Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Навчання з питань охорони праці

редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Свіріденко Алла, юрист Амброзяк Наталя
Податки & бухоблік Травень, 2017/№ 40
В обраному У обране
Друк
Як ми зазначали в розділі 1 цього спецвипуску, нарівні з роботодавцями дотримуватися законодавчих вимог з питань ОП повинні і працівники підприємства. Але щоб виконувати ці вимоги, їх потрібно як мінімум знати. Для цього проводять навчання працівників з питань ОП. У якому вигляді та порядку це відбувається, а також яким чином обліковують витрати на «працеохоронне» навчання, читайте далі.

6.1. Організація навчання з питань охорони праці на підприємстві

Перш за все зазначимо, що навчання з питань ОП — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань ОП або безпечного ведення робіт.

Обов’язки з організації та проведення навчання працівників з питань ОП на роботодавців покладає ст. 18 Закону про охорону праці. Вона встановлює, що працівники при прийнятті на роботу і в процесі її здійснення повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж і навчання з питань ОП, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Також систематичне проведення інструктажів (навчання) працівників з питань ОП до обов’язків роботодавця зараховує ч. 7 ст. 153 КЗпП.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону про охорону праці:

— працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою* або там, де є потреба у професійному доборі**, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з ОП;

* Згідно з Переліком № 15.

** Згідно з Переліком № 263/121.

— посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, при прийнятті на роботу і періодично, один раз на 3 роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань ОП за участі профспілок.

При організації та проведенні інструктажів, навчання, а також перевірки знань з питань ОП працівників необхідно керуватися Типовим положенням № 15

Вимоги цього документа є обов’язковими для виконання підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності і видів діяльності. Давайте ж розглянемо ці вимоги.

Відповідно до п. 3.1 Типового положення № 15 на підприємствах за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань ОП проходять:

— працівники — під час прийняття на роботу та у процесі роботи;

— учні, курсанти, слухачі та студенти — під час трудового і професійного навчання.

З цією метою на основі Типового положення № 15, а також з урахуванням специфіки виробництва і вимог нормативно-правових актів з ОП підприємства:

— розробляють і затверджують відповідні положення про навчання з питань ОП;

— формують плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань ОП, які мають бути оприлюднені роботодавцем. Складаючи ці графіки, враховуйте, що перед перевіркою знань з питань ОП для працівників організовують навчання: лекції, семінари та консультації (п. 3.7 Типового положення № 15).

Зауважте:

особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань ОП як за їх основними професіями, так і за професіями, які суміщуються

На це вказує п. 3.6 Типового положення № 15 і підтверджує Держгірпромнагляд у листі від 18.08.2014 р. № 6293/0/8-03/6/14. При цьому особливості «працеохоронного» навчання таких працівників бажано прописати у внутрішньому документі підприємства — Положенні про проведення навчання з питань ОП на підприємстві.

Організацію навчання і перевірки знань з питань ОП працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники кадрової служби або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручено організацію цієї роботи (п. 3.3 Типового положення № 15).

А ось безпосередня перевірка знань з питань ОП — це прерогатива спеціальної комісії з перевірки знань з питань ОП (далі — комісія) підприємства. Склад цієї комісії затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника, до службових обов’язків яких входить організація роботи з ОП. У разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів або їх заступники.

До складу комісії підприємства входять фахівці служби ОП, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник первинної профспілкової організації підприємства або уповноважена найманими працівниками особа з питань ОП. Крім того, до складу комісії можуть бути включені страхові експерти з ОП відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і викладачі ОП, які проводили навчання.

Майте на увазі:

комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше 3 осіб

При цьому всі члени комісії повинні пройти навчання і перевірку знань з питань ОП у порядку, встановленому Типовим положенням № 15.

Члени комісії складають перелік питань для проведення перевірки знань з ОП з урахуванням специфіки виробництва, а роботодавець його затверджує (п. 3.11 Типового положення № 15). При складанні питань потрібно врахувати: перевірку знань працівників проводять тільки за нормативно-правовими актами з ОП, дотримання яких входить до їх функціональних обов’язків.

Формою перевірки знань з питань ОП працівників є тестування, залік або іспит. Тестування комісія проводить за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань.

Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:

— забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;

— особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Особам, які під час перевірки знань з ОП показали задовільні результати, видають посвідчення про перевірку знань з питань ОП (додаток 2 до Типового положення № 15). При цьому у протоколі та посвідченні у стислій формі зазначають перелік основних нормативно-правових актів з ОП і з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Водночас якщо працівник проходить навчання та перевірку знань з питань ОП на своєму підприємстві, видача посвідчення є обов’язковою тільки в тому випадку, коли такий працівник виконує роботи підвищеної небезпеки.

Питання про те, чи видавати посвідчення про перевірку знань з питань ОП на підприємстві та чи потрібно працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків, вирішує безпосередньо роботодавець (абзац третій п. 3.13 Типового положення № 15).

А якщо результати перевірки знань працівників з питань ОП незадовільні? У такому разі працівники, які «провалилися», протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань (п. 3.15 Типового положення № 15).

Працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань ОП, до роботи не допускають

Організаційне забезпечення роботи комісії з перевірки знань (організація проведення перевірки знань з питань ОП, оформлення, облік та зберігання протоколів перевірки знань, оформлення та облік посвідчень про перевірку знань з питань ОП) покладається на суб’єкта господарювання, яким проводилося навчання з питань ОП. Строк зберігання протоколів перевірки знань з питань ОП становить не менше 5 років.

6.2. Спецнавчання і перевірка знань з питань охорони праці

Навчання та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки

Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку № 15 і Переліку № 263/121 (далі — роботи підвищеної небезпеки), проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з ОП.

Про те, що таке спеціальне навчання, дізнаємося з п. 1.4 Типового положення № 15. Це щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з ОП.

Спеціальне навчання з питань ОП проводиться (п. 4.2 Типового положення № 15):

— безпосередньо на підприємстві

або

— навчальним центром — суб’єктом господарювання, який проводить навчання з питань ОП працівників інших суб’єктів господарювання* (п. 1.4 Типового положення № 15).

* Такий суб’єкт господарювання має надати територіальному органу Держпраці декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП та промислової безпеки.

При здійсненні професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань ОП є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальне навчання працівників з питань ОП роботодавець проводить за навчальними планами і програмами. Їх розробляють з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників на підприємстві і затверджують відповідним наказом (розпорядженням).

Перевірку знань з питань ОП після проведення спеціального навчання здійснює (п. 4.4 Типового положення № 15):

— комісія підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);

— комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);

— комісія, створена наказом вищого органу (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі**).

** Галузевий навчальний центр — визначений міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, що проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій з питань ОП, які перебувають у сфері управління зазначених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з ОП

Якщо на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, неможливо створити комісію з перевірки знань з питань ОП, таку перевірку здійснює комісія іншого підприємства — учасника об’єднання.

Результат перевірки знань з питань ОП оформляють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань ОП (додаток 1 до Типового положення № 15). На це вказує п. 3.13 Типового положення № 15.

Працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у тому числі тим, які проходять навчання і перевірку знань з питань ОП на своєму підприємстві, обов’язково видають посвідчення про перевірку знань з питань ОП (пп. 3.13 та 3.14 Типового положення № 15). Його форму наведено в додатку 2 до Типового положення № 15.

Навчання і перевірка знань посадових осіб

Перелік посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань ОП, наведено в додатку 3 до Типового положення № 15. Зазначені в ньому особи повинні проходити такі навчання і перевірку знань при прийнятті на роботу і періодично, один раз на 3 роки. При цьому навчання ведуть відповідно до Типового тематичного плану і програми навчання з питань ОП, які можна знайти в додатку 4 до Типового положення № 15.

Місце проведення навчання залежить від категорії осіб, які навчаються. Так, у навчальних центрах навчання повинні проходити:

— керівники об’єднань підприємств і керівники підприємств з чисельністю працівників понад 1000 осіб, а також керівники служб ОП і члени комісій з перевірки знань з питань ОП цих підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів);

— керівники і викладачі кафедр ОП вищих навчальних закладів;

— керівники і штатні викладачі галузевих навчальних центрів.

Перевірку знань з питань ОП цієї категорії посадових осіб здійснює комісія, яка має бути створена наказом Держпраці.

У галузевих навчальних центрах або навчальних центрах навчання проходять:

— спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, що займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з ОП, а також ті, що виконують розробки з питань ОП;

— керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, а також керівники служб ОП і члени комісій з перевірки знань з питань ОП таких підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів).

Перевірку знань з питань ОП посадових осіб, які пройшли навчання в галузевих навчальних центрах, здійснює комісія, створена наказом вищого органу.

Очолює комісію керівник або заступник керівника цього органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з ОП, чи керівник служби ОП цього органу. До складу комісії входять представники відповідних профспілок та можуть залучатися представники органів державного управління ОП, а також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилось навчання (за згодою).

Перевірка знань з питань ОП посадових осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах, проводиться комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю представників інших органів державного управління ОП або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади за участю відповідних профспілок.

Інші посадові особи проходять навчання і перевірку знань з питань ОП щодо робіт, які входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві (п. 5.4 Типового положення № 15).

Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, і посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:

— керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;

— будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;

— розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;

— підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;

— розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування та об’єктів підвищеної небезпеки,

проходять навчання і перевірку знань з питань ОП в обсязі виконуваної ними роботи

В окремих випадках, прямо передбачених Типовим положенням № 15, посадові особи, а також фахівці з питань ОП повинні проходити позачергове навчання та перевірку знань з питань ОП. Так відбувається при переведенні на іншу роботу працівника або призначенні його на іншу посаду, що вимагає додаткових знань з питань ОП.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з ОП може проводитися у формі семінарів.

Крім того, позачергове навчання та перевірку знань з питань ОП протягом місяця зобов’язані пройти посадові особи, у тому числі фахівці з питань ОП підприємств, на яких стався нещасний випадок (професійне отруєння), груповий або із смертельним наслідком (якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з ОП).

6.3. Інструктаж з питань охорони праці

Як ми говорили вище, працівники при прийнятті на роботу і періодично у процесі її здійснення повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань ОП, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також за правилами поведінки і діями при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань ОП поділяють на:

— вступний;

— первинний;

— повторний;

— позаплановий;

— цільовий.

Розглянемо кожен із них окремо.

Згідно з п. 6.3 Типового положення № 15 вступний інструктаж проводять з:

— усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

— працівниками інших організацій, які прибувають на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

— учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

— екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби ОП або інший фахівець відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який у встановленому Типовим положенням № 15 порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП. Такий інструктаж відбувається в кабінеті ОП або у спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних і наочних посібників за програмою, розробленою службою ОП з урахуванням особливостей виробництва. Програму і тривалість інструктажу затверджує роботодавець.

Про проведення вступного інструктажу для осіб, що приймаються на роботу, роблять відповідний запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань ОП

Форму такого журналу наведено в додатку 5 до Типового положення № 15.

Його зберігають у службі ОП або у працівника, який відповідає за проведення вступного інструктажу.

Крім того, запис про проведення вступного інструктажу роблять у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником (п. 6.4 Типового положення № 15):

— новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

— переведеним з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

— який виконує нову для нього роботу;

— відрядженим з іншого підприємства, якщо він бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Крім того, первинний інструктаж проводять також з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

— до початку трудового або професійного навчання;

— перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять індивідуально або з групою осіб однієї спеціальності за інструкціями з ОП, що діють на підприємстві, згідно з виконуваними роботами.

Повторний інструктаж здійснюють на робочому місці індивідуально з кожним працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом та змістом переліку питань первинного інструктажу. Строки проведення повторного інструктажу визначають нормативно-правові акти з ОП, що діють у галузі, або ж це робить роботодавець з урахуванням конкретних умов праці.

При цьому проведення повторного інструктажу має відбуватися не рідше (п. 6.5 Типового положення № 15):

а) 1 разу на 3 місяці — на роботах підвищеної небезпеки;

б) 1 разу на 6 місяців — для решти робіт.

Перелік професій та посад працівників, звільнених від проходження повторного інструктажу, затверджує роботодавець. До цього переліку можуть бути включені працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, обладнання, застосуванням приладів та інструментів, зберіганням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або в кабінеті ОП при (п. 6.6 Типового положення № 15):

— введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з ОП, а також при внесенні змін та доповнень до них;

— зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан ОП;

— порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з ОП, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

— перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

Крім того, позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться при здійсненні трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з ОП, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитися індивідуально з окремим працівником або з групою працівників однієї спеціальності.

Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від причин та обставин, що викликали необхідність його проведення

Цільовий інструктаж проводять з працівниками (п. 6.7 Типового положення № 15):

— при ліквідації аварії або стихійного лиха;

— при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж здійснюють індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Їх проведення завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не видають

Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці (додаток 6 до Типового положення № 15).

Сторінки журналу реєстрації інструктажів мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (у разі її наявності).

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструють у цьому наряді-допуску. При цьому вносити відповідний запис до журналу реєстрації інструктажів не обов’язково (п. 6.10 Типового положення № 15).

6.4. Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2 — 15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін.

Давайте розберемося, що це означає.

Визначення понять знаходимо в п. 1.4 Типового положення № 15. Так, під стажуванням розуміють набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці на підприємстві після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника. У свою чергу, дублюванням є самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Стажування або дублювання проводять, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з ОП (п. 7.1 Типового положення № 15).

Працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки*, до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов’язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань згідно з планом ліквідації аварій.

* Роботи на теплових і атомних електростанціях, гірничодобувних підприємствах та інших подібних об’єктах, порушення технологічних режимів яких становить загрозу для працівників і навколишнього середовища.

Допуск до стажування (дублювання) оформляють наказом (розпорядженням). У ньому зазначають тривалість стажування (дублювання), а також прізвище та ініціали відповідального за його проведення працівника.

Перелік посад та професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також його тривалість визначає керівник підприємства відповідно до нормативно-правових актів з ОП (п. 7.4 Типового положення № 15).

Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу та характеру роботи, а також від кваліфікації працівника

Утім, роботодавець має право своїм наказом (розпорядженням) звільнити від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи з відповідної професії не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, якщо характер роботи і тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються (п. 7.5 Типового положення № 15).

Стажування (дублювання) проводять за програмами для конкретної професії, що розробляються на підприємстві згідно з функціональними обов’язками працівника і затверджуються роботодавцем (керівником структурного підрозділу). Стажування (дублювання) здійснюють на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників (п. 7.7 Типового положення № 15).

Крім того, у процесі стажування (дублювання) працівник повинен (п. 7.8 Типового положення № 15):

— закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з ОП;

— оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

— засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси, обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

Після завершення стажування (дублювання) і при задовільних результатах перевірки знань з питань ОП наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівника допускають до самостійної роботи. Про це роблять запис у журналі реєстрації інструктажів. Якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних і протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом (розпорядженням) може бути продовжено на строк не більше 2 змін (п. 7.9 Типового положення № 15).

6.5. Облік витрат на навчання з питань охорони праці

Податок на прибуток. Податковоприбутковий облік витрат на навчання з «працеохоронних» питань вас особливо не обтяжить. Річ у тім, що жодних коригувань для цього випадку розд. ІІІ ПКУ не передбачено. А отже, об’єкт обкладення податком на прибуток абсолютно всі підприємства визначають виключно на підставі бухгалтерського фінрезультату до оподаткування.

ПДВ. Що стосується сум ПДВ, сплачених у складі вартості навчання з ОП, то підприємство має право віднести їх до податкового кредиту на загальних підставах, передбачених ст. 198 ПКУ. Звичайно, за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

Нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання в цьому випадку не доведеться. Адже проведення навчання працівників з питань ОП — прямий обов’язок роботодавця, передбачений законодавством. Працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з ОП, не можуть бути допущені до роботи. А отже, витрати на таке навчання безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

Бухгалтерський облік. Ще раз нагадаємо: навчання працівників з питань ОП належить до «працеохоронних» заходів, прямо передбачених ст. 18 Закону про охорону праці. Отже, витратам на проведення такого навчання місце у складі загальновиробничих витрат ( п. 15.8 П(С)БО 16). Проте вважаємо, не буде помилкою облікувати їх у складі поточних витрат діяльності залежно від місця роботи співробітника, який навчається, тобто на рахунках 23, 92, 93 або 94.

Розглянемо приклад.

Приклад 6.1. Працівник підприємства, зайнятий на роботах з підвищеною небезпекою, направлений для проходження спеціального навчання з питань ОП до відповідного навчального закладу. Вартість навчання становила 2100 грн. (у тому числі ПДВ 350 грн.).

В обліку підприємства витрати на спеціальне навчання працівника відображають таким чином (див. табл. 6.1):

Таблиця 6.1. Облік витрат на навчання з питань ОП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Здійснено попередню оплату вартості навчання працівника з питань ОП

371

311

2100,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

350,00

641/ПДВ

644/1

3

Надано послуги із спеціального навчання з питань ОП

91

685

1750,00

4

Списано відображений раніше податковий кредит з ПДВ

644/ПДВ

685

350,00

5

Здійснено залік заборгованостей

685

371

2100,00

висновки

  • Працівники при прийнятті на роботу та у процесі її виконання повинні проходити за рахунок роботодавця інструктажі та навчання з питань ОП.
  • Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, і посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, повинні проходити спецнавчання і перевірку знань з питань ОП.
  • При організації та проведенні інструктажів, навчання, а також перевірки знань з питань ОП працівників необхідно керуватися Типовим положенням № 15.
  • У бухгалтерському обліку витрати на проведення «працеохоронного» навчання обліковують у складі загальновиробничих витрат або у складі поточних витрат діяльності залежно від місця роботи співробітника, який навчається.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно