Теми статей
Обрати теми

Звітуємо щодо внесків до Фонду страхування від нещасного випадку

Редакція ОП
Стаття

Звітуємо щодо внесків до Фонду страхування від нещасного випадку

 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України — ще одна обов’язкова звітність для роботодавців. Про те, як заповнюється ця Розрахункова відомість та які особливості її заповнення за І квартал 2009 року, читайте у статті.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон № 1105 —

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІV.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36.

Методрекомендації № 579

— Методичні рекомендації щодо заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджені наказом виконавчої дирекції Фонду від 29.07.2005 р. № 579.

 

Хто подає звітність

Згідно з

п. 7 ч. 2 ст. 45 Закону № 1105 роботодавець як страхувальник зобов’язаний подавати звітність до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — ФНВ) у строки, в порядку та за формою, що встановлені ФНВ.

Відповідно до

п. 2 Інструкції № 36 статус платника страхових внесків мають:

1) юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи, за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів провадяться нецентралізовано;

2) юридичні особи — об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, що використовують найману працю;

3) розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації, філії чи представництва, що використовують найману працю, згоду на обов’язковість якої надано Верховною Радою України;

4) фізичні особи — підприємці та фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю.

Згідно з

п. 7 Інструкції № 36 обов’язок щодо подання звітності до ФНВ покладено на юридичних осіб — платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Суб’єкти господарювання, зазначені у перелічених вище пунктах 2 — 4, які перебувають на обліку у ФНВ та не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов’язані подавати звітність до ФНВ (на це вказує Мінпраці в листі від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08).

Юридичні особи, які мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) та займаються іншими видами виробничої діяльності, ніж головне підприємство, і перебувають на самостійному балансі, звітують до ФНВ

окремо щодо кожного такого підрозділу (п. 7.5 Інструкції № 36).

 

Строк і форма подання

Звітність до ФНВ являє собою складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Розрахункова відомість).

Форму Розрахункової відомості наведено в

додатку 11 до п. 3.10 Інструкції № 36 .

Розрахункова відомість за I квартал 2009 року подається за формою, що діє з 2007 року.

Звітувати роботодавці зобов’язані

щокварталу — до 20 квітня (за I квартал), 20 липня (за II квартал), 20 жовтня (за III квартал) поточного року, 25 січня року, наступного за звітним (за рік).

Нагадаємо, що один раз на рік разом зі звітом за рік, тобто до 25 січня року, наступного за звітним, страхувальники повинні подавати також Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою

додатка 13 до Інструкції № 36.

Слід звернути увагу, що строки звітності не переносяться, якщо останній день строку подання Розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий чи неробочий день. Оскільки 20 квітня 2009 року — вихідний день, останнім днем подання Розрахункової відомості

за I квартал 2009 року є 17 квітня 2009 року.

Розрахункову відомість можна надсилати поштою з повідомленням про вручення. Але надіслати документи в такому разі необхідно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку їх подання (

п. 7.7 Інструкції № 36).

Розрахункова відомість складається у двох примірниках, підписується керівником, головним бухгалтером, виконавцем та засвідчується печаткою. Один із примірників подається до робочого органу ФНВ за місцем обліку страхувальника, другий — з позначкою про прийняття залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

 

Особливості заповнення Розрахункової відомості

Порядок заповнення Розрахункової відомості визначено

Методрекомендаціями № 579.

Розрахункова відомість складається

наростаючим підсумком з початку року. Звітними періодами вважаються I квартал, I півріччя, 9 місяців та рік. Показники в Розрахунковій відомості заповнюють у гривнях з копійками.

Слід пам’ятати: якщо роботодавець має право на зменшення страхового тарифу, то разом з Розрахунковою відомістю він подає довідку про чисельність працівників та фонд оплати праці, у тому числі інвалідів.

У

розділі 1 Розрахункової відомості по місяцях звітного періоду відображають фактичні витрати на оплату праці найманих працівників за звітний період у межах максимальної величини, на яку нараховують страхові внески (у 2009 році її розмір — 10035 грн.).

Варто зауважити, що ні лікарняні, ні винагороди за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру в Розрахунковій відомості не беруть участі, оскільки вони не входять до фонду оплати праці.

Нагадаємо, що з набуттям чинності

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI, а саме з 13 січня 2009 року, було зменшено розміри страхових тарифів на 0,1 відсоткового пункту. Тому при заповненні Розрахункової відомості особливу увагу потрібно звернути на те, що страхові внески за січень 2009 року мали нараховуватися таким чином:

— з 1 по 12 січня 2009 року (включно) — за старими страховими тарифами;

— з 13 по 31 січня 2009 року — за новими страховими тарифами.

На це вказує ФНВ у

листі від 16.01.2009 р. № 96-09 // «Оплата праці», 2009, № 3, с. 9.

Таким чином, при заповненні розділу 1 Розрахункової відомості за I квартал 2009 року слід мати на увазі: база для нарахування страхових внесків за січень 2009 року розподіляється пропорційно відпрацьованим дням до 13.01.2009 р. і з 13.01.2009 р.

У

розділі 2 відображають зобов’язання за внесками. У рядку 1 відображають суму заборгованості перед ФНВ щодо страхувальника, яка існувала на початок року. Показник цього рядка відповідає рядку 29 Розрахункової відомості за попередній рік та не змінюється протягом усього року. Якщо ж на початок року грошові кошти винен ФНВ, то така сума вказується в рядку 16 (відповідає рядку 15 звіту за попередній рік і також не змінюється протягом року).

Нараховані страхові внески показують у рядках 2 — 4.

Розміри страхових внесків обчислюють за страховим тарифом виходячи з класу професійного ризику виробництва. Нові розміри страхових тарифів у 2009 році для проведення нарахувань до ФНВ див. у газеті «Оплата праці», 2009, № 2, с. 17 — 18.

У рядку 2 відображається сума нарахованих страхових внесків у минулих звітних періодах поточного року. При складанні Розрахункової відомості за I квартал 2009 року цей рядок не заповнюється.

У рядку 3 вказується сума нарахованих внесків по місяцях звітного періоду (за I квартал 2009 року — за січень, лютий, березень 2009 року).

Згідно з роз’ясненням ФНВ, направленим робочим органам цього Фонду, у зв’язку зі зменшенням страхових тарифів з 13.01.2009 р. страхувальники в Розрахунковій відомості

за І квартал 2009 року на паперовому носії відображають показник загальної суми виплат, на які нараховуються страхові внески в січні 2009 року (розділ 1), і показник нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року (рядок 3 «1-й місяць») через дріб (база для нарахування внесків за попереднім страховим тарифом/база для нарахування внесків за новим страховим тарифом, сума внесків, нарахованих за попереднім страховим тарифом/сума внесків, нарахованих за новим страховим тарифом, відповідно).

При цьому робочі органи виконавчої дирекції ФНВ у Розрахунковій відомості за І квартал 2009 року в електронному вигляді проставляють новий тариф, а коригування рядка 3 «1-й місяць» здійснюють у рядку 5.

Рядок 5 заповнюють фахівці ФНВ при камеральній перевірці під час прийняття Розрахункової відомості, коли страхувальник помилився, розраховуючи суми страхових внесків. У разі виникнення необхідності проведення фахівцями ФНВ камеральної перевірки нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року, відображеної в Розрахунковій відомості, страхувальник має надати наказ про кількість робочих і святкових днів у січні 2009 року.

Рядки 6 — 10 заповнюють у разі

виправлення помилок щодо нарахування внесків та витрат грошових коштів ФНВ на підставі актів перевірки або при самостійному виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

Рядок 11 заповнюється лише в разі, якщо у звітному кварталі було отримано суму відшкодування суми перевищення витрат над сумою страхових внесків на підставі довідки-розрахунку, що складається за формою Розрахункової відомості за той місяць, в якому виникла необхідність такого відшкодування. У цьому рядку відображається сума, перерахована ФНВ на поточний рахунок страхувальника.

У рядку 14 відображається розрахована сума, що підлягає сплаті на кінець звітного періоду.

Рядок 15 заповнюється лише в тому випадку, якщо на кінець звітного періоду сума зарахованих витрат і сплачених внесків (рядок 28) перевищує суму, що підлягає сплаті (рядок 14).

Якщо на кінець 2008 року за Фондом утворилася заборгованість (рядок 15 Розрахункової відомості за 2008 рік), її сума переноситься до рядка 16 Розрахункової відомості за I квартал 2009 року. Протягом усього 2009 року цей рядок залишається незмінним.

Рядок 17 у Розрахунковій відомості за I квартал 2009 року не заповнюється.

У рядку 18 по місяцях звітного кварталу відображаються витрати, що здійснювалися страхувальником за рахунок коштів ФНВ (їх розшифрування наводиться в розділі 6). При цьому дані рядка 19 розділу 1, в якому показується загальна сума витрат страхувальника за рахунок ФНВ, мають збігатися з даними рядка 38 розділу 6.

У рядку 19а відображаються суми витрат страхувальника щодо фактично здійснених страхових виплат і наданих соціальних послугах постраждалим з початку року до кінця звітного кварталу.

При складанні Розрахункової відомості за I квартал 2009 року рядок 20 не заповнюється.

У рядку 21 відображається сума внесків, перерахованих страхувальником, по місяцях звітного періоду.

У рядку 28 показується загальна сума зарахованих витрат і сплачених страхових внесків, фінансових санкцій.

У разі якщо сума, зазначена в рядку 14, перевищує суму, указану в рядку 28, тобто на кінець звітного періоду є платежі, не сплачені до ФНВ, то сума таких платежів показується в рядку 29. Сума, наведена в рядку 29, розшифровується в рядках 30, 31, 32, 33.

У рядку 30 вказується недоїмка зі сплати страхових внесків, у рядку 31 — сума пені та штрафів.

Якщо наявність несплачених платежів на кінець звітного періоду пов’язана з тим, що не настав строк сплати страхових внесків, заповнюється рядок 32.

У разі якщо наявність несплачених внесків пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати, заповнюється рядок 33. У ньому не відображаються внески, строк сплати яких не настав.

У

розділі 3 слід відображати середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану згідно з п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Слід пам’ятати, що показники цього розділу повинні збігатися з даними графи 2 рядка 1040 статистичної звітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (термінова, місячна).

У

розділі 4 необхідно відобразити фонд оплати праці працівників, які перебували у трудових відносинах з роботодавцем-страхувальником у звітному періоді.

Розділ 5

заповнюється лише в разі, коли роботодавець несвоєчасно виплачує заробітну плату. Суми нарахованої, але невиплаченої заробітної плати за останній місяць звітного періоду в ньому не відображаються.

Розділ 6 заповнюють роботодавці, в яких мали місце страхові випадки. У ньому відображаються витрати на допомогу по тимчасовій непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, витрати на поховання постраждалого, витрати на страхові виплати постраждалому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні постраждалого на легшу роботу та інші витрати, за мінусом не прийнятих до заліку витрат у звітному році.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі