Як отримувати дарунки без турбот, або Торгова марка безоплатно

В обраному У обране
Друк
Акімова Лариса, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 61
Підприємство отримало безоплатно торгову марку (ТМ). Для керівника — радість, а для бухгалтера?.. Щоб з цього приводу ваша голова не боліла, ми розповімо, що таке торгова марка (знаки та послуги), як правильно її обліковувати, оцінювати, як відображати супутні витрати, яка специфіка обліку ПДВ і податку на прибуток.

З правової точки зору торгова марка (знаки для товарів і послуг) — це один з об’єктів права інтелектуальної власності ( ст. 420 ЦКУ). ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на торговий знак засвідчують свідоцтвом, що діє 10 років з моменту подання заяви до Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ)* (ч. 3 ст. 5 Закону № 3689). Цей строк можна подовжувати щоразу на 10 років ( ст. 496 ЦКУ).

* Див. за адресою: http://sips.gov.ua/

Як оформити безоплатно отриману ТМ?

Власник свідоцтва має права:

— передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору (ч. 7 ст. 16 Закону № 3689);

— дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (ч. 8 ст. 16 Закону № 3689).

Набути право власності на знак можна за договором дарування. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність ( ч. 1 ст. 717 ЦКУ).

Такі договори мають бути укладені в письмовій формі та підписані сторонами, в іншому разі вони вважаються нікчемними.

Відомості про нового власника торгового знака вносяться до Реєстру зареєстрованих знаків у ДСІВ (ч. 9 ст. 16 Закону № 3689). Заздалегідь оплачуються всі збори, пов’язані зі змінами, що надалі враховують при формуванні первісної вартості торгової марки.

Як правильно провести в обліку ТМ?

Торгова марка (знаки для товарів та послуг) є нематеріальним активом (НМА) ( п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). НМА відображається в балансі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена ( п. 6 П(С)БО 8).

Як визначити первісну вартість безоплатно отриманої ТМ?

Безоплатно отримані НМА ( п. 13 П(С)БО 8) прибуткують за справедливою вартістю на дату отримання з урахуванням витрат ( п. 11 П(С)БО 8): митного збору; непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються); інших витрат. Справедлива вартість дорівнює поточній ринковій вартості, а за відсутності такої — оціночній вартості, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації ( додаток до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).

По суті, оцінку вартості ТМ можна здійснити двома способами:

провести незалежну оцінку із залученням оцінювача зі сторони;

— оцінити власними силами, створивши відповідну комісію. У цьому випадку для обґрунтування вартості можуть прийти на допомогу інтернет-пропозиції продажу подібних ТМ.

Іншими додатковими витратами, що включають до первісної вартості ТМ, можуть бути ( п. 11 П(С)БО 8): сума зборів, сплачених при внесенні змін до Реєстру; державний збір за опублікування в бюлетені; вартість послуг патентного керівника; вартість послуг різних фахівців (у тому числі послуги незалежного оцінювача тощо).

Для дотримання методології формування первісної вартості НМА рекомендуємо відображати безоплатно отриманий торговий знак у бухгалтерському обліку записом Дт 154 «Придбання (створення) нематеріального активу» — Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» на суму оціночної вартості. Хоча Мінфін вважає, що в цьому випадку рахунок 15 не застосовується ( п. 15 додатка до Методрекомендацій № 1327). За дебетом субрахунку 154 так само збирають усі додаткові витрати, пов’язані з оформленням та введенням в експлуатацію ТМ.

Коли визначилися з вартістю, можна приступити до документального оформлення введення в експлуатацію торгового знака. Приймальна комісія, яку призначив наказом керівник підприємства, складає Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-1).*

Коли акт підписано комісією і затверджено керівником підприємства, його передають до бухгалтерії. Далі бухгалтерія заводить Інвентарну картку обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі НМА (НА-2)*, для подальшого аналітичного обліку ТМ.

* Затверджені наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. № 732.

Амортизацію починають нараховувати з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію ( п. 29 П(С)БО 8). У розрахунку амортизації можуть застосовувати будь-який з методів нарахування згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби». Метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з умов використання, якщо це неможливо, то обирають прямолінійний метод ( п. 27 П(С)БО 8). Звертаємо увагу, що строк корисного використання ТМ не може перевищувати строк дії свідоцтва ТМ (або інших правовстановлюючих документів).

Одночасно з нарахуванням амортизації нараховують дохід ( п. 21 П(С)БО 15 «Дохід»).

Важливо!

Дохід відображають у сумі справедливої вартості безоплатно отриманої ТМ, пропорційно сумі нарахованої амортизації, протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди

Суму такого доходу відображають за дебетом субрахунку 424 в кореспонденції з кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» ( п. 21 додатка до Методрекомендацій № 1327).

З бухгалтерським обліком закінчили, переходимо до податкового обліку.

Що, де, коли в податковому обліку?

Податок на прибуток. При безоплатному отриманні НМА об’єкт для обкладення податком на прибуток не збільшується одразу на всю його вартість, як це було до 2015 року. Зараз усе зав’язано на бухгалтерському обліку визначення доходів. Таким чином, дохід для цілей оподаткування збільшуватиметься поступово протягом строку експлуатації ТМ, як у бухобліку.

Відмінністю є тільки те, що високодохідники (з річним доходом більше 20 млн грн.) зобов’язані коригувати свій фінрезультат на різниці. Малодохідники (з річним доходом не більше 20 млн грн.) самостійно вирішують, розраховувати їм різниці чи ні.

Амортизаційні різниці, на які треба коригувати фінрезультат для розрахунку податку на прибуток, можуть виникнути внаслідок різних облікових правил у податковому та бухгалтерському обліку. Де шукати ці відмінності, ми покажемо в табл. 1.

Таблиця 1. Причини виникнення амортизаційних різниць

№ з/п

Зона відмінностей двох обліків

Бухгалтерський облік НМА (П(С)БО)

Податковий облік НМА (ПКУ)

1

Методи нарахування амортизації

Застосовують будь-який метод нарахування амортизації ( п. 27 П(С)БО 8)

Не застосовують виробничий метод нарахування ( пп. 138.3.1 ПКУ)

2

Строк корисного використання НМА

Строки корисного використання ТМ підприємство встановлює самостійно, ураховуючи фактори п. 26 П(С)БО 8

ТМ потрапляє до 3 групи нарахування амортизації, для якої строк корисного використання встановлюється на рівні строку дії правовстановлюючих документів. Він не може бути менше 2 і більше 10 років ( п.п. 138.3.4 ПКУ)

3.

«Невиробничість» НМА

Уключають до витрат усю суму нарахованої амортизації незалежно від сфери використання

Не включають амортизацію невиробничих НМА ( п.п. 138.3.2 ПКУ)

ПДВ. Вхідні податкові накладні (ПН) за витратами підприємства, що пов’язані зі введенням в експлуатацію ТМ, уключають до податкового кредиту (ПК), але в тому разі, якщо вони зареєстровані в ЄРПН.

Податкові зобов’язання (ПЗ) при безоплатному отриманні торгового знака у платника податків не виникають.

А ось якщо ви вирішите використовувати ТМ у видах діяльності, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування, чи використовувати ТМ у невиробничих цілях, то згідно з п. 198.5 ПКУ повинні нарахувати ПЗ на балансову вартість НМА (у частині врахованого ПК) і виписати «компенсуючу» ПН.

Єдиний податок. Безоплатно поставлені товари (роботи і послуги) потрапляють до бази оподаткування ( п. 292.3 ПКУ). Щодо нематеріального активу хочемо звернути увагу на консультацію в БЗ у підкатегорії 108.01.02 про безоплатну передачу основного засобу (ОЗ). Позиція податківців така, що безоплатно отримані ОЗ, як і нематеріальний актив, — це товар ( п.п. 14.1.244 ПКУ). Платник єдиного податку, юридична особа 3 групи, показує дохід на дату підписання акта приймання-передання такого ОЗ. Аргумент ДФС такий: якщо ціна в договорі не визначена, то вона встановлюється на рівні звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору ( ч. 4 ст. 632 ЦКУ). Але п. 292.3 ПКУ вже не містить згадку про звичайні ціни. Що дозволяє нам не погодитися з податківцями та орієнтуватися (у визначенні доходу) на вартість переданого об’єкта відповідно до первинних документів. А ось коли в первинних документах вартість дарунка не зазначена, тоді орієнтуємося на дані з бухобліку.

Приклад. ТОВ «Фірма» безоплатно отримала об’єкт НМА — торгову марку. Справедлива вартість ТМ визначена незалежною експертизою в сумі 30000 грн. Послуги експертної оцінки — 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Реєстраційні витрати, мито, вартість послуг патентного керівника склали 5000 грн. (без ПДВ). Строк корисного використання — 10 років, метод амортизації — прямолінійний. ТМ планують використовувати в господарській діяльності та в оподатковуваних операціях.

Таблиця 2. Облік безоплатно отриманої торгової марки

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отриману ТМ

154

424

30000

2

Отримано послуги експертної оцінки ТМ

154

631

5000

3

Відображено ПК за отриманими послугами оцінки (ПН зареєстровано в ЄРПН)

644/1

631

1000

641/ПДВ

644/1

4

Оплачено вартість послуг експертної оцінки ТМ

631

311

6000

5

Відображено реєстраційні витрати, вартість послуг патентного керівника

154

377

5000

6

Оплачено реєстрацію, мито, послуги патентного керівника

377

311

5000

7

Торгову марку введено в експлуатацію

123

154

40000

8

Нараховано амортизацію з місяця, що настає за місяцем введення ТМ в експлуатацію: 40000 : 10 : 12 = 333,33 грн.

93

133

333,33

9

Нараховуємо дохід за безоплатно отриманою ТМ у сумі пропорційно нарахованій амортизації, але з розрахунку справедливої вартості: 30000 : 10 : 12 = 250 грн.

424

745

250

10

Відображено фінансовий результат

745

793

250

791

93

333,33

От і все. Приймайте дарунки без головного болю.

висновки

  • Відомості про нового власника торгового знака вносяться до Реєстру зареєстрованих знаків у ДСІВ.
  • Дохід відображають у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості безоплатно отриманої ТМ, пропорційно сумі нарахованої амортизації.
  • Отримані податкові накладні на понесені витрати включають до ПК, якщо вони зареєстровані в ЄРПН.
  • Податкове зобов’язання при безоплатному отриманні ТМ у платника ПДВ не виникає.

Документи статті

  • ПКУ — Податковий кодекс України.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України.
  • Закон № 3689 — Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-XII.
  • Методрекомендації № 1327 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку НМА, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити