Теми статей
Обрати теми

Складання звітності для малих підприємств

Редакція ПК
Податковий кодекс Грудень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОТРІБНО ЗНАТИ

 

Ми з вами вже розбиралися, що ж це таке — мале підприємство, на с. 2 цього номера. Нагадаємо, що коло суб’єктів малого підприємництва визначено ч. 3 ст. 55 ГК. До них із числа юросіб належать суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

— середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб;

— річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Нагадуємо також, що з числа суб’єктів малого підприємництва ГК окремо виділяє суб’єктів мікропідприємництва. Про критерії, яким повинен відповідати суб’єкт господарювання, щоб вважатися суб’єктом малого підприємництва, ми говорили на с. 2.

Наведене вище коло осіб у більшості своїй повинне звітувати до органів статистики та Міндоходів за формами № 1-м «Баланс» та № 2-м «Звіт про фінансові результати», наведеними в додатку 1 до П(С)БО 25. За які звітні періоди та в які строки вони повинні звітувати, ми з вами вже визначилися на початку цього номера. Якщо ви забули — зверніться до с. 3.

Але існують ще і скорочені форми фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Це форми № 1-мс і № 2-мс відповідно (наведені в додатку 2 до П(С)БО 25). Їх подають ті суб’єкти малого підприємництва (у тому числі мікропідприємництва), які (абз. 5 і 6 п. 2 розд. І П(С)БО 25):

— або є «нульовиками» з податку на прибуток згідно з п. 154.6 ПК;

— або є платниками ЄП групи 4.

Опис заповнення по рядках цих двох скорочених форм звітності ми наводили в тематичному номері щодо ЮРЄПів (див. « Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 18 (66), с. 23 — 26). У зв’язку з цим у сьогоднішньому тематичному номері ми зупинимося на порядку заповнення виключно форм № 1-м і 2-м.

Важливо! Малі підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують МСФЗ для МСП (добровільно або обов’язково), подають повний комплект фінансової звітності за НП(С)БО 1 (абз. 2 п. 1 розд. IV НП(С)БО 1). Форми № 1-м та 2-м вони, відповідно, не використовують. Зауважимо, що не можуть застосовувати МСФЗ для МСП підприємства, на які не поширюється сфера його дії*.

* Цікаво, що МСФЗ для МСП для віднесення підприємств до малих та середніх використовує не кількісні критерії (розмір доходу та кількість працівників), як це робить національне законодавство, а якісні (що це за критерії, дивіться у розд. 1 МСФЗ для МСП).

При заповненні форм № 1-м і № 2-м необхідно враховувати такі основні нюанси:

1) показники цих звітів наводяться у тис. грн. з одним десятковим знаком;

2) згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО;

3) показники про податок на прибуток, витрати і збитки, непрямі податки та інші вирахування з доходу, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;

4) Баланс малого підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду, а Звіт про фінансові результати — наростаючим підсумком з початку звітного року.

І наостанок зауважимо: якщо суб’єкт малого підприємництва протягом року перевищив критерії віднесення його до такого, то таке підприємство за звітний період, у якому відбулося перевищення, та за наступні періоди поточного (звітного) року подає «звичайну» фінзвітність за НП(С)БО 1. Про детальний порядок заповнення такої фінзвітності дивіться на с. 6 — 43.

 

Форма № 1-м «Баланс»

 

У Балансі для малих підприємств так само, як і у «звичайному» Балансі, відображаємо активи, зобов’язання та власний капітал підприємства з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан на звітну дату. Раніше структура форми № 1-м в цілому була подібна до структури форми № 1. Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73, що затвердив НП(С)БО 1 з новими формами фінзвітності, порушив цю гармонію. І якщо форма № 1 була видозмінена цим наказом, то таблична частина форми № 1-м не змінювалась уже близько двох років. Проте, не зайвим буде освіжити в пам’яті, що і куди в цій формі потрібно вписувати. Таким «освіжувачем» пам’яті буде таблиця нижче.

Назва рядка

Код рядка

Що відображаємо

Джерело інформації для заповнення*

1

2

3

4

* Зазначені рахунки застосовуються як джерело інформації в разі використання підприємством для ведення бухобліку «звичайного» Плану рахунків.

Актив

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

Вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)

Сальдо за Дт рахунка 15

Основні засоби:

залишкова вартість

030

Залишкову вартість:

— власних об’єктів ОЗ;

— об’єктів ОЗ, отриманих на умовах фінансового лізингу;

— об’єктів ОЗ, отриманих на умовах довірчого управління;

— орендованих цілісних державних майнових комплексів;

— інших необоротних матеріальних активів;

— інвестиційної нерухомості;

— нематеріальних активів;

— вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління (відображають державні (казенні) та комунальні підприємства)

Рядок 031 - рядок 032

Справедливу вартість інвестиційної нерухомості, облік якої ведемо за справедливою вартістю, визначеною за правилами, наведеними в пп. 19 — 23 П(С)БО 32

Сальдо за Дт субрахунку 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що враховується за справедливою вартістю)

первісна вартість

031

Первісну вартість ОЗ, визначену за правилами, наведеними в пп. 8 — 14 П(С)БО 7, або їх переоцінену вартість.

Дані цього рядка не включаємо до підсумка Балансу

Сальдо за Дт рахунків 10 (крім субрахунку 100 в частині інвестиційної нерухомості, що враховується за справедливою вартістю), 11 і 12

знос

032

Нараховану суму зносу.

Наводимо в дужках.

Не включаємо до підсумка Балансу

Сальдо за Кт субрахунків 131, 132, 133 і 135

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

справедливу вартість, яку визначаємо за правилами, наведеними в пп. 13 — 16 П(С)БО 30, — якщо ведемо облік за справедливою вартістю, або

Сальдо за Дт субрахунків 161, 163 і 165

залишкову вартість — якщо ведемо облік за первісною вартістю

Ряд. 036 - ряд. 037

первісна вартість

036

Первісну вартість довгострокових біологічних активів, визначену з урахуванням п. 11 П(С)БО 30.

Не включаємо до підсумку Балансу

Сальдо за Дт субрахунків 162, 164, 166

накопичена амортизація

037

Суму накопиченої амортизації, нараховану в установленому порядку.

Наводимо в дужках.

Не включаємо до підсумка Балансу

Сальдо за Кт субрахунку 134

У рядках 035 — 037 не зазначаємо вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Такі необоротні активи відображаємо у складі основних засобів у рядках 030 — 032

Довгострокові
фінансові інвестиції

040

Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час

Сальдо за Дт рахунка 14

Інші необоротні активи

070

Суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до вищезазначених статей розділу I Активу Балансу*

Сальдо за Дт рахунків 18 і 19

* При переході підприємств на застосування П(С)БО 25 до графи 3 рядка 070 також включаються дані, наведені у рядку 1045 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) на кінець попереднього року.

Усього за розділом І

080

Σ рядків 020, 030, 035, 040 и 070

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

Сальдо за Дт рахунків 20, 22, 23 і 25

Поточні біологічні активи*

110

Вартість поточних біологічних активів тваринництва (в оцінці за справедливою або первісною вартістю**), а також рослинництва (в оцінці за справедливою вартістю), облік яких ведеться згідно з П(С)БО 30

Сальдо за Дт рахунка 21

* У рядку 110 не відображаємо вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Їх вартість зазначаємо в рядку 100.

** Оцінку біологічних активів здійснюємо за первісною вартістю, якщо їх справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток (абз. 2 п. 11 П(С)БО 30).

Готова продукція

130

Собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до П(С)БО 30. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу

Сальдо за Дт рахунків 26, 27 і субрахунків 281, 282, 283, 284 - сальдо за кредитом субрахунку 285

Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Суму поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів

Ряд. 161 - ряд. 162

первісна вартість

161

Заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями

Сальдо за Дт рахунків 34 та 36

резерв сумнівних боргів

162

Величину резерву сумнівних боргів за цим видом заборгованості, визначеного за одним із методів, наведених у п. 8 П(С)БО 10.

Наводимо в дужках

Сальдо за Кт рахунка 38 (у частині резерву сумнівних боргів за цим видом заборгованості)

Дебіторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непраце-здатності

Сальдо за Дт субрахунків 641, 642, 651, 652 і 378

Інша поточна дебіторська
заборгованість

210

Заборгованість дебіторів строком погашення до 12 місяців з дати Балансу, що не включена до інших статей дебіторської заборгованості. Відображаємо за чистою вартістю реалізації, тобто за вирахуванням величини резерву сумнівних боргів, якщо стосовно такої заборгованості підприємство створює зазначений резерв

Сальдо за Дт рахунків 37 (за винятком субрахунку 378) 66 і 68, субрахунків 654 і 655

Поточні фінансові інвестиції

220

Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів, які відображаємо в рядках 230 — 240)

Сальдо за Дт субрахунку 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів у національній валюті

Сальдо за Дт субрахунків 301, 311, 313, 333, 335 і 351 (у частині еквівалентів грошових коштів у національній валюті)

у тому числі в касі

231

Грошові кошти у гривнях, що перебувають у готівковій формі в касі підприємства

Сальдо за Дт субрахунку 301

в іноземній валюті

240

Ті ж грошові кошти та їх еквіваленти, що і в рядку 230, тільки в іноземній валюті

Сальдо за Дт субрахунків 302, 312, 314, 334 і 351 (у частині еквівалентів грошових коштів в іноземній валюті)

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі інших необоротних активів

Інші оборотні активи

250

Суми оборотних активів, що не включені до вищезазначених статей розділу II Активу Балансу

Сальдо за Дт субрахунків 331, 332, 643 і 644

Усього за розділом ІІ

260

Σ рядків 100, 110, 130, 160, 170, 210, 220, 230, 240 і 250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

Сальдо за Дт рахунка 39

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27

Сальдо за Дт субрахунку 286

Баланс

280

Σ рядків 080, 260, 270 і 275 = рядку 640

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства

Сальдо за Кт субрахунків 401, 403 і 404

Додатковий капітал

320

— суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій;

— суму дооцінки необоротних активів;

— вартість безоплатно отриманих підприємством необоротних активів;

— суму інших видів додаткового капіталу;

— внески засновників підприємства понад статутний капітал

Сальдо за Кт субрахунку 402, рахунків 41 і 42

Резервний капітал

340

Суму резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Сальдо за Кт рахунка 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Або суму нерозподіленого прибутку (сальдо за кредитом субрахунку 441), або суму непокритих збитків (сальдо за дебетом субрахунку 442).

Суму непокритого збитку наводимо в дужках та вираховуємо при визначенні підсумку власного капіталу

Сальдо за Кт субрахунку 441 (нерозподілений прибуток) або сальдо за Дт субрахунку 442 (непокриті збитки), а також згорнуте сальдо рахунків 17 та 54 (під час переходу на застосування П(С)БО 25)*

* Сальдо рахунків 17 і 54 підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 у першому місяці року переходу на застосування П(С)БО 25 (п. 2.20 розд. ІІ П(С)БО) 25.

Неоплачений капітал

360

Суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал*, а державні (казенні) та комунальні підприємства — передачу майна відповідно до Положення № 1213.

Наводимо в дужках і вираховуємо при визначенні підсумку власного капіталу

Сальдо за Дт 45 і 46

* Фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників.

Усього за розділом І

380

∑ рядків 300, 320, 340 і 350 (якщо прибуток) - рядки 350 (якщо збиток) і 360

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

Суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств

Сальдо за Кт рахунків 47 і 48

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

Суму заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями

Сальдо за Кт рахунків 50, 51, 52, 53 і 55

Підприємства, які почали застосовувати П(С)БО 25 з початку звітного року, у графі 3 ці рядки відображають також дані статті «Відстрочені податкові зобов’язання» на кінець попереднього року (рядок 1500 графи 4 Балансу за формою № 1 за попередній рік — за минулий рік це рядок 460 графи 4 «старої» форми Балансу)

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Суму поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування

Сальдо за Кт рахунків 31 (овердрафт) і 60, а також субрахунку 684 (у частині відсотків за кредитами банків)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

Сальдо за Кт рахунка 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

— суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, уключаючи заборгованість, забезпечену векселями;

— заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку ТМЦ, який встановлено при їх прийманні

Сальдо за Кт рахунків 62 і 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

550

Заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства

Сальдо за Кт субрахунків 641 і 642

зі страхування

570

Суму заборгованості з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників

Сальдо за Кт рахунка 65

з оплати праці

580

Заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою

Сальдо за Кт рахунка 66

Сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк, довідково зазначається у рядку 665

Вписуваний рядок:

605

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, що утримуються для продажу та групами вибуття, які визначаємо відповідно до П(С)БО 27

Сальдо за Кт субрахунку 680

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу

Інші поточні зобов’язання

610

Суми зобов’язань, що не включені до інших статей, наведені в розділі IV Пасиву Балансу

Сальдо за Кт субрахунків 372, 378, 643 і 644, рахунків 67, 68 (крім субрахунків 680 і 684 (у частині відсотків за кредитами банків))

Усього за розділом IV

620

Σ рядків 500, 510, 530, 550, 570, 580, 605 и 610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Сальдо за Кт рахунка 69

Баланс

640

Σ рядків 380, 430, 480, 620 і 630 = рядку 280

 

ФОРМА № 2-м «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

 

У Звіті про фінансові результати малі підприємства наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період. Метою складання цього Звіту відповідно є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації щодо таких об’єктів обліку. Давайте ж розглянемо, як заповнити Звіт про фінансові результати так, щоб інформація, що в ньому відображається, була саме такою. Нагадаємо, що Звіт за формою № 2-м складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Назва рядка

Код рядка

Що відображаємо

Джерело інформації для заповнення*

1

2

3

4

* Зазначені рахунки застосовуються як джерело інформації в разі використання підприємством для ведення бухобліку «звичайного» Плану рахунків.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку тощо)

Обороти за Кт субрахунків 701, 702 і 703

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Суму ПДВ, акцизного податку та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернених товарів та інші обов’язкові збори).

Наводимо в дужках

Обороти за Дт субрахунків 701, 702 і 703 з кредитом субрахунків 641, 642, 643 і 651; обороти за 
Кт субрахунку 704
з Дт субрахунку 791

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

Суму, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, доходів, які за договорами належать комітентам (принципалам тощо), і податків та зборів*

Ряд. 010 - ряд. 020

* Тут маються на увазі непрямі податки та збори, включені до рядка 020 (ПДВ, акцизний податок тощо).

Інші операційні доходи

040

Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

— дохід від операційної оренди активів;

— дохід від операційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— дохід від реалізації оборотних активів (окрім фінансових інвестицій);

— дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття;

— дохід від роялті, процентів, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках тощо

Обороти за Дт рахунку 71 із Кт субрахунку 791

Зверніть увагу: за нормами п.п. 5.4 розд. II П(С)БО 25 до рядка 040 не повинні включатися доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та від зміни вартості поточних біологічних активів. Там же зазначено,

що такі доходи наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201. Джерело інформації для заповнення цього рядка — обороти по Кт субрахунку 710 із Дт рахунків 21, 23. Проте, на нашу думку, такі суми обов’язково наводяться у складі рядка 040 форми № 1-м, інакше вони не будуть ураховані у формі № 2-м, що зрештою призведе до перекручення фінансового результату.

Інші доходи

050

— дивіденди, проценти, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

— дохід від реалізації фінансових інвестицій;

— дохід від неопераційних курсових різниць;

— інші доходи, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Обороти за Дт рахунків 72 і 73 з Кт субрахунку 792, за Дт рахунка 74 з Кт субрахунку 793

Разом чисті доходи

070

Σ рядків 030, 040 і 050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

Виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначену відповідно до П(С)БО 16.

Наводимо в дужках

Обороти за Кт субрахунків 901, 902 і 903 з Дт субрахунку 791

Інші операційні витрати

090

— адміністративні витрати (перелік таких витрат див. у п. 18 П(С)БО 16);

— витрати на збут (їх перелік наведено в п. 19 П(С)БО 16);

— собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції, товарів та фінансових інвестицій);

— собівартість необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття;

— відрахування на створення резерву сумнівних боргів та сума списаних безнадійних боргів;

— втрати від знецінення виробничих запасів;

— втрати від операційних курсових різниць;

— визнані економічні санкції;

— відрахування для забезпечення відшкодування майбутніх операційних витрат;

— інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

— належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків та зборів.

Наводимо в дужках

Обороти за Кт рахунків 92, 93 і 94 з Дт субрахунку 791

Особливо зауважте: п.п. 5.7 розд. II П(С)БО 25 вимагає витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводити лише довідково у вписуваному рядку 202. Джерело інформації для заповнення цього рядка — обороти по Дт субрахунку 940 із Кт рахунків 21, 23. Проте, на нашу думку, такі суми обов’язково враховуються у складі рядка 040 форми № 1-м, оскільки інакше вони будуть втрачені, що призведе до перекручення фінансового результату.

у тому числі

091

Конкретна назва податку чи збору з рядка 090 та його відповідна сума.

Наводимо в дужках

Обороти за Дт рахунків 92, 93 і 94 з Кт субрахунків 641 і 642

 

092

Вважаємо, що тут необхідно розкривати інформацію щодо найсуттєвіших статей інших операційних витрат. Проте прямої вказівки на те, що саме має бути відображено в рядку 092, П(С)БО 25, на жаль, не дає

Інші витрати

100

— витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

— втрати від участі в капіталі;

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від зменшення корисності необоротних активів;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів;

— інші витрати, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Наводимо в дужках

Оборот за Кт рахунків 95, 96 із Дт субрахунку 792 і Кт рахунка 97 з Дт субрахунку 793

Разом витрати

120

Σ рядків 080, 090 і 100.

Наводиться отриманий показник у дужках

Фінансовий результат до оподаткування

130

Різницю між чистими доходами та витратами підприємства.

При отриманні від’ємного результату (збитку) наводимо його в дужках

Ряд. 070 - ряд. 120

Податок на прибуток

140

Суму податку на прибуток, що визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

Наводимо в дужках

Обороти за Дт рахунку 98 з Кт субрахунку 641/податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

150

Різницю між сумою фінансового результату до оподаткування та сумою витрат з податку на прибуток.

При отриманні від’ємного результату (збитку) наводимо його в дужках

Ряд. 130 - ряд. 140

Забезпечення матеріального заохочення

160

Суму забезпечення матеріального заохочення працівників (на виплату винагород, допомог, премій тощо)

Обороти за Кт субрахунку 477

Вписуваний рядок

201

Див. пояснення до рядка 040

Вписуваний рядок

202

Див. пояснення до рядка 090

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі