Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2016/№ 6
Звіт про власний капітал складають за формою № 4, наведеною в додатку 1 до НП(С)БО 1. За його допомогою користувачі фінансової звітності можуть отримати інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У цьому Звіті відображають джерела поповнення власного капіталу, а також операції, у результаті здійснення яких власний капітал було зменшено. Крім того, структура форми № 4 дозволяє відстежити внутрішнє переміщення власного капіталу, наприклад його зміну, пов’язану з розподілом прибутку підприємства.

Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2, а також даних синтетичного та аналітичного обліку. У графах форми № 4 підприємства наводять тільки ті складові власного капіталу, що наведені в Балансі.

Як приписує п. 5.3 Методрекомендацій № 433, для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного Звіту про власний капітал додають Звіт про власний капітал за попередній рік.

Порядок складання форми № 4 ви знайдете в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Заповнення Звіту про власний капітал

Найменування статті

Код рядка

№ графи

Дані для заповнення

Примітка

Залишок на початок року

4000

3

Сальдо на 01.01.2015 р. за Кт рах. 40

Відображають суму власного капіталу на початок року. Збиток (гр. 7), а також неоплачений та вилучений капітал (гр. 8 і 9) наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4000 форми № 4

4

Сальдо на 01.01.2015 р. за Кт рах. 41

5

Сальдо на 01.01.2015 р. за Кт рах. 42

6

Сальдо на 01.01.2015 р. за Кт рах. 43

7

Сальдо на 01.01.2015 р. за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

8

Сальдо на 01.01.2015 р. за Дт рах. 46

9

Сальдо на 01.01.2015 р. за Дт рах. 45

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9) ряд. 4000 форми № 4

Показники, відображені у гр. 3 — 10 ряд. 4000 форми № 4, відповідають показникам, наведеним у гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 за попередній рік.

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46

Відображають суми коригувань у зв’язку зі зміною облікової політики. При цьому суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 відображають у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4005 форми № 4

7

Оборот за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6

Оборот за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4005 форми № 4

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує П(С)БО, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства ( п. 9 П(С)БО 6).

Виправлення помилок

4010

7

Оборот за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6

Відображають суми коригувань у зв’язку з виправленням помилок. Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4010 форми № 4

Оборот за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4010 форми № 4

Якщо виправлення помилки торкнулося тільки нерозподіленого прибутку підприємства, то в ряд. 4010 форми № 4 заповнюють тільки гр. 7. Якщо виправлення помилки зачіпає дані за іншими статтями власного капіталу, то в ряд. 4010 форми № 4 заповнюють гр. 7 і відповідні гр. 3 — 6, 8, 9.

Інші зміни

4090

3 — 9

Заповнюють аналогічно ряд. 4005 і 4010 форми № 4

Відображають суми коригувань, що не увійшли до ряд. 4005 і 4010. Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4090 форми № 4

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4090 форми № 4

Скоригований залишок на початок року

4095

3 — 9

Ряд. 4000 ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 форми № 4

Наводять залишок власного капіталу на початок 2015 року після внесення відповідних коригувань. Суму збитку, вилучений та неоплачений капітал (гр. 7, 9 і 8 відповідно) наводять у дужках

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9) ряд. 4095 форми № 4

Показники ряд. 4095 гр. 3 — 10 форми № 4 повинні відповідати показникам ряд. 1400 — 1495 гр. 3 форми № 1 на 31 грудня 2015 року.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

7

Ряд. 2350 або ряд. 2355 гр. 3 форми № 2

Відображають суму чистого прибутку (збитку) з форми № 2. Суму збитку (ряд. 2355 гр. 3 форми № 2) наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41

Відображають інший сукупний дохід після оподаткування, наведений у розділі II форми № 2 (див. лист Мінфіну від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303).

Від’ємний результат наводять у дужках

5

Обороти за Кт субрах. 423, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 423, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

10

Алгебраїчна сума гр. 4 і гр. 5 ряд. 4110

Ряд. 4110 гр. 10 форми № 4 = ряд. 2460 гр. 3 форми № 2

У додаткових статтях можна наводити інформацію про складові іншого сукупного доходу в разі, якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості ( п. 5.8 Методрекомендацій № 433). Причому, на наш погляд, у ряд. 4111 — 4116 слід відображати інший сукупний дохід після оподаткування (тобто за мінусом податку на прибуток, нарахованого за рахунок власного капіталу).

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) необоротних активів)

4111

4

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8 (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4).

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів)

4112

4

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти за Дт субрах. 413

Наводять суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13 (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4).

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

4113

5

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

Відображають суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

4114

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41 (стосовно частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у які ведуть за методом участі в капіталі (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

5

Обороти за Кт рах. 42 мінус обороти за Дт рах. 42 (стосовно частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Додатковий рядок (Інший сукупний дохід)

4116

4

Обороти за Кт субрах. 414, мінус обороти за Дт субрах. 414

Наводять інші зміни в сукупному доході. Наприклад, сюди включають вартість безоплатно отриманих необоротних активів (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

5

Обороти за Кт субрах. 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (крім держдивідендів)

Відображають суму нарахованих дивідендів (крім держдивідендів). Суму у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

3, 7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт рах. 40

Відображають спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення статутного чи пайового капіталу. Суму наводять одночасно у гр. 3 і 7 ряд. 4205 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 показують у дужках (віднімають)

Відрахування до резервного капіталу

4210

6, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 43

Наводять спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу. Суму наводять одночасно в гр. 6 і 7 ряд. 4210 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства)

4215

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (у частині держдивідендів)

Відображають частину чистого прибутку, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до законодавства (нараховану суму держдивідендів). Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів)

4220

5, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 426

Відображають формування спеціальних фондів держпідприємств за рахунок чистого прибутку. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

Додатковий рядок

(Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення)

4225

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 66

Відображають використання чистого прибутку на виплату матеріальних заохочень працівникам підприємства. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

3, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт рах. 40

Відображають збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок внесків учасників. Суму неоплаченого капіталу у гр. 8 наводять у дужках (віднімають)

5, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт субрах. 421

Погашення заборгованості з капіталу

4245

8

Оборот за Кт рах. 46

Відображають погашену учасниками заборгованість за внесками

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31 і субрах. 672

Відображають фактичну собівартість викуплених власних акцій (часток). Суму наводять у дужках (віднімають)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

9

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт рах. 45

У цьому рядку відображають:

— виручку від перепродажу викуплених акцій (часток);

— збиток від продажу акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу та нерозподіленого прибутку;

— прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій (часток).

Обороти за Дт рах. 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають)

5, 9

Обороти за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

5

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт субрах. 421

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

У цьому рядку відображають:

— зменшення статутного капіталу на номінальну вартість викуплених і анульованих власних акцій (часток);

— збиток від анулювання акцій

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

(часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку;

— прибуток (емісійний дохід) від анулювання раніше викуплених акцій (часток).

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають)

Вилучення частки в капіталі

4275

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт субрах. 672

Відображають інформацію про вилучення капіталу власниками при виході їх зі складу засновників.

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають)

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

3, 8

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 46

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

Додатковий рядок

(Зменшення номінальної вартості акцій)

4280

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 425

Відображають зменшення номінальної вартості акцій. Суму у гр. 3 наводять у дужках (віднімають)

Інші зміни в капіталі

4290

Наводять інші зміни в капіталі, не відображені в інших рядках форми № 4, зокрема:

3, 5, 6, 7

Оборот за Дт рах. 40, 42, 43 з Кт субрах. 442

— списання невідшкодованих збитків. Суми у гр. 3, 5, 6 наводять у дужках (віднімають)

5

Оборот за Дт рахунків активів з Кт субрах. 422

— додаткові внески засновників підприємств (крім акціонерних товариств) до капіталу, що перевищують їх частку у статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та реєстрації такого рішення у держреєстратора

6

Оборот за Дт рах. 43 з Кт субрах. 671

— виплату дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу. Суму у гр. 6 наводять у дужках (віднімають)

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 672

— нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів.

Суму у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

5, 8

Обороти за Дт рах. 46 з Кт субрах. 425 і за Дт субрах. 425 з Кт рах. 46

— курсові різниці із заборгованості за внесками засновників до статутного капіталу в іноземній валюті (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Обороти за Дт рах. 46 (гр. 8) і субрах. 425 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають)

Разом змін у капіталі

4295

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4100 — 4290 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно (з урахуванням додаткових рядків, крім ряд. 4111 — 4116)

Відображають підсумкову величину змін у складі власного капіталу за звітний період

Залишок на кінець року

4300

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4095 і 4295 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно

Показники ряд. 4300 гр. 3 — 10 форми № 4 повинні відповідати показникам ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31 грудня 2015 року.

Гр. 10 ряд. 4000 — 4300 форми № 4 повинна дорівнювати алгебраїчній сумі гр. 3 — 9 за ряд. 4000 — 4300 форми № 4 відповідно.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити