Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2012/№ 13
Постанова від 03.04.2012 р. № 16

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. № 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2012 р. за № 923/21235

 

1. Цей Порядок визначає умови надання Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) матеріального забезпечення застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників, та відсутності правонаступника за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), у період роботи застрахованих осіб відповідно до абзацу другого частини першої статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» за видами матеріального забезпечення:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2. Призначення та виплата застрахованим особам (або одержувачам допомоги) матеріального забезпечення здійснюються районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі — робочі органи Фонду) за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників, як страхувальника на підставі наказу керівника робочого органу Фонду.

3. Підстави для призначення допомоги:

3.1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

3.2. Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену її сім'ї або особі, яка здійснила поховання (далі — одержувач допомоги), на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради — довідки).

3.3. Допомога на поховання члена сім'ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, призначається застрахованій особі на підставі документів, визначених у підпункті 3.2 цього пункту.

3.4. Допомога на поховання застрахованої особи або члена її сім'ї надається юридичній або фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі документів, зазначених у підпункті 3.2 цього пункту, а також документів про підтвердження здійснення одержувачами допомоги такого поховання.

4. Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:

заяву у довільній формі про надання матеріального забезпечення із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

листок непрацездатності;

реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копію трудової книжки;

копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта;

довідку з архівної установи про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин), засвідчену в установленому порядку;

у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі сто відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці п'ятому частини першої статті 37 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;

у разі необхідності для підтвердження страхового стажу застрахованої особи — інформацію про сплачені суми єдиного внеску, отриману відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;

у разі необхідності копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною).

5. Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена її сім'ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:

заяву у довільній формі про надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

документи, визначені у підпунктах 3.2, 3.4 пункту 3 цього Порядку;

реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта;

довідку житлово-експлуатаційної або іншої організації із місця проживання (реєстрації) або довідку органу місцевого самоврядування, що засвідчує перебування на утриманні застрахованої особи члена її сім'ї (при відсутності зазначеного документа і неможливості його одержання факт перебування на утриманні може встановлюватись рішенням суду), — у разі смерті члена сім'ї застрахованої особи, який перебував на її утриманні;

довідку з місця навчання — у разі смерті члена сім'ї до 23 років, який навчався у середньому професійно-технічному або вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

6. Копії документів, визначені у пунктах 4, 5 цього Порядку, завіряються працівником робочого органу Фонду згідно з пред'явленими оригіналами.

У разі неможливості надання оригіналу трудової книжки (у зв'язку з працевлаштуванням одержувача допомоги на нове місце роботи) надається завірена власником (уповноваженим ним органом) підприємства (установи, організації), з яким одержувач допомоги перебуває у трудових відносинах, виписка з трудової книжки.

7. Якщо застрахована особа у розрахунковому періоді не мала заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку, крім довідки про заробітну плату, надаються: копії наказів про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку, довідки із зазначенням розміру тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку, а також копії листків непрацездатності (за наявності).

8. Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги), відкритий в установі банку.

9. У разі подання застрахованою особою документів, що не відповідають вимогам пунктів 3 — 7 цього Порядку, робочий орган Фонду протягом трьох календарних днів після їх отримання (при зверненні за призначенням допомоги на поховання — на наступний робочий день) виносить рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та повідомляє застраховану особу (одержувача допомоги) про відмову в призначенні матеріального забезпечення із зазначенням причин відмови не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення.

10. На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду протягом десяти днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його протягом десяти днів з дня призначення такого матеріального забезпечення шляхом перерахування коштів на поточний рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги).

11. Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, внаслідок надання недостовірних документів (даних) застрахованою особою чи одержувачем допомоги повертаються Фонду у добровільному порядку або стягуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

12. Оригінали та завірені копії документів, визначені у пунктах 3 — 7 цього Порядку, зберігаються в персональній справі застрахованої особи (одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення.

13. Робочі органи Фонду здійснюють облік застрахованих осіб та витрат Фонду, пов'язаних з наданням таким особам матеріального забезпечення.

14. Оплата послуг банківської установи щодо перерахування матеріального забезпечення на рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги) здійснюється за рахунок коштів Фонду за статтею бюджету «Витрати по виконанню обов'язків страховика».

15. Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року № 4, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за № 392/19130, складається відповідальним працівником робочого органу Фонду за звітний період, у якому надавалось матеріальне забезпечення, згідно з цим Порядком.

 

Начальник управління з питань соціальних виплат
 та експертизи тимчасової непрацездатності
 Ю. Романенко

 

Коментар редакції

 

Затверджено Порядок призначення та виплати допомог Фондом у разі ліквідації підприємства, в якого немає правонаступника

 

Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, що настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

Чіткого механізму отримання застрахованими особами страхових виплат із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в разі, коли страховий випадок настав до ліквідації підприємства, установи, організації та правонаступник відсутній, досі не було. Водночас необхідність його визначення є очевидною.

І от постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. № 16 прийнято Порядок, що коментується, в якому закріплено механізм отримання допомог із Фонду в ситуації, що склалася.

У цьому Порядку зазначено, як у разі ліквідації підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця наймані працівники можуть отримати такі види допомог, як:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (уключаючи догляд за хворою дитиною);

— допомога по вагітності та пологах;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Варте уваги, що в Порядку чітко прописано список документів, які необхідно подати до робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах (див. пп. 3.1 і 4.7), допомоги на поховання (див. п.п. 3.2, 3.4 і п. 5).

На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності протягом 10 днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення. Виплачують допомогу протягом 10 днів з дня її призначення шляхом перерахування коштів на поточний рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги).

Порядок набрав чинності з 27.06.2012 р.

 

Тетяна РУДА, головний редактор

(e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд