Теми статей
Обрати теми

Розраховуємо зарплату за час відрядження

Редакція ОП
Стаття

Розраховуємо зарплату за час відрядження

 

Трудове законодавство гарантує збереження за відрядженим працівником протягом усього часу відрядження місця роботи (посади) і середнього заробітку. А це означає, що бухгалтеру треба його розрахувати.

У запропонованій статті детально розглянемо на прикладах порядок розрахунку заробітної плати працівника за час перебування у відрядженні.

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 362

— Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59 (у редакції наказу Мінфіну від 17.03.2011 р. № 362).

 

Новації статті 121 КЗпП

Нещодавно Верховною Радою України було прийнято Закон (законопроект № 7183), який змінює норми

ст. 121 КЗпП відносно гарантій і компенсацій при службових відрядженнях. Закон набере чинності з дня офіційного опублікування після того, як буде підписаний Президентом.

Відповідно до пропонованих змін

ч. 3 і 4 ст. 121 КЗпП викладено так:

«За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада).

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється

відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку ».

Нагадаємо, що в діючій редакції норма про оплату праці за період відрядження прописана так: «

За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток».

Таким чином, нова редакція

ст. 121 КЗпП надасть право підприємствам, організаціям прийняти рішення щодо встановлення більшої, ніж середній заробіток, оплати праці при направленні працівників у відрядження. Таке рішення керівник може прийняти у формі наказу (розпорядження). І це також повинно бути відповідним чином відображено у регламентних документах підприємства (зокрема, у колективному договорі).

Після вступу в дію зазначеної норми, як і раніше, за весь час відрядження працівнику може бути нарахована заробітна плата за системами оплати праці, передбаченими колективним (трудовим) договором, при цьому оплата за цей період повинна бути не нижче середнього заробітку. Тобто середній заробіток залишиться як законодавчо встановлена мінімальна гарантія оплати часу відрядження.

На діючих вимогах законодавства щодо порядку розрахунку такого мінімуму ми зупинимося в цій статті.

 

Розрахунковий період

Визначення розміру середньої зарплати регулюється

Порядком № 100, згідно з п. 2 якого середньомісячний заробіток обчислюють виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю відрядження працівника. Працівникам, які на підприємстві відпрацювали менше цього терміну, середню зарплату розраховують виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював (наприклад, перебував на лікарняному чи у відпустці), середню зарплату обчислюють виходячи з виплат за попередні два місяці роботи (

абз. 4 п. 2 Порядку № 100). Якщо ж і за цей час працівник не відпрацював жодного дня, то розрахунок проводять виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки чи посадового (місячного) окладу (абз. 3 п. 4 Порядку № 100).

 

Виплати для розрахунку

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати, передбачено

п. 3 Порядку № 100. Це основна зарплата, доплати, надбавки, премії, що мають постійний характер, тощо.

Виплати, що не включаються до розрахунку середньої заробітної плати, визначено

п. 4 Порядку № 100.

Для зручності і наглядності перелік виплат, що включаються/не включаються до середньої заробітної плати, наведемо в табл. 1 і 2.

 

Таблиця 1

№ з/п

Виплати, що враховуються при розрахунку середньої заробітної плати за час перебування у відрядженні

1

Основна заробітна плата

2

Доплати і надбавки за:
— надурочну роботу і роботу в нічний час;
— суміщення професій та посад;
— розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками;
— високі досягнення в праці (високу професійну майстерність);
— умови праці;
— інтенсивність праці;
— керівництво бригадою;
— вислугу років тощо

3

Виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, що виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати включаються до заробітку в частині, яка відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

4

Винагорода за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

 

Таблиця 2

№ з/п

Виплати, що не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

1

2

1

Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов’язків працівника

Виняток становлять (тобто враховуються при розрахунку середньої заробітної плати): доплати за суміщення професій та посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачуються працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника
підприємства або його структурного підрозділу та не є штатними заступниками.

2

Одноразові виплати. До них належать: компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо

3

Компенсаційні виплати на відрядження та при переведенні на іншу роботу. Вони включають: добові, оплату за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових

4

Окремі види премій (премії за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки й технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, уведення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності)

5

Грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

6

Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати

7

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором

8

Вартість безплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

9

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку

10

Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

11

Вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів на їх відшкодування

12

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких уключення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

13

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я

14

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу та внесками членів трудового колективу в майно підприємства

15

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

16

Виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (зокрема, за час щорічної та додаткової відпусток, виконання державних і громадських обов’язків, попереднього службового відрядження тощо)

17

Допомога по тимчасовій непрацездатності

При розрахунку середньої зарплати також не слід ураховувати й оплату за рахунок коштів підприємства перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

18

Допомога по вагітності та пологах

У Порядку № 100 про допомогу по вагітності та пологах нічого не йдеться, однак її, на нашу думку, також не слід уключати до розрахунку середнього заробітку за час відрядження.

 

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому їх нараховано, без виключення сум відрахувань на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахування від заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

 

Порядок розрахунку оплати часу відрядження

Відповідно до

п. 8 Порядку № 100 нарахування за час відрядження, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, проводяться шляхом множення середньоденного заробітку в розрахунковому періоді на кількість робочих днів, які має бути оплачено за середнім заробітком.

Середньоденна

заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період.

 

Коригування при підвищенні окладу

Особливої уваги заслуговує розрахунок середньої заробітної плати у випадку підвищення окладів у місяці направлення працівника у відрядження. У цьому випадку слід ураховувати вимогу, установлену

п. 10 Порядку № 100, щодо проведення коригування заробітної плати.

Так, згідно з

абз. 1 п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Якщо підвищення відбулося в періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток, цей середній заробіток коригують у частині, яка стосується днів збереження заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів), —

абз. 2 п. 10 Порядку № 100.

Випадки, коли коригування середньої заробітної плати

не провадиться, зазначено безпосередньо в абз. 3 п. 10 Порядку № 100, а саме: у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівника у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо.

Здійснювати коригування заробітної плати згідно з вимогами

п. 10 Порядку № 100 бюджетні установи та організації повинні обов’язково. На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, але, на думку Мінпраці, не може не здійснюватися взагалі, можливе тільки зниження коефіцієнта коригування (лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).

Якщо підприємство планує застосовувати менший коефіцієнт, ніж належить за правилами

п. 10 Порядку № 100, потрібно закріпити це в наказі, погодивши таке рішення з профкомом (іншим уповноваженим представником трудового колективу).

Якщо в колективному договорі підприємства чи окремих трудових договорах передбачено обов’язкове проведення коригування за правилами

п. 10 Порядку № 100 (тобто без прив’язки до фінансових можливостей), зменшувати коефіцієнт не можна.

Мінпраці в

листі від 04.04.2006 р. № 260/13/84-06 зауважило: якщо на підприємстві відбувається підвищення окладів за рішеннями, передбаченими в колективному договорі (угоді), для всіх працівників підприємства, то заробітна плата за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт її підвищення. Якщо ж підвищення окладу стосується лише конкретного працівника або в разі підвищення посадових окладів працівників на підприємстві, в установі, організації, що не відповідає актам законодавства або рішенням, передбаченим у колективних договорах (угодах), коригування середньої заробітної плати як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, не провадиться.

Таким чином, якщо колективним договором підприємства передбачено підвищення посадових окладів усім працівникам, то це впливає на суму заробітку за час відрядження, навіть якщо підвищення відбулося з першого числа місяця відрядження.

Отже, розрахунок суми оплати за час відрядження у випадку підвищення окладу

зводиться до такого алгоритму:

1)

розрахунок скоригованого заробітку з урахуванням коефіцієнта підвищення окладу працівника в розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, — шляхом множення заробітної плати за розрахунковий період на коефіцієнт підвищення окладу;

2)

визначення середньоденної (годинної) зарплати діленням скоригованої зарплати за два попередні місяці на кількість фактично відпрацьованих днів (годин) у цьому періоді;

3)

обчислення середньої заробітної плати за час відрядження — множенням середньоденної (годинної) заробітної плати на кількість робочих днів (годин) за графіком роботи працівника за час відрядження.

 

Особливості розрахунку заробітної плати за час відрядження розглянемо на прикладах.

 

Підприємство направляє працівника у відрядження. Який період для розрахунку середнього заробітку слід узяти, якщо відрядження припадає на квітень 2011 року, а в лютому та березні 2011 року у працівника не було заробітної плати (перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі ст. 25 і 26 Закону про відпустки), а в грудні 2010 року та січні 2011 року він отримував заробітну плату?

Чи можна в такому випадку проводити розрахунок виходячи з установленої тарифної ставки?

 

Оскільки протягом останніх двох календарних місяців роботи (лютий — березень 2011 року), що передували місяцю відрядження, працівник не працював, то виходячи з норм

абз. 4 п. 2 Порядку № 100 розрахунок середньої заробітної плати слід проводити виходячи із заробітної плати, нарахованої за два попередні місяці роботи, тобто за грудень 2010 року та січень 2011 року.

 

Працівника підприємства направлено у відрядження з 18.04.2011 р. по 22.04.2011 р. (5 робочих днів). Як розрахувати оплату за час відрядження, якщо за лютий — березень 2011 року йому було нараховано:

— заробітну плату за лютий — 2700 грн.;

— заробітну плату за відпрацьовані 17 днів березня — 2040 грн.;

— суму оплати лікарняного листка з 14.03.2011 р. по 18.03.2011 р. (5 робочих днів) — 610 грн.

 

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 у такому випадку розрахунковим періодом є лютий — березень 2011 року.

Згідно з

п. 4 Порядку № 100 оплата днів тимчасової непрацездатності не включається до розрахунку середньої заробітної плати. Період, протягом якого працівник не працював у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, теж не враховується при розрахунку кількості робочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Тому заробітну плату за час відрядження розраховуємо в такій послідовності:

1. Визначимо суму виплат, яка враховується при розрахунку середньої заробітної плати:

2700 + 2040 = 4740 (грн.).

2. Визначимо кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді:

20 (роб. дні лютого) + 22 (роб. дні березня) — 5 (роб. дні, на які припадає хвороба) = 37 (роб. дн.).

3. Визначимо середньоденну заробітну плату:

4740 грн. : 37 роб. дн. = 128,11 (грн.).

4. Визначимо заробітну плату за час перебування працівника у відрядженні:

128,11 грн. х 5 роб. дн. =

640,55 (грн.).

 

Працівника підприємства направлено у відрядження з 26.04.2011 р. по 29.04.2011 р. (4 робочих дні). Як розрахувати оплату за час відрядження, якщо за лютий — березень 2011 року йому було нараховано:

— за лютий — 3100 грн. (у тому числі оклад — 2700 грн., премія — 400 грн.);

— заробітну плату за відпрацьовані 12 днів березня — 1787,32 грн.;

— оплату за час щорічної відпустки з 14.03.2011 р. по 27.03.2011 р. (14 календарних днів) — 912,68 грн.

 

Згідно з

п. 4 Порядку № 100 час щорічної відпустки не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати днів відрядження. Робочі дні, які припадають на час такої відпустки, також не включаються до розрахунку.

Звертаємо увагу, що

премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату (п. 3 Порядку № 100).

Сума виплат, яка враховується при розрахунку середньої заробітної плати:

2700 + 400 + 1787,32 = 4887,32 (грн.).

Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді:

20 (роб. дні лютого) + 22 (роб. дні березня) — 10 (роб. дні, які припадають на час щорічної відпустки) = 32 (роб. дн.).

Середньоденна заробітна плата:

4887,32 грн. : 32 роб. дн. = 152,73 (грн.).

Заробітна плата за час перебування працівника у відрядженні:

152,73 грн. х 4 роб. дн. =

610,92 (грн.).

 

Працівник бюджетної установи з січня 2011 року працює в режимі неповного робочого часу на підставі ст. 56 КЗпП (по 4 години на день при 5-денному робочому тижні). У квітні 2011 року працівник направляється у відрядження. Як оплачувати час перебування працівника у відрядженні, якщо він буде виконувати службове завдання протягом повного робочого дня (8 годин на день)?

 

Для працівників бюджетних установ, закладів та організацій «відрядні» питання регламентує

Інструкція № 362 .

Відповідно до

п. 9 Інструкції № 362 на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні

зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи (п. 14 Інструкції № 362).

На нашу думку, у разі якщо працівника відправлено у відрядження, де він виконуватиме службове завдання протягом повного робочого дня (8 годин на день), йому необхідно виплатити середню заробітну плату за 8 годин на день, а не за 4 години.

Підтвердженням того, що працівник виконуватиме службове завдання протягом 8 годин на день, може бути наказ керівника установи, з якої працівник відряджається, де буде зафіксовано, що цей працівник виконуватиме службове завдання протягом 8 годин на день; у довільній формі складений документ установи, куди відряджено працівника, який буде свідчити про те, що режим роботи на цьому підприємстві — 8-годинний робочий день.

Оскільки у розрахунковому періоді (лютий — березень 2011 року) та періоді відрядження (квітень 2011 року) у працівника різна тривалість робочого дня, то для розрахунку середнього заробітку, на наш погляд, необхідно використовувати середньогодинну заробітну плату.

Приклад

. Працівник перебуває у відрядженні з 11.04.2011 р. по 13.04.2011 р. (3 дні). Сума заробітної плати за відпрацьовані лютий та березень 2011 року цього працівника склала 2800 грн. (1400 + 1400). Кількість відпрацьованих годин за лютий та березень 2011 року — 168 годин.

Середньогодинна заробітна плата працівника становить:

2800 : 168 = 16,67 (грн.).

Заробітна плата за період відрядження (3 дні x 8 годин):

16,67 x 24 =

400,08 (грн.).

 

Працівника підприємства направлено у відрядження з 11.04.2011 р. по 15.04.2011 р. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень. Як розрахувати оплату за час відрядження, якщо у розрахунковому періоді працівнику нараховано такі виплати:

— заробітна плата за 20 відпрацьованих днів лютого 2011 року — 3200 грн.;

— премія до ювілею (нарахована в лютому 2011 року) — 300 грн.;

— заробітна плата за фактично відпрацьовані 17 днів березня 2011 року — 2659,15 грн.;

— оплата за час додаткової відпустки (з 14.03.2011 р. по 18.03.2011 р. — 5 календарних днів) — 540,85 грн.;

— матеріальна допомога у зв’язку з сімейними обставинами (нарахована в березні 2011 року) — 400 грн.

 

Як уже зазначалося, при розрахунку середньої заробітної плати не враховуються:

— виплати, пов'язані з ювілейними датами (

п.п. «и» п. 4 Порядку № 100);

— виплати за час додаткової відпустки (

абз. 2 п. 4 Порядку № 100);

— одноразові виплати, зокрема матеріальна допомога

(п.п. «б» п. 4 Порядку № 100).

Робочі дні, на які припадає період додаткової відпустки у березні, виключаються з розрахункового періоду — 5 робочих днів.

Сума виплат, яка враховується при розрахунку середньої заробітної плати, складає:

3200 + 2659,15 = 5859,15 (грн.).

Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді дорівнює:

20 (роб. дні лютого) + 22 (роб. дні березня) — 5 (роб. дні, які припадають на додаткову відпустку) = 37 (роб. дн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

5859,15 грн. : 37 роб. дн. = 158,36 (грн.).

Заробітна плата за час перебування працівника у відрядженні складає:

158,36 грн. х 5 роб. дн. =

791,80 (грн.).

 

Працівника підприємства направлено у відрядження з 04.04.2011 р. по 08.04.2011 р. На підприємство працівника прийнято з 16 лютого 2011 року за 5-денним робочим тижнем (вихідні дні — субота, неділя). Заробітна плата такого працівника за відпрацьовані дні лютого 2011 року — 1800 грн., за березень 2011 року — 4400 грн.

 

У цьому випадку працівником відпрацьовано на підприємстві менше двох календарних місяців. Тому середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Таким чином, сума виплат, яка враховується при розрахунку середньої заробітної плати, становитиме:

1800 + 4400 = 6200 (грн.).

Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді дорівнює:

9 (роб. дні лютого) + 22 (роб. дні березня) = 31 (роб. дн.).

Середньоденна заробітна плата складе:

6200 грн. : 31 роб. дн. = 200 (грн.).

Заробітна плата за час перебування працівника у відрядженні становитиме:

200 грн. х 5 роб. дн. =

1000 (грн.).

 

Працівниця вийшла на роботу 11.04.2011 р., після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до штатного розпису її посадовий оклад становить 1800 грн. За згодою працівниці її направляють у відрядження з 18.04.2011 р. по 21.04.2011 р. (4 робочі дні).

 

Оскільки протягом чотирьох місяців, що передують місяцю направлення у відрядження, працівниця не працювала, то відповідно до абз. 4 п. 2 і абз. 3 п. 4 Порядку № 100 середня заробітна плата розраховується виходячи з установленого працівниці посадового окладу. На нашу думку, у цьому випадку кількість робочих днів, яка береться до розрахунку, повинна дорівнювати кількості робочих днів у місяці відрядження працівниці відповідно до графіка роботи підприємства.

У зв’язку з цим розрахунок середньоденної заробітної плати буде таким:

1800 грн. : 20 (роб. дні квітня) = 90 (грн.).

Кількість робочих днів тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, які припадають на період відрядження, — 4 роб. дн.

Оплата часу відрядження становитиме:

90 грн. х 4 роб. дн. = 360 (грн.).

 

Працівник був у відрядженні з 04.04.2011 р. по 07.04.2011 р. (4 робочі дні). У розрахунковому періоді (лютому — березні 2011 року) йому було нараховано такі виплати:

— у лютому — 2000 грн. (у тому числі оклад — 1800 грн., премія — 200 грн.) за фактично відпрацьовані 20 робочих днів;

— у березні — 2100 грн. (у тому числі оклад — 1800 грн., премія — 300 грн.) за фактично відпрацьовані 22 робочих дні.

Згідно з положенням, передбаченим у колективному договорі, з 1 квітня 2011 року посадові оклади всіх працівників підвищуються на 10 %.

 

Заробітна плата, нарахована в розрахунковому періоді (за лютий — березень 2011 року), коригується на коефіцієнт підвищення заробітної плати у квітні 2011 року (1,1).

Відкоригована заробітна плата (з урахуванням коригування у зв’язку з підвищенням окладів) становитиме:

(2000 грн. + 2100 грн.) х 1,1 = 4510 (грн.).

Середньоденна зарплата дорівнює:

4510 грн. : (20 + 22) = 107,38 (грн.).

Сума оплати за час відрядження становитиме:

107,38 грн. х 4 =

429,52 (грн.).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі