Теми статей
Обрати теми

Звіт про рух грошових коштів (форми № 3 і № 3-н)

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Січень, 2016/№ 6
Друк
У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяль- ності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.

Важливо! У Звіт про рух грошових коштів не включають ( п. 9 розд. II НП(С)БО 1):

— внутрішні зміни у складі грошових коштів (зарахування зданої готівки з каси на поточний рахунок у банку, отримання готівки до каси з поточного рахунка, переказ коштів з одного рахунка на інший, у тому числі перерахування грошових коштів з поточного рахунка для поповнення спецрахунка з ПДВ тощо);

— негрошові операції (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо).

Підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом

При цьому залежно від обраного способу Звіт подають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1, — формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом). Розглянемо кожну з них. І почнемо з порядку заповнення форми № 3.

4.1. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

У Звіті, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності визначають за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Увага! Усі суми надходження і вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням оборотних і необоротних активів відображають у формі № 3 з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Показники про витрачання грошових коштів у формі № 3 наводять у дужках.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за формою № 3 (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 36, 70

Відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку, тощо)

Як бачимо, у ряд. 3000 відображають суму грошових коштів, що надійшли до каси і на банківські рахунки підприємства протягом звітного періоду від покупців і замовників за відвантажену їм продукцію (товари), виконані для них роботи (надані послуги). При цьому підприємства, основним видом діяльності яких є здача майна в оренду, грошові кошти, отримані від оренди, також відображають у ряд. 3000 форми № 3.

Зауважте: для суми авансів, отриманих від покупців і замовників, передбачено додатковий ряд. 3015 форми № 3.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 641, 642

Відображають отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ

Відображають отримані підприємством з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені до повернення шляхом зарахування грошових коштів на його рахунок в установі банку (у тому числі з ряд. 3005). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Цільового фінансування

3010

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Відображають отримані для здійснення витрат на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб

Додатковий рядок (Надходження від отримання субсидій, дотацій)

3011

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Розкривають інформацію про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій і дотацій (у тому числі з ряд. 3010). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Надходження авансів від покупців і замовників)

3015

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 681 (у частині авансів у рахунок постачання продукції (товарів, робіт, послуг))

Відображають суми отриманих підприємством попередніх оплат і авансових надходжень грошових коштів від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг)

Додатковий рядок (Надходження від повернення авансів)

3020

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 371 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають повернені підприємству постачальниками та підрядниками суми попередньої оплати та наданих авансів грошовими коштами

Додатковий рядок (Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

3025

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 31 з Кт субрах. 377, 719

Відображають суми одержаних підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Виходячи зі змісту п.п. 4.6.6 Методрекомендацій № 433 у цьому рядку не знаходять відображення одержані підприємством від банків проценти за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках до запитання. Судячи з усього, такі суми слід наводити у складі інших грошових надходжень за ряд. 3095 форми № 3.

Додатковий рядок (Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені))

3035

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 374 (у частині неустойки, штрафів, пені)

Відображають одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів

Додатковий рядок (Надходження від операційної оренди)

3040

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 713

Відображають суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості

Додатковий рядок (Надходження від отримання роялті, авторських винагород)

3045

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373, 377, 719

Відображають суми, отримані як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським та суміжним правом

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів у частині надходжень у результаті операційної діяльності (обороти за Дт рах. 30, 31, субрах. 333 з Кт рах. 34, 65, субрах. 372, 374, 375, 377, 378, 661, 685, 711, 719)

Відображають інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, що не включені до ряд. 3000 — 3045 форми № 3

Так, у цій статті наводять суми отриманих підприємством грошових коштів від:

— реалізації оборотних активів (крім необоротних активів, утримуваних для продажу);

— діяльності обслуговуючих господарств;

— підзвітних осіб;

— постачальників, підрядників, транспортних організацій за пред’явленими претензіями за нестачу цінностей;

— відшкодування завданих підприємству збитків;

— часткової оплати за путівки;

— фондів соціального страхування на окремий рахунок в установі банку для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах;

— унесення до каси підприємства помилково надмірно виданих сум із заробітної плати;

— помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;

— процентів за депозитними рахунками до запитання тощо.

Також у цій статті відображають додатний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Урахуйте: до цього рядка не включають проценти, одержані за строковими депозитними вкладами, а також за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів. Їх місце — у ряд. 3215 форми № 3.

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 63 з Кт рах. 30, 31

Відображають грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та надані послуги

Зверніть увагу: для відображення сум авансів і попередніх оплат, виданих постачальникам і підрядникам у рахунок майбутніх постачань товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, призначено додатковий ряд. 3135 форми № 3.

Праці

3105

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 66 з Кт рах. 30, 31

Відображають витрачені грошові кошти на виплату працівникам заробітної плати, допомог, винагород

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 651 (у частині єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311, 315

Відображають загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів

У цьому рядку підприємство зобов’язане показати ту суму податків і зборів, яку воно перерахувало до бюджету як платник податків або як податковий агент, а також зазначити суми сплачених фінансових санкцій і пені з податків та зборів, перераховані до бюджету за прострочення названих платежів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток)

3116

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Часто провести розділення сплаченого податку за видами діяльності неможливо. Проте якщо підприємство може віднести сплачену суму податку до фінансової або інвестиційної діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової або інвестиційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість)

3117

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ з Кт субрах. 311, 315

Відображають суми сплаченого до бюджету ПДВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок

(Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів)

3118

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Відображають суми сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ, податку на прибуток і зобов’язань з ЄСВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Витрачання на оплату авансів)

3135

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 371 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані)

Додатковий рядок (Витрачання на оплату повернення авансів)

3140

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 681 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають суми попередньої оплати та авансових платежів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам

Додатковий рядок (Витрачання на оплату цільових внесків)

3145

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 949 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми сплачених грошовими коштами цільових і благодійних внесків

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 39, 51, 55, 61, 62, 65 (крім ЄСВ), 69, 92, субрах. 372, 374, 377, 378, 684, 685, 942, 947, 948, 949 з Кт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 (у частині витрачання в результаті операційної діяльності)

Наводять суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 форми № 3

Таким чином, до ряд. 3190 форми № 3 включають витрачання грошових коштів за такими напрямами:

— погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем;

— перерахування страховим організаціям коштів з індивідуального страхування персоналу;

— страхування майна підприємства та майна працівників підприємства;

— придбання карток оплати послуг мобільного зв’язку;

— видача в підзвіт на господарські потреби та відрядження;

— оплата вартості ліцензій на здійснення діяльності;

— оплата за об’єкти операційної оренди;

— неустойки, штрафи, пеня, виплачені підприємством за порушення умов господарських договорів;

— сплата адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту інвалідів;

— оплата вартості послуг банку;

— повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;

— нестача готівки в касі підприємства тощо.

Крім того, у цьому рядку відображають сплату процентів за позиковими коштами, що формують собівартість оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язаних з виробництвом продукції із тривалим (істотним) операційним циклом. Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382.

Тут же, на наш погляд, відображають від’ємний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 + ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3095) - (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3190) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від операційної діяльності. Результат розрахунку може мати як додатне, так і від’ємне значення. Від’ємний результат наводять у дужках

Показник ряд. 3195 буде додатним, коли сума надходжень грошових коштів від операційної діяльності перевищує суму витрачених на таку діяльність коштів. Від’ємний результат розрахунку матиме місце, якщо підприємством у межах операційної діяльності витрачено більше грошових коштів, ніж одержано. Таке можливе в разі використання коштів, одержаних від інших видів діяльності, або в ситуації, коли залишок грошових коштів на початок року дозволяв здійснювати їх витрачання і без додаткового надходження.

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Відображають надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Як ви знаєте, продаж необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають у бухобліку як реалізацію запасів: доходи — за Кт субрах. 712, а балансову вартість — за Дт субрах. 943. Тобто має місце операційна діяльність. Проте для цілей заповнення форми № 3 надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок

(Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) відображають суму грошових надходжень від повернення:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;

— позик, виданих раніше іншим сторонам

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, що не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Необоротних активів

3260

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати процентів, уключених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Відображають виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених процентів, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

Виплати за дериватами

3270

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за дериватами)

Відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» і опціонам (крім випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності або виплати класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок (Витрачання на надання позик)

3275

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);

— позик іншим сторонам

Інші платежі

3290

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Значення цього рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

Отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Наводять інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій

Погашення позик

3350

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині повернутих позикових коштів) з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплату дивідендів

3355

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

Додатковий рядок (Витрачання на сплату відсотків)

3360

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині некапіталізованих відсотків, пов’язаних з позиками)

Відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім капіталізованих сум сплачених відсотків)

Додатковий рядок (Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Інші платежі

3390

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) форми № 3

Відображають результат руху коштів від фінансової діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395) форми № 3

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Відображають залишок коштів на початок року, наведений у Балансі

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3 відповідає значенню ряд. 3415 гр. 4 форми № 3.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Згорнутий результат оборотів за Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 з Кт субрах. 714 і оборотів за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Відображають суму збільшення або зменшення (наводять у дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ± ряд. 3410) форми № 3

Відображають суму грошових коштів на кінець року

Зверніть увагу: розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми № 1).

4.2. Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Тепер давайте розглянемо, як заповнити Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом (форма № 3-н).

При аналізі структури Звіту про рух грошових коштів за прямим і непрямим методами впадає у вічі, що основна відмінність форми № 3-н від форми № 3 полягає в заповненні розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності». Розділи II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» і III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» обох форм заповнюють аналогічно.

У Звіті, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Зверніть увагу! Суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають у формі № 3-н з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом (форма № 3-н) у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Код рядка

Надходження (гр. 3 форми № 3-н)

Видаток (гр. 4 форми № 3-н)

Примітка

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

3500

Прибуток до оподаткування (ряд. 2290 гр. 3 форми № 2)

Збиток до оподаткування (ряд. 2295 гр. 3 форми № 2)

У рядку «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» відображають прибуток (у гр. 3) або збиток (у гр. 4) до оподаткування за звітний період, що наведені у формі № 2

Коригування на:

3505

Сума нарахованої амортизації

(ряд. 2515 гр. 3 форми № 2)

Х

— амортизацію необоротних активів.

Відображають амортизаційні відрахування за матеріальними та нематеріальними необоротними активами, нараховані протягом звітного періоду

3510

Збільшення забезпечень: додатне значення

(гр. 4 - гр. 3) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Зменшення забезпечень: додатне значення

(гр. 3 - гр. 4) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

— збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) забезпечень.

Відображають зміну у складі забезпечень майбутніх витрат і платежів, створених протягом звітного періоду, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Для полегшення роботи із заповнення цього рядка підприємству є сенс обліковувати забезпечення, пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю на окремих субрахунках рах. 47.

3515

Додатний результат різниці між оборотами

за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами

за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

— збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць.

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від курсових різниць унаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті у грошову одиницю України за курсом НБУ

3520

Додатне значення (ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) + ряд. 2255 + ряд. 2270 - ряд. 2200 - ряд. 2220 - ряд. 2240) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2180 - ряд. 2120) гр. 3 форми № 2 (у частині збитку від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також збитку від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

Додатне значення (ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) - ряд. 2255 - ряд. 2270) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2120 - ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині прибутку від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також прибутку від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій.

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, проценти тощо) та їх реалізації, а також від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на виплату процентів — ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, якщо їх розкривають окремо в додатковому ряд. 3540 форми № 3-н)

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3521 — 3526):

3521

Додатний результат

(ряд. 2255 - ряд. 2200) гр. 3 форми № 2

Додатний результат

(ряд. 2200 - ряд. 2255) гр. 3 форми № 2

— «Прибуток (збиток) від участі в капіталі». Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4), одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Важливо! Тут і далі назви додаткових рядків часто не відповідають порядку відображення показників у графах форми № 3-н. Так, незважаючи на те що в назві ряд. 3521 першим вказано прибуток, у гр. 3 потрібно відобразити збиток. Нагадаємо: цей рядок розшифровує показники ряд. 3520, де за гр. 3 зазначають саме збиток від неопераційної діяльності та негрошових операцій ( п.п. 4.7.5 Методрекомендацій № 433). Тому будьте уважні: орієнтуючись виключно на назву статті, ви не зможете правильно скласти форму № 3-н.

3522

Додатний результат (ряд. 2181 + ряд. 2182 - ряд. 2121 - ряд. 2122) гр. 3 форми № 2

Додатний результат

(ряд. 2121 + ряд. 2122 - ряд. 2181 - ряд. 2182) гр. 3 форми № 2

— «Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання».

Показують збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3523

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 і оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття)

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 і оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття)

— «Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття».

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зверніть увагу: на сьогодні згідно з Інструкцією № 291 результат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття в бухгалтерському обліку відображають у складі інших операційних доходів (Кт субрах. 712) і витрат (Дт субрах. 943). У формі № 2 зазначені операції також показують у складі операційних доходів і витрат (ряд. 2120 і 2180 відповідно). Проте для цілей складання форми № 3-н реалізацію необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття слід розцінювати як інвестиційну діяльність. Для полегшення роботи із заповнення ряд. 3520 і 3523 форми № 3-н до субрах. 712 і 943 є сенс відкрити додаткові субрахунки для накопичення інформації про доходи та витрати від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття.

3524

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

— «Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій».

Наводять збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації фінансових інвестицій (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3526

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 972 і оборотами за Кт субрах. 742

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 742 і оборотами за Дт субрах. 972

— «Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів».

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни корисності необоротних активів (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3540

Ряд. 2250 гр. 3 форми № 2

Х

У додатковому рядку «Фінансові витрати» відображають уключені до Звіту про фінансові результати витрати на сплату процентів за користування позиковими коштами

Пам’ятайте: якщо заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н, то суму, зазначену в ній, не враховують при визначенні показника ряд. 3520 форми № 3-н.

3550

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

У рядку «Зменшення (збільшення) оборотних активів» наводять зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) статей оборотних активів (крім статей «Гроші та їх еквіваленти» (ряд. 1165 форми № 1), «Поточні фінансові інвестиції» (ряд. 1160 форми № 1) та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду

До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1100, крім зміни оборотних активів у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів і погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо), а також зміни оборотних активів у результаті виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1110, крім змін у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності;

— ряд. 1120 — у частині вартості векселів, одержаних у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;

— ряд. 1125, крім суми зміни дебіторської заборгованості внаслідок її погашення необоротними активами;

— ряд. 1130 — у частині дебіторської заборгованості за авансами, виданими у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;

— ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості з інших платежів до бюджету внаслідок заліку кредиторської заборгованості з поточного податку на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, що є наслідком інвестиційної діяльності (тобто з розрахунку виключають «вхідний» ПДВ, сплачений при придбанні об’єктів необоротних активів);

— ряд. 1140 у частині заборгованості за нарахованими доходами від операційної діяльності;

— ряд. 1145, крім сум внутрішніх розрахунків за інвестиційною та фінансовою діяльністю;

— ряд. 1155, крім змін іншої дебіторської заборгованості, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, наприклад з реалізацією поточних фінансових інвестицій;

— ряд. 1170, крім зменшення витрат майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття;

— ряд. 1190, крім сум змін інших оборотних активів, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховують зменшення статей унаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3551 — 3557):

3551

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) запасів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) вартості запасів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зверніть увагу: як і у випадку з ряд. 3521 (див. с. 44), ряд. 3551 — 3553 Мінфін назвав не дуже вдало. З точки зору правильного складання форми № 3-н було б логічно, якби спочатку згадувалося зменшення, а не збільшення оборотних активів. Щоб назви не вводили вас в оману, при заповненні ряд. 3551 — 3553 пам’ятайте: вони розшифровують показник ряд. 3550. Тому у гр. 3 відображайте зменшення запасів, поточних біологічних активів і дебіторської заборгованості, а у гр. 4 — їх збільшення.

3552

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1110 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1110 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) поточних біологічних активів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3553

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1125 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1125 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, крім суми зміни заборгованості в результаті її погашення необоротними активами (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3554

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1155 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1155 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) іншої поточної дебіторської заборгованості, крім змін, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3556

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1170 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1170 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) витрат майбутніх періодів, крім зменшення таких витрат унаслідок їх уключення до складу групи вибуття (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3557

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1190 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) інших оборотних активів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) інших оборотних активів, крім сум змін, пов’язаних з інвестиційною чи фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зауважимо, що НП(С)БО 1 і Методрекомендації № 433 говорять про розшифровку в ряд. 3551 — 3557 не всіх, а тільки окремих складових ряд. 3550 форми № 3-н. Так, у додаткових рядках не потрібно показувати зміни показників за ряд. 1120, 1130 — 1145 форми № 1.

3560

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

У рядку «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) у статтях розділу III «Поточні зобов’язання і забезпечення» пасиву форми № 1 (крім статей «Короткострокові кредити банків» (ряд. 1600), «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (ряд. 1610), «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками» (ряд. 1640), «Поточні забезпечення» (ряд. 1660), сум зобов’язань за процентами та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1605 — у частині вартості векселів, виданих при здійсненні операційної діяльності (наприклад, не враховують векселі, видані на погашення заборгованості за необоротні активи);

— ряд. 1615, крім суми зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточної кредиторської заборгованості до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточних зобов’язань шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, заліку внесків до статутного капіталу тощо), а також зміни поточних зобов’язань унаслідок виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1620, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати (але враховують зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток у зв’язку з його списанням та визнанням доходу), а також з ПДВ, що виник у результаті інвестиційної діяльності;

— ряд. 1625, 1630;

— ряд. 1635, крім зміни поточних зобов’язань за авансами, отриманими в межах інвестиційної та фінансової діяльності, а також у зв’язку з виправленням помилок минулих років;

— ряд. 1645, крім суми зміни зобов’язань за внутрішніми розрахунками, не пов’язаними з операційною діяльністю;

— ряд. 1665, крім зміни доходів майбутніх періодів унаслідок їх створення від операцій із коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо. Крім того, при визначенні показника цієї статті не враховують зменшення доходів майбутніх періодів у зв’язку з їх уключенням до групи вибуття;

— ряд. 1690, крім суми зміни інших поточних зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю. Також не враховують суми зобов’язань за процентами.

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3561 — 3567):

3561

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1615 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1615 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, крім зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3562

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1620 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1620 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом».

Показують збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати, а також з ПДВ, що виник у результаті інвестиційної діяльності (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3563

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1625 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1625 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3564

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1630 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1630 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці».

Наводять збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3566

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1665 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1665 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів». Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) доходів майбутніх періодів, крім зміни в результаті їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3567

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1690 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань». Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) інших поточних зобов’язань, крім змін, не пов’язаних з операційною діяльністю, сум зобов’язань за процентами (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3570

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

У рядку «Грошові кошти від операційної діяльності» відображають різницю між сумами надходжень і видатків після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

3580

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт рах. 30, 31

У рядку «Сплачений податок на прибуток» відображають використання грошових коштів на сплату податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю

3585

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, уключених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів)

У додатковому рядку «Сплачені відсотки» відображають суму сплачених відсотків за користування позиковим капіталом, що використовується в операційній діяльності

Зауважте: у п.п. 4.7.11 Методрекомендацій № 433 зазначено, що в цьому рядку не показують суми відсотків, які капіталізують. Проте, на наш погляд, саме тут слід відобразити сплачені відсотки, уключені до собівартості оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язані з виробництвом продукції із тривалим (суттєвим) операційним циклом. Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Додатне значення: ряд. 3570 гр. 3 - (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н

(Ряд. 3570 + ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н або додатне значення (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 - ряд. 3570 гр. 3 форми № 3-н

У ряд. 3195 форми № 3-н відображають надходження (у гр. 3) або вибуття (у гр. 4) коштів від операційної діяльності з урахуванням сплачених відсотків і податку на прибуток

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Х

— фінансових інвестицій. Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Х

— необоротних активів. Відображають надходження коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

У бухобліку продаж необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають як реалізацію запасів: доходи — за Кт субрах. 712, а балансову вартість — за Дт субрах. 943. Тобто має місце операційна діяльність. Проте при заповненні форми № 3-н надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Х

— відсотків. Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Х

— дивідендів. Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Х

У статті «Надходження від деривативів» відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Х

У додатковому рядку «Надходження від погашення позик» підприємства (крім фінансових установ) відображають суми грошових надходжень від повернення:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;

— позик, виданих раніше іншим сторонам

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень у результаті інвестиційної діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, що не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3-н

Витрачання на придбання:

3255

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

— фінансових інвестицій. Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3260

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, уключених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

— необоротних активів. Відображають виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

3270

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за дериватами)

У рядку «Виплати за дериватами» відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» і опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність)

3275

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик та авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

У додатковому рядку «Витрачання на надання позик» підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);

— позик іншим сторонам

3290

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю та не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3-н

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Додатне значення: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 - (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Х

— власного капіталу. Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Х

— отримання позик. Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» відображають інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3-н

Витрачання на:

3345

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

— викуп власних акцій. Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій

3350

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині повернення позикових коштів) з Кт рах. 30, 31

— погашення позик. Відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

3355

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

— сплату дивідендів. Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

3360

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, що не капіталізуються, пов’язаних з позиками)

У додатковому рядку «Витрачання на сплату відсотків» відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, що капіталізуються)

3365

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

У додатковому рядку

«Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди» відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

3390

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3-н

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Додатне значення: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 - (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Х

У рядку «Залишок коштів на початок року» відображають залишок коштів на початок року, наведений у Балансі

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-н відповідає значенню ряд. 3415 гр. 5 форми № 3-н.

3410

Ряд. 3515 гр. 4 форми № 3-н

Ряд. 3515 гр. 3 форми № 3-н

У рядку «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображають суму збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

3415

(Ряд. 3400 + ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 форми № 3-н або (ряд. 3400 + ряд. 3405) гр. 3 - ряд. 3410 гр. 4 форми № 3-н, або (ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 - ряд. 3400 гр. 4 форми № 3-н, або ряд. 3405 гр. 3 - (ряд. 3400 + ряд. 3410) гр. 4 форми № 3-н

Х

У рядку «Залишок коштів на кінець року» відображають суму грошових коштів на кінець року

Зверніть увагу: розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми № 3-н показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми № 1).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі