи знову дають розписку, в якій підтверджується, що перевірка ОЗ відбулася за їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, і що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі ОЗ. При проведенні інвентаризації в разі зміни матеріально відповідальної особи особа, яка приймає ОЗ, дає розписку про їх отримання, а особа, яка передає ОЗ, — про їх передачу.

2.2. Оформляємо інвентаризацію основних засобів документально

Як ви могли побачити в табл. 1.5 на с. 16, для оформлення даних інвентаризації ОЗ можна використовувати одну з наступних затверджених форм:

— Інвентаризаційний опис основних засобів (форма № инв-1), затверджений постановою № 241;

— Інвентаризаційний опис необоротних активів, затверджений наказом № 572.

Але якщо жодна з них не підходить вам за будь-якими параметрами, ви можете сміливо доопрацювати її, доповнивши необхідними реквізитами, або розробити свою форму з урахуванням вимог Положення № 88 і ст. 9 Закону № 996.

Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) складає інвентаризаційний опис за об’єктами чи групами ОЗ і окремо за кожною матеріально відповідальною особою

На це прямо вказує п.п. 1.2 розд. III Положення № 879.

В інвентаризаційному описі об’єкти ОЗ фіксують за найменуваннями відповідно до їх основного призначення. Також в описі зазначають ( п.п. 1.3 розд. III Положення № 879):

— інвентарний номер;

— виготовлювача;

— заводський номер (у разі його наявності);

— рік випуску;

— первісну (переоцінену) вартість;

— суму зносу;

— строк корисного використання;

— інші відомості.

Особливості відображення в інвентаризаційному описі окремих об’єктів ОЗ показані в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Особливості складання інвентаризаційних описів з ОЗ

№ з/п

Об’єкти ОЗ

Порядок відображення в інвентаризаційному описі

1

Однотипні за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об’єкти ОЗ з однаковою вартістю, які надійшли на підприємство одночасно і щодо яких ведеться груповий облік

Уключають до опису за найменуванням із зазначенням кількості цих об’єктів

2

Об’єкти, які пройшли відновлення, реконструкцію, розширення чи переобладнання, внаслідок чого змінилося їх основне призначення

Вносять до інвентаризаційного опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню об’єкта

3

Багаторічні насадження

Вносять до інвентаризаційного опису за культурами, ботанічними сортами із зазначенням року закладення, площі, кількості дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю

4

Іригаційні та меліоративні споруди

Записують за видом і родом споруд із зазначенням їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших відомостей, що характеризують їх призначення і стан

5

Невраховані об’єкти, а також об’єкти, дані про яких відсутні в обліку

Вносять до інвентаризаційного опису відсутні відомості про такі об’єкти та їх технічні показники*. Наприклад, про будівлі вказують їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об’єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площу (загальну корисну площу), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік спорудження тощо.

Оцінку виявлених об’єктів здійснюють за справедливою вартістю

6

Об’єкти, що ремонтуються на інших підприємствах

Вносять до інвентаризаційного опису на підставі документів про передачу об’єктів у ремонт

7

Об’єкти, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню**

На такі об’єкти складають окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу введення в експлуатацію і причин, що довели ці об’єкти до стану непридатності

8

Малоцінні необоротні матеріальні активи, видані в індивідуальне користування працівників

На такі об’єкти можна складати групові інвентаризаційні описи із зазначенням у них відповідальних за ці об’єкти осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в інвентаризаційних описах

9

Білизна, постільні речі, одяг і взуття одного найменування, близькі за розмірами, якостями матеріалу і ціною

Вносять до інвентаризаційного опису сумарно, із зазначенням кількості цих предметів та їх номенклатурних номерів

10

Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені у прання та ремонт

Вносять до інвентаризаційного опису на підставі відомостей-накладних або квитанцій постачальника послуг

11

Бібліотечні фонди

Оформляють груповими інвентаризаційними описами

* Одночасно з цим інвентаризаційна комісія зобов’язана з’ясувати, коли і за чиїм розпорядженням зведено (придбано) виявлені інвентаризацією невраховані об’єкти, куди списано витрати на їх зведення (придбання), та відобразити це у протоколі.

** Такі об’єкти списують у порядку, установленому законодавством.

Варто також враховувати, що при встановленні факту невідображення робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації будівель і споруд (знос окремих конструктивних елементів) потрібно:

1) у бухгалтерському обліку підприємства відобразити суму збільшення або зменшення балансової вартості об’єкта;

2) в інвентаризаційному описі зазначити дані про проведені зміни.

Наведемо зразок заповнення Інвентаризаційного опису необоротних активів на с. 27.

img 1

img 2

Після оформлення в установленому порядку інвентаризаційні описи передають до бухгалтерії, де на виявлені нестачі і лишки складають звіряльну відомість (див. приклад на с. 71). Для цього можна використовувати вже готову форму відомості (форму № инв-18, затверджену постановою № 241, або форму для звірення результатів інвентаризації необоротних активів, затверджену наказом № 572) або розробити її самостійно. На підставі звіряльної відомості відображають інвентаризаційні різниці в обліку підприємства (див. с. 74).

Під час інвентаризації робоча комісія дає оцінку фактичного стану об’єктів ОЗ. Так, наприклад, вона може рекомендувати перевести об’єкти ОЗ до складу інших активів (товарно-матеріальних цінностей або малоцінних необоротних матеріальних активів), зробити їх переоцінку або списати з балансу (якщо такі цінності не відповідають критеріям визнання активом).

Усі висновки і пропозиції робоча комісія фіксує у протоколі, який передає на розгляд інвентаризаційної комісії.

висновки

  • Інвентаризацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів здійснюють у порядку, установленому п. 1 розд. III Положення № 879.

  • У загальному випадку проводити обов’язкову інвентаризацію ОЗ потрібно щороку перед складанням річної фінансової звітності в період 3 місяців до дати балансу.

  • Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) перевіряє, зокрема, правильність присвоєння об’єктам ОЗ інвентарних номерів.

  • Об’єкти ОЗ, наприклад, автомобілі, морські та річкові судна, які відбувають у тривалі рейси, потрібно проінвентаризувати до моменту їх тимчасового вибуття з підприємства.
  • Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) складає інвентаризаційний опис за об’єктами чи групами ОЗ та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі