Теми статей
Обрати теми

Інформація за сегментами (форма № 6)

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Січень, 2016/№ 6
Друк
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6) затверджено П(С)БО 29. У цьому звіті розкривають інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.

Норми П(С)БО 29 поширюються на підприємства:

— зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

— які займають монопольне (домінуюче) положення на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

— щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (уключаючи підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення).

Зазначені юридичні особи зобов’язані заповнювати форму № 6 у складі річної фінансової звітності.

Форму № 6 не подають ( п. 2 П(С)БО 29):

— суб’єкти малого підприємництва, які складають річну фінансову звітність за скороченою формою (див. с. 101);

— неприбуткові організації;

— бюджетні установи;

— банки;

— підприємства, які складають звітність за МСФЗ.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за формою № 6 складається з трьох розділів, у кожному з яких наводять визначену П(С)БО 29 інформацію про звітні сегменти.

У розділі I форми № 6 детально розкривають інформацію про пріоритетні звітні сегменти підприємства. Як пріоритетний звітний сегмент може бути обрано:

— господарський;

— географічний виробничий;

— географічний збутовий.

При визначенні виду пріоритетного звітного сегмента враховують організаційну структуру підприємства

Результат такого вибору відображають у наказі про облікову політику ( п. 17 П(С)БО 29, п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Як обрати пріоритетний звітний сегмент, регламентує п. 15 П(С)БО 29.

Так, якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства побудована за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється, то пріоритетним визнають господарський вид сегмента, а допоміжним — географічний. Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства здійснювалася за регіонами, в яких підприємство функціонує, то пріоритетним визнають географічний вид сегмента, а допоміжним — господарський. У разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріоритетним звітним сегментом визнають господарський сегмент, а допоміжним — географічний.

За кожним пріоритетним звітним сегментом у розділі I форми № 6 наводять детальну інформацію про фінансові показники основної діяльності сегментів (доходи, витрати), а також нерозподілені доходи і витрати. Крім того, тут же наводять відомості про балансову вартість активів та зобов’язань пріоритетних звітних сегментів, а також про суму капітальних інвестицій та амортизаційних відрахувань таких сегментів.

Пам’ятайте: сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися з відповідними загальними показниками фінансової звітності підприємства.

У розділах II і III форми № 6 розкривають інформацію про допоміжні звітні сегменти. При цьому вибір допоміжних звітних сегментів, а також зміст інформації, яка має бути наведена в розділах II і III форми № 6, залежить від того, який сегмент обрано пріоритетним (див. табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Вибір допоміжних звітних сегментів

Розділ I

Розділ II

Розділ III

Вид пріоритетного звітного сегмента

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

Господарський

Географічний збутовий

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям* ( п.п. 22.1 П(С)БО 29)

Географічний виробничий

Балансова вартість активів і капітальні інвестиції ( п.п. 31.1 П(С)БО 29)

Географічний виробничий

Господарський

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям*, а також балансова вартість активів і капітальні інвестиції ( пп. 22.2 і 31.2 П(С)БО 29)

Географічний збутовий**

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям* ( п.п. 22.3 П(С)БО 29)

Географічний збутовий

Географічний виробничий**

Балансова вартість активів і капітальні інвестиції ( п.п. 31.3 П(С)БО 29)

* За мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу.

** Якщо активи підприємства та покупці розташовані в різних регіонах.

Зауважте: згідно з п.п. 31.4 П(С)БО 29 підприємство може доповнити наведений вище перелік показників діяльності допоміжних звітних сегментів, що відображаються в розділах II і III форми № 6. Порядок заповнення форми № 6 ви знайдете в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Заповнення форми № 6

Найменування показника

Код рядка

Порядок заповнення

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів

010

Ряд. 010 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 011 + ряд. 012 + ряд. 013) гр. 3 — 18 форми № 6

Доходами звітного сегмента визнають частину доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечене діяльністю господарського або географічного сегмента і які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) до звітного сегмента. При заповненні цього рядка суму доходу зменшують на ПДВ, акцизний податок, інші збори та вирахування з доходу (знижки, повернення товарів тощо).

До складу доходів звітних сегментів не включають дохід з податку на прибуток.

Інформацію про фінансові доходи звітних сегментів наводять тільки в тому випадку, якщо їх отримання є основною діяльністю підприємства. Доходи звітних сегментів, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій, відображають, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю підприємства.

з них:

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

011

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Значення ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2000 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний період.

іншим звітним сегментам

012

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 683 з Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

інші операційні доходи

013

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 у частині, що належить до звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Фінансові доходи звітних сегментів

020

Ряд. 020 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 021 + ряд. 022) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 020 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати значенню (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

з них:

доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента

021

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 в розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 021 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2200 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

інші фінансові доходи

022

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 73 в розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 022 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2220 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

Інші доходи

030

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 74 в розрізі звітних сегментів (без урахування ПДВ та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Значення ряд. 030 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2240 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 050 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

Усього доходів звітних сегментів

040

Ряд. 040 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені доходи

050

Аналітичні дані оборотів за Кт рахунків класу 7 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між звітними сегментами, а також дохід з податку на прибуток (обороти за Кт рах. 98)

з них:

доходи від операційної діяльності

051

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 в частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

Перевірка. Значення (ряд. 013 + ряд. 051) гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2120 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

фінансові доходи

052

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 і 73 в частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами, — якщо фінансова діяльність є основною діяльністю підприємства. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові доходи, відображені за Кт рах. 72 і 73

Перевірка. Значення (ряд. 020 + ряд. 052) гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

060

Ряд. 060 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 012 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього доходів підприємства

070

Ряд. 070 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 + ряд. 050 - ряд. 060) гр. 3 — 18 форми № 6

2. Витрати звітних сегментів:

Витратами звітного сегмента визнають частину витрат підприємства, які пов’язані зі звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента і безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) до звітного сегмента.

До складу витрат звітних сегментів не включають:

— адміністративні витрати та витрати на збут, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента;

— витрати з податку на прибуток.

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати наводять у сумі, що безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям). Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Інформацію про фінансові витрати звітних сегментів наводять, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства.

Витрати операційної діяльності

080

Ряд. 080 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 081 + ряд. 082) гр. 3 — 18 форми № 6

з них:

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

081

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 в частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої зовнішнім покупцям

Перевірка. Значення ряд. 081 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2050 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

іншим звітним сегментам

082

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 в частині собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства

Адміністративні витрати

090

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 090 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2130 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Витрати на збут

100

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 93 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 100 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2150 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Інші операційні витрати

110

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 94 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 110 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2180 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Фінансові витрати звітних сегментів

120

Ряд. 120 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 121 + ряд. 122) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 120 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати значенню (ряд. 2250 + ряд. 2255) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

з них:

втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента

121

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 96 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 121 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2255 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

122

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 122 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2250 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Інші витрати

130

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 97 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Значення ряд. 130 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2270 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 150 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Усього витрат звітних сегментів

140

Ряд. 140 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені витрати

150

Аналітичні дані оборотів за Дт рахунків класу 9 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

з них:

адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92, 93, 94 в частині витрат, які не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

фінансові витрати

152

Тут підприємства, для яких фінансова діяльність є основною, наводять аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95 і 96 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові витрати, що відображаються за Дт рах. 95 і 96

податок на прибуток

154

Обороти за Дт рах. 98

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

160

Ряд. 160 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 082 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього витрат підприємства

170

Ряд. 170 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 140 + ряд. 150 - ряд. 160) гр. 3 — 18 форми № 6

3. Фінансовий результат діяльності сегмента

180

Ряд. 180 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 - ряд. 140) гр. 3 — 18 форми № 6

4. Фінансовий результат діяльності підприємства

190

Ряд. 190 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 070 - ряд. 170) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Значення ряд. 190 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 2350 (прибуток) або ряд. 2355 (збиток) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

Активами звітного сегмента визнають активи господарського або географічного сегмента, що використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента.

Активи вважають такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо доходи та витрати, пов’язані з їх використанням або виникненням, уключають до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад, дебіторську заборгованість за нарахованими до отримання відсотками відносять до складу активів сегмента, якщо ці відсотки віднесено до доходів звітного сегмента.

Основні засоби та нематеріальні активи, що використовуються одночасно декількома звітними сегментами підприємства, уключають до того звітного сегмента, до витрат якого включено суму амортизації за такими необоротними активами.

Інвестиції, у тому числі фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, уключають до складу активів звітного сегмента, якщо доходи у вигляді відсотків (дивідендів) і доходи (втрати) від участі в капіталі від таких інвестицій уключають до доходів (витрат) такого звітного сегмента.

До складу активів звітного сегмента не включають:

— відстрочені податкові активи;

— дебіторську заборгованість з податку на прибуток;

— фінансові інвестиції, якщо такий актив не виникає в результаті основної діяльності звітного сегмента, а доходи та витрати, пов’язані з такими фінансовими інвестиціями, не включають до складу доходів і витрат цього звітного сегмента;

— дебіторську заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включають до складу доходів звітного сегмента;

— інші оборотні активи, що пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не стосуються окремого сегмента.

Зверніть увагу: у ряд. 200 — 230 форми № 6 необоротні активи, що амортизуються, відображають за залишковою вартістю, дебіторську заборгованість — за чистою реалізаційною вартістю, а товари — без суми торгових націнок.

5. Активи звітних сегментів

200

Відображають аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 373 тут наводять тільки ті підприємства, для яких фінансова діяльність є основною. Сальдо за Дт рах. 14 і 35 відображають у цьому рядку в тому випадку, якщо фінансові інвестиції пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів

з них:

201

У цих рядках розшифровують показник, наведений у ряд. 200 гр. 3 — 18 форми № 6, за видами активів

202

203

204

205

Нерозподілені активи

220

Тут наводять:

1) аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів;

2) сальдо за Дт рах. 14 і 35, якщо фінансові інвестиції не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів;

3) сальдо за Дт субрах. 373, якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності підприємства;

4) сальдо за Дт рах. 17;

5) сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

221

У цих рядках розшифровують інформацію, наведену в ряд. 220 гр. 15 — 18 форми № 6, з розбиттям за видами активів

222

223

224

Усього активів підприємства

230

Ряд. 230 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 200 + ряд. 220) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Значення ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 4 і 3 форми № 1 на 31.12.2015 р.

Зобов’язаннями звітного сегмента визнають заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла в результаті виконання ним своєї звичайної діяльності і що безпосередньо стосується цього сегмента.

Зобов’язання безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо витрати, пов’язані з їх виникненням, уключають до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад, кредиторську заборгованість за нарахованими до виплати відсотками відносять до складу зобов’язань сегмента, якщо ці відсотки віднесено до витрат звітного сегмента.

Зобов’язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються декількох його звітних сегментів, розподіляють, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляють на такі звітні сегменти.

До складу зобов’язань звітного сегмента не включають:

— забезпечення майбутніх витрат і платежів і цільове фінансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;

— відстрочені податкові зобов’язання;

— довгострокові фінансові зобов’язання, зобов’язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;

— поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками;

— зобов’язання з податку на прибуток;

— інші зобов’язання перед бюджетом і державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій і послідовній основі розподілити між звітними сегментами підприємства.

6. Зобов’язання звітних сегментів

240

Відображають аналітичні дані сальдо за Кт рах. 47, 48, 55, 61, 62, 63, 64 (крім субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток), 65, 66, 68, 69 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Крім того, тут наводять аналітичні дані сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів

з них:

241

У цих рядках розшифровують інформацію, наведену в ряд. 240 гр. 3 — 18 форми № 6, за видами зобов’язань

242

243

244

Нерозподілені зобов’язання

260

У цьому рядку наводять:

1) аналітичні дані сальдо за Кт рах. 47, 48, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 тощо в частині вартості зобов’язань, які стосуються діяльності підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента;

2) сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів;

3) сальдо за Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

261

Тут розшифровують за видами зобов’язань показники, наведені в ряд. 260 гр. 15 — 18 форми № 6

262

263

264

Усього зобов’язань підприємства

270

Ряд. 270 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 240 + ряд. 260) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 270 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати значенням (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) гр. 4 і 3 форми № 1 на 31.12.2015 р.

7. Капітальні інвестиції

280

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 340 гр. 3 форми № 5 (за звітний і попередній рік).

8. Амортизація необоротних активів

290

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 13 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 290 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 (за звітний і попередній рік).

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

300

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Значення ряд. 300 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

310

Аналітичні дані підсумку першої частини Балансу (Звіту про фінансовий стан) — «Актив» у розрізі окремих звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 310 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

320

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 320 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

330

Ці рядки призначено для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 П(С)БО 29

340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

350

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Значення ряд. 350 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

360

Аналітичні дані підсумку першої частини Балансу (Звіту про фінансовий стан) — «Актив» у розрізі окремих звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 360 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

370

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Значення ряд. 370 гр. 17 і 18 форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

380

Ці рядки призначено для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 П(С)БО 29

390

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі