Теми статей
Обрати теми

Договір цивільно-правового характеру

Редакція ОП
Стаття

Договір цивільно-правового характеру

 

Приводом для написання статті стали листи читачів, в яких вони запитують про юридичні відмінності цивільно-правового договору від трудового договору, а також про особливості оподаткування виплат за договором цивільно-правового характеру. Про це і йтиметься далі.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, Марина КОВЕНКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

 

Відмінності трудового договору і договору цивільно-правового характеру

Підприємства, установи та організації у своїй господарській діяльності можуть використовувати працю фізичних осіб на підставі трудового договору та договору цивільно-правового характеру. Слід зауважити, що правове регулювання цих договорів різне. У зв’язку з цим надамо характеристику трудовому договору та договору цивільно-правового характеру, визначимо їх відмітні риси.

Відповідно до

ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом або фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації чи уповноважений ним орган або фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Згідно зі

ст. 837 ЦКУ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Що стосується

договору про надання послуг , то відповідно до нього одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Взаємовідносини в межах цивільно-правового та трудового договорів мають різну природу, а тому й регулюються різними нормативними документами —

ЦКУ і КЗпП відповідно. Для розмежування зазначених договорів можна виділити такі критерії:

 

Критерії

Цивільно-правові договори

Трудовий договір

договір підряду

договір про надання послуг

1

2

3

4

I. Сутність договору

Предмет договору

Результат праці, що передається замовнику (виготовлення речі, обробка, переробка, ремонт речі)

Послуга, що споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності

Процес праці

Мета договору

Отримання матеріального результату

Отримання послуги

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

II. Документальний супровід правовідносин

Укладення договору

Договір підряду

Договір про надання послуг

Необхідна наявність: — заяви; — трудового договору (у випадках, передбачених ст. 24 КЗпП); — наказу керівника; — трудової книжки

Виконання обов’язків за договором

Акт виконаних робіт

Акт наданих послуг

Наряд, замовлення, табель обліку робочого часу

III. Регулювання процесу трудової діяльності та її організація

Законодавче регулювання

Ці договірні відносини регулюються положеннями ЦКУ

Трудові відносини регулюються КЗпП та іншими нормативними документами, прийнятими на виконання його норм

Приналежність особи, яка виконує роботи за договором, до штату підприємства

Не входить до штату підприємства; трудова книжка не ведеться

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом. Він виконує певну трудову функцію за конкретною професією та кваліфікацією. На працівника ведеться трудова книжка

Взаємні права та обов’язки сторін

Зазначаються в договорі підряду

Відображаються в договорі про надання послуг

Відображаються у трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

Забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи

Підрядник самостійно забезпечує умови праці та виконує роботу на свій ризик. Він може виконувати роботу з використанням власних матеріалів та матеріалів замовника

Виконавець самостійно забезпечує умови праці

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець (ст. 21 КЗпП). Крім цього, він несе відповідальність за їх безпеку (ст. 153 КЗпП)

Режим праці

Підрядник (виконавець) не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку та самостійно організовує свою роботу

Працівник зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку

Залучення до виконання зобов’язань за договором третіх осіб

Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Разом із тим у випадках, установлених договором, виконавець має право доручити виконання договору іншій особі, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі та несе особисту відповідальність за виконану ним роботу

Обмеження щодо залучення до виконання робіт

Обмежень немає; сторони вільні у визначенні умов договору

Нормами КЗпП обмежено роботу в нічний час, понад установлену тривалість робочого дня, у вихідні

Строк правовідносин

Установлюється за домовленістю сторін

Можуть бути безстроковими чи оформлятися на певний строк (на час виконання роботи)

Припинення правовідносин

Припиняються на загальних підставах, передбачених ЦКУ (за згодою сторін, закінченням строку дії договору)

Договір може бути розірвано за згодою сторін, з ініціативи працівника чи роботодавця, а також з деяких інших підстав, передбачених КЗпП

Можливість залучення до роботи окремих категорій громадян

Сторони вільні у виборі контрагентів

Відповідно до ст. 174 і 190 КЗпП забороняється використовувати працю жінок та осіб молодше 18 років на важких роботах, а також роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, підземних роботах

IV. Порядок та умови оплати праці

Суми, що виплачуються за договором

Плата за роботи в розмірі, закріпленому в договорі

Плата за послуги в розмірі, закріпленому в договорі

Заробітна плата й інші види трудових виплат (доплати, надбавки, премії тощо)

Розмір виплат за договором

Розмір плати за виконану роботу (надану послугу) установлюється за згодою сторін і закріплюється в договорі. Обмеження щодо розміру плати законодавством не передбачено

Оплата праці працівників здійснюється в розмірі не нижче законодавчо встановленого мінімального розміру (ст. 95 КЗпП)

Строки виплат

У порядку та строки, закріплені в договорі. Підрядник (виконавець) може вимагати виплати авансу тільки у випадку та в розмірі, передбачених договором

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів (ст. 24 КЗпП)

V. Відповідальність

Відповідальність особи, яка виконує роботи, перед підприємством у разі завдання шкоди

Підрядник (виконавець) несе цивільно-правову відповідальність, що може полягати у відшкодуванні заподіяної шкоди, упущеної вигоди та сплаті штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору. Порядок відшкодування шкоди, розмір та строки закріплюються безпосередньо в договорі

Працівник підприємства несе матеріальну та дисциплінарну відповідальність за заподіяну шкоду. Матеріальна відповідальність може бути повною (у розмірі заподіяної шкоди), обмеженою (її розмір не повинен перевищувати середнього заробітку), кратною до розміру шкоди. Дисциплінарна відповідальність передбачає такі стягнення, як догана чи звільнення

VI. Соціальні блага

Щорічні відпустки (основна і додаткові); соціальні відпустки (по вагітності та пологах, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Підрядник (виконавець) не має права на відпустку

Працівники підприємства мають право на відпустку, умови, тривалість та порядок надання яких регулюються нормами Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

Стаж роботи, що дає право на трудову пенсію

Робота за договором підряду включається до страхового стажу за умови сплати страхових внесків

Робота за договорами про надання послуг не включається до страхового стажу. Разом із тим у разі нарахувань страхових внесків суми винагород за такими договорами враховуються в системі персоніфікованого обліку*

Робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, за умови сплати страхових внесків уключається до стажу за пенсійним страхуванням (ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII)

* Роз’яснення такого характеру наведено в листах ПФУ від 13.05.2008 р. № 8157/03-20, від 21.02.2007 р. № 2790/03-20. Нагадаємо, що раніше Пенсійний фонд дотримувався іншої думки. Так, у листі від 01.09.2006 р. № 11127/03-02 зазначено таке: якщо суми винагород виплачуються особам за надання послуг за договорами цивільно-правового характеру, внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не нараховуються та не сплачуються. При цьому суми надмірно сплачених страхових внесків повертаються страхувальникам.

Матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, смерті особи або членів її сім’ї

Підрядник (виконавець) має право на матеріальне забезпечення в разі добровільної участі в державному соціальному страхуванні

Працівники підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню та мають право на матеріальне забезпечення при настанні страхового випадку

 

Порядок оподаткування виплат за договором цивільно-правового характеру

З 13 січня 2009 року на суми виплат за виконані роботи (надані послуги) фізичним особам, які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, також нараховуються внески до Фонду страхування на випадок безробіття. З таких виплат слід сплачувати внесок тільки в частині нарахувань, утримувати внесок у розмірі 0,6 % не потрібно.

Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III

передбачено два розміри ставок для нарахування внесків на виплати за договорами цивільно-правового характеру — 1,6 і 2,2 %.

Державний центр зайнятості у своєму

листі від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09 («Оплата праці», 2009, № 3, с. 5) роз’яснив таке: на виплати фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами внесок до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються:

— для юридичних та фізичних осіб (роботодавців), які уклали договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з працівником, з яким вони перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 1,6 %;

— для юридичних та фізичних осіб, що укладають договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з іншими фізичними особами, з якими вони не перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 2,2 %.

При цьому Державний центр зайнятості наполягає, що юридичні та фізичні особи, які працюють за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у разі використання праці фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру повинні також нараховувати та сплачувати страхові внески у розмірі 1,6 % (якщо фізична особа перебуває з ними у трудових відносинах) і 2,2 % (якщо фізична особа не перебуває з ними у трудових відносинах).

Правила оподаткування винагород за договорами цивільно-правового характеру після набуття чинності

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI, тобто з 13.01.2009 р., з урахуванням викладених роз’яснень наведемо в таблиці.

Прийняті скорочення:

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб;

ПФ — внесок до Пенсійного фонду;

ФБ — внесок до Фонду страхування на випадок безробіття;

ФТВП — внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФНВ — внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

 

Вид договору

ПДФО

Внесок до ПФ

Внесок до ФБ

Внески до ФТВП та ФНВ

нарахування

утримання

нарахування

утримання

Договір підряду

ЦП-договір укладено з найманим працівником

15 %

33,2 %

2 %

1,6 %

ЦП-договір укладено зі сторонньою фізичною особою

2,2 %

Договір про надання послуг

ЦП-договір укладено з найманим працівником

15 %

— *

— *

1,6 %

ЦП-договір укладено зі сторонньою фізичною особою

2,2 %

* Відповідно до роз’яснень Пенсійного фонду (див. лист від 01.09.2006 р. № 11127/03-02) пенсійні внески не справляються із суми винагород за цивільно-правовими договорами за надані послуги.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі