Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо звіт про контрольовані операції

Редакція ПК
Стаття

Заповнюємо Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції (далі — Звіт) складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка. Як їх заповнювати? Відповіді — у наступних таблицях.

 

1. Заголовна частина Звіту

 

Графа

Які дані вносять

Назва

Розділ/Підрозділ

1

Звіт про контрольовані операції за ____ рік

Звітний

Проставляється знак «Х» відповідно до типу звіту

Уточнюючий

2

Платник податків

Повне найменування (П. І. Б.) згідно з реєстраційними документами

3

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Основний код економічної діяльності за КВЕД*

* Класифікація видів економічної діяльності, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11.10.2010 р. № 457.

4

Податкова адреса

Податкова адреса

Місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Поштовий індекс

Заповнення цих двох підрозділів є обов’язковим**

Телефон

Моб. телефон

Відповідну інформацію вносять за бажанням

Факс

E-mail

** Такі висновки робимо з п. 2.4 Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міндоходів від 11.11.2013 р. № 669 (далі — Порядок № 669), який говорить про добровільне заповнення лише наступних трьох підрозділів цієї графи.

 

2. Основна частина Звіту

 

Графа

Які дані вносять

назва

1

2

3

1

№ з/п

Заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків із кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно з п.п. 39.2.1.4 ПК

2

Повне найменування особи — сторони контрольованої операції

Повне найменування (П. І. Б.) особи — сторони контрольованої операції, як воно зазначено у контракті/договорі

3

Код

Код особи — сторони контрольованої операції. Для резидента:

юридичної особи — код за ЄДРПОУ;

фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Для нерезидента — код у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надають перевагу податковому

4

Статус особи

Статус особи — сторони контрольованої операції залежно від країни реєстрації: «резидент» — позначка «Р», «нерезидент» — позначка «Н»

5

Загальна сума операцій з контрагентом

Вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків із кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з п.п. 39.2.1.4 ПК

6

Загальна сума контрольованих операцій із контрагентом

Вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків із кожним контрагентом протягом звітного періоду. Сума цієї графи у рядку відповідної особи має дорівнювати загальному показнику всіх контрольованих операцій, зазначеному у графі 22 додатка. Точніше кажучи, його таблиці Відомості про контрольовані операції

 

3. Додаток до Звіту

 

Він є невід’ємною частиною Звіту. Заповнюють додаток окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Будьте пильні: порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 основної частини Звіту. Кількість додатків при цьому має дорівнювати останньому порядковому номеру особи — сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

Розділ додатка «Тип звіту: звітний, уточнюючий» заповнюють відповідно до типу Звіту, зазначеного у відповідному розділі графи 1 заголовної частини останнього.

Додаток складається із 2 таблиць. Як їх заповнити — дивіться далі.

 

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Назва рядка

Які дані вносять

Повне найменування (П. І. Б.)

Відповідні дані, як вони зазначені у договорі (контракті)

Назва країни, в якій зареєстрована особа

Найменування країни відповідно до Класифікації країн світу*

Код країни

Код країни згідно з цифровими кодами Класифікації країн світу**

Місцезнаходження (місце проживання)

Фактичне місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи), яка бере участь у контрольованих операціях

Адреса, зазначена в договорі (контракті)

Адреса особи, яка бере участь у контрольованих операціях

Код операції, віднесеної до контрольованої

Код відповідно до додатка 1 до Порядку № 669. Зауважте, якщо таких ознак декілька, то варто зазначити коди всіх операцій

Код

Копіюють код, зазначений у графі 3 основної частини Звіту

Код пов’язаності особи

Код відповідно до додатка 2 до Порядку № 669. Заповнюють, коли у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої» стоїть: 010, 020, 021, 022, 023. Якщо ознак декілька, увага, зазначають коди всіх операцій. При заповненні у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої» — 030 проставляється «000».

Якщо в цьому рядку ви зазначили коди 501 — 503, 505 — 507, 509, 510, то разом із додатком доведеться надати інформацію про пов’язаність осіб*. Її заповнюють за встановленою формою, в якій зазначають номер того додатка, до якого її надають.

* Тут і далі — Класифікація країн світу, затверджена наказом Державної служби статистики України від 05.09.2012 р. № 373.

** Порядок її заповнення не повинен викликати у вас зайвих труднощів, тому його наводити не будемо.

 

Відомості про контрольовані операції

 

Ця таблиця містить детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту. Що ж потрібно вносити до її граф? Відповіді — далі.

 

Графа

Які дані вносять

назва

1

2

3

1

№ з/п

Заповнюється автоматично

2

Код найменування операції

Код найменування операції відповідно до додатка 3 Порядку № 669*

* Якщо найменування операції не зазначене в додатку, проставляють код 036 — «Інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035».

3

Предмет контрольованої операції

опис предмета операції

Опис предмета операції відповідно до первинних документів

4

код типу предмета операції

Код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до Порядку № 669

5

код за Державним класифікатором продукції та послуг

Код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11.10.2010 р. № 457

6

код товару за УКТ ЗЕД

Код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами). В іншому випадку у графі проставляють «0»

7

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньо-економічних послуг

Код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 69 (при здійсненні зовнішньої торгівлі послугами). В іншому випадку у графі проставляють «0»

8

Договір (контракт)

дата

Інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювали контрольовану операцію

9

10

Код сторони операції

Код сторони та назви операції відповідно до додатка 5 до Порядку № 669**

** У разі відсутності потрібного найменування сторони операції проставляють код 045 — «Інше найменування сторони».

11

Код країни походження предмета операції

Код країни походження предмета операції відповідно до цифрових кодів Класифікації країн світу. Якщо країна походження невідома, проставляють «0» — «невідомо»

12

Умови поставки (Інкотермс)

Умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс». Якщо товарні операції проводять із резидентами — графу заповнюють у разі використання у договорі (контракті) правил «Інкотермс». Якщо ці правила не використовувались, у графі ставлять «0»

13

Торговельна марка предмета операції (за наявності у товаро-супровідних та комерційних документах)

Торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. Якщо торговельна марка відсутня — у графі зазначають «0»

14

Виробник предмета операції (за наявності у товаро-супровідних та комерційних документах)

Виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. При відсутності інформації — у графі ставлять «0»

15

Дата здійснення операції

з

Дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг

16

по

17

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті договору/контракту)

Ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах

18

Кількість

Кількість предметів операції

19

Одиниця виміру

Код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.97 р. № 8

20

Код валюти

Код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34

21

Курс валюти

Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ:

— при здійсненні зовнішньоекономічних операцій із товарами — відповідно до валютного курсу в митній декларації;

— при здійсненні зовнішньоекономічних операцій із надання/отримання робіт (послуг) — відповідно до валютного курсу, на дату виконання (надання) робіт, послуг

22

Загальна сума операції (без ПДВ)

Загальна вартість, виходячи з кількості, ціни одиниці та валютного курсу

(гр. 17 х гр. 18 х гр. 21)

23

Код підстави для визнання ціни звичайною

Код відповідно до додатка 6 до Порядку № 669

24

Код методу визначення ціни у контрольованій операції

Код відповідно до додатка 7 до Порядку № 669. Якщо використовуєте комбінації двох і більше методів — доведеться зазначати коди всіх таких методів (через кому)

25

Код джерела інформації для визначення звичайної ціни

Код відповідно до додатка 8 до Порядку № 669

26

Звичайна ціна за одиницю

Ціна, за якою ви показали відповідну операцію в податковому обліку

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі