Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік у юросіб-єдиноподатників

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 18
Друк
Стаття

Облік у ЮРосіб-ЄдиноПодатників

 

Пунктом 296.1 ПК встановлено, що платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному пп. 296.1.1 — 296.1.3 ПК. При цьому ЮРЄПів стосується лише останній з перелічених підпунктів (п.п. 296.1.3 ПК), яким визначено, що платники єдиного податку групи 4 та 6 використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2 ПК. Цей пункт, у свою чергу, дозволяє платникам єдиного податку групи 4 вести спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику (простіше кажучи, Мінфіном). Аналогічні висновки містяться в одній із консультацій у підкатегорії 108.04 ЄБПЗ. Вважаємо, що норми п. 44.2 ПК можуть застосовуватись і платниками єдиного податку групи 6 (але за умови, що вони будуть відповідати критеріям суб’єкта малого підприємництва*, в іншому випадку подають фінансову звітність у повному обсязі відповідно до НП(С)БО 1). Те, що у п. 44.2 ПК не згадується група 6, на наш погляд, є упущенням, а не замислом законотворця (група 6 єдиноподатників запроваждена пізніше, ніж ЮРЄПи групи 4).

* Відповідно до ст. 55 ГК суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Власне так звана методика міститься в П(С)БО 25, проте вона навряд чи буде повною без норм Методрекомендацій № 422** та № 720***, а також Спрощеного Плану рахунків****.

** Методрекомендації № 422 – Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422.

*** Методрекомендації № 720 — Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720.

**** Спрощений План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186.

Варто зазначити, що доходи та витрати підприємства-єдиноподатники мають визначати у загальному порядку — відповідно до П(С)БО. На це вказує оновлений п. 10 розд. 1 П(С)БО 25*****. Не мають права єдиноподатники і скористуватися спрощеннями, які передбачені п. 8 розд. I П(С)БО 25 (наприклад, не створювати резерв забезпечень). Відповідно до оновленого п. 8 розд. 1 П(С)БО
25
цими спрощеннями можуть скористатися лише платники податку на прибуток — «нульовики».

***** Зміни було внесено наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 627 (коментар до цього наказу читайте у статті «Зміни в П(С)БО та Плані рахунків: удосконалення, але не революція»\\«Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 17(65), с. 40.

Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками ПДВ, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису (п. 9 П(С)БО 25), проте такий спосіб ведення обліку теж має цілу низку недоліків, у зв’язку з чим ми не рекомендуємо застосовувати його на практиці.

Згідно з п. 2 П(С)БО 25 єдиноподатники мають подавати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс). Але звертаємо увагу на те, що не можуть подавати звітність за спрощеною формою ті підприємства, які складають звітність згідно з МСФЗ (п. 2 розд. 1 П(С)БО 25). За вимогами п. 1 розд. IV НП(С)БО 1 підприємства, що застосовують МСФЗ, мають складати фінзвітність за формами, затвердженими НП(С)БО 1. Тобто такі підприємства мають подавати повний комплект звітності.

Показники форм № 1-мс та № 2-мс наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Подавати звіти платники єдиного податку четвертої та шостої груп (окрім субєктів мікропідприємництва) зобов’язані щоквартально органам статистики. При цьому квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річна — не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним. Застосовується правило перенесення останнього дня подання звітності на наступний робочий день в разі, коли такий день припадає на вихідний або святковий день.

ЮРЄПи — суб’єкти мікропідприємництва (середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України) подають фінансову звітність органам статистики раз на рік (абз. 14 п. 2 Порядку № 419).

Звертаємо увагу: до органів ДПС фінансову звітність єдиноподатники не подають, оскільки такий обов’язок передбачено виключно для платників податку на прибуток (п. 46.2 ПК).

Правила заповнення фінансового звітну ЮРЄПів наведено в наступних таблицях.

 

Правила заповнення Балансу (форма № 1-мс)

Назва рядка

Код рядка

Що відображається

Дані бухгалтерських рахунків*

1

2

3

4

* При використанні «звичайного» Плану рахунків.

Актив

I. Необоротні активи

Основні засоби:

 

вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів та об’єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та незавершені капітальні інвестиції

 

залишкова вартість

030

залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів (різниця між первісною вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу, тобто рядок 31 — рядок 32)

Рядок 031 - рядок 032

первісна вартість

031

первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів

Сальдо по Дт рахунків 10, 11, 12, 15, 16

знос

032

нарахована в установленому порядку сума їх зносу

Сальдо по Кт рахунку 13

Інші необоротні активи

070

Суми інших необоротних активів, у тому числі довгострокові фінансові інвестиції. Інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю). Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі інших необоротних активів

Сальдо по Дт рахунків 14, 18, 19

Усього за розділом I

080

Рядок 030 + рядок 070

II. Оборотні активи

Запаси

100

вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готова продукція, сільськогосподарська продукція, товари (незважаючи на відсутність прямої вказівки у П(С)БО 25)

Сальдо по Дт рахунку 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Поточна дебіторська заборгованість

210

фактична заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображається заборгованість засновників з формування статутного капіталу, визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності

Сальдо по Дт рахунків 34, 36, 37, 63, 65 (в розрізі субрахунків), 66, та субрахунків 641, 642, 682 — 685

Зауважимо: п.п. 1.4 розд. III П(С)БО 25 пропонує відображати в цьому рядку також заборгованість засновників з формування статутного капіталу. Разом з цим п.п. 1.7 розд. III П(С)БО 25 зобовязує показувати у складі статті «Капітал» (ряд. 300 форми № 1-мс) суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства, а не зафіксованого в установчих документах. Цілком зрозуміло, що при такому заповненні рядків Баланс не зійдеться.

На наш погляд, у ряд. 300 форми № 1-мс слід відображати зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за мінусом величини заборгованості засновників за внесками, унаслідок чого в цьому рядку і опиниться сума фактично внесеного учасниками статутного капіталу. За такого підходу заборгованість засновників з формування статутного капіталу в ряд. 210 форми № 1-мс указуватися не повинна.

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі інших необоротних активів

 

в національній валюті

230

кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів у національній валюті

Сальдо по Дт суб-рахунків 301, 311, 313, 333, 335, 351

у тому числі в касі

231

кошти в касі в національній валюті

Сальдо по Дт субрахунку 301

в іноземній валюті

240

кошти на рахунках у банках, а також еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті

Сальдо по Дт суб-рахунків 302, 312, 314, 334, 335, 351

Інші оборотні активи

250

суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи», зокрема поточні фінансові інвестиції

Сальдо по Дт 331, 332, 352, 643, 644, 39

Усього за розділом II

260

Рядок 100 + рядок 210 + рядок 230 + рядок 240 + рядок 250

Баланс

280

Рядок 080 + рядок 260

Пасив

I. Власний капітал

Капітал

300

сума фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства. Також відображаються вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротні активи та інші види додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу

Сальдо по Кт рахунків 40, 41, 42, 43 (за мінусом сальдо за Дт рах. 45, 46)

Нерозподілений прибуток (непо-критий збиток)

350

сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Сальдо по Кт суб-
рахунку 441 або по Дт субрахунку 442

Усього за розділом I

380

Рядок 300 + (-) рядок 350

II. Цільове фінансування

430

залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел

Сальдо по Кт рахунків 47, 48

III. Довгострокові зобов’язання

480

сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями

Сальдо по Кт рахунків 50, 51, 52, 53, 54, 55

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов’язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування. У цій статті також наводиться суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

сальдо по Кт рахун-
ків 31 (в частині овердрафту), 60, 61, субрахунку 684 (в частині процентів за кредитами банків)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні

сальдо по Кт рахунків 62, 63, субрахунку 685

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства

сальдо по Кт суб-рахунків 641, 642

зі страхування

570

сума заборгованості з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуа-льного страхування його працівників

сальдо по Кт субрахунків рахунку 65

з оплати праці*

580

заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті «Поточна дебіторська заборгованість»

сальдо по Кт рахунку 66 (за вирахуванням відображеної суми у рядку 210)

Інші поточні зобов’язання

610

суми зобов’язань, які не включені до наведених вище статей розділу «Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами

сальдо по Кт рахунків 37 (в розрізі субрахунків), 61, субрахунку 644, рахунків 67, 68 (крім субрахунку 684 у частині процентів за кредитами банків), 69

Усього за розділом IV

620

Рядок 500 + рядок 530 + рядок 550 + рядок 570 + рядок 580 + рядок 610

Баланс

640

Рядок 380 + рядок 430 + рядок 480 + рядок 620

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці

(665)

сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк

Сальдо по Кт субрахунків 66 (в частині простроченої заборгованості)

 

Правила заповнення Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс)

Назва рядка

Код рядка

Що відображається

Дані бухгалтерських рахунків*

1

2

3

4

* При застосуванні «звичайного» Плану рахунків.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг

Обороти по Кт рахунку 70 (крім обороту за субрахунком 704)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

сума акцизного податку й інших обов’язкових зборів та надані знижки, вартість повернутих товарів, інші вирахування з доходу

Обороти по Дт рахунку 70 — Кт рахунку 64, субрахунку 651; Оборот по Дт субрахунку 791 — Кт субрахунку 704

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(010 — 020)

030

визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу

Рядок 010 - рядок 020

Інші доходи

040

суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи

Оборот по Дт рахунку 71 — Кт субрахунку 791; Дт рахунків 72, 73 — Кт субрахунку 792; Дт рахунку 74 — Кт субрахунку 793

Разом чисті доходи
(030 + 040)

070

Рядок 030 + рядок 040

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці і соціальне страхування;

амортизації основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат;

загальновиробничих витрат,

зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух (придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду. Залишок готової продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці

Оборот по Дт субрахунків 791 — Кт рахунку 90 (наводимо у дужках)

Інші витрати

100

інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності: адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів

Обороти по Дт субрахунку 791 — Кр рахунків 92, 93, 94; Дт субрахунку 792 — Кт рахунків 95, 96; Дт субрахунку 793 — Кт рахунку 97(наводимо у дужках)

у тому числі:

101

відповідна сума податку або збору. Конкретна назва податку або збору вказується у першому стовпчику цього рядка. В рядку 101 ЮРЄПи наводять суму нарахованого єдиного податку

Обороти по Дт рахунку 92 — Кт субрахунку 641/ «Єдиний податок»

102

Обороти по Дт рахунку 92 — Кт субрахунку 641 (в розрізі видів податків і зборів)

Разом витрати (080 + 100)

120

Рядок 080 + рядок 100 (наводимо у дужках)

Фінансовий результат до оподаткування
(070 - 120)

130

різниця між чистими доходами та всіма витратами підприємства. Дані в рядку наводяться в дужках, якщо фінансовим результатом до оподаткування є збиток

Рядок 070 - рядок 120

Податок на прибуток

140

сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період. Платниками єдиного податку цей рядок не заповнюється

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

Формально в цьому рядку має відображатись різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами ПК та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях. Проте ми вважаємо, що ЮРЄПи всі доходи та витрати мали відобразити в попередніх рядках Звіту про фінансові результати

Чистий прибуток (збиток)
(130 - 140 - (+) 145)

150

чистий прибуток або чистий збиток — різниця між сумою фінансового результату до оподаткування, сумою витрат з податку на прибуток та сумою, яка зменшує (збільшує) фінансовий результат після оподаткування

Рядок 130

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі