Теми статей
Обрати теми

Оподаткування виплат від профспілки

Редакція ОП
Стаття

Оподаткування виплат від профспілки

 

Одним з напрямків використання коштів профспілок є надання допомоги їх членам (у тому числі матеріальної), проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих заходів тощо. Про порядок оподаткування різноманітних профспілкових виплат і піде мова далі.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

ПК

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 1020

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 24.12.2010 р. № 1020.

Лист № 4284

— лист ДПАУ та Федерації професійних спілок України «Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат» від 15.02.2011 р. № 4284/7/17-0717, № 58/01-16/330.

 

Загальні правила оподаткування профспілкових виплат

.
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулює розд. IV ПК. Так, зокрема, при наданні членам профспілки матеріальної допомоги слід пам’ятати, що згідно з п.п. 165.1.47 ПК сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати або інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними спілками своїм членам протягом року, не включається до місячного (річного) оподатковуваного доходу членів профспілки при виконанні таких умов:

сукупний розмір таких виплат та відшкодувань за рік не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПК, установленого на 1 січня такого року (у 2011 році — 1320 грн.);

— виплати здійснюються в

розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

При невиконанні перелічених вище умов сума профспілкової виплати (її частина) включається до загального місячного оподатковуваного доходу члена профспілки як дохід у вигляді додаткового блага та обкладається податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) за ставкою 15 (17) %.

Звертаємо увагу: для необкладення ПДФО профспілкових виплат

ПК не висуває вимог щодо наявності права на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) члена профспілки.

Слід зазначити, що рішення щодо здійснення конкретної виплати члену профспілки в певному розмірі приймається в установленому статутом (положенням) порядку загальними зборами, конференцією чи виборним органом профспілки або об'єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету, президією, радою відповідного рівня тощо). Таке рішення виборного органу

не потребує затвердження загальними зборами членів профспілки. Про це йшлося в листі № 4284.

Виплати в негрошовій формі

. Якщо оподатковувана виплата здійснюється в негрошовій формі, то слід ураховувати норми п. 164.5 ПК. Згідно з цими нормами базою обкладення ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт. До речі, методи визначення звичайної ціни встановлено у ст. 39 ПК, яка застосовуватиметься лише з 01.01.2013 р. До цієї дати слід застосовувати п. 1.20 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Неперсоніфіковані витрати

.
Витрати профспілкової організації, які неможливо віднести до конкретної фізичної особи згідно з первинними документами, не можуть бути об’єктом обкладення ПДФО. До таких витрат належать витрати, пов’язані з проведенням будь-яких свят і корпоративних вечірок, оплата транспортних послуг для організації поїздки на відпочинок, оренда спортивного залу (комплексу) або басейну, придбання квітів тощо. Отже, сплачені кошти на проведення перелічених заходів, які не кваліфікуються як персоніфіковані, не є об'єктом обкладення ПДФО. Зазначимо, що раніше аналогічні роз’яснення надавала ДПАУ в листах від 18.02.2005 р. № 1453/6/17-3116 та від 29.07.2005 р. № 7129/6/17-3116.

Нарахування єдиного соціального внеску на профспілкові виплати

. Платниками єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) у частині нарахувань є роботодавці, зокрема юридичні особи, що використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору та цивільно-правового договору (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).
А в частині утримань платниками ЄСВ є наймані працівники та фізичні особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464). Оскільки одержувачі профспілкових виплат, як члени профспілки, так і інші фізичні особи, не вважаються найманими працівниками профспілкових організацій, то ЄСВ із таких виплат не справляється.

Для наочності порядок оподаткування профспілкових виплат наведемо в таблиці (див. с. 14).

 

Вид профспілкової
виплати

Підстави для надання

Обмеження за сумою
(у 2011 році)

Оподаткування

Код у формі № 1ДФ згідно з додатком до Порядку № 1020

ПДФО

ЄСВ

Будь-які виплати або відшкодування члену профспілки (крім зарплати чи інших виплат за цивільно-правовими договорами)
(п.п. 165.1.47 ПК)

— заява платника податків про надання допомоги;
— рішення виборного органу профспілкового комітету

Протягом року сукупно 1320 грн.

1

«167»

1Згідно з п.п. 165.1.47 ПК пільга поширюється на виплати, здійснені в розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілок. Водночас у листі № 4284 зазначено, що відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-ХIV орган, уповноважений щороку затверджувати кошторис доходів і витрат, визначається у статуті (положенні) профспілки. У зв'язку з цим рішення стосовно здійснення конкретної виплати члену профспілки в певному розмірі приймається в установленому статутом (положенням) порядку загальними зборами, конференцією або виборним органом профспілки чи об'єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету, президією, радою відповідного рівня тощо). Таке рішення виборного органу не потребує затвердження загальними зборами членів профспілки.
Пільга діє незалежно від того, чи має член профспілки право на ПСП.

Цільова або нецільова благодійна допомога члену профспілки, який має статус постраждалого

1
(п.п. 170.7.2 ПК)

Допомога надається за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку, у зв’язку з:
— екологічними, техногенними та іншими катастрофами у місцевостях, оголошених відповідно до Конституції України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених КМУ;
— стихійним лихом, аварією, епідемією та епізоотією загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно КМУ або органом місцевого самоврядування, — у граничних сумах, визначених КМУ або органом місцевого самоврядування

Граничні суми визначаються КМУ або органом місцевого самоврядування

2

«169»

1Для профспілок зазначена допомога є новим видом неоподатковуваної цільової благодійної допомоги, яку може бути надано їх членам, що постраждали внаслідок зазначених обставин.
2 Не підлягає обкладенню ПДФО. Пільга діє незалежно від права члена профспілки на ПСП.

Цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію платника податку1
(п.п. 170.7.4 ПК)

— заява платника податку про надання цільової благодійної допомоги;
— підтвердні документи

Немає

2

«169»

1При наданні цільової матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію слід ураховувати граничний строк її використання, який згідно з п.п. 170.7.5 ПК не повинен перевищувати 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги. У разі невикористання такої допомоги та неповернення благодійнику грошей у зазначені строки одержувач зобов'язаний уключити її в частині невикористаної суми до річного оподатковуваного доходу і відобразити в податковій декларації за результатами звітного року. Також платник податку має право звернутися до податкового органу з проханням про продовження строку використання такої допомоги в порядку, визначеному п.п. 170.7.6 ПК.
2 Розмір неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на лікування та реабілітацію в ПК не обмежено.Відповідно до п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПК однією з основних вимог, що висуваються ПК до неоподаткування такої допомоги, є те, щоб кошти перераховувалися безпосередньо закладу охорони здоров’я або протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам. Докладніше про умови надання та напрямки використання такої допомоги див. у статті «Оподаткування матеріальної допомоги» // «ОП», 2011, № 8, с. 17 — 20.

Нецільова благодійна допомога будь-якому платнику податків, крім членів профспілки
(п.п. 170.7.3 ПК)

— заява про надання допомоги;
— рішення виборного органу профспілкового комітету

1320 грн. на рік

1

«169»

1 Звертаємо увагу, що п.п. 170.7.3 ПК не поширюється на звільнення від ПДФО неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, наданої члену профспілки. Виплати членам профспілки не обкладаються ПДФО на підставі п.п. 165.1.47 ПК (див. рядок 1 цієї таблиці). Допомога надається незалежно від того, чи має її одержувач право на ПСП.

Допомога на поховання будь-якому платнику податків
(п.п. 165.1.22 ПК)

— заява про надання допомоги на поховання;
— копія свідоцтва про смерть

Немає

1

«146»

1Розмір неоподатковуваної допомоги на поховання, що надається за рахунок коштів профспілки, ПК не обмежений. Така допомога надається як на поховання члена профспілки, так і на поховання члена його сім’ї.

Вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України такого платника податку та/або його дітей віком до 18 років (п.п. 165.1.35 ПК)

— заява про надання путівки;
— копія свідоцтва про народження дитини (при виділенні путівки дитині);
— рішення виборного органу профспілкового комітету

Немає

— /+1

«156» (вартість неоподатковуваних путівок (її частина)) «126»2 (додаткове благо)

1

Відповідно до п.п. 165.1.35 ПК вартість путівок (її частина), наданих профспілкою, не підлягає обкладенню ПДФО при виконанні таких умов:
— путівку надає професійна спілка, створена відповідно до законодавства України;
путівка надається члену профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;
путівка призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування, у тому числі для реабілітації інвалідів, на території України члена профспілки та/або його дітей
віком до 18 років
.
Обмеження щодо вартості та кількості неоподатковуваних путівок, що надаються за рахунок коштів профспілки, ПК не встановлено.
Якщо перелічені умови не виконуються, то вартість путівки (її частина), оплачена за рахунок коштів профспілки, розглядається як додаткове благо та обкладається ПДФО за ставкою 15 (17) % із застосуванням підвищеного коефіцієнта.
2Відображається вартість путівки, яка надана нечлену профспілки (наприклад, дружині працівника тощо).

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники та інші переможці змагань, конкурсів
(п.п. 165.1.38 ПК)

— розпорядження керівника профспілкового органу

Немає

1

«159»

1

Відповідно до п.п. 165.1.38 ПК вартість вищеперелічених предметів, наданих профспілкою будь-якому платнику податків, не підлягає обкладенню ПДФО.

Вартість дарунків будь-якому платнику податків
(п.п. 165.1.39 ПК)

— розпорядження керівника профспілкового органу

470,50 грн. на місяць

— /+1

«160» (неоподатковуваний дохід)
«126» (додаткове благо — оподатковуваний дохід)

1

Відповідно до п.п. 165.1.39 ПК не підлягає оподаткуванню вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 470,50 грн. на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
У листі № 4284 зазначено, що профспілки можуть щомісяця надавати без оподаткування платнику податків (незалежно від того, чи є він членом цієї профспілки) подарунки в негрошовій формі вартістю до 470,50 грн. Перевищення зазначеної суми включається до оподатковуваного доходу як додаткове благо з урахуванням «натурального» коефіцієнта до суми перевищення.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі