Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Навчальна відпустка

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2008/№ 6
Друк
Стаття

Навчальна відпустка

 

Настав час навчальних відпусток. Питання, пов’язані з наданням додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, актуальні для всіх підприємств, організацій та установ, включаючи бюджетні, де працюють особи, які суміщають роботу з навчанням у вищих навчальних закладах. Згідно з чинним законодавством роботодавець має створювати таким працівникам необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Цю статтю присвячено особливостям надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Нормативні документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. 504/96-ВР.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон про освіту

— Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

Положення № 978

— Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах і вищих професійних училищах, затверджене постановою КМУ від 09.08.2001 р. № 978.

 

Відповідно до

ст. 202 КЗпП власник чи уповноважений ним орган зобов’язаний створювати своїм працівникам, які паралельно з роботою навчаються у вищих навчальних закладах, усі необхідні для цього умови, у тому числі надавати оплачувані додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Право працівників на оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти і аспірантурі (далі — навчальна відпустка) передбачено у ст. 215, 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки.

Перш за все зазначимо, для яких цілей надається оплачувана навчальна відпустка. Отже, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням надається працівникам-студентам тільки на період:

— настановних занять;

— виконання лабораторних робіт;

— складання заліків та іспитів;

— підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

На період вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також іспитів на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах оплачувана навчальна відпустка

не надається. Однак у цих випадках працівникам за їх бажанням обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу і назад (ч. 1 ст. 214 КЗпП і п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

 

Умови надання навчальної відпустки

Відразу зауважимо, що право працівника на додаткову оплачувану навчальну відпустку

не залежить від того, хто оплачує навчання студента у вищому навчальному закладі, а також від профілю діяльності роботодавця, зобов’язаного надати таку відпустку.

Водночас оплачувана за рахунок підприємства навчальна відпустка, передбачена чинним законодавством, надається працівникам, які суміщають роботу з навчанням у вищих навчальних закладах,

за певних умов. Перелічимо їх.

1. Оплачувана навчальна відпустка надається працівнику, для якого це

підприємство є основним місцем роботи, оскільки ст. 217 КЗпП передбачено, що за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням середня заробітна плата зберігається за працівником за основним місцем роботи. Надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено. На це вказує і Мінпраці у своїх листах від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06 (див. «Оплата праці», 2008, № 1, с. 11).

У період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом працівник має право взяти

відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Роботодавець не може відмовити працівнику в наданні відпустки за свій рахунок, оскільки в цьому випадку така відпустка обов’язково надається працівнику за його бажанням.

2. Право на оплачувану навчальну відпустку має працівник, який навчається в

навчальному закладі. Слід зауважити, що чіткого визначення навчальних закладів у Законі про освіту немає, однак з його норм випливає, що навчальними є заклади, включені до Державного реєстру навчально-виховних закладів, що мають ліцензію, отриману відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019, а також мають право видачі документа про освіту і діють згідно із законодавством про освіту. Крім того, вищі навчальні заклади мають пройти акредитацію відповідно до Положення № 978. Отже, працівник може претендувати на оплачувану навчальну відпустку тільки в разі, якщо навчальний заклад, в якому він навчається, відповідає зазначеним вище вимогам.

Що стосується

працівників, які навчаються без відриву від виробництва за кордоном у навчальних закладах, що не пройшли акредитацію відповідно до Положення № 978, то згідно з роз’ясненнями Мінпраці немає законодавчих підстав надавати таким працівникам оплачувану навчальну відпустку (лист Мінпраці від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07).

3. Навчальна відпустка, що підлягає оплаті, надається працівникам тільки в разі їх

успішного навчання (ст. 15 Закону про відпустки). Що розуміється під успішним навчанням, роз’яснило Мінпраці в листі від 06.09.2005 р. № 09-40. Так, успішним вважається навчання студентів, які не мають академзаборгованості за попередній курс і до початку наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менше 75 % контрольних робіт, а решту 25 % контрольних робіт і курсових надали для рецензії. Успішність навчання підтверджують дані довідки про участь у навчально-екзаменаційній сесії, що надається навчальним закладом (друга відрізна частина довідки-виклику на сесію).

Оплачувана додаткова відпустка у зв’язку з навчанням не надається, якщо працівник-студент має низьку успішність, а також і для ліквідації академзаборгованості.

4. Згідно з положеннями

ст. 15 Закону про відпустки додаткова відпустка у зв’язку з навчанням надається тільки працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, тобто тим, котрі є студентами заочної чи вечірньої форми навчання.

Працюючі студенти денної форми навчання не мають права на оплачувану навчальну відпустку. Таким працівникам за погодженням з керівництвом може бути надано відпустку без збереження заробітної плати на підставі

ст. 26 Закону про відпустки.

 

Документальне оформлення навчальної відпустки

Підставою для надання працівнику додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням є:

— документ, оформлений навчальним закладом, в якому працівник навчається (довідка-виклик на сесію). У цьому документі зазначаються період, протягом якого студент має брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії, тривалість навчальної відпустки та інформація про його успішність;

— заява працівника про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням.

На підставі зазначених вище документів видається наказ керівника про надання працівнику навчальної відпустки.

 

Тривалість навчальної відпустки

Тривалість додаткових навчальних відпусток установлено у

ст. 15 Закону про відпустки залежно від рівня акредитації вищого навчального закладу, від курсу, на якому навчається студент, а також від мети навчальної відпустки.

Тривалість додаткової навчальної відпустки визначається безпосередньо навчальним закладом і вказується в довідці-виклику на сесію.

Підприємство зобов’язане надати працівнику навчальну відпустку на той період, який визначено вищим навчальним закладом. При цьому тривалість навчальної відпустки

не може перевищувати законодавчо встановлену норму.

Роботодавець не має права відмовити працівнику

в наданні навчальної відпустки в період, зазначений у довідці-виклику на сесію, у зв’язку з виробничою необхідністю. На це вказує Мінпраці у своєму листі від 06.09.2005 р. № 09-402. Звертаємо увагу, що ця вимога рівною мірою стосується і бюджетних організацій та установ.

Для зручності в роботі законодавчо встановлену тривалість додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням покажемо в таблиці.

 

№ з/п

Періоди, на які надається навчальна відпустка

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

2

3

4

5

6

1

 

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

І і II

Вечірня

І і II

10 к. дн.

III і IV

20 к. дн.

Заочна

Незалежно

30 к. дн.

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

III і наступні

Вечірня

І і II

20 к. дн.

III і IV

30 к. дн.

Заочна

Незалежно

40 к. дн.

2

Складання державних іспитів

Вечірня та заочна

Незалежно

30 к. дн.

3

Підготовка і захист дипломного проекту

Вечірня та заочна

І і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

4

Підготовка і складання вступних іспитів до аспірантури

10 к. дн. на кожен іспит (один раз на рік)

5

Успішне виконання плану підготовки при навчанні в аспірантурі

 

 

 

30 к. дн.*

* Крім того, за бажанням працівника-аспіранта протягом чотирьох років навчання йому може надаватися один вільний день на тиждень з оплатою в розмірі 50 відсотків його середньої заробітної плати.

 

Тривалість навчальної відпустки працівників, які здобувають другу (наступну) освіту, визначається так само, як і для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, в яких навчальний план має свої особливості, додатково до відпусток у зв’язку з навчанням, передбачених

ст. 15 Закону про відпустки, надаються також відпустки, тривалість яких установлено постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

 

№ п/п

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

1

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, співи, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 к. дн. (щороку)

10 к. дн. (щороку)

2

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно- і телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно- і телеоператорство)

20 к. дн. (щороку)

10 к. дн. (щороку)

3

Філологія (мова та література)

10 к. дн. (щороку)

 

Також слід зауважити, що працівникам, допущеним до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад (

п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Перейдемо до розгляду особливостей порядку надання навчальної відпустки, що відрізняють її від порядку надання інших видів відпусток.

 

Особливості надання навчальної відпустки

1. Відпустка у зв’язку з навчанням

надається за навчальний, а не за календарний рік. При цьому відповідно до п. 4.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. № 161, навчальний рік триває 12 місяців і починається, як правило, 1 вересня.

2. На відміну від щорічної відпустки повної тривалості, що надається після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві, додаткову відпустку у зв’язку з навчанням має бути надано працівнику при поданні ним необхідних документів на підприємство

в будь-який момент, починаючи з дати укладення трудового договору з роботодавцем.

3. Оплачувана навчальна відпустка

не продовжується на святкові та неробочі дні. Це пояснюється тим, що згідно з ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки святкові та неробочі дні не враховуються тільки при визначенні тривалості щорічної відпустки і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. При цьому всі дні навчальної відпустки, включаючи святкові та неробочі, відповідно до довідки-виклику на сесію підлягають оплаті, що підтверджує Мінпраці в листі від 08.11.2004 р. № 18-561.

4. Працівники, які

успішно навчаються у вищих навчальних закладах і бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, мають право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (п. 7 ч. 8 ст. 10 Закону про відпустки).

5. Якщо щорічна відпустка

збігається з додатковою відпусткою у зв’язку з навчанням, щорічну відпустку має бути продовжено чи перенесено на інший період (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

6.

Надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено. Відповідно до ст. 83 КЗпП і ст. 24 Закону про відпустки в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Отже, якщо працівник не скористається правом на навчальну відпустку, при звільненні компенсація за таку невикористану відпустку йому не виплачується.

Тепер слід зупинитися на окремих випадках надання навчальних відпусток, з якими нерідко доводиться стикатися на практиці.

 

Ситуації, що трапляються на практиці

Як оплатити період навчальної відпустки і період тимчасової непрацездатності, якщо, перебуваючи в навчальній відпустці, працівник захворів?

Перенесення або продовження навчальної відпустки в разі, якщо працівник у період навчальної відпустки захворів, чинним законодавством не передбачено.

У свою чергу, дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період перебування працівника в навчальній відпустці, не оплачуються, що зазначено в

п. 4 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439, п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240.

Отже, якщо під час перебування працівника в навчальній відпустці настала тимчасова непрацездатність, то

навчальна відпустка тривалістю, зазначеною в довідці-виклику на сесію, оплачується в загальному порядку, а дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період навчальної відпустки, не оплачуються.

Можлива така ситуація, коли період тимчасової непрацездатності починається під час перебування працівника в навчальній відпустці, а закінчується вже після закінчення такої відпустки. Для того щоб визначитися, як бути в такому разі, звернемося насамперед до

Інструкції № 455. У зазначеному документі відсутня заборона на надання листка непрацездатності під час перебування працівника в навчальній відпустці. У переліку випадків, коли листок непрацездатності не видається (п. 3.15 Інструкції № 455), випадок перебування працівника в оплачуваній навчальній відпустці відсутній. Отже, у цій ситуації працівнику видається листок непрацездатності в загальному порядку, тобто на весь період тимчасової непрацездатності, починаючи з дня її встановлення.

Оплачувати листок непрацездатності слід таким чином. Спочатку необхідно визначити кількість робочих днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності та збігаються з періодом навчальної відпустки. Такі робочі дні

оплаті не підлягають. Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності та наступні після закінчення навчальної відпустки, підлягають оплаті. Причому при визначенні джерела оплати таких днів (кошти підприємства або кошти Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності) необхідно виходити з першого дня тимчасової непрацездатності, зазначеної в лікарняному листку.

Чи може скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Усі працівники, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою або заочною формою навчання без відриву від виробництва, мають право на оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням

(ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки).

Щоб скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку, працівниця має перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Для цього працівниця має написати заяву про припинення зазначеної відпустки і заяву про надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням на підставі довідки-виклику на сесію. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період перебування працівниці в навчальній відпустці їй не надається.

Протягом п’яти днів після видання наказу про припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку роботодавець має повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання працівниці.

Зауважимо, що на період перебування працівниці в навчальній відпустці відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути оформлено батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають дитину.

Після закінчення навчальної відпустки працівниця має право знову оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Роз’яснення фахівців Мінпраці з цього питання було опубліковано в газеті «Праця і зарплата», 2005, № 10.

Чи може скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого часу?

У зв’язку з тим, що законодавством не визначено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу, жінка може працювати як на підприємстві, що є основним місцем роботи, так і на іншому підприємстві. Підтвердженням такого висновку є

лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06. Тому розглянемо два можливі варіанти.

У разі якщо

жінка стає до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою, що за нею зберігається за основним місцем роботи , окремий трудовий договір не укладається. У свою чергу, робота на умовах неповного робочого часу не спричинює будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП).

Отже, працюючи на умовах неповного робочого часу на підприємстві, що є для жінки

основним місцем роботи, вона має право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням на підставі ст. 15 Закону про відпустки. Непрямим підтвердженням цього є лист Мінпраці від 10.06.2008 р. № 149/13/116-08 щодо права на додаткову відпустку відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII. У листі зазначено: якщо жінка, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працює на умовах неповного робочого часу на тому самому підприємстві, на якому вона працювала до виходу в таку відпустку (за основним місцем роботи), вона має право на додаткову відпустку відповідно до Закону № 796. На наш погляд, ситуація, зазначена в листі, і ситуація, розглянута вище, аналогічні.

У зв’язку з викладеним вище при наданні необхідних документів жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та працює на умовах неповного робочого часу на тому самому підприємстві, надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням тривалістю, зазначеною в довідці-виклику на сесію.

Якщо ж жінка, яка

перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу на підприємство за сумісництвом, тобто не на те підприємство, з якого вона йшла в таку відпустку, оплачувана навчальна відпустка на місці роботи за сумісництвом їй не надається. Надання оплачуваної навчальної відпустки за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (див. листи Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). У цьому випадку працівниця може перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за основним місцем роботи і піти в оплачувану навчальну відпустку.

Нагадаємо, що згідно з

п. 23 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751, і в першому і в другому випадку жінка продовжує одержувати допомогу по догляду за дитиною, оскільки вона працює на умовах неповного робочого часу.

Як оплачується період тимчасової непрацездатності, якщо у працівниці захворіла дитина, якій виповнилося 10 років, у період перебування її в навчальній відпустці?

У разі якщо мати, яка доглядає хвору дитину, перебуває в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати має стати до роботи

(п. 3.11 Інструкції № 455).

У

п. 6 ст. 35 Закону № 2240 зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Таким чином, якщо в період навчальної відпустки у працівниці захворіла її дитина і виникла необхідність догляду за нею, то:

оплата періоду навчальної відпустки провадиться в загальному порядку;

допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років за цей період не надається.

Якщо дитина продовжує хворіти після закінчення навчальної відпустки матері, жінці виплачується допомога з дня, коли вона стала до роботи. Нагадаємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за період, протягом якого дитина згідно з висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів (

ч. 3 ст. 35 Закону № 2240).

У період перебування працівниці в навчальній відпустці у неї виникло право на відпустку по вагітності та пологах. Як оплачуються в такому разі навчальна відпустка і відпустка по вагітності та пологах?

Відповідно до

ст. 38 Закону № 2240 у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку по вагітності та пологах. При цьому днем виникнення права на відпустку по вагітності та пологах є дата відкриття листка непрацездатності. Нагадаємо, що в загальному випадку листок непрацездатності видається з 30-го тижня вагітності.

Що стосується можливості одночасного перебування працівниці в додатковій навчальній відпустці та відпустці по вагітності та пологах і одночасної виплати відпускних і допомоги по вагітності та пологах, то чинним законодавством її не передбачено.

Таким чином, у разі якщо під час перебування працівниці в оплачуваній навчальній відпустці в неї виникло право на відпустку по вагітності та пологах,

необхідно провести перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина навчальної відпустки, що передує початку відпустки по вагітності та пологах.

 

Розрахунок «навчальних» відпускних

Сума відпускних, що підлягає виплаті працівнику за час перебування в додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, розраховується відповідно до

Порядку № 100.

Згідно з

п. 2 Порядку № 100 середня заробітна плата за час навчальної відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання такої відпустки.

У разі якщо працівник відпрацював на підприємстві

менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка. Отже, до розрахунку беруться повністю відпрацьовані місяці.

Виплати, що враховуються при розрахунку середньої заробітної плати, наведено в

п. 3 Порядку № 100, а виплати, що не беруть участі в розрахунку, — у п. 4 Порядку № 100.

При розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпустки слід ураховувати вимоги

п. 10 Порядку № 100, а саме: при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів згідно з актами законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах та в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Отже, вимога п. 10 Порядку № 100 є обов’язковою тільки для бюджетних установ, закладів та організацій.

Якщо підвищення відбулося в тому періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток, то цей середній заробіток коригується в частині, що стосується днів збереження заробітної плати

з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Розрахунок суми відпускних за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю, в якому надається відпустка, або за менший фактично відпрацьований період, на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством) (

абзац другий п. 7 Порядку № 100). Отриманий результат помножується на кількість календарних днів навчальної відпустки, зазначених у довідці-виклику на сесію.

Як уже зазначалося, оплаті підлягають усі дні додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, включаючи святкові та неробочі дні.

Приклад 1.

Працівнику, який працює в бюджетній організації з 21 листопада 2005 року, згідно з довідкою-викликом на сесію та його заявою надано навчальну відпустку з 15.09.2008 р. на 30 календарних днів. Розрахунковим періодом у цьому випадку є вересень 2007 року — серпень 2008 року. Оплата праці працівника регулюється постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Посадовий оклад працівника протягом розрахункового періоду підвищувався тричі (у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати): з 1 жовтня 2007 року — на 4,5 %, з 1 січня 2008 року — на 12 %, з 1 квітня 2008 року — на 1,9 %.

Суму заробітної плати, нарахованої працівнику в розрахунковому періоді, з урахуванням коригування розрахуємо в таблиці.

 

Період

Сума заробітної плати, грн.

Розрахунок суми заробітної плати з урахуванням коригування

Сума заробітної плати з урахуванням коригування, грн.

1

2

3

4

Вересень 2007 року

1300

1300 х 1,045 х 1,12 х 1,019

1550,43

Жовтень — грудень 2007 року

4080

4080 х 1,12 х 1,019

4656,42

Січень — березень 2008 року

4560

4560 х 1,019

4646,64

Квітень — серпень 2008 року

7750

Не коригується

7750

Разом

Х

Х

18603,49

 

Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 18603,49 грн. : (366 к. дн. - 10 свят. і нероб. дн.) = 52,26 грн.

Сума відпускних становитиме: 52,26 грн. х 30 к. дн. = 1567,80 грн.

Як зазначалося вище, працівник має право на

оплачувану навчальну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві, тобто така відпустка може бути надана працівнику в тому самому місяці, коли його прийнято на роботу. У цьому випадку згідно з абзацом третім п. 4 Порядку № 100 середня заробітна плата за час навчальної відпустки обчислюється виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Положеннями

абзацу третього п. 4 Порядку № 100 слід керуватися і в разі, коли працівниця перериває відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з метою використання права на навчальну відпустку. Це підтверджує фахівець Мінпраці (див. статтю «Оплата часу щорічних відпусток» // «Оплата праці», 2008, № 1). Справа в тому, що відповідно до абзацу шостого п. 2 Порядку № 100 час перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виключається з розрахункового періоду. Отже, середня заробітна плата для визначення суми відпускних розраховується виходячи з посадового окладу працівниці, установленого у штатному розкладі.

Приклад 2.

Працівниця перервала відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку для того, щоб скористатися правом на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням. Згідно з довідкою-викликом на сесію навчальна відпустка надається на період з 15 вересня 2008 року на 30 календарних днів. Оклад працівниці становить 1500 грн.

Порядок розрахунку відпускних у цьому випадку такий.

1. Визначаємо розмір заробітної плати за 12 місяців: 1500 грн. х 12 міс. = 18000 грн.

2. Розраховуємо середньоденну заробітну плату: 18000 грн. : (366 к. дн. - 10 свят. і нероб. дн.) = 50,56 грн.

3. Сума відпускних становить: 50,56 грн. х 30 к. дн. = 1516,80 грн.

Сума відпускних оподатковується в тому самому порядку, що й заробітна плата, тобто на суму відпускних нараховуються всі внески до фондів соціального страхування та з неї утримуються податок з доходів і соціальні внески. З метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, суми відпускних відносяться до відповідних періодів їх нарахування (

абзац третій п.п. 6.5.1 Закону № 889).

У бухгалтерському та податковому обліку відпускні за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням відображаються аналогічно відпускним за період щорічної відпустки.

Отже, ми розглянули нюанси надання передбаченої чинним законодавством оплачуваної додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Упевнені, що матеріал, пропонований у цій статті, стане у пригоді роботодавцям у разі прийняття на роботу студентів заочної або вечірньої форми навчання, а також у випадку, якщо працівники підприємства вирішать навчатися у вищих навчальних закладах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі