Теми статей
Обрати теми

Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Січень, 2016/№ 6
Друк
Суб’єкти малого підприємництва* складають і подають фінзвітність відповідно до вимог П(С)БО 25.

* Хто належить до суб’єктів малого підприємництва, ви можете дізнатися з табл. 1.1 на с. 6.

Цей стандарт встановлює два різновиди форм фінансової звітності:

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ( додаток 1 до П(С)БО 25), що включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ( додаток 2 до П(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Ці форми заповнюють у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Давайте пригадаємо, хто має право подавати зазначену звітність (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Застосування скороченої фінансової звітності

Форма фінансової звітності

Особи, які її складають

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м)

1) суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінзвіт);

2) представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс і № 2-мс)

1) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства (у 2015 році — юрособи-єдиноподатники групи 3);

2) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва*

* Які підприємства належать до суб’єктів мікропідприємництва, див. у табл. 1.1 на с. 6. Зверніть увагу: застосовувати форми № 1-мс і № 2-мс мають право будь-які «мікропідприємницькі» суб’єкти незалежно від обраної системи оподаткування та приналежності до певної групи платників єдиного податку.

Окремо підкреслимо, що подавати фінансову звітність у скороченому форматі можуть:

— новостворені підприємства;

— підприємства, які за підсумками діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у п. 2 розд. I П(С)БО 25 (див. табл. 8.1).

А якщо за результатами діяльності протягом поточного (звітного) року підприємство втратило ознаки відповідності критеріям, установленим п. 2 розд. I П(С)БО 25

Тоді за відповідний звітний період, у якому це сталося (і далі за подальші звітні періоди такого року, а також наступного за ним), підприємство зобов’язане подати повну фінансову звітність ( п. 3 розд. І П(С)БО 25).

Проте на повнокомплектний формат фінзвітності підприємство має перейти тільки у разі втрати ним статусу суб’єкта малого підприємництва. У ситуації ж, коли «мікросуб’єкт» або єдиноподатник групи 3 позбудеться можливості подавати Спрощений фінзвіт, але при цьому вписуватиметься в рамки «малого» суб’єкта, за ним залишиться право звітувати за формами № 1-м і № 2-м.

Пам’ятайте: не можуть керуватися П(С)БО 25 підприємства, які для складання фінзвітності використовують МСФЗ* (в обов’язковому порядку або за самостійним рішенням).

* Які суб’єкти господарювання зобов’язані складати фінзвітність за МСФЗ, див. на рис. 1.1 на с. 3.

Вони подають повну фінансову звітність за формами, наведеними в НП(С)БО 1.

Зверніть увагу: підприємства, які застосовують П(С)БО 25, не здійснюють розрахунок ВПА і ВПЗ. Зробити такий висновок дозволяють положення п.п. 2.19 розд. ІІ П(С)БО 25 і самі форми скороченої фінзвітності.

А тепер поговоримо про те, як же скласти звітність суб’єкту малого підприємництва.

8.1. Форми № 1-м і № 2-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Спочатку розглянемо, як заповнити Баланс за формою № 1-м. При заповненні цієї форми пам’ятайте про такі правила:

1) у Балансі відображають активи, зобов’язання і власний капітал. Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу ( п. 1 розд. II П(С)БО 25);

2) згортання статей активів і зобов’язань є недопустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО ( п. 6 розд. I П(С)БО 25);

3) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Відповідність рядків цієї форми фінансової звітності регістрам бухгалтерського обліку ви можете побачити в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Заповнення форми № 1-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображають вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)

Зверніть увагу: п.п. 2.1 розд. ІІ П(С)БО 25 передбачено відображення у ряд. 1005 форми № 1-м незавершених капітальних інвестицій у матеріальні необоротні активи. Проте, на нашу думку, до цього рядка потрібно включати вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій як у матеріальні, так і в нематеріальні необоротні активи.

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

Наводять залишкову вартість:

— власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів;

— інших необоротних матеріальних активів;

— нематеріальних активів;

— об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю).

Сюди включають також справедливу вартість інвестиційної нерухомості, якщо її облік ведуть за справедливою вартістю

Державні (казенні) та комунальні підприємства в цій статті відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.

Зауважте: залишкову вартість необоротних активів, що відображаються в цій статті, визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю і сумою їх зносу на дату балансу.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10 (крім інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (крім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також первісну вартість об’єктів інвестиційної нерухомості, якщо не можна достовірно визначити їх справедливу вартість. Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 13

Сальдо за Кт субрах. 131, 132, 133, 135

Заносять нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості, оцінених за первісною вартістю. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13 (субрахунок обліку амортизації довгострокових біологічних активів)

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 мінус сальдо за Кт субрах. 134; сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165, 166

Відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються відповідно до П(С)БО 30. Якщо облік довгострокових біологічних активів ведеться за первісною вартістю, у цьому рядку наводять їх залишкову вартість

Пам’ятайте: у ряд. 1020 не відображають вартість довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, не пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю. Інформацію про такі активи узагальнюють на субрахунках 107 і 108 загального Плану рахунків або ж на відповідних субрахунках рахунка 10 спрощеного Плану рахунків, а їх облікову вартість показують у ряд. 1010 — 1012 форми № 1-м.

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо за Дт рах. 14

Показують фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 18

Сальдо за Дт рах. 18, 19

Відображають вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до інших статей розділу I «Необоротні активи» активу Балансу

Підприємства, які перейшли на застосування П(С)БО 25 з початку 2015 року, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові активи» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на кінець 2014 року (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.).

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 23, 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

У цьому рядку відображають:

— загальну вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання протягом нормального операційного циклу;

— вартість готової продукції;

— вартість сільськогосподарської продукції;

— купівельну вартість товарів, придбаних для подальшого продажу;

— витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги);

— валову заборгованість замовників за будівельними контрактами

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо за Дт рах. 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Довідково показують вартість готової продукції, а саме:

— собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена і які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам;

— вартість сільськогосподарської продукції;

— купівельну вартість товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу. Не включають до підсумку Балансу

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Наводять вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30

Майте на увазі! Тут не показують вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю. Облікову вартість таких активів відображають у ряд. 1100 форми № 1-м.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

Сальдо за Дт рах. 34, 36 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченою векселем)

Відображають скориговану на резерв сумнівних боргів (нетто) заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, уключаючи забезпечену векселями заборгованість

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 64/Розрахунки за податками, 64/Розрахунки за обов’язковими платежами, 64/Розрахунки за соціальним страхуванням, 37/Розрахунки з державними цільовими фондами

Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652

Наводять визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Також у цьому рядку відображають авансові платежі та переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 64/Розрахунки за податку на прибуток

Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

Цей рядок є довідковим. У ньому показують дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток. А саме: авансові внески з податку на прибуток, сплачувані до бюджету щомісячно, і переплату з податку на прибуток. Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

Не включають до підсумку Балансу

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37, 64 (у частині заборгованості, не відображеної в ряд. 1135), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дт субрах. 378), 66, 68 і субрах. 654, 655 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Показують скориговану на резерв сумнівних боргів (нетто) заборгованість дебіторів, що не включена до інших статей дебіторської заборгованості та підлягає відображенню у складі оборотних активів (наприклад, заборгованість працівників підприємству)

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт рах. 35

Сальдо за Дт субрах. 352

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів)

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Показують:

— готівку в касі підприємства;

— гроші на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути вільно використані для поточних операцій;

— грошові кошти в дорозі;

— електронні гроші;

— еквіваленти грошей.

Тут наводять грошові кошти як у національній, так і в іноземних валютах

Зауважте: грошові кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключають зі складу оборотних активів і відображають як необоротні активи (ряд. 1090 форми № 1-м).

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Відображають витрати, що понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів. Серед них:

— витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;

— витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв і агрегатів;

— сплачені авансом орендні платежі;

— оплата страхового поліса;

— передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 30/Грошові документи; 64/Податкові зобов’язання і 64/Податковий кредит

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Наводять суми оборотних активів, що не включені до зазначених вище статей розділу II активу Балансу. Зокрема, тут зазначають вартість грошових документів

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт рах. 26 (субрахунок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо за Дт субрах. 286

Тут відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Перевірка. Значення ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м повинні відповідати показникам ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачено фіксовану суму статутного капіталу, відображають у цьому рядку суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Тут же показують суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій

Зверніть увагу: п.п. 2.16 розд. ІІ П(С)БО 25 пропонує показувати у складі цього рядка внески засновників підприємства понад статутний капітал. Для обліку таких внесків, нагадаємо, призначено субрах. 422 «Інший вкладений капітал» загального Плану рахунків. Проте, за нашим переконанням, місце таким сумам у ряд. 1410 форми № 1-м. На обґрунтування нашої позиції пошлемося на п. 2.42 Методрекомендацій № 433. Згідно з ним сума капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал, підлягає відображенню у статті «Додатковий капітал» (ряд. 1410) Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1.

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Кт рах. 41, 42

Відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 43

Наводять суму резервного капіталу, створеного відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток) або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

Відображають суми нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках і вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Зауважте: у першому місяці року переходу на застосування П(С)БО 25 визначають різницю від згортання взаємною кореспонденцією сальдо рах. 17 «Відстрочені податкові активи» і рах. 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». Зазначену різницю списують на рах. 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і відображають у ряд. 1420 форми № 1-м ( п.п. 2.19 розд. II П(С)БО 25).

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Дт рах. 45, 46

Відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства тут також наводять величину вилученого капіталу, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників.

Суми за цією статтею наводять у дужках і вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Державні (казенні) і комунальні підприємства в цьому рядку відображають передачу майна відповідно до Положення № 1213.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 ± ряд. 1420 - ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

Наводять суму:

— заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, що не є поточним зобов’язанням;

— довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;

— інших довгострокових зобов’язань;

— залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел;

— забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо)

Підприємства — платники податку на прибуток у цьому рядку відображають також суми грошових коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, передбачених ПКУ. У бухгалтерському обліку суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування, показують записом за Дт рах. 98 «Податок на прибуток» у кореспонденції з Кт субрах. 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування». Підприємства, які застосовують спрощений План рахунків, нарахування податку показують записом за Дт відповідного субрахунку рах. 96 з Кт рах. 48.

Юридичні особи, які в поточному році перейшли на застосування П(С)БО 25, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові зобов’язання» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на кінець попереднього року (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.).

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), відповідних субрахунків рах. 68 (у частині кредитів банків і відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками. Зобов’язання за кредитами банків наводять у Балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми відсотків за користування ними

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт рах. 61

Показують суми зобов’язань, що утворилися як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Наводять суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, уключаючи заборгованість, забезпечену векселями. Тут також показують заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку ТМЦ, який встановлено при їх прийманні

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки за податками, 64/Розрахунки за обов’язковими платежами

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Відображають заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства, податку на прибуток та єдиного податку

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

Довідково заносять поточну кредиторську заборгованість підприємства перед бюджетом з податку на прибуток. Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

Не включають до підсумку Балансу

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Показують заборгованість за нарахованою, але ще не виплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Уключають доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що належать до майбутніх звітних періодів, зокрема:

— доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи;

— передплата газет, журналів, періодичних і довідкових видань;

— виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств;

— отримана абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (відповідні субрахунки з обліку отриманих авансів, розрахунків із засновниками тощо), субрах. 64/Податковий кредит, 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68 (крім субрах. 680 і 684 в частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суми зобов’язань, що не включені до інших рядків, наведені в розділі III «Поточні зобов’язання» пасиву Балансу. Сюди, зокрема, потраплять:

— заборгованість за отриманими авансами;

— заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт субрах. 680

Відображають зобов’язання, пов’язані з необоротними активами і групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Перевірка. Значення ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

Тепер розглянемо правила складання Звіту про фінансові результати за формою № 2-м. При цьому пам’ятайте:

1) у Звіті про фінансові результати подають інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період ( п. 3 розд. II П(С)БО 25);

2) показники про витрати і збитки, а також про податок на прибуток відображають у формі № 2-м у дужках ( п. 4 розд. II П(С)БО 25);

3) у графі 4 Звіту про фінансові результати наводять дані за аналогічний період минулого року ( п. 6 розд. I П(С)БО 25).

Як заповнити рядки форми № 2-м з використанням інформації, узагальненої на рахунках бухгалтерського обліку, ви можете дізнатися з табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Заповнення форми № 2-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:

— наданих знижок;

— вартості повернених раніше проданих товарів;

— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);

— інших податків і зборів, що сплачуються з обороту;

— доходів, які за договорами належать комітентам

Якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то дохід від операційної оренди також уключають до цього рядка.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 74 (субрахунок обліку операційних доходів) з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Показують суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

— дохід від операційної оренди активів (якщо оренда не є основним видом діяльності);

— дохід від операційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

— дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття тощо

У цьому рядку також наводять дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості активів, що обліковуються за справедливою вартістю.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 74

з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792; за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

До цього рядка включають:

— дивіденди, проценти, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

— дохід від реалізації фінансових інвестицій;

— дохід від неопераційних курсових різниць;

— інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240

Відображають загальну суму доходів підприємства

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт рах. 90 з Дт рах. 79

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Тут же зазначають нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

Показник наводять у дужках

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96

з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 92, 93, 94

з Дт субрах. 791

У цьому рядку наводять:

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій);

— собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття;

— відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суму списаних безнадійних боргів;

— втрати від знецінення виробничих запасів;

— втрати від операційних курсових різниць;

— визнані економічні санкції;

— відрахування для забезпечення відшкодування майбутніх операційних витрат;

— інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Сюди ж уключають належну до сплати за звітний період відповідно до законодавства суму податків і зборів.

Показник наводять у дужках

Крім іншого, у цьому рядку відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості активів, що обліковуються за справедливою вартістю.

Інші витрати

2270

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96

з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792; за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Тут відображають:

— витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

— втрати від участі в капіталі;

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;

— інші витрати, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Показник наводять у дужках

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270

Відображають загальну суму витрат підприємства. Значення наводять у дужках

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

Показують фінансовий результат до оподаткування. При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводять у дужках

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт субрах. 96/Податок на прибуток з Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 48

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, 481

Показують суму податку на прибуток за звітний період, що визначається відповідно до ПКУ. Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Показник наводять у дужках

На наш погляд, у цьому рядку слід відображати також суму податку на прибуток, не сплачений до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її показують записом за Дт рах. 98 у кореспонденції з Кт субрах. 481. Підприємства, що застосовують спрощений План рахунків, нарахування податку показують записом за Дт відповідного субрахунку рах. 96 з Кт рах. 48.

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300

Відображають чистий прибуток або збиток. При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводять у дужках

8.2. Спрощений фінансовий звіт (форми № 1-мс і № 2-мс)

Спрощений фінзвіт багато в чому схожий з Фінансовим звітом суб’єкта малого підприємництва за формами № 1-м і № 2-м, але менш деталізований. Розглянемо, як скласти форми № 1-мс і № 2-мс, у табл. 8.4 і 8.5 відповідно.

Таблиця 8.4. Заповнення форми № 1-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю), рах. 16 (субрахунок обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 161, 163 і 165

У цьому рядку наводять залишкову вартість:

— власних та отриманих на умовах фінансового лізингу або довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, які відносять до складу основних засобів;

— інших необоротних матеріальних активів;

— нематеріальних активів;

— довгострокових біологічних активів (якщо їх облік ведуть за первісною вартістю);

— інвестиційної нерухомості (якщо її облік ведуть за первісною вартістю).

Сюди включають також справедливу вартість інвестиційної нерухомості та/або довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за справедливою вартістю.

Крім того, у цьому рядку відображають вартість незавершених капітальних інвестицій

Державні (казенні) та комунальні підприємства в цьому рядку наводять вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10, 15, 16 (крім субрахунків обліку інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (окрім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12, 15, субрах. 162, 164, 166

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, а також об’єктів інвестиційної нерухомості і довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за первісною вартістю.

Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт рах. 13

Заносять нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю.

Показник наводять у дужках.

Не включають до підсумку Балансу

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт

рах. 14, 18

Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19

Наводять вартість інших необоротних активів, у тому числі довгострокових фінансових інвестицій

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1010 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 23, 26

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Відображають:

— вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання під час нормального операційного циклу;

— вартість поточних біологічних активів;

— вартість готової продукції;

— вартість сільськогосподарської продукції;

— витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги);

— валову заборгованість замовників за будівельними контрактами

На нашу думку, в ряд. 1100 форми № 1-мс також слід відображати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу.

Поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 37, 64 (крім субрах. 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів

Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37, 63, 64 (крім субрах. 643 і 644), 65, 66, 68 мінус сальдо за Кт рах. 38

Відображають фактичну заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, уключаючи забезпечену векселями заборгованість інших дебіторів. Крім того, тут показують визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, а також заборгованість працівників перед підприємством

Зауважимо: п.п. 1.4 розд. III П(С)БО 25 пропонує відображати в цьому рядку також заборгованість засновників з формування статутного капіталу. Одночасно з цим п.п. 1.7 разд. III П(С)БО 25 приписує показувати у складі статті «Капітал» (ряд. 1400 форми № 1-мс) суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства, а не зафіксованого в установчих документах. Очевидно, що при такому заповненні рядків Баланс не зійдеться.

На наш погляд, у ряд. 1400 форми № 1-мс слід відображати зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за мінусом величини заборгованості засновників за внесками, що і відповідатиме фактично внесеній засновниками сумі. За такого підходу заборгованість засновників з формування статутного капіталу в ряд. 1155 форми № 1-мс зазначатися не повинна.

Нагадаємо: підприємства, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, мають право не створювати резерв сумнівних боргів ( п. 8 розд. І П(С)БО 25). У такому разі поточну дебіторську заборгованість у рядку 1155 відображають у її фактичній сумі, тобто без жодних вирахувань з неї.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Наводять готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів. Тут показують кошти як у національній, так і в іноземних валютах

Пам’ятайте: кошти, які не можна використовувати для операцій протягом року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображають як необоротні активи (ряд. 1090 форми № 1-мс).

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт рах. 35, 39, субрах. 30/Грошові документи, 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 643, 644, рах. 39

Показують суми оборотних активів, які не включені до зазначених вище статей розділу II активу форми № 1-мс, зокрема, поточні фінансові інвестиції

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195

Показники ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс повинні відповідати показникам ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40 мінус сальдо за Дт рах. 40 (відповідні субрахунки)

Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43 мінус сальдо за Дт рах. 45, 46

У цьому рядку наводять:

— суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства;

— вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу;

— суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій;

— внески засновників підприємства понад статутний капітал;

— суму резервного капіталу

Зауважте: тут також обліковують суму вилученого капіталу, яку вираховують при визначенні показника цього рядка.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток) або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441 або за Дт субрах. 442

Відображають суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму збитку наводять у дужках і вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 ± ряд. 1420

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

У цьому рядку відображають:

— суму заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, що не є поточним зобов’язанням;

— суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями, пов’язаними із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховують відсотки;

— інші довгострокові зобов’язання.

Тут також показують залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток

Крім того, у цьому рядку показують суми забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), якщо підприємство їх створює.

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 68 (у частині кредитів банків і відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61 (у частині заборгованості за кредитами банків), субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Показують суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками. Зобов’язання за кредитами наводять з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми відсотків за їх використання

У цьому рядку відображають також зобов’язання, що виникли як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Відображають суму заборгованості перед постачальниками та підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, уключаючи заборгованість, забезпечену векселями

Також тут показують заборгованість перед постачальниками за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку ТМЦ, який встановлено при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості за платежами до бюджету)

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Показують заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, уключаючи суми податку з працівників підприємства

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Наводять заборгованість за нарахованою, але не виплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (крім сум, відображених в інших рядках розділу III пасиву форми № 1-мс), 69, субрах. 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, рах. 61 (крім довгострокової заборгованості за банківськими кредитами, переведеної в поточну), 67, 68 (крім субрах. 684 в частині відсотків за банківськими кредитами), 69

Уключають суми зобов’язань, що не відображені в інших статтях, наведених у розділі III пасиву форми № 1-мс, зокрема:

— заборгованість за отриманими авансами;

— заборгованість перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695

Показники ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

Тепер розглянемо особливості складання Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс. При його заповненні врахуйте, що у гр. 4 наводять дані за аналогічний період попереднього року ( п. 6 розд. I П(С)БО 25), тобто показники, відображені у гр. 3 форми № 2-мс за 2014 рік.

Таблиця 8.5. Заповнення форми № 2-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного

Плану рахунків

при використанні загального

Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус Обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:

— наданих знижок;

— вартості повернених раніше проданих товарів;

— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);

— інших податків і зборів, що сплачуються з обороту;

— доходів, які за договорами належать комітентам

Якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то дохід від операційної оренди також показують у цьому рядку.

Інші доходи

2160

Обороти за Дт рах. 74 з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791; за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792; за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Наводять суми інших доходів, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

— дохід від операційної оренди активів (якщо оренда не є основним видом діяльності);

— дохід від операційних і неопераційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— дохід від реалізації оборотних активів;

— відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи від фінансових інвестицій;

— дохід від реалізації фінансових інвестицій і необоротних активів;

— інші доходи

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2160

Визначають загальну суму доходів згідно з формулою

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт рах. 90

Обороти за Дт субрах. 901, 902, 903

Показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.

Показник наводять у дужках

Відповідно до п.п. 2.3 розд. III П(С)БО 25 собівартість виготовлених і реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг) складається з прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом, і загальновиробничих витрат, «зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції». Проте для визначення собівартості реалізованої продукції зменшувати виробничі витрати слід на суму приросту (а не зменшення) залишків на кінець періоду порівняно із залишками на початок. Відповідно на суму зменшення залишків потрібно збільшити суму виробничих витрат.

Зверніть увагу: якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то в цей рядок відносимо також витрати, пов’язані з наданням підприємством майна в оренду.

Інші витрати

2165

Обороти за Дт рах. 96 без урахування обороту за Дт рах. 96 з Кт рах. 48 і субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Обороти за Дт рах. 92, 93, 94, 95, 96, 97

Тут відображають:

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції та товарів);

— суму списаних безнадійних боргів;

— втрати від знецінення виробничих запасів;

(у частині нарахованого податку на прибуток)

— втрати від операційних і неопераційних курсових різниць;

— визнані економічні санкції;

— інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

— витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

— втрати від участі в капіталі;

— собівартість реалізації фінансових інвестицій і необоротних активів;

— інші витрати підприємства.

Показник наводять у дужках

У цьому ж рядку показують належну до сплати за звітний період відповідно до законодавства суму податків і зборів, крім податку на прибуток (зокрема, єдиний податок).

На наш погляд, тут також слід відображати відрахування на резерв сумнівних боргів і створення забезпечень для покриття майбутніх операційних витрат, якщо підприємство створює такі забезпечення та резерви.

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2165

Визначають загальну суму витрат згідно з формулою. Значення наводять у дужках

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

Показують фінансовий результат до оподаткування. При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводять у дужках

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт рах. 96 з Кт рах. 48, субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Відображають суму податку на прибуток за звітний період. Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Показник наводять у дужках

Зверніть увагу: тут же відображають суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету через звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її нараховують записом за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481 (або за Дт відповідного субрахунку рах. 96 з Кт рах. 48 спрощеного Плану рахунків).

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

На сьогодні цей рядок не заповнюють.

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300

Відображають суму чистого прибутку підприємства згідно з наведеною формулою. При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводять у дужках

Ось ми й розглянули всі форми фінансової звітності, які надають підприємства, що керуються у своїй діяльності національними П(С)БО. Упевнені, що тепер жодних проблем з їх заповненням у вас не виникне.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі