Облік витрат діяльності підприємства

Царевська Тетяна, податковий експерт

Визнання витрат

Витрати — це зменшення економічних вигід у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). Таке визначення наведено в п. 3 розд. І НП(С)БО 1.

Витрати визнають, якщо вони можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16). Їх відображають у бухобліку одночасно зі зменшенням активів (наприклад, реалізація товарів) або збільшенням зобов’язань (наприклад, нарахування заробітної плати працівникам).

При цьому за п. 7 П(С)БО 16 витрати у бухобліку визнають у тому звітному періоді, в якому визнано дохід, для отримання якого вони здійснені. Якщо прямий зв’язок між доходами і витратами встановити неможливо, витрати відображають у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У разі коли актив забезпечує отримання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, витрати визнають шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами (п. 8 П(С)БО 16). Так, необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи) можуть забезпечувати економічні вигоди протягом декількох років. Тому їх вартість включають до складу витрат певного періоду протягом строку корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації.

Не визнають витратами (п. 9 П(С)БО 16):

— платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

— попередню (авансову) оплату запасів, робіт, послуг;

— погашення отриманих позик;

— інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають ознакам визнання витрат;

— витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до П(С)БО;

— балансову вартість валюти.

Склад витрат

Визнані підприємством витрати в бухгалтерському обліку класифікують за такими групами:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— інші операційні витрати;

— фінансові витрати;

— інші витрати.

Витрати, які не пов’язані безпосередньо з виготовленням продукції і не включаються до виробничої собівартості, є витратами періоду. Одна зі складових таких витрат — постійні нерозподілені ЗВВ. Крім того, до витрат періоду відносять усі перелічені види витрат за винятком собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Адміністративні витрати є загальногосподарськими витратами, спрямованими на обслуговування та управління підприємством. Їх склад визначає п. 18 П(С)БО 16, а облік ведуть на рахунку 92 «Адміністративні витрати» (див. табл. 1).

Таблиця 1. Облік адміністративних витрат

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Включено до складу адміністративних витрат амортизацію необоротних активів загальногосподарського призначення

92

13

2

Списано запаси, що відносяться до адміністративних витрат

92

20, 22, 281

3

Виконано роботи, послуги власним виробництвом для адміністративно-управлінських цілей

92

23

4

Списано вартість використаних на адміністративні цілі грошових документів

92

331

5

Списано витрати на службові відрядження адміністративного персоналу

92

372

6

Відображено адміністративні витрати, що раніше обліковувалися як витрати майбутніх періодів (наприклад, передплата періодичних видань, авансові орендні платежі)

92

39

7

Нараховано забезпечення майбутніх виплат, пов’язані з адміністративними витратами

92

47

8

Відображено інші адміністративні витрати, виконані сторонніми організаціями (наприклад, оплата послуг телефонного та поштового зв’язку, юридичних і аудиторських послуг)

92

63, 685

9

Нараховано податки, збори, обов’язкові платежі (крім тих, які включають до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)

92

64

10

Нараховано заробітну плату працівників апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

92

661

11

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

92

651

Витрати на збут — це витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). Склад збутових витрат визначає п. 19 П(С)БО 16. Обліковують їх на рахунку 93 «Витрати на збут» (див. табл. 2).

Таблиця 2. Облік витрат на збут

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Включено до складу витрат на збут амортизацію необоротних активів

93

13

2

Списано запаси, що відносяться до збутових витрат (наприклад, для пакування продукції, проведення ремонту основних засобів збутового призначення)

93

20, 22, 281

3

Виконано роботи, послуги власним виробництвом для збутових цілей

93

23

4

Списано вартість використаних на адміністративні цілі грошових документів

93

331

5

Відображено витрати на службові відрядження персоналу відділу збуту

93

372

6

Відображено збутові витрати, що раніше обліковувалися як витрати майбутніх періодів (наприклад, передплата періодичних видань, авансові орендні платежі)

93

39

7

Нараховано забезпечення майбутніх виплат, пов’язані з витратами на збут

93

47

8

Списано інші витрати на збут, виконані сторонніми організаціями (наприклад, витрати на транспортування готової продукції, оплата послуг оренди)

93

63, 685

9

Нараховано заробітну плату працівників відділу збуту

93

661

10

Нараховано ЄСВ на заробітну плату персоналу відділу збуту

93

651

До інших операційних витратам відносять витрати операційної діяльності, які не є адміністративними витратами та витратами на збут і не включаються до собівартості реалізації продукції (робіт, послуг). Їх склад визначає п. 20 П(С)БО 16. Обліковують такі витрати на відповідних субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності» (див. табл. 3).

Таблиця 3. Облік інших операційних витрат

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Відображено втрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

940

23

2

Понесено витрати на дослідження та розробки

941

20, 22, 661, 651, 63, 685

3

Відображено витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

942

333, 334

4

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів, що складається з їх облікової вартості, і витрат, пов’язаних з їх реалізацією

943

20, 22, 286

5

Відображено суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів

944

38, 36, 37

6

Відображено витрати від операційних курсових різниць

945

30, 31, 36, 37, 63

7

Віднесено втрати від знецінення запасів до складу витрат

946

20, 22, 26, 28

8

Списано нестачі та втрати від псування цінностей

947

20, 22, 26, 28

9

Визнано штрафи, пені, неустойки

948

685

10

Відображено витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення тощо

949

13, 20, 22, 661, 651, 63, 685

Фінансовими витратами визнають:

— витрати на проценти (за кредитами отриманими, облігаціями випущеними, фінансовою орендою тощо);

— інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до вимог П(С)БО 31).

Такі витрати обліковують на субрахунках 951 «Відсотки за кредит» і 952 «Інші фінансові витрати».

Втрати від участі в капіталі (Дт 96) є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковують за методом участі в капіталі. Приклад їх розрахунку наведено у додатку 2 до П(С)БО 16 (ср. ).

Інші витрати — це витрати, які виникають під час діяльності підприємства (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Склад інших витрат установлений п. 29 П(С)БО 16. Обліковують їх на відповідних субрахунках рахунка 97 «Інші витрати» (див. табл. 4).

Таблиця 4. Облік інших витрат

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Відображено витрати від зміни вартості фінансових інструментів

970

14, 352

2

Списано собівартість реалізованих фінінвестицій (балансова вартість та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією)

971

14, 352

3

Відображено втрати від зменшення корисності необоротних активів

972

131, 133

4

Відображено втрати від неопераційних курсових різниць

974

362, 632

5

Віднесено на витрати суми уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

975

10, 12

6

Відображено витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо) і залишкову вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів тощо

976

10, 11, 12, 661, 651

7

Понесено витрати, пов’язані з безоплатним наданням необоротних активів

977

10, 11, 12

Облік витрат з податку на прибуток ведуть на рахунку 98 «Податок на прибуток». Така сума витрат складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) і відстрочених податкових активів (ВПА). Визначають витрати з податку на прибуток відповідно до вимог П(С)БО 17.

Порядок нарахування поточного податку на прибуток та відстрочених податків проілюструємо числовими прикладами (див. табл. 5 на с. 31).

Таблиця 5. Нарахування податку на прибуток та відстрочених податків

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Зменшення ВПА протягом року (сальдо за Дт 17: на 01.01.2019 р. — 14000 грн., на 31.12.2019 р. — 7000 грн.)

1

Зменшено сальдо ВПА (7000 грн. - 14000 грн.)

98

17

7000

Нараховано податок на прибуток, відображений у декларації з податку на прибуток за 2019 рік

98

641/приб.

15000

Збільшення ВПА протягом року (сальдо за Дт 17: на 01.01.2019 р. — 7000 грн., на 31.12.2019 р. — 14000 грн.)

2

Донараховано ВПА (14000 грн. - 7000 грн.) у межах поточного податку на прибуток

17

641/приб.

7000

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2019 рік (15000 грн. - 7000 грн.)

98

641/приб.

8000

Зменшення ВПЗ протягом року (сальдо за Кт 54: на 01.01.2019 р. — 14000 грн., на 31.12.2019 р. — 7000 грн.)

3

Зменшено сальдо ВПЗ (7000 грн. - 14000 грн.) у межах поточного податку на прибуток

54

641/приб.

7000

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2019 рік (15000 грн. - 7000 грн.)

98

641/приб.

8000

Збільшення ВПЗ протягом року (сальдо за Кт 54: на 01.01.2019 р. — 7000 грн., на 31.12.2019 р. — 14000 грн.)

4

Донараховано ВПЗ (14000 грн. - 7000 грн.)

98

54

7000

Нараховано податок на прибуток, відображений

у декларації за 2019 рік

98

641/приб.

15000

ВПА змінюється на ВПЗ

(на 01.01.2019 р. сальдо за Дт 17 — 7000 грн., на 31.12.2019 р. сальдо за Кт 54 — 7000 грн.)

5

Списано ВПА

98

17

7000

Нараховано ВПЗ

98

54

7000

Нараховано податок на прибуток, відображений

у декларації за 2019 рік

98

641/приб.

15000

ВПЗ змінюється на ВПА

(на 01.01.2019 р. сальдо за Кт 54 — 7000 грн., на 31.12.2019 р. сальдо за Дт 17 7000 грн.)

6

Списано ВПЗ (у межах поточного податку на прибуток)

54

641/приб.

7000

Нараховано ВПА (у межах поточного податку на прибуток)

17

641/приб.

7000

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2019 рік (15000 грн. - 7000 грн. - 7000 грн.)

98

641/приб.

1000

Дохід з податку на прибуток

(на 01.01.2019 р. сальдо за Кт 54 — 17000 грн., на 31.12.2019 р. сальдо за Дт 17 — 3000 грн.)

7

Нараховано податок на прибуток, відображений

у декларації за 2019 рік, за рахунок зменшення ВПЗ

54

641/приб.

15000

Списано залишок ВПЗ

54

98

2000

Нараховано ВПА

17

98

3000

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі