Теми статей
Обрати теми

Комісія із соцстраху: працюємо згідно з новим Положенням

Редакція ОП
Стаття

Комісія із соцстраху: працюємо згідно з новим Положенням

 

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

 

З 25 липня 2008 року діє нове Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування. Як відомо, такі комісії створюються на підприємствах, в установах, організаціях для призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, для прийняття рішень про виділення санаторно-курортних путівок.

Про створення комісій із соціального страхування, їх організацію роботи і повноваження у світлі нового Положення розповімо у статті.

 

Створена на підприємстві, в установі, організації комісія із соціального страхування (уповноважений) покликана приймати рішення про призначення та надання працівникам матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). Така комісія (уповноважений) виконує свої функції в межах Положення, що затверджується правлінням Фонду.

До 25 липня 2008 року комісія (уповноважений) із соціального страхування керувалася у своїй діяльності

Положенням № 21. З 25 липня 2008 року набуло чинності Положення № 25. Слід зауважити, що революційних змін нове Положення не містить, але все-таки деякі зміни заслуговують на увагу. Отже про все по черзі.

 

Створення комісії

Комісія із соціального страхування створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем і представником застрахованих осіб. Представником застрахованих осіб, як правило, є профспілкова організація. Рішення про делегування членів до комісії роботодавець оформляє наказом (розпорядженням), а профспілкова організація — постановою виборного органу (об'єднаного представницького органу профспілкових організацій). За відсутності профспілки представником застрахованих осіб може виступати інший уповноважений орган, обраний працівниками в порядку, визначеному

ст. 245 Кодексу законів про працю України.

Члени комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються загальним рішенням роботодавця і представником застрахованих осіб.

На новоствореному підприємстві, в установі, організації комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється

в місячний строк після державної реєстрації такого підприємства, установи, організації (п. 1.9 Положення № 25).

На великих підприємствах може бути створено центральну комісію із соціального страхування та комісії в окремих підрозділах.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підзвітна роботодавцю і представнику застрахованих осіб, а її робота підлягає перевірці органами Фонду (

п. 1.6 Положення № 25).

Слід зауважити, що раніше в

Положенні № 21 передбачалася можливість грошового заохочення членів комісії за рахунок коштів Фонду. Положення № 25 такої норми не містить, тобто тепер одноразові грошові винагороди членам комісії не виплачуватимуться.

 

Повноваження комісії

До компетенції комісії (уповноваженого) із соціального страхування, зокрема, належать:

— прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомог по вагітності та пологах, на поховання) і передача їх роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Перед прийняттям такого рішення комісія (уповноважений) перевіряє правильність видачі документів, що є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;

— здійснення контролю за правильним нарахуванням та своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

— прийняття рішень про виділення путівок до санаторіїв та/або санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам та членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах), про розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, про виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, новорічних подарунків дітям застрахованих осіб та передача їх роботодавцю для видачі путівок, подарунків, здійснення розрахунків тощо;

— ведення обліку осіб, які часто або тривало хворіють (

особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними внаслідок одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або внаслідок різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю і представнику застрахованих осіб. Слід зауважити, що ці повноваження є новими для комісії (уповноваженого), раніше в Положенні № 21 їх не було прописано;

— здійснення контролю за своєчасною сплатою та перерахуванням страхових внесків на рахунок Фонду, поданням звітності по коштах Фонду до його робочих органів. Проведення щоквартального аналізу використання коштів Фонду;

— розгляд скарг працівників на рішення комісії щодо надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, ужиття заходів для вирішення викладених у них питань (ця функція не поширюється на уповноваженого із соціального страхування);

— проведення роз'яснювальної роботи і надання консультацій з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

 

Організація роботи

Основною формою роботи комісії із соціального страхування є засідання, що проводяться згідно із затвердженим нею планом, але

не рідше двох разів на місяць (п. 4.1 Положення № 25). До 25 липня відповідно до Положення № 21 такі засідання комісія мала проводити не рідше одного разу на місяць.

Звертаємо увагу, що згідно з

Положенням № 25 комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за обов’язкової участі представника кожної сторони. Відповідно до чинного раніше Положення № 21 комісія була правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не менше 2/3 її складу від кожної представленої сторони.

Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос представника застрахованих осіб є вирішальним.

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обираються її голова та заступник голови, які мають представляти різні представницькі сторони.

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

Стосовно уповноваженого із соціального страхування зауважимо, що він розглядає питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам у міру надходження відповідного звернення та подання необхідних для їх вирішення документів і приймає відповідні рішення.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування оформляються

протоколом за встановленою формою в день їх прийняття. Нову форму такого протоколу наведено в додатку до Положення № 25. До 25 липня для оформлення рішень комісії (уповноваженого) використовувалася інша форма протоколу (її було наведено в постанові Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.10.2006 р. № 193). Нова форма протоколу мало чим відрізняється від своєї попередниці. Її тільки привели у відповідність до чинного законодавства.

Наведемо приклад заповнення протоколу.

 

 

Додаток до Положення

ПРОТОКОЛ № 3/08-2008

засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого/

АТЗТ «Будсервіс»


(назва підприємства, установи, організації)

від «14» серпня 200 8  року

Присутні на засіданні:

 

П. І. Б.

Голова комісії /уповноважений/

Куц О. І.

Заступник голови

Стогній Л. П.

Члени комісії:

Білоус О. М.

Камишанченко О. В.

 

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія /уповноважений/ із соціального страхування вирішила:

I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Код захворювання (діагноз) (за наявності)

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

разом

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

1

Борисенко О. М.

00190

АВЕ 112334

ОРЗ

04.08.2008 — 12.08.2008

7

2

80

 

2. По вагітності та пологах

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період відпустки по вагітності та пологах

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

1

Руда Т. В.

00077

АВЕ 225676

12.08.2008 — 15.12.2008

89

100

3. На поховання

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

Надані документи

Розмір допомоги

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період непраце здатності

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

2. По вагітності та пологах

3. На поховання

х

х

х

х

х

х

х

х

 

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №, посада

Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію — профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Примітка

вартість

вид

номер та початок терміну дії

відсоток

сума

1

Коваль В. Р.

00114, бухгалтер

Заява від 21.12.2007 р., форма № 070/о від 14.12.2007 р.

Захворювання органів кишково-шлункової системи

4260

Санаторно-курортне лікування, санаторій «Моршин»

Одномісний номер; початок з 26.08.2008 р.

30 %

1278

Заяву Коваль В. Р. від 21.12.2007 р., форма № 070/о від 14.12.2007 р. передано до бухгалтерії

 

 

П. І. Б.

Підпис

Голова комісії /уповноважений/

Куц О.І.

Куц

Заступник голови

Стогній Л.П.

Стогній

Члени комісії:

Білоус О.М.

Білоус

Камишанченко О.В.

Камишанченко

 

 

Для проведення виплат допомог і надання послуг (путівок) оформлений протокол передається до бухгалтерії підприємства, організації, установи разом з документами, що стали підставою для призначення таких допомог і надання послуг.

При цьому слід пам'ятати, що

терміни виплат допомог чітко регламентовано Законом № 2240. Так, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачуються в найближчий після дня призначення допомоги термін, установлений для виплати заробітної плати (частина друга ст. 52 Закону № 2240). Допомога на поховання виплачується не пізніше дня, наступного за днем звернення (частина четверта ст. 52 Закону № 2240). Тому протокол слід передати до бухгалтерії так, щоб не було порушено зазначені терміни.

 

Нормативні документи

Закон № 2240 —

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Положення № 25

— Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Положення № 21 — Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі