Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Комісія із соціального страхування

ЧЕРНИШОВА НАТАЛІЯ, КАЗАНОВА МАРИНА, ТОВСТОП’ЯТ ЮРІЙ
Податковий кодекс Липень, 2014/№ 14
В обраному У обране
Друк
У межах цього розділу тематичного випуску розглянемо питання створення та організації роботи такої комісії, а також її повноваження, права та обов’язки.

На необхідність її створення прямо вказує ч. 3 ст. 50 Закону № 2240. У цій частині, зокрема, передбачено, що створена (обрана) на підприємстві, в установі, організації комісія (уповноважений) приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування займається тим, що:

— здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення;

— приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);

— розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення № 25.

Таку комісію (уповноваженого), як свідчить п1.1 Положення, створюють (обирають) на підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності і господарювання.

Чому ми пишемо «комісія (уповноважений)»? Річ у тім, що комісію створюють за чисельності застрахованих осіб на підприємстві понад 15 працюючих за наймом. За чисельності застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирають уповноваженого із соціального страхування підприємства.

Уповноважений здійснює свої обов’язки відповідно до Положення № 25, тобто керується тими ж правилами, що і комісія. Тому надалі, з вашого дозволу, слово «уповноважений» упускатимемо. Ті ж із вас, хто працює на підприємстві, де чисельність застрахованих осіб не більше 15, і так розумітиме, що при розгляді матеріалу йдеться і про уповноважених (а не виключно про комісію).

Аналогічні вимоги, до речі, стосуються і приватних підприємців (на чому наголошує Виконавча дирекція ФСС ТВП у листі від 04.07.2006 р. № 07-35-1439).

На підприємстві, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення із соціального страхування, надання соціальних послуг здійснюються у його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються у цих підрозділах підприємства.

На підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування і виплату заробітної плати, а також виплату матеріального забезпечення із соціального страхування та надання соціальних послуг здійс-нюють централізовано, створюють центральну комісію із соціального страхування підприємства, установи, організації (далі — центральна комісія підприємства).

На новоствореному підприємстві комісію створюють у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Роботу комісії із соціального страхування підприємства організовують на паритетних засадах її члени, делеговані роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства чи інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник).

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом. Останній створюють ці профспілкові організації за ініціативою будь-якої з них.

Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, не представляє інтереси застрахованих осіб при вирішенні питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Членів комісії делегує кожна представницька сторона самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві. При цьому звертає на себе увагу той факт, що у Положенні № 25 немає жодної згадки про мінімальну чисельність комісії. Та, виходячи з логіки норм документа, можна зробити висновок, що на невеликих підприємствах вона може становити 
2 особи. Одна з них при цьому повинна представляти роботодавця, в той час як інша — застрахованих осіб.

Для створення комісії із соціального страхування підприємства потрібно:

роботодавцеві — оформити наказ або інший розпорядчий документ про делегування членів до комісії з його сторони;

представникові застрахованих осіб — видати постанову виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій).

Якщо ж на підприємстві немає профспілки — згодиться відповідне рішення іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб (наприклад, загальних зборів (конференції) працівників).

Комісія із соціального страхування підприємства згідно з п. 1.6 Положення № 25 підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб. Її робота при цьому підлягає перевірці органами ФСС ТВП.

Отож, членів комісії обрали, що далі? Після цього проводять перше її засідання. Саме на ньому шляхом відкритого голосування обирають голову та заступника голови комісії. Вони мають представляти різні представницькі сторони. Прийняття рішення при цьому оформляють відповідним протоколом.

Голова комісії та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень лише за:

— особистим проханням;

— ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості);

— поданням робочого органу відділення ФСС ТВП.

Якщо члена комісії з будь-яких причин позбавили повноважень, сторона, яку він представляв, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

Важливо відзначити: члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Тепер трохи детальніше розглянемо організацію роботи комісії.

Організація роботи комісії із соціального страхування підприємства. Основною формою роботи комісії, як свідчить п. 4.1 Положення № 25, є засідання, які проводять відповідно до затвердженого нею плану. При цьому, зверніть увагу, «засідати» потрібно не рідше двох разів на місяць.

Члени комісії мають брати участь у засіданнях особисто, тобто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів. При цьому важливо, щоб був присутнім представник кожної зі сторін. Засідання комісії протоколюють.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

Комісія має такі повноваження:

Повноваження комісії із соціального страхування підприємства

Підпункт Положення № 25

1

2

Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги):

— по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

— по вагітності та пологах;

— на поховання

3.1.1

Передає відповідне рішення роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо

Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково)

Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг

Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам

3.1.2

Приймає рішення про:

— виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах). Робить це комісія на підставі особистої заяви, медичних довідок, підтверджуючих необхідність лікування (оздоровлення);

3.1.3

— розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування;

— виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів;

— надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб

3.1.3

Передає відповідні рішення роботодавцю для видачі путівок та здійснення розрахунків тощо

Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування

3.1.4

Веде облік:

— осіб, які часто та довго хворіють. Це — особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними:

а) з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів;

б) з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів);

— осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами

Аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб

Здійснює контроль за своєчасним направленням до робочих органів відділень ФСС ТВП заяв-розрахунків
про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення

3.1.5

Проводить щоквартальний аналіз використання коштів ФСС ТВП на підприємстві

Вносить пропозиції роботодавцю щодо відшкодування ФСС ТВП витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням

3.1.6

Ініціює перед робочим органом відділення ФСС ТВП питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб

Веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах,
які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах

3.1.7

Контролює видачу застрахованим особам путівок, новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії

Розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії із соціального страхування підприємства по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів ФСС ТВП

3.1.8

Здійснює заходи по розв’язанню викладених у них питань

Проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів ФСС ТВП

3.1.9

Забезпечує гласність роботи комісії із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів ФСС ТВП. В рамках таких заходів комісія інформує про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю санаторно-курортного лікування

3.1.10

 

Питання матеріального забезпечення і надання соціальних послуг застрахованим особам комісія вирішує у міру надходження відповідних звернень. Останні мають супроводжуватись поданням необхідних для їх вирішення документів. На їх підставі приймають відповідні рішення.

Такі рішення оформлюють протоколом, причому роблять це в день їх прийняття. Форма протоколу затверджена додатком до Положення № 25.

Зверніть увагу! Поточну роботу комісії цілком законно та логічно перекласти на якусь певну особу (чи осіб). Така можливість закріплена в п. 1.5 Положення № 25. Так, за рішенням комісії з числа її членів можна створити робочі групи (призначити представника, представників) для виконання практичної роботи щодо:

— призначення матеріального забезпечення;

— здійснення заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві;

— проведення оздоровчих заходів;

— інших напрямів страхової діяльності.

Якщо ви — представник комісії, то, маємо надію, і так чудово знаєте все те, про що було написано вище. А якщо ж до складу комісії ви не входите, то вам треба знати, як захистити себе від її неправомірних рішень. Добре, звісно, якщо ці знання вам ніколи не доведеться застосовувати на практиці.

Отож, порушеному питанню присвячений окремий розділ Положення № 25 — V. Він установлює, що рішення комісії застрахована особа може оскаржити до робочого органу відділення ФСС ТВП, де перебуває на обліку підприємство. Зокрема, оскарженню підлягають рішення комісії про:

— призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення;

— надання соціальних послуг.

Поскаржитись ще потрібно встигнути! Для цього Положення № 25 відводить 5 днів з моменту отримання повідомлення про рішення комісії.

А що робити, якщо й оскарження не принесло бажаного результату? Здоровий глузд підказує, що, мабуть, ви не праві і настав час зупинитись. Але якщо ж все ж відчуваєте свою правоту, то пам’ятайте: оскарження до робочого органу відділення ФСС ТВП не позбавляє вас права звернутися з цих питань до суду.

Якщо вже зачепили тему ваших прав, то далі перейдемо до прав комісії. Це питання розглянемо разом із аналізом покладених на неї обов’язків.

Права й обов’язки комісії із соціального страхування підприємства. Цій темі у Положенні № 25 також присвячений окремий розділ — ІІ. Відповідна інформація наведена в наступній таблиці:

 

№ з/п

Права комісії із соціального страхування підприємства (П. 2.1 ПОЛОЖЕННЯ № 25)

1

Отримувати від роботодавця відомості щодо:

— суми фінансування ФСС ТВП для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;

— наявності та руху путівок, одержаних від робочих органів відділень Фонду;

— проведених перерахувань на рахунок ФСС ТВП сум часткової сплати вартості путівок

2

Отримувати від органів ФСС ТВП безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

3

Звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства

4

Перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності

5

Звертатися до робочих органів відділень ФСС ТВП у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань:

— матеріального забезпечення;

— надання соціальних послуг застрахованим особам підприємства.

Крім того, звернення допускається при невиконанні роботодавцем рішень комісії

6

Вносити до робочих органів відділень ФСС ТВП пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах

Обов’язки комісії із соціального страхування підприємства (п. 2.2 Положення № 25)

1

Приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг

2

Приймати рішення про:

— відмову в призначенні матеріального забезпечення;

— припинення виплати його (повністю або частково).

Розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг

3

Здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів ФСС ТВП як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб

4

Вживати заходів щодо своєчасного надання на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

5

Брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень ФСС ТВП з питань правильності використання страхових коштів.

Надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок

6

Здійснювати заходи щодо усунення виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, використання страхових коштів

 

На цьому все. Розглянемо наступне питання!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць