(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2016/№ 82

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального (витяг)

http://tinyurl.com/y52bomqn
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального відповідно до статей 231, 232 розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

2. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального складаються особами, які здійснюють реалізацію пального та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку (далі — платник податку).

Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють реалізацію пального та проводять розрахунки з його отримувачами, то платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання акцизних накладних та розрахунків коригування акцизної накладної, про що зазначає у заяві про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.

При складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі «Особа, що реалізує пальне» акцизної накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначено статутними документами, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі реалізації пального філії (структурному підрозділу) отримувача, зареєстрованого платником податку, при складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної у графі «Особа — отримувач пального» разом із найменуванням головного підприємства через кому зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично від імені головного підприємства (отримувача) отримує таке пальне.

Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального вважаються недійсними у разі їх заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.

3. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та подаються до контролюючого органу на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи, затвердженого в установленому порядку.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення (коригування) залишку пального в електронній формі здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

Усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну, розрахунок коригування акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишку пального, визначених за результатами інвентаризації, проведеної відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, та зазначених у Акті інвентаризації обсягів залишку пального, поданому до контролюючого органу у терміни, визначені цим пунктом Кодексу.

4. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються державною мовою.

Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються в кілограмах та літрах, приведених до температури 15 °C, з округленням до двох знаків після коми.

Приведення літражу пального до температури 15 °C здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

5. Дата складання акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляються.

6. Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального має містити лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів).

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної складається з двох частин:

у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (після знака дробу) проставляється код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою юридичною особою, внесений до графи «Код пункту реалізації» пункту 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального» заяви за формою № 1-АКП (заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального).

У першій частині порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та у порядковому номері заявки на поповнення (коригування) залишку пального зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеного платником податку документа.

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального не може починатись на «0».

У клітинках порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, в тому числі у разі, якщо документи складаються самим платником податку і дані філії чи структурного підрозділу не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. Платником податку здійснюється наскрізна нумерація акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених протягом календарного року (крім 2016 року, в якому складення акцизних накладних та присвоєння їм порядкових номерів здійснюються відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу).

Не допускається повне дублювання порядкових номерів акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податків) протягом календарного року.

Допускається дублювання першої частини (до знака дробу) порядкових номерів акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку), у яких другі частини (після знака дробу) порядкових номерів відрізняються (документи складаються різними філіями / структурними підрозділами платника податку).

8. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної вказуються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи — отримувача пального:

для юридичної особи — найменування та код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами — підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб), повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків), не вказуються при складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної у разі:

реалізації отримувачам, що не є платниками акцизного податку з реалізації пального (кінцевим споживачам та суб’єктам господарювання, які відсутні у Реєстрі платників акцизного податку);

відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу;

відвантаження пального з метою власного споживання;

втрати пального як в межах, так і понад встановлені норми втрат, псування, знищення пального, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

9. Код пального в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявці на поповнення (коригування) залишку пального згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків.

В одному документі (акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

10. Акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального, та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка його печатки (за наявності).

Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб (печаток за наявності) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Складання акцизної накладної та порядок її заповнення

1. Акцизна накладна складається при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, що реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Під безперервним постачанням розуміється забезпечення особою, що реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

2. Акцизна накладна може бути складена не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального протягом такого місяця окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД пального, що втрачено.

3. Акцизні накладні, в тому числі ті, що не надаються отримувачу пального, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

4. У верхній лівій частині акцизної накладної, яка не надається отримувачу пального, зазначається тип причини:

1 — отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарювання відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

2 — пальне відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу;

3 — пальне відвантажено з метою власного споживання;

4 — втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу не виникає податкове зобов’язання з акцизного податку, а саме:

пальне, втрачене внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин, — за умови документальної фіксації цих втрат та надання контролюючому органу необхідних доказів втрат пального та неможливості його використання на митній території України (підпункт «а» пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

пальне, втрачене внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, — у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (підпункт «б» пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

5 — зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 214.7 статті 214 розділу VI Кодексу виникає податкове зобов’язання з акцизного податку.

В акцизних накладних, які надаються отримувачу пального, у відповідному полі проставляється цифра «0».

5. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД. При цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД складається окрема акцизна накладна.

6. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 — 5 розділу II цього Порядку.

В акцизній накладній, надання якої отримувачу пального не передбачено пунктом 5 розділу II цього Порядку, у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

7. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графах 3, 4 вказується інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (графа 3);

у літрах, приведених до температури 15 °C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати тільки додатне значення.

III. Коригування акцизної накладної

1. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2. Коригуються лише показники акцизних накладних, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.

3. Розрахунок коригування акцизної накладної складається особою, яка реалізує пальне.

4. Розрахунок коригування акцизної накладної, складений платником податку до акцизної накладної з реалізації пального неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального отримувачам пального, підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних таким платником податку.

5. Якщо у розрахунку коригування акцизної накладної, складеному до акцизних накладних з реалізації пального платникам податку, передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального, розрахунок коригування акцизної накладної складається та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує пальне, в порядку, передбаченому для акцизних накладних.

6. Якщо у розрахунку коригування акцизної накладної, складеному до акцизних накладних з реалізації пального платникам податку, передбачається зменшення обсягів реалізованого пального, особа, що реалізує пальне, складає розрахунок коригування акцизної накладної та направляє його отримувачу пального, який здійснює реєстрацію такого розрахунку в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При цьому особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.

7. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка «Х» в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється цей розрахунок:

«зареєстровано особою, що реалізує пальне»

або

«зареєстровано отримувачем пального».

Відповідна відмітка може бути внесена тільки до одного з вказаних у цьому пункті полів.

8. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної, яка не надається отримувачу пального, зазначається тип причини:

1 — отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарювання відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

2 — пальне відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу;

3 — пальне відвантажено з метою власного споживання;

4 — втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу не виникає податкове зобов’язання з акцизного податку, а саме:

пальне, втрачене внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин, — за умови документальної фіксації цих втрат та надання контролюючому органу необхідних доказів втрат пального та неможливості його використання на митній території України (підпункт «а» пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

пальне, втрачене внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, — у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (підпункт «б» пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

5 — зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 214.7 статті 214 розділу VI Кодексу виникає податкове зобов’язання з акцизного податку.

У розрахунках коригування акцизної накладної, які надаються отримувачу пального, у відповідному полі проставляється цифра «0».

9. На розрахунку коригування вказуються номер та дата акцизної накладної, показники якої коригуються.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання акцизної накладної, показники якої коригуються, та її порядкового номера.

10. У разі якщо при реєстрації акцизної накладної платником податку помилково вказано неправильні реквізити отримувача пального (код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — для фізичної особи), платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, що був зазначений в такій акцизній накладній, який реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем у порядку, визначеному пунктом 6 цього розділу. Після цього платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних нову акцизну накладну з правильними реквізитами отримувача пального. При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації.

11. У разі якщо в акцизній накладній платником податку помилково вказано неправильний код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, що був зазначений в такій акцизній накладній, який реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем у порядку, визначеному пунктом 6 цього розділу. Після цього платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних нову акцизну накладну з правильним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД. При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації.

12. У розрахунку коригування акцизної накладної, надання якої отримувачу пального не передбачено пунктом 8 цього розділу, у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

13. Таблична частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) показники у графах 1, 2 заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для акцизних накладних;

2) у графах 3, 4 вказується показник коригування (збільшення/зменшення) обсягу реалізованого пального як різниця фактичного обсягу відвантаженого пального та обсягу, який внесено до акцизної накладної, що коригується (з відповідним знаком +/-). При від’ємному значенні показників граф 3, 4 (зменшенні обсягу реалізованого пального) таке зменшення не може перевищувати обсягу реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної).

До граф 3, 4 вноситься інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (графа 3);

у літрах, приведених до температури 15 °C (графа 4).

<...>

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
акцизна накладна, розрахунок коригування, пальне, заявка на поповнення залишку, заявка на коригування залишку, акцизний податок додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті