Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Праця практикантів

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2008/№ 11
Друк
Стаття

Праця практикантів

 

Практика є складовою частиною навчального процесу в вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Метою практики є набуття професійних вмінь і навичок студентами, учнями (слухачами) для їх застосування в практичній діяльності під час роботи в реальних виробничих умовах.

Про порядок та умови проходження практики студентами, учнями (слухачами), їх гарантії під час практики та оплату праці читайте у статті.

 

Ольга ХАМАЙДЮК, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

 

Використані документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про освіту

— Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон про вищу освіту

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

Закон про профтехосвіту

— Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон про ПДФО

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Положення № 93

— Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. № 9.

Порядок № 992

— Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 58

— Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

 

 

I. Практика студентів вищих навчальних закладів

 

Загальні положення

Основними видами практики студентів вищих навчальних закладів

(далі — ВНЗ) є навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна та інші. Загалом вид практики залежить від спеціальності та спеціалізації студента ВНЗ. До ВНЗ у даному випадку відносяться університети, інститути, консерваторії, академії, технікуми (училища), коледжі та інші заклади освіти, визначені п. 1 ст. 43 Закону про освіту та ст. 25 Закону про вищу освіту.

Порядок та умови проходження практики студентами ВНЗ регулює

Положення № 93.

Відповідно до навчальних планів, розроблених ВНЗ, конкретно для кожної спеціальності та спеціалізації розробляються

програми практики студентів. У програмах практики зазвичай відмічаються всі організаційні питання щодо проходження практики студентами, а саме: форма, тривалість, терміни, вид практики, а також витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах тощо.

Базами практики

є підприємства, організації або установи будь-якої форми власності, на яких студенти проходять практику.

Базу практики може вибрати сам студент, якщо на те є згода ВНЗ. В інших випадках розподіл студентів на практику проводиться ВНЗ з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів. У деяких випадках база практики буде визначатися ВНЗ:

— для студентів, які навчаються в ВНЗ за державними регіональними замовленнями на підготовку спеціалістів, бази практики встановлюються згідно з переліком, що надають ВНЗ органи, що формували замовлення на таких спеціалістів;

— для студентів, які навчаються за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами, бази практики передбачаються у цих договорах;

— для студентів, які навчаються в ВНЗ за замовленням фізичної особи, базу практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та

Положення № 93) або ВНЗ, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Для студентів робітничих професій базами практики можуть бути навчально-виробничі та наукові підрозділи ВНЗ, навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, що мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

Згідно з

п. 2.1 Положення № 93 галузеві міністерства та відомства, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням з Міністерством освіти України можуть закріплювати за ними підприємства терміном до 5 років.

Між ВНЗ та базою практики має укладатися

договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів згідно з типовою форми, визначеною додатком № 1 до Положення № 93. Однак, якщо питання проходження практики було обумовлено в договорі на навчання студента на умовах цільового направлення, що укладався між підприємством та ВНЗ при прийнятті студента на навчання, то окремий договір на проведення практики заключати не укладається.

 

Матеріальне забезпечення проходження практики

Джерелами фінансування витрат на практику студентів ВНЗ можуть бути державні або регіональні кошти, а в випадку замовлення підготовки спеціалістів — кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб (

п. 5.1 Положення № 93). Підприємства — замовники спеціалістів повинні перераховувати ВНЗ кошти на фінансування практики студентів відповідно до термінів та обсягів, передбачених договорами на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

Для розрахунку витрат на проходження практики студентів ВНЗ розробляється та погоджується з базою практики

кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів. Типову форму кошторису-калькуляції наведено в додатку до договору на проведення практики (додаток № 1 до Положення № 93).

Кошторис-калькуляція розробляється з розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень та згідно з

п. 5.2 Положення № 93 може включати такі види витрат:

— оплату праці безпосередніх керівників практики від бази практики;

— разові витрати на організацію та підведення підсумків практики (вибір місця практики, укладання договору, проведення інструктажів та інше);

— витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та інші);

— оплату консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики та інше.

Слід зазначити, що у багатьох випадках ВНЗ не відшкодовують підприємствам, установам, організаціям витрати на проведення практики студентів. Пояснюється це тим, що умова про оплату в договорі на проведення практики відсутня. У таких випадках проходження практики студентами обмежується тільки тим, що вони підбирають матеріали для складання звіту.

Практика студентів здійснюється під керівництвом керівника практики від ВНЗ та керівника практики від бази практики.

Керівник практики від бази практики може призначатися керівником бази практики з числа кваліфікованих працівників.

За два місяці до початку практики ВНЗ надають базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень — список студентів, яких направляють на практику.

Щодо прийняття студентів для проходження практики

на базі практиці повинен видаватися наказ (розпорядження керівника). У такому наказі зазвичай вказуються: терміни та умови проходження практики, дані про студентів-практикантів (прізвище, ім’я, по батькові), призначається керівник практики від бази практики та визначаються відповідальні особи від підприємства-бази практики, які повинні забезпечити виконання окремих завдань програми практики та умов договору.

Підприємство, установа або організація, що приймає студентів на практику, зобов’язані забезпечити їх умовами для безпечної роботи, провести обов’язкові інструктажі з охорони праці, забезпечити спецодягом та іншими засобами, надати можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, бібліотеками, документацією, необхідною для виконання програми практики тощо.

 

Оплата праці керівників практики від баз практики

Згідно з

п. 5.3 Положення № 93 оплата праці керівників практики від баз практики здійснюється ВНЗ за ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента за тиждень. При цьому згідно з п. 14 наказу Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 установлено такі коефіцієнти погодинної оплати від мінімальної заробітної плати:

— професору, доктору наук — 0,25;

— доценту, кандидату наук — 0,15;

— особам, які не мають вченого ступеню та звання — 0,09.

При керівництві практикою учнів ліцеїв, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів аналогічного рівня коефіцієнти будуть відповідно складати 0,21; 0,12; 0,06.

Виплата коштів на оплату праці може здійснюватися через фінансові органи бази практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою

(форму такої угоди наведено в додатку № 2 до Положення № 93).

На базах практики під час проходження практики можуть проводитись лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття, консультації та екскурсії не керівниками бази практики, а її кваліфікованими спеціалістам структурних підрозділів. Якщо загальна тривалість таких заходів не більше 6 годин на тиждень на групу студентів, то згідно з

п. 5.5 Положення № 93 оплата праці зазначених осіб буде проводитися за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України (за рахунок коштів ВНЗ).

Якщо студенти проходять педагогічну практику, оплата праці керівників практики від навчальних закладів (шкіл, гімназій та інших) за керівництво педагогічною практикою здійснюється за нормативами погодинної оплати за рахунок коштів ВНЗ, передбачених у кошторисі на практику.

 

Оплата праці студентів-практикантів

Якщо студент-практикант обмежується збором інформації для звіту, то про його оплату праці мова не йде. Однак в окремих випадках студент може виконувати певну роботу. Тоді слід ураховувати положення

п. 3.7 Положення № 93. Згідно з цим пунктом база практики може зарахувати студента-практиканта на час проходження практики на вільне робоче місце (штатну посаду), якщо виконуються такі вимоги:

— робота студента-практиканта відповідає вимогам програми практики;

— на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики відводиться не менше 50 відсотків часу.

При цьому за таким студентом-практикантом

буде зберігатися право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю (п. 5.6 Положення № 93).

У даному випадку працевлаштування студента-практиканта буде відбуватися на основі

строкового трудового договору. У зв’язку з тим, що половину робочого часу практикант присвятить учбовому процесу, договір необхідно укладати на умовах неповного робочого часу. Протягом строку трудового договору на студентів розповсюджується трудове законодавство.

Оподаткування податком з доходів фізичних осіб заробітної плати практиканта, прийнятого на штатну посаду, здійснюється відповідно до

Закону про ПДФО за ставкою ПДФО 15 % від об’єкта оподаткування.

Нарахована заробітна плата працюючого практиканта може зменшуватися на

підвищений розмір податкової соціальної пільги згідно з абзацом «е» п.п. 6.1.2 Закону про ПДФО. Право такого працівника на підвищений розмір пільги залежить від того, чи отримує він стипендію, грошове чи майнове (речове) забезпечення з бюджету в ВНЗ. Згідно з абзацом «б» п.п. 6.3.3 Закону про ПДФО, якщо працівник є студентом, учнем, ад’юнктом, ординатором та отримує протягом звітного податкового місяця одночасно стипендію, грошове чи майнове (речове) забезпечення з бюджету, то він не має права користуватися податковою соціальною пільгою до інших своїх доходів (якими в даному випадку є заробітна плата, отримана під час проходження практики). Якщо ж працівник не отримує з бюджету стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення чи отримує їх не з бюджетних джерел, він має право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги. Її розмір складає 150 % загальної податкової соціальної пільги. У 2008 року ця підвищена податкова соціальна пільга складає 386,25 грн.

Також слід ураховувати умови, які дають право на застосування зазначеної податкової соціальної пільги. Такими умовами є:

— розмір нарахованої заробітної плати студента-практиканта не повинен перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2008 році цей граничний розмір доходу складає 890 грн.;

— студенту необхідно подати

заяву на застосування податкової соціальної пільги та довідку з навчального закладу про те, що він навчається в учбовому закладі та не отримує стипендії з бюджету.

Оскільки заробітна плата практикантів входить до фонду оплати праці підприємства та підлягає оподаткуванню ПДФО, то внески в соціальні фонди (пенсійний, безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві) будуть нараховуватися та утримуватися в загальному порядку.

 

Добові, проїзд, проживання

Згідно з

п. 5.8 Положення № 93 практикантам, які проходять практику за межами місця знаходження ВНЗ, виплачуються добові. Виплата добових здійснюється ВНЗ за рахунок витрат на практичну підготовку за весь період практики студента з врахуванням часу знаходження в дорозі до бази практики та назад.

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» від 08.08.2001 р. № 9501

установлено розмір таких добових. Так, відповідно до п. 4 цієї постанови розмір добових складає 50 % рівня, установленого для оплати добових працівникам державних підприємств, установ та організацій2.

1

З 12.07.2004 р. постанова втратила чинність за винятком п. 4.

2

Згідно з додатком до постанови КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99 р. № 663 розмір добових при відрядженнях в межах України складає 30 гривень на добу для державних службовців та працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Разом з тим у разі пропуску практикантом одного або кількох днів практики з неповажних причин (про що буде зафіксовано в табелі відвідування бази практики) сума добових за пропущені дні практики може утримуватися із практиканта. Практикантам, зарахованим на період практики на штатні посади в геологічних партіях, експедиціях та в екіпажі суден з виплатою заробітної плати та польового забезпечення або безкоштовного харчування, добові взагалі не виплачуються.

Вартість проїзду практиканта до місця знаходження бази практики та назад залізничним, водним та автомобільним транспортом буде оплачуватися за рахунок витрат на практику. Однак проїзд практиканта міським і приміським (до 50 км) транспортом буде оплачуватися за його власний рахунок (

п. 5.9 Положення № 93).

Вартість проживання практиканта під час проходження практики буде оплачуватися ВНЗ (у розмірах, передбачених чинним законодавством), якщо практикант проживає в гуртожитку бази практики або в орендованому для цього житловому приміщенні. Якщо ж за договором між навчальними закладами про взаємообмін місцями в гуртожитках студент-практикант проживає в гуртожитку навчального закладу іншого міста, то згідно з

п. 5.10 Положення № 93 вартість такого проживання практикант буде оплачувати самостійно (за нормами, установленими для цих гуртожитків).

 

 

ІІ. Практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів

 

Загальні положення

Основним нормативним документом, який визначає умови проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТЗ), є

Порядок № 992. Перелік закладів освіти, які вважаються ПТЗ, викладено в п. 1 ст. 41 Закону про освіту.

Як і в випадку проходження практики студентами, підприємства, установи та організації, що приймають практикантів з числа учнів (слухачів) ПТЗ, вважатимуться

базами практики.

ПТЗ здійснює розподіл учнів (слухачів) за базами практики відповідно до сформованих та затверджених місцевими органами влади

переліків баз практики. На етапі формування переліків баз практики ПТЗ обов’язково повинні враховувати пропозиції підприємств — замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади. Разом з тим учні (слухачі) ПТЗ мають право самостійно вибрати для себе місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики. Однак їх вибір погоджується з ПТЗ.

Як виняток виробниче навчання та виробнича практика учнів (слухачів) ПТЗ може проводитися у навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах, будівельних об’єктах, полях та фермах професійно-технічних навчальних закладів. Це можливо лише з дозволу місцевих органів управління професійно-технічною освітою та за умови забезпечення виконання в повному обсязі навчальних планів і програм (

ч. 5 п. 2 Порядку № 992).

Не пізніше ніж за два тижні до початку виробничого навчання та виробничої практики ПТЗ повинен надати базі практики: навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики; списки учнів (слухачів) — практикантів, а також вказати прізвища майстрів виробничого навчання навчальних груп та керівників професійно-практичної підготовки від ПТЗ (

п. 15 Порядку № 992).

Між ПТЗ та базою практики укладається

договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики. Типову форму такого договору наведено в додатку до Порядку № 992. Окремий договір не потрібен, якщо в договорі про підготовку кваліфікованих робітників, що укладався між ПТЗ та підприємством — замовником підготовки кадрів, умови та порядок проходження учнями (слухачами) виробничого навчання та виробничої практики вже застережувались.

На підставі укладеного договору про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики на базі практики видається наказ. Згідно з

п. 9 Порядку № 992 в такому наказі зазначається про:

— персональний розподіл учнів (слухачів) ПТЗ на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів;

— створення учнівських самостійних навчально-виробничих підрозділів;

— визначення конкретних видів робіт для учнів (слухачів)-практикантів, які відповідатимуть вимогам навчальних програм;

— призначення з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства, відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики;

— заходи щодо забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог (установлення відповідальних за проведення необхідних інструктажів);

— порядок оплати праці учнів (слухачів)-практикантів.

Відповідно до

ст. 25 Закону про профтехосвіту професійно-практична підготовка учнів (слухачів) ПТЗ здійснюється в поєднанні з виготовленням продукції, наданням послуг, що оплачуються відповідно до законодавства. Тому підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування зобов’язані надавати учням (слухачам) ПТЗ для проходження виробничого навчання чи виробничої практики робочі місця або навчально-виробничі ділянки (ст. 29 Закону про профтехосвіту та п. 2 Порядку № 992).

Для учнів (слухачів) — практикантів база практики

повинна створити умови, необхідні для проходження практики відповідно до затверджених навчальних програм. Для цього практиканти повинні мати можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією бази практики. Практиканти та майстри виробничого навчання забезпечуються необхідним спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, установленими для відповідних штатних працівників бази практики.

Згідно з

п. 12 Порядку № 992 у разі направлення учнів (слухачів) ПТЗ на виробниче навчання та виробничу практику поза місцем розташування навчального закладу підприємство може оплатити вартість їх проїзду до місць виконання робіт і назад та створює для них необхідні житлово-побутові умови.

 

Оплата праці керівників практики

Для керівництва практикою база практики призначає керівників практики з числа своїх досвідчених інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників. Згідно з

п. 19 Порядку № 992 за керівництво практикою оплата їх праці повинна проводитися базою практики (а не закладом освіти, як у випадку проходження практики студентами ВНЗ) за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. При цьому за керівництво практикою оплата здійснюється додатково на термін виробничого навчання та виробничої практики щомісяця в таких розмірах:

— за наявності 1 — 2 учнів (слухачів) — 5 % суми основної заробітної плати, яку керівники практики отримують за основним місцем роботи;

— 3 — 4 учнів (слухачів) — 10 %;

— 5 — 7 учнів (слухачів) — 20 %;

— 8 — 10 учнів (слухачів) — 30 %.

 

Оплата праці учнів (слухачів) — практикантів ПТЗ

Згідно з

п. 7 Порядку № 992 учні (слухачі) — практиканти на час виробничої практики та виробничого навчання не будуть включатися до штату працівників підприємства — бази практики.

Робота учнів (слухачів), виконана під час виробничого навчання та виробничої практики, оплачуватиметься підприємством — базою практики у вигляді заробітної плати.

Нарахування такої заробітної плати здійснюватиметься за встановленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок (п. 17 Порядку № 992). У разі виконання практикантами місячної, погодинної норми праці (обсягу робіт) їх заробіток не може бути меншим мінімальної заробітної плати.

У цьому випадку спірним є питання щодо врегулювання трудової діяльності учнів (слухачів) практикантів на підприємстві. Оскільки згідно з

п. 7 Порядку № 992 такі практиканти не повинні включатися до штату працівників підприємства, то відповідно їх не можна відносити до найманих працівників. Такої думки дотримуються працівники Мінпраці в консультації в газеті «Праця і зарплата», 2005, № 2 (438), с. 17. Разом з тим згідно з п. 17 Порядку № 992 учням (слухачам)-практикантам повинна нараховуватися та виплачуватися саме заробітна плата, яка є формою розрахунку з найманими працівниками.

Тут важливо звернути увагу на те, що учні (слухачі) — практиканти ПТЗ переважно є неповнолітніми особами. А неповнолітні особи не можуть виконувати роботу на рівні з повнолітніми працівниками, саме тому вітчизняне трудове законодавство передбачає певні пільги для неповнолітніх осіб. Так, тривалість роботи учнів (слухачів)-практикантів обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу та не повинна бути більшою тривалості робочого часу, установленого законодавством для відповідної категорії працівників. При цьому для осіб віком від 16 до 18 років діє скорочена тривалість робочого часу — 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень (

ст. 51 КЗпП).

Заробітна плата неповнолітнім практикантам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачуватиметься в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. А згідно зі

ст. 194 КЗпП праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, повинна оплачуватися за відрядними розцінками, установленими для дорослих працівників, з доплатою згідно з тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Указані пільги для неповнолітніх передбачені

КЗпП, який регулює питання трудових відносин працівників та роботодавців. Тому якщо припустити, що неповнолітній практикант виконує оплачувану роботу на підприємстві не за трудовим договором, а скажімо, за цивільно-правовим, або навіть на підставі договору на проходження практики, який укладається між ПТЗ та базою практики, то трудові пільги, передбачені КЗпП, не зможуть розповсюджуватися на таких працівників. Отже, наявний прецедент для порушення прав працюючих неповнолітніх осіб з боку підприємства — бази практики. Щоб цього не допустити, на думку автора, між неповнолітнім працівником-практикантом доцільно укладати трудовий договір, який гарантуватиме дотримання трудових пільг для неповнолітнього працівника.

Тому в цьому випадку оптимальним варіантом може бути укладення з неповнолітнім практикантом ПТЗ

строкового трудового договору на час проходження практики (навіть незважаючи на те, що учні (слухачі) — практиканти не включатимуться до штату працівників підприємства — бази практики та між базою практики та ПТЗ укладався договір про проходження практики).

При виплаті заробітної плати практикантам слід ураховувати обмеження, установлене для виплати заробітної плати учням (слухачам) ПТЗ. Так, згідно з

п. 4 ст. 53 Закону про освіту, ст. 50 Закону про профтехосвіту та п. 18 Порядку № 992 50 % заробітної плати, нарахованої практикантам ПТЗ за час виробничого навчання та виробничої практики повинно бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів (слухачів), проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Як буде оподатковуватися заробіток учнів (слухачів) практикантів? Якщо зважати на думку Мінпраці («Праця і зарплата», 2005, № 2 (438), с. 17), то отриманий заробіток учня (слухача) — практиканта не повинен обкладатися внесками до Пенсійного фонду, ФСС на випадок безробіття та ФСС з тимчасової непрацездатності. Винятком у цьому випадку можуть бути лише внески до Фонду від нещасного випадку, адже згідно зі

ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV учні в період проходження виробничої практики на підприємствах підлягають обов’язковому страхуванню від нещасних випадків.

Однак згідно з

п.п. 2.1.8 Інструкції № 5 оплата праці практикантів включається до фонду оплати праці підприємства. До того ж, якщо з практикантами укладено трудові договори, то нарахований заробіток практикантів відповідно до Закону про ПДФО обкладатиметься податком з доходів фізичних осіб (а за умови виконання необхідних вимог — застосовуватиметься підвищена податкова соціальна пільга). Тому щодо соцвнесків зазначимо: якщо з практикантами укладено трудові договори, то їх заробіток обкладатиметься всіма соцвнесками на загальних підставах. Це також підтверджує п. 10 Порядку № 992, в якому зазначено, що учні (слухачі) нарівні з відповідними працівниками підприємства підлягають соціальному та іншому страхуванню.

 

Трудові книжки

Період проходження виробничої практики може бути відмічений в трудовій книжці практиканта — як студента, так і учня (слухача).

Так, згідно з

п. 2.16 Інструкції № 58 , якщо студент або учень (слухач) вже працював та має трудову книжку, то запис у трудову книжку практиканта про період проходження виробничої практики робить ВНЗ (ПТЗ). Підставою для цього є довідка, яку видає практиканту база практики. У такій довідці зазвичай вказується спеціальність, кваліфікація, посада та час роботи студента-практиканта.

Якщо ж практикант не має трудової книжки, то запис про практику на підставі такої довідки може зробити підприємство, яке буде його першим місцем роботи (

п. 2.17 Інструкції № 58).

Довідка, видана практиканту базою практики, вважається документом суворої звітності та повинна зберігатися у ВНЗ (ПТЗ) до закінчення навчання такого студента (учня) в його особовій справі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі