Доходи платника податку

Редакція ПК
Податковий кодекс Квітень, 2011/№ 8
В обраному У обране
Друк
Стаття

Доходи платника податку

 

З 01.04.2011 р. на заміну поняттю «валові доходи» прийшов термін «доходи», який відтепер і застосовується в обкладенні податком на прибуток. Відповідно до

п.п. 14.1.56 ПК:

Доходи

— загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ

 

Класифікацію доходів платника податку на прибуток покажемо на схемі:

 

* Детальне розшифрування інших доходів наведено в таблиці 1, тому в схемі їх розглянуто не деталізовано.

 

Дохід від операційної діяльності, крім доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, уключає ще й винагороду комісіонера (повіреного, агента тощо).

Згідно з п. 135.4 ПК дохід від операційної діяльності признається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше суми компенсації, отриманої в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов’язань. Тобто навіть якщо договірна вартість буде нижча фактично отриманої компенсації, сума перевищення також уключатиметься до складу оподатковуваного доходу.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОХОДІВ

 

Доходи платника податку визначаються на підставі:

— первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку;

— регістрів бухгалтерського обліку;

— фінансової звітності;

— інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з п. 44.3 ПК платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, облікових регістрів та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податку на прибуток, не менше ніж протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовувалися такі документи.

 

ІНШІ ДОХОДИ

 

Пункт 135.5 ПК визначає перелік інших доходів, що враховуються при розрахунку об’єкта оподаткування. Позиції цього переліку багато в чому перегукуються з переліком інших оподатковуваних доходів, наведеним у п. 4.1 Закону № 334/94. У зв’язку з цим аналіз цих положень ПК побудуємо на порівнянні відповідних норм цих двох документів. Результати такого аналізу з коментарями запропонуємо в табл. 1.

 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз інших доходів, що враховуються
при розрахунку об’єкта оподаткування, згідно з нормами ПК
та Закону № 334/94

Підпункт

ПК

Текст

ПК

Підпункт

Закону № 334/94

Текст

Закону № 334/94

Примітки і коментарі

1

2

3

4

5

135.5.1

Доходи у вигляді дивідендів1), отриманих від нерезидентів, крім визначених

п.п. 153.3.6 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, процентів2), роялті3), від володіння борговими вимогами

4.1.4

Доходи від спільної діяльності та у вигляді процентів, роялті, володіння борговими вимогами, доходів від здійснення операцій лізингу (оренди), а також дивідендів (крім тих, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до

п.п. 7.8.6 п. 7.8 ст. 7 цього Закону)

Суми отриманих дивідендів від нерезидентів включаються в оподатковуваний дохід платника податків. Виняток становлять дивіденди, отримані від нерезидентів, що знаходяться під контролем платника податків — одержувача і що не мають офшорного статусу

135.5.2

Доходи від операцій оренди/лізингу4), визначені відповідно до

п. 153.7 ст. 153 цього Кодексу

Без змін

ПК

не містить прямої норми про включення (невключення) доходів від спільної діяльності до складу оподатковуваного доходу. Однак враховуючи загальні принципи формування об’єктів оподаткування, які виключають повторне оподаткування одних і тих же доходів, передбачаємо, що такі доходи, оподатковані в порядку, встановленому п. 153.14 ПК , не обкладатимуться повторно шляхом їх включення до складу оподатковуваних доходів учасників

1) Згідно з п.п. 14.1.49 ПК дивіденди — це платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв’язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю. При цьому позитивне або від’ємне значення об’єкта оподаткування, розраховане згідно з розділом III ПК, не впливає на порядок нарахування дивідендів.

2) Згідно з п.п. 14.1.206 ПК проценти — це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений строк коштів або майна.
До процентів включаються:
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг) отриманих у кредит;
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;
в) платіж за придбання товарів у розстрочку;

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу);
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

3) Згідно з п.п. 14.1.225 ПК

роялті — це будь-який платіж отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.

4) Згідно з п.п. 14.1.97 ПК

лізингова (орендна) операція — це господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів (у ПК немає поняття «основних фондів»: відтепер на зміну йому прийшло поняття «основні засоби». — Прим. ред.) у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

135.5.3

Суми штрафів та/або неустойки1) чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду

Абз. 8 п.п. 4.1.6

… сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду

Без змін

1) Поняття «штрафи» і «пені» ГК об’єднані під спільною назвою «неустойка», в той час як в самому ПК про них ідеться як про 3 окремі категорії. Згідно зі ст. 549 ГК неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

135.5.4

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих1) платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни2), суми безповоротної фінансової допомоги3), отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості4), крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи

Абз. 2 п.п. 4.1.6

…сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям згідно з

п. 7.11 ст. 7 цього Закону та у межах таких операцій між платником податку
та його відокремленими підрозділами,
які не мають статусу юридичної особи, крім випадків, визначених
у ч. 4 ст. 3 Закону України «Про списання вартості несплачених обсягів природного газу»

ПК

містить вартісну оцінку (не нижче звичайної ціни), за якою безоплатно отримані товари (роботи, послуги) включаються до оподатковуваного доходу. Незважаючи на відсутність згадки в ПК про винятки щодо неприбуткових організацій, оподаткування таких суб’єктів регулюється ст. 157 ПК. Що ж до операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) між головним підприємством і філіями, такі операції не потрапляють під визначення безоплатно наданих товарів, робіт, послуг, наведене в п.п. 14.1.13 ПК

Порівняно із Законом № 334/94 в цих положеннях ПК заслуговує на увагу один аспект: при відшкодуванні кредитору позичальником безнадійної заборгованості після її списання дохід у кредитора виникає незалежно від того, чи було заздалегідь уключено суму такої безнадійної заборгованості до складу витрат чи ні. У решті положень ці норми ПК і Закону № 334/94 ідентичні.

1) Згідно з п.п. 14.1.13 ПК

безоплатно надані товари, роботи, послуги:
а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

2) Згідно з п.п. 14.1.71 ПК

звичайна ціна — це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПК. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
Детально про методи визначення та порядок застосування звичайної ціни йдеться у ст. 39 ПК, проте розпочинають діяти такі правила лише з 2013 р. До цієї дати слід керуватися п. 1.20 Закону № 334/94.

3) Згідно з п.п. 14.1.257 ПК

безповоротна фінансова допомога — це:
 — сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
 — сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
 — сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
 — основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);
 — сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

4) Згідно з п.п. 14.1.11 ПК

безнадійна заборгованість — це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості; в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна:
суб’єктів господарювання, оголошених банкрутами у встановленому законом порядку або знятих з реєстрації як суб’єкти господарювання у зв’язку з їх ліквідацією;

г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі;
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

135.5.5

Суми поворотної фінансової допомоги*, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із

цим Кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу (з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. — 23 %. — Прим. ред.)

Абз. 3 п.п. 4.1.6

…сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена

п. 7.2 ст. 7 або ст. 10 цього Закону (25 %. — Прим. ред.)

Як і до 01.04.2011 р., в умовах дії

ПК, поворотна фіндопомога від неплатників податку на прибуток (пільговиків) потрапляє до складу доходу при її отриманні
та включається до складу витрат при її поверненні (без нарахування умовних відсотків)

Важливим нововведенням ПК є норма п.п. 135.5.5 про те, що положення цього підпункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (у тому числі нерезидента) такого платника податків, у разі повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
Інакше кажучи, фіндопомога від засновників (учасників) до складу доходів при отриманні не включається, однак за дотримання таких умов:
1) засновник (учасник) (у тому числі нерезидент) має бути неплатником податку на прибуток або мати пільгу за цим податком (сплачувати податок за «пільговою» ставкою). Такий статус доцільно зазначити в договорі позики або іншій угоді, що укладається між платником податків і засновником (учасником);
2) строк повернення позики (до 365 календарних днів) має бути чітко зазначено у відповідному договорі
і, найголовніше, така подія повинна в цей проміжок часу відбутися.

*

Згідно з абз. 8 п.п. 14.1.257 ПК поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

135.5.6

Суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів у порядку, передбаченому

п. 159.2 ст. 159 цього Кодексу

Абз. 4 п.п. 4.1.6

…сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів у порядку, передбаченому

п. 12.2 цього Закону

Без змін

135.5.7

Суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів згідно з

пп. 159.3 та 159.5 ст. 159 цього Кодексу

Абз. 5 п.п. 4.1.6

…сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів згідно з

пп. 12.3 та 12.4 цього Закону

У цих нормах ідеться про збільшення доходів при проведенні операцій з відшкодування небанківськими фінансовими установами безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву

135.5.8

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду

Абз. 9 п.п. 4.1.6

…сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду

Без змін

135.5.9

Суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів
(за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку, уповноваженого цим

Кодексом вносити його до бюджету, та рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

Абз. 10 п.п. 4.1.6

…сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежів, а також сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію

Зміни формулювань у цих нормах спричинені змінами порядку справляння відповідних податкових платежів, а також їх назв

135.5.10

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій*
із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку

Абз. 12 п.п. 4.1.6

…сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку

Виходячи з визначення капітальних інвестицій, наведеного в

ПК, капітальні трансферти з бюджету також підпадають під оподаткування

* Згідно з абз. «а» п.п. 14.1.81 ПК

капітальні інвестиції — господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм ПК.

135.4.2, 135.5.11, 135.5.13

Дохід банківських установ;
доходи, визначені відповідно до

ст. 146, 147, 153 і 155 — 161 цього Кодексу;
дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів, визначений з урахуванням положень ст. 146 і 147 цього Кодексу

4.1.2, 4.1.3

Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та вимогами;
доходи від операцій, передбачених

ст. 7 цього Закону

Наведений у

п.п. 135.4.2 ПК дохід від банківських послуг не належить до інших доходів, але наведений тут з метою порівнянності норм.
У цілому ж ПК містить доходи, раніше безпосередньо в Законі № 334/94 не прописані

Під цю класифікацію підпадають, зокрема, доходи від таких операцій:
 — з основними засобами та нематеріальними активами (ст. 146 ПК);
 — із землею (ст. 147 ПК);
 — з іноземною валютою (п. 153.1 ПК);
 — з пов’язаними особами (п. 153.2 ПК);
 — з борговими вимогами та зобов’язаннями (п. 153.4 ПК);
 — відступлення права вимоги (п. 153.5 ПК);
 — з предметом застави (п. 153.6 ПК);
 — з торгівлі цінними паперами, дериватами та корпоративними правами (п. 153.8 ПК);
 — бартерних операцій (п. 153.10 ПК);
 — угод про розподіл продукції (п. 153.12 ПК);
 — за договорами управління майном (п. 153.13 ПК);
 — реорганізації юридичних осіб (п. 153.15 ПК);
 — страхової діяльності (ст. 156 ПК);
 — неосновної діяльності неприбуткових установ та організацій (ст. 157 ПК);
 — з урегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (ст. 159 ПК).

135.5.12

Доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді

4.1.5

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді

Без змін

135.5.14

Інші доходи платника податку за звітний податковий період

Абз. 1 і 6 п.п. 4.1.6

Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно… сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням

Згідно з

п.п. 159.2.3 ПК надлишкова сума страхового резерву банка, включена до складу витрат, уключається до складу доходу

 

ДОХОДИ, ЩО НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ

Як і раніше, існують доходи, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Як і його попередник (

Закон № 334/94), ПК містить окрему статтю (ст. 136), в якій перелічено такі доходи. Їх склад розглянемо порівняно з аналогічними показниками з п. 4.2 Закону № 334/94. Наведена нижче табл. 2 дозволить вам без зусиль розібратися в усіх нововведеннях ПК у цій частині.

 

Таблиця 2. Порівняльний аналіз доходів, що не враховуються
при розрахунку об’єкта оподаткування
згідно з нормами

ПК і Закону № 334/94

Підпункт

ПК

Текст

ПК

Підпункт

Закону № 334/94

Текст

Закону № 334/94

Примітки і коментарі

1

2

3

4

5

136.1.1

Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг

Ця норма пов’язана
зі скасування правила першої події для відображення доходів і переходу на визнання доходів від реалізації за правилами, передбаченими

ст. 137 ПК

136.1.2

Суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість

4.2.1

Суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість

Як і в умовах дії

Закону № 334/94, до доходів платника податків, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (ст. 209 ПК), уключається позитивна різниця між сумами ПДВ, нарахованими таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених їм сільськогосподарських товарів протягом звітного або періодів, що передували звітному, і сумами ПДВ, сплаченими (нарахованими) їм протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених ст. 209 ПК

136.1.3

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій1) або реінвестицій2) у корпоративні права3), емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи

4.2.5

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові
або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України
без створення юридичної особи

Без змін

1) Згідно з абз. 4 п.п. 14.1.81 ПК

прямі інвестиції — це господарські операції, що передбачають внесення коштів
або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

Прямі інвестиції, разом з портфельними, є складовою фінансових інвестицій. А от реінвестиції є специфічним видом інвестицій. Вони можуть бути як фінансовими, так і капітальними.

2)

Згідно з абз. 6 п.п. 14.1.81 ПК реінвестиції — це господарські операції, що передбачають здійснення капітальних
або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.

3) Згідно з п.п. 14.1.90 ПК

корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно
до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

136.1.4

Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законом

4.2.2

Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством

Без змін

136.1.5

Суми коштів або
вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду
або в результаті задоволення претензій у порядку, встановленому законом, як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів,
що охороняються законом, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів

4.2.3

Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством, як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат, або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів

Без змін

136.1.6

Суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів,
що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат

4.2.4

Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені
до складу валових витрат

Без змін

136.1.7

Суми доходів органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету

4.2.6

Суми доходів органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів

Без змін

136.1.8

Суми коштів у вигляді внесків, які:
а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків
та осіб, які уклали договори страхування відповідно

до

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону 1);
б) надходять та накопичуються за пенсійними вкладами2), рахунками учасників фондів банківського управління3) відповідно до закону;
в) надходять до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами ст. 157
цього Кодексу

4.2.7

Суми коштів у вигляді внесків, які:
а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування відповідно до

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове страхування життя, від страхувальників;
в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;
суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами п. 7.11 цього Закону

Доходи страховиків, які здійснюють довгострокове страхування життя, формуються згідно з вимогами

ст. 156 ПК

1) Мається на увазі Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

2) Згідно з п.п. 14.1.161 ПК

пенсійний вклад — це кошти, внесені на пенсійний депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до закону.

3) Згідно з п.п. 14.1.259 ПК

фонд банківського управління — це кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що перебувають у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.

136.1.9

Суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування1), доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю2), доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

4.2.8

Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

Без змін

1) Згідно з п.п. 14.1.86 ПК інститути спільного інвестування (ІСІ) — це інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства.

2) Згідно з п.п. 14.1.232 ПК

сертифікат фонду операцій з нерухомістю — це цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.

136.1.10

Суми отриманого платником податку емісійного доходу*

4.2.9

Суми одержаного платником податку емісійного доходу

Без змін

* Згідно з п.п. 14.1.58 ПК емісійний дохід — це сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів.

136.1.11

Номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім’я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед зазначеним платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов’язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів)

4.2.10

Номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім’я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов’язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів)

Без змін

136.1.12

Дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених

п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу

4.2.11

Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку, встановленому

п. 7.7 ст. 7 цього Закону, та дивіденди, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до п.п. 7.8.6 п. 7.8 ст. 7 цього Закону

Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи потрапляють під оподаткування згідно з

п. 153.14 ПК і тому не повинні повторно оподатковуватися у складі доходів учасників спільної діяльності

136.1.13, 136.1.14

Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи — емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв;
кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу

4.2.12

Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв)

У нормах

пп. 136.1.13 і 136.1.14 ПК слід звернути увагу на такі аспекти:
 — повернення коштів або майна власнику корпоративних прав не зачіпає його оподатковувані доходи не тільки при повній та остаточній ліквідації створеної за його участі юрособи, але й за умови зменшення розміру статутного фонду такої особи;
 — для визначення неоподатковуваного доходу враховується не номінальна вартість акцій (часток, паїв), а фактична вартість їх придбання;

— кошти або майно, що повертаються платнику зі спільної діяльності, не потрапляють під оподаткування в тому числі і при поверненні у зв’язку з унесенням відповідних змін до договору спільної діяльності

Однак ПК не передбачає можливості включення до складу витрат від’ємної різниці між сумою витрат, понесених на придбання корпоративних прав, і сумою коштів (вартістю майна), отриманих при ліквідації емітента корпоративних прав. До 01.04.2011 р. така можливість існувала завдяки п.п. 7.8.9 Закону № 334/94.

136.1.15

Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів

4.2.13

Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку

Без змін

136.1.16

Вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:
 — якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади;
 — у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади
та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

— у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок

4.2.15

Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:
 — якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;
 — у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;— у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, зазначених у

п.п. 5.4.9 п. 5.4 ст. 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації

З 01.04.2011 р. ця норма діє щодо будь-яких об’єктів соціальної інфраструктури, що отримуються комунальними підприємствами, без додаткових обмежень, викладених у

п.п. 5.4.9 Закону № 334/94

136.1.17

Кошти або майно,
що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені

п. 154.1 ст. 154 цього Кодексу

4.2.16

Кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені

п. 7.12 ст. 7 цього Закону

Без змін.
У

п. 154.1 ПК, як і в п. 7.12 Закону № 334/94, йдеться про підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів

136.1.18

Суми коштів або вартість майна, отримані засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

4.2.19

Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

Без змін

136.1.19

Кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів

7.9.2

…не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв’язку з… залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно…

Без змін

136.1.20

Основна сума отриманих кредитів, позик та інших доходів, що визначені нормами цього розділу (

розділу ІІІ ПК — прим. ред.), які не враховуються для визначення об’єкта оподаткування

4.2.17

Інші надходження, прямо визначені нормами

цього Закону

Без змін

136.1.21

Дохід від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів, крім об’єктів, зазначених у

п. 137.17 ст. 137 цього Кодексу, а також об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, який визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у бухгалтерському обліку, одночасно з її нарахуванням

Ця норма пов’язана з положеннями

п. 137.10 ст. 137 ПК, згідно з якими безоплатно отримані товари (у тому числі необоротні матеріальні активи) вважаються доходами на дату їх фактичного отримання*. Отже, дохід, пропорційний сумі «бухгалтерської» амортизації за такими активами, повторно не визнається.

* Виняток становлять доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж або об’єктів. Такі доходи визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованій згідно зі ст. 145 ПК, одночасно з її нарахуванням (п. 137.17 ПК).

136.1.22

Вартість переданого рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій за рішенням Укрзалізниці. Така передача вважається операцією з безоплатної передачі та балансова вартість відповідної групи основних засобів не змінюється

Абз. 2 п. 7.16

У разі коли за рішенням Укрзалізниці здійснюється передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій, балансова вартість відповідної групи основних фондів, передбачених статтею 8 цього Закону, не змінюється, а така передача не вважається операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) і не збільшує валових доходів платника податку

Щодо порядку формування доходів змін немає. Згідно із Законом № 334/94 подібні операції не вважалися безоплатною передачею, а от згідно з

ПК вважаються

136.1.23

Вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків

Ця норма стосується надходжень коштів (майна), що перераховуються (передаються) відділеннями Фонду соціального страхування України від нещасних випадків платникам податку в межах спеціальних програм із забезпечення безпеки праці на виробництві

П. 19 підрозділу 4 розділу XX

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб’єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів

4.2.21

До 1 січня 2016 року сума коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів

Згідно з

ПК суб’єкти мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) також мають право не збільшувати свої доходи в зазначених випадках

 

ДАТИ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ

 

Найважливішим нововведенням, внесеним ПК в порядок визначення доходів платника податку, є нова дата їх визнання. Пункт 137.1 ПК визначає, що:

1) дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар;

2) дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Що ж до дат визнання доходів за іншими надходженнями, що можуть формувати склад доходів для оподаткування, вони також визначені правилами ст. 137 ПК. Ознайомитися з усіма такими датами можна в таблиці 3, де також наведені первинні документи, що служать для підтвердження виникнення таких доходів.

 

Таблиця 3. Дати визначення доходу

Вид доходів

Дата виникнення доходів

Норма

ПК

Первинний документ

1

2

3

4

Дохід від реалізації товарів

Дата переходу покупцю права власності на товар

Абз. 1 п. 137.1

Видаткова накладна, ТТН

Дохід від надання услуг* і виконання робіт

Дата складання акта або іншого документа, оформленого згідно з вимогами чинного законодавства, що підтверджує виконання робіт або надання послуг

Абз. 2 п. 137.1

Акт виконаних робіт (наданих послуг)

* У п. 13 підрозділу 4 розділу ХХ ПК передбачено особливий порядок визначення доходів

підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг (крім платників податку — ліцензіатів з постачання електричної та/або теплової енергії) — за касовим методом до 01.01.2014 р.

Цільове фінансування капітальних інвестицій з бюджетів та соцфондів

Дата нарахування амортизації об’єкта інвестування

П.п. 137.2.1

Бухгалтерська довідка

Цільове фінансування з бюджетів і соцфондів для компенсації витрат (збитків) підприємства та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів

Дата фактичного отримання

П.п. 137.2.2

Виписка банку

Інші види цільового фінансування з бюджетів і соцфондів

Дата здійснення витрат, пов’язаних з виконанням умов надання цільового фінансування

П.п. 137.2.3

Бухгалтерська довідка

Доходи за довгостроковими договорами

Розрахункова сума за підсумками звітного періоду

П. 137.3

Бухгалтерська довідка

Доходи від продажу товарів за договорами комісії (для комітента)

Дата продажу товару, зазначена у звіті комісіонера

П. 137.5

Звіт комісіонера

Продаж через торговельні автомати або інше подібне обладнання

Дата вилучення виручки з автоматів або подібного обладнання

Абз. 1 п. 137.6

Акт про вилучення виручки з торговельного автомата

Продаж через торговельні автомати із застосуванням жетонів, карток тощо

Дата продажу таких замінників грошового знака

Абз. 2 п. 137.6

звіт РРО, ПКО

Продаж з використанням банківських карток і дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків

Дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа)

П. 137.7

Сліп-звіт

Доходи від кредитово-депозитних операцій

Дата визнання відсотків (інших платежів) згідно з правилами бухобліку

П. 137.8

Бухгалтерська довідка

Доходи власника іпотечного сертифікату участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом

Дата нарахування доходу за консолідованим іпотечним боргом

П. 137.9

Бухгалтерська довідка

Суми безповоротної фінансової допомоги і безоплатно отримані товари (роботи, послуги)

Дата фактичного отримання

П. 137.10

Виписки банку, ПКО, акти приймання-передачі основних засобів, приймальні ордери, акти приймання-передачі робіт (послуг)

Доходи у вигляді орендних/лізингових платежів*, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об’єктами інтелектуальної власності

Дата нарахування таких доходів, установлена згідно з умовами укладених договорів

П. 137.11

Акт або інший підтверджуючий документ

* Без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу

Дохід від продажу іноземної валюти

Дата переходу права власності на іноземну валюту

П. 137.12

Касовий документ, виписка банку

Суми штрафів та/або неустойки або пені

Дата фактичного надходження

П. 137.13

Виписка банку

Доходи від страхової діяльності (крім довгострокового страхування життя, договорів, укладених на строк більше 1 року, і договорів страхування, укладених згідно із

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»)

Дата виникнення відповідальності платника податку — страховика перед страхувальником за укладеним договором

П. 137.14

Документ, що підтверджує настання страхового випадку

Доходи від страхової діяльності за договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше 1 року, договорами страхування, укладеними згідно із

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Дохід у вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску згідно з умовами зазначених договорів

П. 137.15

Документ, що підтверджує право на отримання чергового страхового внеску

Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж

Період нарахування амортизації

П. 137.17

Бухгалтерська довідка

Дохід за борговими цінними паперами у вигляді нарахованих відсотків

Податковий період, коли була здійснена або мала бути здійснена виплата відсотків

П. 137.18

Бухгалтерська довідка

Інші доходи

Дата їх виникнення згідно з

П(С)БО, якщо інше не передбачено нормами розділу ІІІ ПК

П. 137.16

Первинні документи, складені за нормами

ПК

 

Варто звернути увагу також на те, що не визначається дохід щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності

розділом III ПК, в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати (до 01.04.2011 р.), у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування (п. 7 підрозділу 4 розділу ХХ ПК).

Для платників податку на прибуток, що перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування до складу витрат включається собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів.

Комісійні доходи та інші платежі, пов’язані зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), які були включені до об’єкта оподаткування у звітних податкових періодах до набрання чинності

розділом ІІІ ПК, не враховуються при визначенні доходів відповідно до ПК.

Ось так коротко про податковий облік доходів платника податку, після чого доречно перейти до витрат платника, чому й присвячено наступну статтю.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд