Теми статей
Обрати теми

Основні виплати працівникам: на допомогу бухгалтеру

Редакція ОП
Стаття

Основні виплати працівникам: на допомогу бухгалтеру

 

Виплати працівникам невід’ємно пов’язані із «зарплатними» податками та внесками. Ураховуючи насиченість поточного року законодавчими нововведеннями, бухгалтеру потрібно було освоїти безліч нових положень.

Вирішенню основних проблем, пов’язаних зі складністю визначення «статусу» кожної конкретної виплати для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб і справляння єдиного соціального внеску, застосування податкової соціальної пільги, розрахунку середньої зарплати, нарахування індексації і компенсації, відображення у формі № 1ДФ, і присвячена стаття, що надається до вашої уваги.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора
Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

ПК

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 108 —

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 491

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон № 889 —

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2050

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Перелік № 1170

— Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1020

— Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Умовні скорочення

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок.

+ — уключається до розрахунку.

- — не включається до розрахунку.

 

Виплати, що надаються працівникам, можуть пов’язуватись і не пов’язуватись із виконанням трудових чи громадянсько-правових обов’язків, бути чи не бути складовою фонду оплати праці, надаватися за фактично відпрацьований або невідпрацьований час, передбачуватися трудовим (колективним) договором або виплачуватися згідно з рішенням роботодавця, мати систематичний або разовий характер, надаватися в грошовій або натуральній формі.

Ці та багато інших критеріїв необхідно врахувати бухгалтеру при встановленні необхідності включення конкретного виду виплати до розрахунку відпускних, лікарняних, декретних, до бази для справляння ЄСВ та обкладення ПДФО.

Перш за все необхідно відзначити, що детальне розшифрування зарплатних виплат міститься в єдиному документі —

Інструкції № 5, розробленій відповідно до Закону № 108. Її дія поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи. Однак Інструкція № 5 не містить ув’язки складу цих виплат для цілей обкладення ПДФО та ЄСВ, оскільки має на меті суто статистичні цілі та застосовується для заповнення статистичних форм звітності.

Основні правила обкладення виплат працівникам ЄСВ та ПДФО регулюються відповідними законодавчими актами та розробленими на їх виконання нормативно-правовими документами. Стисло зупинимося на цих правилах.

ЄСВ.

Нарахування та утримання ЄСВ здійснюється відповідно до вимог Закону № 2464. Так, згідно зі ст. 7 Закону № 2464 до бази справляння ЄСВ включається:

— нарахована заробітна плата за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно із

Законом № 108;

— оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фондів соціального страхування;

— сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Виняток становлять суми винагород за цивільно-правовими договорами, укладеними з фізичними особами — підприємцями, якщо роботи, які виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців. У такому разі сума винагороди не включається до бази для нарахування й утримання ЄСВ та не обкладається зазначеним внеском.

Не включаються

до бази нарахування та утримання виплати, які вказані в Переліку № 1170 (див. «ОП», 2011, № 1, с. 9 — 11).

Відповідно до

ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. У 2011 році максимальна величина становить:

— січень — березень —

14115 грн.;

— квітень — вересень —

14400 грн.;

— жовтень — листопад —

14775 грн.;

— грудень —

15060 грн.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2011 року для осіб, яким після звільнення нараховано зарплату за відпрацьований час, установлено особливий порядок справляння ЄСВ (

ч. 2 ст. 7 Закону № 2464). У зв’язку з цим виплати, нараховані звільненим особам, для включення/невключення до бази справляння ЄСВ необхідно розглянути за критерієм «за відпрацьований час/за невідпрацьований час». Такий висновок випливає з листа ПФУ від 03.03.2011 р. № 4149/05-10.

Питанням справляння ЄСВ присвячено публікації нашої газети: «Єдиний соціальний внесок: запитання та відповіді» // «ОП», 2011, № 1, с. 23 — 30, та «Нюанси нарахування ЄСВ» // «ОП», 2011, № 8, с. 21 — 26.

ПДФО

. Порядок оподаткування доходів, що виплачуються фізичним особам, визначено розд. IV ПК. Нагадаємо, що оподаткуванню підлягають лише ті виплати фізичним особам, які може бути персоніфіковано.

Також слід ураховувати, що від того, чи підпадає виплата під поняття «заробітна плата» для цілей

ПК (п.п. 14.1.48), залежатиме, чи потрібно зменшувати об’єкт оподаткування на суму ЄСВ, а також чи потрібно враховувати таку виплату для визначення права працівника на ПСП. Тому в таблиці ми навели відомості про утримання ПДФО та застосування ПСП.

Згідно з

п.п. 169.4.1 ПК ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), за умови, що розмір такої заробітної плати не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1,4 та округлену до найближчих 10 грн. У 2011 році граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 1320 грн. Зазначимо, що для платника податків — одного з батьків, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років, граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, визначається кратно кількості дітей (у 2011 році — добуток 1320 грн. та відповідної кількості дітей). При цьому для другого з батьків граничний розмір заробітної плати для отримання ПСП визначається на загальних підставах.

У 2011 році діють такі розміри ПСП: звичайна — 470,50 грн. (

п.п. 169.1.1 ПК), підвищена — 705,75 грн. (п.п. 169.1.3 ПК), максимальна — 941 грн. (п.п. 169.1.4 ПК).

Про розмір ПСП у 2011 році та документи, необхідні для її отримання див. «ОП», 2011, № 2, с. 27 — 29. Різноманітні варіанти застосування ПСП до заробітної плати працівників наведені у статті «Податкова соціальна пільга у запитаннях та відповідях» // «ОП», 2011, № 4, с. 18 — 24, також див. «Застосування пільги «на дітей» за двома підставами: позиція ДПАУ» // «ОП», 2011, № 7, с. 25.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Усі персоніфіковані виплати фізичним особам відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. У зазначеному звіті відображаються як оподатковувані, так і неоподатковувані доходи фізичних осіб.

Для зручності ми навели

ознаки доходу, з якими відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати, передбачені Інструкцією № 5. При заповненні таблиці використовувався Довідник ознак доходів, наведений у додатку до Порядку № 1020.

Нагадаємо, що з вимогами та особливостями заповнення нової форми № 1ДФ ви можете ознайомитися у статтях: «Нюанси заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ» // «ОП», 2011, № 6, с. 22 — 27, «Особливості заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ при виплаті деяких видів доходів» // «ОП», 2011, № 7, с. 30 — 31, та «Заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ: відповідаємо на запитання» // «ОП», 2011, № 9, с. 23 — 25.

Отже, для вашої зручності, щоб розібратися у «зарплатноподаткових» тонкощах різноманітних видів виплат, ми узагальнили всю інформацію у вигляді таблиці (див. с. 12 — 21).

У табличному переліку виплат також подано інформацію про необхідність включення/невключення кожної з виплат до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, декретних та відпускних з урахуванням останніх змін у діючому законодавстві. Нагадаємо основні правила щодо порядку такого розрахунку для зазначених виплат.

Лікарняні.

Обчислення середнього заробітку для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності визначається згідно з Порядком № 1266. При розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності необхідно пам’ятати, що до розрахунку середнього заробітку включаються виплати, нараховані працівнику в розрахунковому періоді, які відповідають одночасно таким вимогам:

1) включаються до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією № 5;

2) обкладаються ПДФО;

3) обкладаються ЄСВ.

Крім того, зазначені виплати

включаються до розрахунку середньої заробітної плати, тільки якщо вони нараховані за фактично відпрацьований час. Виплати за невідпрацьований час не враховуються при розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних.

Декретні.

Правила розрахунку середнього заробітку для нарахування допомоги по вагітності та пологах також визначені Порядком № 1266. Як і для лікарняних, до розрахунку включаються всі виплати, що входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, з яких сплачувалися ПДФО та страхові внески (з 01.01.2011 р. — ЄСВ). Але наявність виплат за невідпрацьований час у розрахунковому періоді для декретних не має значення, оскільки декретні розраховуються виходячи з календарних днів. Отже, до розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах уключаються всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

Про останні «середньозарплатні» новації в розрахунку лікарняних та декретних див. статтю «Розраховуємо лікарняні та декретні правильно» // «ОП», 2010, № 5, с. 15 — 19.

Відпускні.

Для оплати відпускних розрахунок середньої заробітної плати регламентовано Порядком № 100. Виплати, що включаються до розрахунку, передбачені п. 3 Порядку № 100. Виплати, що не враховуються при розрахунку середньої зарплати, визначені в п. 4 Порядку № 100. Докладніше про нарахування відпускних
див. статтю «Розрахунок відпускних у числових прикладах» // «ОП», 2010, № 10, с. 11 — 18.

У зв’язку з тим, що згідно з чинним законодавством доходи громадян підлягають

індексації та компенсації, ми внесли до таблиці інформацію про необхідність їх проведення щодо кожної із зазначених виплат.

Нагадаємо: щомісяця на сторінках нашої газети ми наводимо величини приросту індексів споживчих цін для проведення індексації та компенсації заробітної плати. Зокрема, про особливості нарахування індексації за травень 2011 року див. «ОП», 2011, № 9, с. 20, компенсації за травень 2011 року — с. 30 — 31 цього номера газети.

Також додамо, що інформація, наведена в таблиці, допоможе госпрозрахунковим підприємствам визначити, чи включається та або інша виплата до складу

витрат підприємства відповідно до розд. III «Податок на прибуток» ПК, який набрав чинності з 01.04.2011 р.

Отже, відображення основних «зарплатних» операцій для

найбільш поширених виплат (виплат, що найчастіше використовуються), покажемо в таблиці.

 

Пункт Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої зарплати для:

Індексація

Компенсація

Витрати

ПДФО

Ознака доходу у формі № 1ДФ

ПСП

ЄСВ

лікарняних

декретних

відпускних

нарахування

утримання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

+

101

+

+

+

2.1.2

Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

+

101

+

+

+

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

+/- 1

+

+

+

101

+

+

+

1 При переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу йому протягом двох тижнів з дня переведення відповідно до ст. 114 КЗпП зберігається попередній середній заробіток. Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

+

101

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)

+ 1

+

+

- 2

+

+

+

101

+

+

+

1 Оплата праці за час перебування працівника у відрядженні включається до розрахунку середньої заробітної плати при обчисленні лікарняних (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

2 Середня заробітна плата, нарахована за період перебування у відрядженні, індексації не підлягає (див. лист Мінпраці від 22.06.2007 р. № 47/10/136-07).

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

+

+

+

+

-1

-1

+2

101

+

+

+

1 Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення (ст. 2 Закону № 491 і ст. 2 Закону № 1020).

2 У ситуації, що розглядається, має місце негрошова форма надання доходу, тому база оподаткування розраховується із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПК (при ставці податку 15 % «натуральний» коефіцієнт становить — 1,176471, а при ставці 17 % 1,204819).

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)

-

-

-

+ 1

+ 1

+

+ 2

102

-

+ 3

+ 3

1 Індексації та компенсації підлягають доходи, отримані за договорами цивільно-правового характеру у випадку, якщо такі виплати не є разовими. Згідно з п. 7 Порядку № 1078 виплати за цивільно-правовими договорами індексуються в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи).

2 Об’єкт оподаткування не зменшується на суму ЄСВ, тобто ПДФО розраховують шляхом множення нарахованого доходу на ставки податку, установлені ст. 167 ПК (15 і 17 %).

3 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, є об'єктом для справляння ЄСВ (абзац перший п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). До бази обкладення ЄСВ уключається винагорода, виплачена фізичній особі як за виконані роботи, так і за надані послуги.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на визначений строк

+

+

+ 2

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+1

+

+

+

101

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+ 1

+

Х

+

101

+

+

+

— науковий ступінь

+

+

+

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+1

+

+

+

101

+

+

+

— інші надбавки і доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+

+

+

+1

+

+

+

101

+

+

+

1 Доплати і надбавки підлягають індексації в разі, якщо вони не мають разового характеру (ст. 2 Закону № 491).

2 У тому разі, якщо ця виплата є одноразовою і не входить до обов’язків працівника, вона не включається до розрахунку відпускних.

2.2.2

Премії і винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2)

+

+

+ 1

+

+

+

+

101

+

+ 2

+ 2

1 Уключаються до розрахунку середньої заробітної плати, якщо є виробничими преміями і преміями за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії (абзац перший п. 3 Порядку № 100).

2 На думку фахівців Пенсійного фонду, ЄСВ доведеться нарахувати та утримати навіть у випадках, коли премія або винагорода нараховуються особі, яка вже звільнилася (див. лист ПФУ від 03.03.2011 р. № 4149/05-10). Аргументом для цього є норма ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, згідно з якою особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений цією нормою Закону, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нарахована заробітна плата (дохід) за відпрацьований час. Отже, висновок ПФУ: якщо після звільнення з роботи фізичній особі нарахована премія, щомісячна база для обчислення ЄСВ для цілей порівняння з максимальною базою справляння ЄСВ визначається шляхом ділення премії, визначеної за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу,
посадового окладу)

+

+

+ 1

+ 1

+

+

+

101

+

+

+

1 За умови, що такі виплати не мають разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час й у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством

+

+

+

- 1

+

+

+

101

+

+

+

1 Такі виплати є разовими, а отже, індексації не підлягають.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників

+

+

+

-

+

+

+

101

+

+

+

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

+

+

-

-

-

+

+

101

+

+

+

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля

-

-

-

-

-

+1

-2

144

-

-3

-3

— житла, комунальних послуг, послуг зв'язку

-

-

-

-

-

+4

-5

127

-

+6

+6

1 Згідно з п.п. «ґ» п.п. 138.10.6 ПК до складу витрат підприємства включаються вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються КМУ, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:
— працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;
— пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах — не менше 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців — для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, — не менше 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців — для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках — не менше 20 років для чоловіків і не менше 15 років — для жінок;
— інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
— сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника.

2 Відповідно до п.п. 165.1.20 ПК до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлені постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів, надані згаданим вище особам (див. виноску 1). Вартість безоплатно наданого вугілля в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з кодом ознаки доходу «144».

3 Вартість безоплатно наданого вугілля та суми компенсації його вартості не обкладаються ЄСВ, оскільки такі виплати зазначені в п. 1 розд. II Порядку № 1170.

4 На нашу думку, вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, комунальних послуг, послуг зв'язку, а також суми коштів на відшкодування їх оплати, можна включити до складу витрат платника податку на підставі п. 142.2 ПК.

5 Вартість житла, комунальних послуг, а також послуг зв'язку, безоплатне надання яких окремим категоріям працівників передбачено чинним законодавством, не обкладається ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПК. Нагадаємо: з положень згаданої норми Кодексу випливає, що не обкладається ПДФО вартість використання житла, інших об'єктів матеріального чи нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання за умови, що таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) або передбачені нормами колективного договору або згідно із законом у встановлених ними межах. При цьому вартість використання житла, комунальних послуг, послуг зв'язку, що не обкладається ПДФО, а також сума коштів, наданих як компенсація їх вартості, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з кодом ознаки доходу «127».

6 Вартість житла, комунальних послуг та послуг зв'язку, безоплатне надання яких окремим категоріям працівників передбачено чинним законодавством, обкладається ЄСВ унаслідок того, що зазначені виплати підпадають під визначення бази обкладення страховим внеском згідно зі ст. 7 Закону № 2464 і при цьому не згадані в Переліку № 1170.

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами*

+

+

-

-

-

-

+ 1

126

+

+

+

*

Якщо спеціальний (формений) одяг та взуття видається в тимчасове користування працівникам відповідно до чинного законодавства, то його вартість не обкладається ПДФО на підставі п.п. 165.1.9 ПК, включається до складу витрат підприємства на підставі п.п. 140.1.1 ПК та не обкладається ЄСВ, оскільки зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170. Вартість такого обмундирування відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «136». У випадках коли надання форменого одягу зумовлене виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) або передбачено нормами колективного договору, то його вартість також не обкладатиметься ПДФО (п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПК). У такому разі вартість форменого одягу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з кодом ознаки доходу «127».

1 База обкладення ПДФО розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПК.

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством

- 1

+2

+/- 3

- 4

+

+

+

101

+

+5

+5

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

- 1

+2

+

- 4

+

+

+

101

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток

- 1

+2

+

- 4

+

+

+

101

+

+

+

— оплата додаткових відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

- 1

+2

+

- 4

+

+

+

101

+

+

+

— суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

- 1

+2

+

- 4

+

+

+

101

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

-1

+2

+

-4

+

+

+

101

+

+

+

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

-1

+2

+

-4

+

+

+

101

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

+/-6

+2

-7

+/-

+

+

+

101

+

+

+

1 Виплати за час, протягом якого працівник не працював і за ним зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані згідно з Порядком № 100), не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, навіть якщо на них нараховувалися соціальні внески (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

2 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час, у тому числі виплати, зазначені в п.п. 2.2.12 Інструкції № 5. Таку ж думку висловлюють і фахівці Мінпраці в листах від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18 (див. «ОП», 2010, № 3), від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18 (див. «ОП», 2010, № 4).

3 Компенсація за невикористану відпустку як одноразова виплата не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних.

4 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

5Компенсація за невикористану відпустку, нарахована звільненому працівнику, є платою за невідпрацьований час, а отже, не обкладається ЄСВ
(див. лист ПФУ від 03.03.2011 р. № 4149/05-10).

6 Роз'яснення Мінпраці щодо обліку часу та оплати простоїв не з вини працівника в розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних наведені в листі від 16.04.2010 р. № 108/18/99-10. У цьому листі фахівці Мінпраці роблять акцент на тому, що розрахунок лікарняних здійснюється виходячи із середньоденної зарплати за відпрацьований час, яка розраховується шляхом ділення нарахованої зарплати на кількість фактично відпрацьованих робочих днів згідно з графіком роботи підприємства (працівника). Із цього можна зробити висновок: період простою не з вини працівника та його оплата не повинні включатися до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних, оскільки оплата простою належить до виплат за невідпрацьований час, а дні простою не є фактично відпрацьованими.

7 Якщо оплата часу простою не з вини працівника здійснювалася в розмірі нижче тарифної ставки. Нагадаємо: згідно зі ст. 113 КЗпП час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.2

Винагороди та заохочення, які здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років
(стаж роботи)

+ 1

+ 1

+ 2

- 3

+

+/- 4

+

1016

+

+ 6

+6

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+1

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

101

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+ 1

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

101

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+ 1

+ 1

- 5

- 3

+

х

+

101

+

+

+

1 Згідно з п. 9 Порядку № 1266, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком),
для обчислення середньої заробітної плати ці виплати враховуються в такому місяці пропорційно відпрацьованому часу. Це підтверджується і роз'ясненнями Мінпраці, наданими в листах від 03.11.2006 р. № 689/020/99-06, від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18 (див. «ОП», 2010, № 4), від 01.04.2010 р. № 91/18/99-10 (див. «ОП», 2010, № 14).

2 Відповідно до Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років для розрахунку відпускних включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Разом з тим слід мати на увазі, що, на думку Мінпраці (див. лист від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13), якщо одноразову винагороду за підсумками роботи за рік нараховано за попередній календарний рік у такому попередньому році, то вся сума винагороди до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних не включається.

3 Індексації не підлягають доходи громадян, що, мають разовий характер.

4 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п. 142.1 ПК
для включення таких виплат до складу витрат.

5 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 премії, які є одноразовими виплатами (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

6 Якщо винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, ЄСВ нараховується та утримується (див. лист ПФУ від 03.03.2011 р. № 4149/05-10). Однак якщо таку винагороду за підсумками роботи за 2010 рік звільненим особам нараховано у 2011 році, то ЄСВ у такому разі не нараховується (див. лист ПФУ від 28.02.2011 р. № 3837/03-20).

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31)

+ 1

+ 1

- 2

-

+

+/- 3

+

101

+

+

+

1 Згідно з п. 9 Порядку № 1266 механізм включення разових заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких, зокрема, належить і матеріальна допомога, до складу середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних такий: якщо фізична особа з поважних причин (у зв’язку з хворобою, відпусткою по вагітності та пологах, відпусткою для догляду за дитиною до 3 років або за наявності медичного висновку до 6 років) не працювала частину місяця, виплати, що мають разовий характер, ураховуються пропорційно відпрацьованому цього місяця часу. З цього приводу див. також листи Мінпраці від 01.04.2010 р. № 91/18/99-10 та від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18.

2Згідно з роз’ясненнями Мінпраці, наданими в листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05, систематична матеріальна допомога не повинна враховуватися при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100.

3 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п. 142.1 ПК для включення таких виплат до складу витрат.

2.3.4

Витрати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства

+

+

-

- 1

- 1

+/- 2

+ 3

101

+

+

+

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

+

-

- 1

- 1

+/- 2

+ 3,4

101

+

+

+

1 Доходи фізичних осіб у натуральній формі у зв’язку з порушенням строків виплати індексації та компенсації не підлягають (ст. 2 Закону № 491 та ст. 2 Закону № 2050).

2 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п. 142.1 ПК
для включення таких виплат до складу витрат.

3 При виплаті доходу в негрошовій формі база для нарахування (утримання) ПДФО розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПК.

4 Вартість проїзних квитків не включатиметься до складу оподатковуваного доходу працівників за умови, що вони не розподіляються між працівниками, а надаються їм на час виконання службових обов'язків, і при цьому видача проїзних квитків передбачена умовами колективного (індивідуального трудового) договору. При цьому підставою для надання зазначеної пільги є п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПК. Такого висновку фахівці ДПАУ дійшли в консультації за кодом 160.04, розміщеній в Єдиній базі податкових знань на сайті www.sta.gov.ua. У той же час компенсацію роботодавцем вартості проїзду працівника до місця роботи і назад податківці не вважають неоподатковуваною виплатою (див. Єдину базу податкових знань на сайті www.sta.gov.ua).

2. ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (п. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

+

-

Х1

-

-

-

1 У Довіднику ознак доходів, наведеному в додатку до Порядку № 1020, передбачено код «133» для відображення сум ЄСВ платника податків, що вносяться за рахунок його роботодавця в розмірах, визначених законом. Однак на сьогодні цей код не використовується: доти, доки не набере чинності закон про перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду, суми ЄСВ є неперсоніфікованими виплатами (див. консультацію фахівця податкової служби // «ОП», 2011, № 8).

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

— допомога по тимчасовій непрацездатності

-

-

+

-

+

-

+1

101

+

+2

+2

— допомога по вагітності та пологах

-

-

+

-

+

-

-

128

-

-

-

— допомога на поховання

-

-

-

-

-

-

-

146

-

-

-

— оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення

-

-

-

-

-

-

-

156

-

-

-

1 Для цілей оподаткування прирівнюється до заробітної плати.

2 Допомога по тимчасовій непрацездатності обкладається ЄСВ за ставкою 33,22 % у частині нарахувань (ч. 6 ст. 8 Закону № 2464) та за ставкою 2 % у частині
утримань (ч. 12 ст. 8 Закону № 2464).

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації

-

-

+

-

+

+

+

101

+

+ 1

+ 1

1 Суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, обкладається ЄСВ за ставкою 33,2 % у частині
нарахувань (ч. 6 ст. 8 Закону № 2464) та за ставкою 2 % у частині утримань (ч. 12 ст. 8 Закону № 2464).

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, у зв’язку з народженням дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

-

+

126

-

 -

-

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям та науковцям)

-

-

-

-

-

-/+ 1

+

1012

+ 2

 -

-

1Якщо цю виплату встановлено чинним законодавством, то її може бути включено до витрат на підставі п. 142.2 ПК.

2 На думку ДПАУ (роз'яснення за кодом 160.03 в Єдиній базі податкових знань на офіційному веб-сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua)), ця виплата підпадає під поняття «заробітна плата» та враховується при визначенні права на ПСП.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

-

-

-

-

-

+ 1/-

+ 2

127

-

-

-

1 Ця виплата в розмірі, передбаченому чинним законодавством, включається до витрат на підставі п. 142.2 ПК.

2 Сума вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, на думку ДПАУ, уключається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.18 ПК як інші доходи. Тому в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з ознакою доходу «127» (лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-715).

3.10

Витрати на платне навчання працівників та членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством і навчальним закладом

-

-

-

-

-

-

-1/+

1451/126

-

 -

-

1 З 01.01.2011 р. не обкладається ПДФО сума оплати за навчання фізичної особи (як працівника, так і непрацівника підприємства) у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах у розмірі, що не перевищує граничного розміру доходу, розрахованого згідно з положеннями абзацу першого п.п. 169.4.1 ПК (у 2011 році — 1320 грн.), у розрахунку на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки та за умови, що з такою особою укладено письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання відпрацювати в роботодавця після закінчення навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років (п.п. 165.1.21 ПК). При цьому у ПК відсутня умова, що навчання має відбуватися за профілем діяльності підприємства. Така неоподатковувана сума відображається у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145».

Якщо умови, визначені у п.п. 165.1.21 ПК, не виконуються, то сума, сплачена за навчання, уключається до оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо. У зв’язку з тим, що ця виплата є негрошовим доходом, об'єкт обкладення ПДФО розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПК.

3.12

Виплати у встановленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

-

- 1

130

-

-

 -

1 Відповідно до п.п. 165.1.3 ПК суми відшкодування платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і сумах,
визначених законом, не обкладаються ПДФО.

3.14

Винагорода за авторським договором на створення і використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництва, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

-

+

+ 1

103

-

-/+ 2

-/+ 2

1 Об’єкт оподаткування не зменшується на суму ЄСВ, тобто ПДФО розраховують шляхом помноження нарахованого доходу на ставку податку.

2 За неслужбовими творами ЄСВ обкладатиметься лише винагорода за авторськими договорами замовлення, тобто коли авторським договором передбачається написання твору для замовника.

3.15

Витрати на відрядження:

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати та добові, що виплачуються при переїзді на роботу до іншої місцевості згідно з чинним законодавством

-

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

-

+

126

-

-

-

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством

-

-

-

-

-

+

+ 1

101

+

-

-

1У період дії Закону № 889 ця виплата в розмірі, передбаченому колективним договором або за погодженням із замовником, уключалася до складу заробітної плати і обкладалася ПДФО у її складі (див. лист ДПАУ від 14.05.2007 р. № 4639/6/17-0716). На нашу думку, такий підхід має зберегтися і на період дії ПК.

3.19

Вартість виданих згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією

-

-

-

-

-

+ 1

-2 / + 3

1362/1263

-

-

-

1 Витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється КМУ, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим НБУ, уключаються до складу витрат (п.п. 140.1.1 ПК).

2 Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, спеціального одягу і взуття, якими роботодавець забезпечує платника податку в межах заходів щодо охорони праці та в межах норм і переліків, установлених нормативно-правовими актами, не обкладається ПДФО на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ.
У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з ознакою доходу «136». Також не включається до оподатковуваного доходу працівника відшкодування вартості витрат працівника на придбання ним за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв'язку з порушенням роботодавцем установленого нормами строку видачі спецодягу, а придбаний спецодяг було оприбутковано підприємством

.

3 Вартість спецодягу та засобів індивідуального захисту, що були видані понад установлені норми, включається до оподатковуваного доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта та відображається в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126» як додаткове благо (п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ). Крім того, якщо платник податків, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, не повертає зазначене майно, граничний строк використання якого не настав, його первісна вартість включається до загального оподатковуваного доходу такого працівника у вигляді додаткового блага при остаточному розрахунку. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід також відображається з ознакою доходу «126».

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

-

+

-1

Х

-

-

-

1 Якщо специфіка роботи підприємства потребує для виконання трудової функції переміщення працівника від одного об'єкта до іншого та умовами трудового договору (контракту) або колективного договору визначено, що роботодавець самостійно за свій рахунок придбаває проїзні квитки, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи), то вартість таких проїзних квитків не обкладається ПДФО (п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПК).

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту
та особистого транспорту

-

-

-

-

-

+ 1

+

127

-

-

-

1 На наш погляд, включається до складу витрат на підставі п. 142.2 ПК, оскільки передбачена ст. 125 КЗпП. Однак, на думку ДПАУ, зазначені виплати не включаються до витрат підприємства (див. консультації в Єдиній базі податкових знань).

3.23

Вартість подарунків до свят та квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

-

-1/+

1601/126

-

-

-

1Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість негрошових подарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 470,50 грн.). Перевищення зазначеної вартості обкладається ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 ПК.

У разі надання подарунка в негрошовій формі база обкладення ПДФО визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПК. Не обкладаються ПДФО також новорічні подарунки, які надаються з дотриманням умов, установлених Законом України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

3.24

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12):

— сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, у межах розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., за кожний повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такої фізичної особи (у 2011 році — 1320 грн.), незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт)
про взяті зобов'язання про відпрацювання в такого роботодавця після закінчення вищого
та/або професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років

-

-

-

-

-

+1/-

-/+2

145/1262

-

-

-

— понад зазначену суму

-

-

-

-

-

+1/-

+

1263

-

-

-

— витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах осіб, які не перебувають у трудових відносинах з суб’єктом господарювання, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у нього після закінчення навчання не менше 3 років

-

-

-

-

-

+1/-

+

158

-

-

-

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

-

+

+

+1/-

+

126

-

-

-

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

-

+1/-

+

126

-

-

-

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

-

+1/-

- 4

Х

-

-

-

1 До складу витрат уключаються витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі, якщо законодавством передбачена обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації (п.п. 140.1.3 ПК). Щодо витрат на навчання та/або професійну підготовку чи підвищення кваліфікації працівників неробітничих професій у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, то вони включаються до витрат тільки за умови, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, у тому числі, але не виключно у вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, перебувають такі особи у трудових відносинах з платником податку чи ні), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років.

У разі розірвання письмового договору (контракту), зазначеного в абзаці другому цього підпункту, платник податку зобов'язаний збільшити дохід у сумі фактично здійснених ним витрат на навчання та/або професійну підготовку, які були включені до складу його витрат.

2

Якщо працівник звільняється протягом такого навчання або до закінчення другого календарного року після закінчення навчання, то сплачена за його навчання сума включається до доходу працівника у вигляді додаткового блага (ознака доходу «126») і підлягає оподаткуванню.

3 Такі виплати обкладаються ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПК.

4Якщо такі витрати є персоніфікованими, вони обкладатимуться ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображатимуться в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «126».

3.28

Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

-

-

-

-

-

-1

153

-

-

-

-

1 Якщо позика (фінансова допомога) надається роботодавцем працівнику за договором, за яким вона підлягає обов'язковому поверненню у визначений договором строк, то протягом дії договору об'єкт оподаткування ПДФО у працівника не виникає.

3.30

Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які було надано установами охорони здоров’я (крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3)

-

-

-

-

-

-

- /+ 1

169

-

-

-

1Цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію платника податку, що надається медичному закладу, не включається до оподатковуваного доходу платника податку тільки при дотриманні вимог, установлених п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПК (див. статтю «Оподаткування матеріальної допомоги» // «ОП», 2011, № 8). При невиконанні умов, зазначених у цьому підпункті, матеріальна допомога на лікування обкладається ПДФО та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «126». У разі якщо здійснюється відшкодування витрат на лікування, що не відноситься до пільгованого, така виплата обкладається ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПК.

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі на обов’язковий профілактичний огляд і вакцинацію, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

-

-

-

-

-

-

- 1

143

-

-

-

нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога), яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розміру мінімального прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 році — 1320 грн.)

-

-

-

-

-

-

-

169

-

-

-

— допомога на поховання померлого платника податку, яка надається його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у межах подвійного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 році — 2640 грн.)

-

-

-

-

-

-

- 2

146

-

-

-

1 Оскільки систему загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні не запроваджено, то при виконанні зазначених умов не оподатковується вся сума матеріальної допомоги. Це підтверджується нормою абзацу чотирнадцятого п.п. 170.7.4 ПК.

2 Пільга з ПДФО діє тільки при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) (п.п. 165.1.22 ПК). При виплаті працівнику допомоги на поховання його померлого родича вся її сума обкладається ПДФО.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі