Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Редакція ОП
Постанова від 13.03.2013 р. № 153

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРЖДЕННЯ ПОРЯДКУ КОМПЕНСАЦІЇ РОБОТОДАВЦЯМ ЧАСТИНИ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Постанова від 13.03.2013 р. № 153

 

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

 

Прем’єр-міністр України
М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 153

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ РОБОТОДАВЦЯМ ЧАСТИНИ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати управліннями Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі — органи Пенсійного фонду України) компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце (далі — компенсація).

У цьому Порядку термін «штатна чисельність працівників» означає складений роботодавцем на перше число звітного періоду перелік працівників (без урахування прийнятих на тимчасову роботу), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), що містить розмір окладу для конкретної посади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про зайнятість населення».

2. Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених цим пунктом, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

3. Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

4. Інформація про утворення суб’єкта господарювання, зокрема в результаті припинення іншої юридичної особи, підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що надійшли до органу Пенсійного фонду України в результаті обміну інформацією.

5. Для отримання компенсації роботодавець протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає органові Пенсійного фонду України, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — довідка), за формою згідно з додатком.

6. Орган Пенсійного фонду України надсилає протягом п’яти робочих днів з дня надходження довідки територіальному органові Держпраці звернення щодо підтвердження зазначеної в ній інформації.

Територіальний орган Держпраці інформує у місячний строк з дня надходження звернення відповідний орган Пенсійного фонду України про результати його розгляду.

7. Орган Пенсійного фонду України на підставі інформації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — звіт), зокрема про кількість створених робочих місць та укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць протягом 12 календарних місяців після укладення трудового договору з працівником, приймає протягом 10 днів після надходження зазначеної інформації рішення про виплату компенсації.

8. Виплата компенсації здійснюється на підставі звіту щомісяця протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу Пенсійного фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

9. Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами.

10. Відомості про роботодавців, які мають право на компенсацію, та суми коштів, що підлягають компенсації, подаються щомісяця не пізніше 28 числа наступного за звітним періоду органами Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі подають Пенсійному фондові України не пізніше трьох робочих днів після надходження відомостей від органів Пенсійного фонду України зведені відомості про зазначених роботодавців в електронній формі.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що надійшли від головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, виплачує компенсацію за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України на відповідний рік.

11. Обсяг коштів, необхідний для виплати компенсації, визначається Пенсійним фондом України на підставі прогнозних показників кількості створених нових робочих місць та з урахуванням результатів аналізу звітності, поданої роботодавцями, і відповідних показників бюджету Пенсійного фонду України за минулі періоди.

Прогнозні показники кількості створених нових робочих місць подаються Державною службою зайнятості щороку до 1 червня Пенсійному фонду України.

12. Період, за який роботодавцю виплачується компенсація, обліковується у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено єдиний внесок у повному обсязі.

13. Роботодавець відповідає за достовірність даних щодо створення нових робочих місць та праце-влаштування на них осіб, які є підставою для виплати компенсації.

14. Спори з питань виплати компенсації вирішуються у судовому порядку.

 

img 1 

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ

 

Постанову КМУ, що коментується, прийнято з метою реалізації положень Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067), який набрав чинності з 01.01.2013 р.

Нагадаємо, що аналіз положень цього Закону ми наводили на сторінках нашої газети (див. «ОП», 2012, № 18, с. 16).

Головною метою Закону № 5067 є стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та відповідно працевлаштування на них безробітних.

Заходом щодо сприяння зайнятості населення відповідно до Закону № 5067 є надання пільг роботодавцям. Однією з них є пільга зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), передбачена ч. 3 ст. 24 Закону № 5067.

Тож згідно з ч. 3 ст. 24 Закону № 5067 роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників та протягом цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат за кожну людину, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат за кожну людину щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті ПФУ, компенсують 50 % нарахованого ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який цей внесок сплачено.

Порядок такої компенсації сум ЄСВ якраз і затверджено постановою, що коментується.

Відразу зауважимо, що згідно з п. 3 Порядку його положення не поширюються на:

— роботодавців, які є суб’єктами господарювання, створеними в результаті припинення іншої юридичної особи впродовж 12 місяців, що передують створенню нового робочого місця;

роботодавців, які є бюджетними установами.

Дія Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

— створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

— протягом 12 календарних місяців від дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат.

Таким чином, першу компенсацію сплаченої суми ЄСВ роботодавець, який працевлаштував фізичну особу на нове місце роботи та виконав усі умови щодо розміру нарахованої зарплати, може отримати не раніше січня 2014 року.

Тим роботодавцям, які захочуть скористатися цією пільгою, слід мати на увазі, що для отримання компенсації вони зобов’язані будуть протягом 12 місяців від дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подавати органу ПФ, в якому вони перебувають на обліку як платники ЄСВ, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із виплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, форму якої наведено на с. 6.

Для визначення суми компенсації працівники ПФ також користуватимуться інформацією, наведеною роботодавцем у звіті про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (звіт за формою № Д4).

Згідно з п. 8 Порядку виплата компенсації здійснюватиметься на підставі звіту щомісяця впродовж 12 календарних місяців після завершення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу ПФ на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

 

Тетяна РУДА, головний редактор
(e-mail: [email protected])

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі