Теми статей
Обрати теми

Положення про форму та зміст розрахункових документів

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. № 13

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Цим Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, а також комерційними агентами банків та небанківськими фінансовими установами при прийманні готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі — ПТКС), за винятком ПКТС, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів, та розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Вимоги цього Положення не поширюються на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білети державних лотерей, квитанції на послуги поштового зв’язку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

адреса господарської одиниці — адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею;

господарська одиниця — стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;

літерне позначення ставки податку на додану вартість (далі — ПДВ) — літера, яка відповідає групі товарів (послуг), продаж яких оподатковується ПДВ за однією і тією самою ставкою, або групі товарів (послуг), продаж яких не оподатковується ПДВ;

місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання (далі — СГ) — місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця, що зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

назва товару (послуги) — слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу СГ;

найменування господарської одиниці — найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею;

найменування СГ — найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи — підприємця, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), ПП (приватне підприємство) тощо;

податковий номер:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — резидентів і нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

сума розрахунку — сума готівкових коштів, яка отримана від покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках), або сума безготівкових коштів у разі застосування електронних платіжних засобів;

сфера призначення — умови проведення розрахункових операцій, які встановлені у цьому Положенні для окремих форм розрахункових документів;

фіскальний номер сформований відповідно до встановлених правил унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, книги обліку розрахункових операцій, який надається органом державної фіскальної служби при реєстрації відповідного засобу обліку розрахункових операцій.

Термін «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі — Кодекс).

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705.

3. Установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів.

У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

4. У наведених у додатках до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, є варіантами розрахункових квитанцій, визначених у статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Написи на розрахункових документах, указані в додатках у кутових дужках (наприклад, <Найменування СГ>), означають надруковані, проштамповані або записані в розрахунковому документі конкретизовані дані про СГ, товар, послугу тощо.

5. Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

II. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі — касовий чек) — розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма № ФКЧ-1 касового чека наведена в додатку 1 до цього Положення.

2. Касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

найменування господарської одиниці;

адресу господарської одиниці;

для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;

для СГ, що не є платниками ПДВ, — податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);

якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, — кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

вартість одиниці виміру товару (послуги);

назва товару (послуги);

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);

позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та суму коштів за цією формою оплати;

загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;

для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), — окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;

порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

3. Рядки 5 і 6 повторюються відповідно до кількості різних назв товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше — вартість без урахування ПДВ.

4. Рядок 7 касового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.

5. Рядки 9 та 10 касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

6. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;

ідентифікатор платіжного пристрою;

суму комісійної винагороди (у разі наявності);

вид операції;

реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

III. Фіскальний касовий чек видачі коштів

1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі — видатковий чек) — розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках. Форма № ФКЧ-2 видаткового чека наведена в додатку 2 до цього Положення.

2. Видатковий чек повинен містити обов’язкові реквізити:

найменування господарської одиниці;

адресу господарської одиниці;

для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;

для СГ, що не є платниками ПДВ, — податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД»;

якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру, — кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується);

вартість одиниці виміру товару (послуги);

назву операції виплати або назву товару (послуги);

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;

позначення форми виплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та суму коштів за цією формою виплати;

загальну суму виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;

для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, — окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами, на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;

порядковий номер видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

напис «ВИДАТКОВИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

3. Рядки 5 і 6 видаткового чека повторюються відповідно до кількості типів операцій виплати, які проведені за одним видатковим чеком. Якщо однотипні операції виплати не повторюються, то відомості про операцію можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то у видатковому чеку друкується сума коштів за кожною операцією виплати з урахуванням ПДВ, інакше — сума коштів без урахування ПДВ.

4. Рядок 7 видаткового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення виплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.

5. Рядки 9 та 10 видаткового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

6. У видатковому чеку, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатних та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак «-» (мінус).

7. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, видатковий чек повинен додатково містити обов’язкові реквізити, визначені в пункті 6 розділу II цього Положення.

IV. Розрахункова квитанція

1. Розрахункова квитанція — розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма № РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3 до цього Положення.

2. Розрахункова квитанція складається з двох частин — корінця та відривної частини.

3. Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ», серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;

найменування СГ;

для СГ, що не є платниками ПДВ, — податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД»;

для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати податковий номер або серію та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи «Назва товару (послуги)», «Вартість о. в.» (вартість одиниці виміру), «ПДВ (%)», «Акцизний податок», «Вартість»;

рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: назва товару (послуги, назва операції виплати), вартість одиниці виміру товару (суми коштів за однією операцією виплати), ставки акцизного податку, ставки ПДВ у відсотках, вартість товару (суми коштів за здійсненими операціями виплати);

напис «Сума розрахунку (грн, коп.)» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);

напис «Розрахунок провів», рядок для підпису особи, яка здійснює розрахунки;

дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

4. Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;

напис «Сума розрахунку (грн, коп.), всього» та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;

напис «у тому числі за ставками ПДВ ___ %», суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою ___ %, за ставкою акцизного податку ___, суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується акцизним податком за ставкою ___, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;

рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів — назву товару (з додатковим зазначенням марки для палива) та його вартість;

дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

5. При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.

V. Спрощена розрахункова квитанція

1. Спрощена розрахункова квитанція — розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:

за товари або послуги (за винятком реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень;

при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;

при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).

Форма № РК-2 спрощеної розрахункової квитанції наведена в додатку 4 до цього Положення.

2. Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин — корінця та відривної частини.

3. Відривна частина спрощеної розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;

для СГ, що не є платниками ПДВ, — податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи, перед яким друкуються великі літери «ІД»;

напис «Всього» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

4. Корінець спрощеної розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

серію (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;

напис «Всього» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

5. При виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.

VI. Фіскальний касовий чек за приймання та переказ готівкових коштів через ПТКС

1. Фіскальний касовий чек за операціями приймання та переказу готівкових коштів через ПТКС (далі — чек ПТКС) — розрахунковий документ, надрукований ПТКС при проведенні операцій приймання та переказу готівкових коштів. Форма № ФКЧ-3 касового чека наведена в додатку 5 до цього Положення.

2. Чек ПТКС повинен містити такі реквізити:

індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, перед номером друкуються великі літери «ПН»;

податковий номер, перед яким друкуються великі літери «ІД»;

номер ПТКС;

адресу розміщення ПТКС;

система оператора ПТКС (платіжна система);

номер операції в системі оператора ПТКС (код транзакції в платіжній системі);

вид операції;

суму переказу;

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції;

реквізити отримувача:

вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, «податковий номер», «код банку», при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;

якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер розрахункового рахунку в банку, найменування банку отримувача, код банку;

якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім’я та по батькові отримувача, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер поточного рахунку в банку, найменування банку отримувача та код банку;

якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи.

Назви товарів (послуг) — додатковий реквізит чека. Застосовується, якщо переказ призначений для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів. У такому разі забезпечується друкування в розділі назви товарів (послуг) всього переліку товарів (послуг) та їх вартості.

Реквізити платника переказу. Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, дозволяється друкувати:

необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові, номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, «Прізвище» або «Прізвище платника», при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;

суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди;

форму оплати, загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» — окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ;

напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (назва платіжної системи, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду);

порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

VII. Прикінцеві положення

За поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, Міністерством фінансів України разом з Державною фіскальною службою України можуть бути встановлені інші форма та зміст розрахункових документів.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк

img 1

img 2

img 3

img 4

img 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі