Теми статей
Обрати теми

Путівки на оздоровлення та відпочинок за рахунок роботодавця і профспілки

Редакція ПК
Стаття

Путівки на оздоровлення та відпочинок за рахунок роботодавця і профспілки

В одному з попередніх номерів нашої газети ми розглянули порядок надання путівок працівникам та їх дітям за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У сьогоднішній статті розглянемо особливості обліку путівок, що надаються за рахунок підприємства і профспілки.

Тетяна Світлична, економіст-аналітик

 

Путівки за рахунок коштів підприємства

 

Можливість надання підприємством путівок на оздоровлення та відпочинок своїм працівникам передбачена ст. 145 і 185 КЗпП. Так, відповідно до норм КЗпП право на отримання путівок від підприємства мають:

— працівники, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, яким у першу чергу надаються переваги та пільги у сфері соціально-культурного обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку тощо) (ст. 145 КЗпП);

вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів, яким власник або уповноважений ним орган за необхідності зобов’язаний надавати путівки до санаторіїв або будинків відпочинку безоплатно чи на пільгових умовах (ст. 185 КЗпП).

Придбання підприємством путівок для своїх працівників може здійснюватися як на підставі їх заяв, так і з ініціативи адміністрації підприємства з метою заохочення осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах.

Підприємства можуть придбавати путівки для своїх працівників, оплачуючи їх вартість повністю або частково.

Порядок бухгалтерського та податкового обліку путівок залежатиме від того, чи передбачено можливість надання путівок колективним договором (у розділі «Оплата праці») або трудовим договором з працівником.

 

Якщо можливість надання путівок передбачено у колективному договорі (у розділі «Оплата праці») або/та у трудовому договорі з працівником

У цьому випадку вартість путівки належить до витрат на оплату праці. Згідно з п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії чи суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, входять до фонду оплати праці.

 

ПДФО. ПК не передбачає жодних пільг щодо оподаткування путівок, наданих за рахунок кошів підприємства. Таким чином, вартість путівки (її частина) уключається до оподатковуваного доходу працівника та обкладається ПДФО на загальних підставах.

При цьому, оскільки при видачі путівки працівнику фактично надається дохід у негрошовій формі, то база обкладення ПДФО згідно з п. 164.5 ПК визначається як вартість путівки (її частини), розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПК):

К = 100 : (100 - Сп),

де Сп — ставка податку.

Для доходів, що обкладаються ПДФО за ставкою 15 %, «натуральний» коефіцієнт становить 1,176471, для доходів, що оподатковуються за ставкою 17 %, — 1,204819.

Вартість путівок на оздоровлення та відпочинок, що надаються працівникам за рахунок підприємства, якщо можливість такого надання закріплена колективним договором підприємства в розділі «Оплата праці» або трудовим договором, вважатиметься доходом у вигляді заробітної плати. Тому такий дохід буде:

— враховуватися при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на отримання ПСП;

—зменшиться на суму утриманого ЄСВ і ПСП (у разі її наявності) при визначенні об’єкта обкладення ПДФО;

— обкладатися ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПК (15 % і 17 %).

У цьому випадку в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки (її частина), сплачена роботодавцем, відображається з ознакою доходу «101».

ПДФО з вартості путівки (її частини), сплаченої за рахунок коштів роботодавця, має бути перераховано до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем надання або нарахування цієї виплати (п.п. 168.1.4 ПК).

ЄСВ. Згідно зі ст. 7 Закону про ЄСВ ЄСВ нараховується на виплати, що належать до фонду оплати праці. У разі, якщо оплата путівок підприємством передбачена колективним договором у розділі «Оплата праці» або у трудовому договорі, ЄСВ нараховується в обов’язковому порядку, оскільки видача такої путівки вважається зарплатною виплатою.

Податок на прибуток. Якщо можливість надання путівки обумовлена колективним договором або трудовим договором з працівником, то на підставі п. 142.1 ПК платник має право віднести вартість виданої путівки на витрати як витрати на оплату праці:

«До складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу)».

ЄСВ, нарахований на вартість такої путівки, включається до податкових витрат на підставі п. 143.1 ПК.

Щодо необхідності нарахування податкових доходів і витрат при видачі путівки працівнику зазначимо таке. Деякі фахівці вважають, що операція з надання працівнику путівки для цілей обкладення податком на прибуток має ознаки бартерної. Проте на нашу думку, такою вона вважатися не може. Адже путівка розглядається як заохочувальна виплата, що включається до фонду оплати праці. Отже, мають місце трудові відносини (регулюються КЗпП), а не цивільно-правові.

Передача путівки працівнику у цьому випадку не повинна розглядатися і як продаж. Адже згідно з п.п. 14.1.202 ПК:

«продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів».

Як бачимо, продажем вважається операція, яка здійснюється згідно з договорами купівлі-продажу та іншими господарськими і цивільно-правовими договорами. У нашому ж випадку мають місце трудові відносини. Отже, при передачі путівки працівнику дохід в податковому обліку не відображають.

ПДВ. Якщо можливість надання путівок за рахунок підприємства передбачена колективним договором у розділі «Оплата праці» або трудовим договором, то при їх придбанні (оплаті) та за наявності податкової накладної підприємство має право відобразити податковий кредит, адже путівки в цьому випадку є придбанням, пов’язаним із господарською діяльністю.

При цьому в момент передачі путівки працівнику підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на підставі абзацу п’ятого п. 188.1 ПК виходячи з її договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

Виняток становлять операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів, які згідно з п.п. 197.1.6 ПК звільняються від обкладення ПДВ. За таких обставин підприємство не матиме права на податковий кредит за цими путівками (п. 198.4 ПК), а отже, йому згідно з вимогами п. 198.5 ПК доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за умови, звичайно, що при придбанні таких путівок суми ПДВ було включено до податкового кредиту.

Бухгалтерський облік. У бухгалтерському обліку вартість оплачених підприємством путівок відображається відповідно до Інструкції № 291 на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» (за дебетом субрахунку 331 відображається придбання путівок, а за кредитом — вибуття).

 

Якщо видачу путівки не передбачено колективним або трудовим договором або передбачено в розділі «Соціальні гарантії» колективного договору

ПДФО. Якщо надання путівок не передбачене колективним договором, зокрема розділом «Оплата праці» або трудовим договором, то компенсація вартості такої путівки для працівника вважається додатковим благом і фінансуванням його особистих потреб.

База обкладення ПДФО визначається як вартість путівки, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПК).

Вартість путівки обкладається ПДФО за ставкою 15 % (17 %) без застосування ПСП і без зменшення на суму ЄСВ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість такої путівки (її частина), оплачена роботодавцем, відображається з ознакою доходу «126».

ПДФО з вартості путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів роботодавця, має бути перерахований до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем надання або нарахування цієї виплати (п.п. 168.1.4 ПК).

ЄСВ. Якщо надання путівки не передбачене умовами колективного чи трудового договору, то видача такої путівки не є зарплатною виплатою, а отже, нараховувати ЄСВ на неї не потрібно. Проте ПФУ дотримується іншої думки. Так, ґрунтуючись на п. 2.3.4 Інструкції № 5, якою передбачено, що вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства, належать до фонду оплати праці, ПФУ вважає, що путівки, видані підприємством своїм працівникам, завжди є заробітною платою (листи ПФУ від 25.10.2004 р. № 10218/04, від 08.07.2010 р. № 11760/03-30, від 18.02.2011 р. № 3116/03-30), а отже, ЄСВ у цьому випадку нараховувати потрібно.

Податок на прибуток. Видану працівнику підприємства путівку слід розглядати як операцію безоплатної передачі товарів.

Згідно з п.п. 14.1.13 ПК

«безоплатно надані товари, роботи, послуги:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів <…>».

Безоплатна передача товарів для цілей обчислення податку на прибуток згідно з п.п. 14.1.202 ПК вважається продажем. Відповідно при передачі путівки працівнику підприємство має нарахувати дохід. Згідно з п.п. 135.4.1 ПК дохід від реалізації товарів визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше суми, отриманої компенсації. Компенсація при безоплатній передачі дорівнює 0 грн. Водночас п.п. 153.2.3 передбачає, що дохід, отриманий від продажу товарів, неплатникам податку на прибуток потрібно нараховувати виходячи з договірних цін, але не менше звичайних цін, що діють на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги). Таким чином, дохід повинен визначатися виходячи зі звичайних цін, діючих на дату передачі працівнику права власності на путівку.

Собівартість придбаної путівки підприємство має право списати на витрати одночасно з визнанням доходу від її продажу (п. 138.4 ПК).

ПДВ. Будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару визнається постачанням (п.п. 14.1.191 ПК). Проте згідно з п.п. «в» п.п. 14.1.191 ПК безоплатна передача майна іншій особі визнаватиметься постачанням тільки в тому випадку, якщо платник ПДВ при придбанні такого майна відобразив податковий кредит.

Бухгалтерський облік. Вартість сплачених підприємством путівок відображається відповідно до Інструкції № 291, на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» (за дебетом субрахунку 331 відображається придбання путівок, а за кредитом — вибуття). Для цілей бухгалтерського обліку при безоплатній передачі активів дохід не визнається. Водночас собівартість путівки списується на витрати.

Приклад. У травні 2013 року працівнику надано придбану за рахунок коштів підприємства путівку до будинку відпочинку вартістю 6600 грн., у тому числі ПДВ (20 %) — 1100 грн. Заробітна плата, нарахована працівнику за цей період, склала 2500 грн.

Варіант 1. Можливість надання працівникам путівок на оздоровлення і відпочинок за рахунок коштів підприємства передбачено колективним договором у розділі «Оплата праці».

Варіант 2. Можливість надання путівок за рахунок підприємства не передбачено колективним договором.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Варіант 1 (видачу путівки передбачено в колективному договорі)

1

Перераховано грошові кошти за путівку

371

311

6600,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

1100,00

3

Отримано путівку та оприбутковано в касі підприємства

331

631

5500,00

4

Списано раніше відображений податковий кредит з ПДВ

644

631

1100,00

5

Відображено залік заборгованостей

631

371

6600,00

6

Нараховано працівнику дохід у вигляді заробітної плати у розмірі вартості путівки

949

661

6600,00

6600,00

7

Видано путівку працівнику

377

331

5500,00

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ при видачі путівки виходячи зі звичайної ціни, визначеної на рівні ціни придбання

377

641/ПДВ

1100,00

9

Здійснено залік заборгованостей (щодо зарплати та виданої працівнику путівки)

661

377

6600,00

10

Сплачено ЄСВ та ПДФО при видачі путівки у строки для виплати доходу в негрошовій формі:

— ЄСВ у частині нарахувань
(ставка умовна — 37,04 %)
(6600 грн. х 37,04 % : 100 %)

651

311

2444,64

ЄСВ у частині утримань
(6600 грн. х 3,6 % : 100 %)

651

311

237,60

— ПДФО
(6600,00 грн. х 1,176471 - 237,60 грн.) х 15 % : 100 %)

641/ПДФО

311

1129,07

11

Нараховано заробітну плату працівнику за травень 2013 року

92

661

2500,00

 —

2500,00

12

Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці за травень 2013 року
(ставка умовна — 37,04 %)
((6600 грн. + 2500 грн.) х 37,04 % : 100 %)

92
949

651
651

926,00
2444,64

 —

3370,64

13

Утримано ЄСВ:
— із зарплати працівника за травень 2013 року
(2500 грн. х 3,6 % : 100 %);
— із вартості путівки

661
661

651
651

90,00
237,60

14

Утримано ПДФО:
— із зарплати працівника за травень 2013 року
((2500 грн. - 90 грн.) х 15 % : 100 %);
— із вартості путівки

661
661

641/ПДФО
641/ПДФО

361,50
1129,07

15

Сплачено при виплаті зарплати за травень 2013 року:

— ПДФО

641/ПДФО

311

361,50

— ЄСВ (926 грн. + 90 грн.)

651

311

1016,00

16

Виплачено працівнику заробітну плату з каси підприємства
(5500 грн. + 2500 грн. - 5500 грн. - 237,60 грн. - 90,00 грн. - 1129,07 - 361,50 грн.)

661

301

681,83

Варіант 2 (видачу путівки не передбачено колективним або трудовим договором)

1

Перераховано грошові кошти за путівку

371

311

6600,00

2

Отримано путівку та оприбутковано в касі підприємства

331

631

6600,00

3

Відображено залік заборгованостей

631

371

6600,00

4

Видано путівку працівнику

949

331

6600,00

6600,00

6600,00

5

Сплачено ЄСВ і ПДФО при видачі путівки у строки для виплати доходу в негрошовій формі:

— ЄСВ у частині нарахування
(ставка умовна — 37,04 %)
(6600 грн. х 37,04 % : 100 %)

651

311

2444,64

 

— ПДФО (7764,71 грн. х 15 % : 100 %)

641/ПДФО

311

1164,71

 

6

Нараховано заробітну плату працівнику за травень 2013 року

92

661

2500,00

2500,00

7

Нараховано ЄСВ на заробітну плату за травень 2013 року
(2500 грн. х 37,04 % : 100 %)

92

651

926,00

926,00

8

Нараховано ЄСВ на вартість путівки
(6600 грн. х 37,04 % : 100 %)

949

651

2444,64

9

Утримано ЄСВ із заробітної плати працівника за травень 2013 року
(2500 грн. х 3,6 % : 100 %)

661

651

90,00

10

Утримано ЄСВ із вартості путівки
(6600 грн. х 3,6 % : 100 %)

661

651

237,60

11

Утримано ПДФО із зарплати за травень 2013 року
((2500 грн. - 90 грн.) х 15 % : 100 %)

661

641/ПДФО

361,50

12

Утримано ПДФО з вартості путівки
(7764,71 грн. х 15 % : 100 %)

661

641/ПДФО

1164,71

13

Сплачено при виплаті зарплати за травень 2013 року:

— ПДФО

641/ПДФО

311

361,50

— ЄСВ (926 грн. + 90 грн. + 237,60 грн.)

651

311

1253,60

14

Виплачено працівнику заробітну плату з каси підприємства
(2500 грн. - 90 грн. - 237,60 грн. -
- 361,50 грн. - 1164,71 грн.)

661

301

646,19

 

Ураховуючи все зазначене, рекомендуємо уникати безоплатної видачі путівок працівнику в натуральній формі, а компенсувати йому вартість путівки, наприклад, шляхом видачі премії або нецільової благодійної допомоги.

 

Путівки від профспілки, що надаються працівникам та їх дітям

 

Профспілка є добровільною неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, навчання (ст. 1 Закону про профспілки). Усі операції після видачі та обліку путівок відображаються в обліку профспілкової організації. У податковому та бухгалтерському обліку підприємства видача путівок за рахунок профспілки не відображається, оскільки відбувається без її участі.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів (ст. 14 Закону про профспілки). Залежно від положень, закріплених у статуті профспілки, і затвердженого кошторису профспілка може надавати своїм членам і членам їх сімей путівки на оздоровлення і відпочинок як безоплатно, так і з частковою оплатою.

Рішення приймається загальними зборами, конференцією або виборним органом профспілкової організації або об’єднання (профспілковим комітетом тощо), на підставі заяв членів профспілки та оформляється протоколом.

ПДФО. Згідно з п.п. 165.1.35 ПК до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи не включається вартість профспілкових путівок, які надаються безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податків, який є членом такої профспілки, і його дітей віком до 18 років.

Як бачимо, вартість безоплатної (частково оплачуваної) профспілкової путівки не підлягає обкладенню ПДФО за виконання таких умов:

1) профспілка, яка надала путівку, зареєстрована відповідно до законодавства України;

2) лікування, відпочинок, оздоровлення здійснюються на території України;

3) путівка надається члену профспілки на:

— відпочинок, оздоровлення та лікування його і його дитини віком до 18 років;

— реабілітацію інвалідів.

Вартість путівки (її частина), оплачена профспілковою організацією та не оподатковувана ПДФО згідно з п.п. 165.1.35 ПК, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, що подається профспілкою з ознакою доходу «156».

На практиці членам профспілки видаються, зокрема, сімейні путівки на відпочинок, оздоровлення, лікування їх і членів їх сімей. У разі, якщо путівки видаються подружжю, яке є членами однієї професійної спілки та їх дітям віком до 18 років, вартість путівки повністю або в розмірі знижки не підлягатиме оподаткуванню у таких платників податку.

Якщо ж сімейна профспілкова путівка видається на члена профспілки і його дитину старше 18 років або іншого члена сім’ї, який не є членом профспілки, то частина вартості путівки, що оплачується профспілкою за дитину старше
18 років (або іншого члена сім’ї), включається до оподатковуваного доходу дитини (іншого члена сім’ї). На це, зокрема, звернула увагу ДПСУ в листі від 01.02.2012 р. № 1959/6/17-1115. Такий дохід класифікується як додаткове благо і відповідно обкладається податком на доходи фізичних осіб з урахуванням «натурального» коефіцієнта за ставкою 15 % або 17 %. Профспілка, будучи податковим агентом, відображає в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ оподатковуваний дохід у вигляді вартості путівки (її частини) з ознакою доходу «126».

Статутом профспілки може бути передбачено, що профспілка може виділяти своїм членам путівки на відпочинок за кордон. У цьому випадку вартість такої путівки, сплачена профспілкою, класифікуватиметься як додаткове благо (ознака доходу у формі № 1ДФ «126») і обкладатиметься ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

 

ЄСВ. Із вартості профспілкової путівки ЄСВ не справляється, оскільки члени профспілки не є його найманими працівниками.

 

Податок на прибуток. Путівки профспілка придбаває за рахунок членських внесків. Згідно з п. 157.9 ПК доходи профспілок, отримані у вигляді вступних, членських і цільових внесків звільняються від оподаткування. Таким чином, вартість путівки, компенсована за рахунок коштів профспілки, звільняється від оподаткування.

Якщо вартість путівки частково компенсує член профспілки, то таку часткову компенсацію вартості путівок податківці вважають доходом від інших джерел і вимагають відображати його в частині II Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій. При цьому суму, пов’язаних з отриманням такого доходу витрат (у частині собівартості придбаної путівки, але в межах відображених доходів), профспілкова організація має право включити до «податкових» витрат. На це вказують податківці (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби», 2012, № 17-18, с. 40). Водночас більш оптимальним (менш конфліктним) варіантом вважаємо оформляти отриману компенсацію як отримання членських внесків або безповоротної фіндопомоги від членів профспілки.

 

ПДВ. Згідно з п. 185.1 ПК постачання путівок профспілкою своїм членам є операцією, що обкладається за ставкою 20 %.

Таким чином, якщо профспілку зареєстровано як платника ПДВ, то вона повинна нарахувати податкові зобов’язання виходячи з договірної ціни, але не нижче звичайної ціни (п. 188.1 ПК). Причому незалежно від того, здійснюється видача таких путівок безоплатно чи за їх часткову вартість.

Виняток становлять операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів, які згідно з п.п. 197.1.6 ПК звільняються від ПДВ.

При цьому зазначимо, що профспілкова організація зобов’язана зареєструватися платником ПДВ у тому випадку, якщо сума від здійснення оподатковуваних операцій протягом останніх
12 календарних місяців сукупно перевищить 300 тис. грн. (п. 181.1 ПК).

Декілька слів скажемо про право профспілки, зареєстрованої платником ПДВ, на отримання податкового кредиту при придбанні путівки. Якщо путівка отримується у платника ПДВ, то на підставі п. 198.3 ПК профспілка має право відобразити податковий кредит виходячи з договірної вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін (за наявності податкової накладної).

При цьому важливо враховувати, що не завжди податковий кредит буде в розмірі 20 % від договірної вартості путівки. Так, якщо путівка, наприклад, отримуватиметься у туроператора або турагента, то під об’єкт обкладення ПДВ на підставі ст. 207 ПК потраплятиме тільки сума винагороди, тобто податковий кредит можна буде відобразити тільки виходячи із суми винагороди. Водночас при передачі путівки члену профспілки податкові зобов’язання виникатимуть виходячи з «повної» вартості путівки.

 

Бухгалтерський облік. Доходи та витрати профспілки, що відповідають кошторису, у бухгалтерському обліку належать до цільового фінансування і цільових надходжень. Для їх обліку використовується рахунок 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». За кредитом
рахунка 48 відображаються кошти цільового призначення, отримані для фінансування окремих заходів, за дебетом — суми, використані за певними напрямами, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум.

При цьому слід пам’ятати, що згідно з п. 17 П(С)БО 15 отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких було понесено витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому в періоді придбання путівки профспілка відображає дохід на суму використаних цільових надходжень: Дт 48 — Кт 718.

Приклад. За рішенням профспілки його члену було видано профспілкову путівку на відпочинок на території України, вартість якої становить 4000 грн. При цьому сума, яку сплатила профспілка, становить 60 % вартості путівки, тобто 2400 грн. Решта вартості путівки була оплачена самим членом профспілки.

Профспілка не є платником податку на додану вартість.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума

доходи

витрати

1

Перераховано гроші за путівку для члена профспілки санаторію*

377/санаторій

311

4000,00

2

Отримано путівку від санаторію

331

377/санаторій

4000,00

3

Отримано до каси профспілки від члена профспілки часткову оплату вартості путівки
(4000 грн. х 40 %)

301

685

1600,00

1600,00

4

Видано путівку працівнику

377/член профспілки

331

4000,00

1600,00

5

Здійснено залік заборгованості за оплаченою працівником частини вартості путівки

685

377/член профспілки

1600,00

6

Списано частину вартості путівки, оплачено за рахунок коштів профспілки

48

377/член профспілки

2400,00

* У нашому прикладі частина вартості путівки, яка оплачується профспілкою, не обкладається ПДФО, тому що задовольняє п.п. 165.1.35 ПК. У формі № 1ДФ вартість такої путівки профспілка відобразить з ознакою доходу «156» (2400 грн.). Суму, яку вносить працівник (1600 грн.), у ф. № 1ДФ не відображається.

 

ВИКОРИСТАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпП  — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПК  — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про ЄСВ  — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон про профспілки  — Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV.

Інструкція № 5  — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті Міністерства доходів та зборів (www.minrd.gov.ua/ebpz).

ЄСВ  — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО  — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП  — податкова соціальна пільга.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі