Теми статей
Обрати теми

Основні ознаки доходів для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2013/№ 20
Друк
Довідкова інформація

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДОХОДІВ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗА Ф. № 1ДФ

 

Для наочності найпоширеніші виплати фізичним особам, що відображаються в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за певною ознакою доходу, наведемо у вигляді таблиці.

 

Використані документи та скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

Закон № 103 — Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон № 2984 — Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЦПД — цивільно-правові договори.

№ з/п

Вид доходу

Виплати, що відображаються за цією ознакою доходу

Ознака доходу
у ф. № 1ДФ

що обкладається ПДФО

що не обкладається ПДФО

1

2

3

4

5

1

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (п.п. 164.2.1 ПКУ)

Виплати, що входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5 (за деякими винятками, коли для таких доходів передбачена своя ознака)

101

Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер та надається всім або більшості працівників на оздоровлення

Вартість путівки, наданої працівнику за рахунок коштів підприємства*

Лікарняні, що оплачуються за рахунок роботодавця та за рахунок ФСС ТВП

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунків при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду)

Суми грошової винагороди та інших виплат, отриманих військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (у тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби

Зарплата, нарахована особі за виконання роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, що перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, і що належить резиденту на правах власності або перебуває в його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України

Оплата праці найманих працівників, які перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з фізичними особами — підприємцями

Сума виплат дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, прирівняних із метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням такої суми виплат до складу витрат платника податків (пп. 153.3.7 і 170.5.3 ПКУ)

Подарунки в натуральній** та грошовій*** формі, що належать до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5

* ДПСУ вважає, що вартість путівок необхідно наводити з ознакою доходу «126» (додаткове благо) (див. консультацію «Допоміжна таблиця із заповнення форми № 1ДФ» // «Вісник податкової служби України», 2011, № 9, с. 20). Проте, на наш погляд, якщо путівка видається працівнику згідно з нормами колективного або індивідуального трудового договору, то дохід у вигляді вартості путівки підпадає під поняття «зарплата», оскільки відповідно до п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок входить до фонду оплати праці.

** На нашу думку, якщо негрошовий подарунок надається працівнику підприємства, то його оподатковувана сума (сума, що перевищує у 2013 році 573,50 грн.) з урахуванням «натурального» коефіцієнта на підставі п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 уключається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

*** Подарунок у грошовій формі повністю включається до оподатковуваного доходу такого працівника незалежно від суми виплати. Оформити надання такого подарунка можна, наприклад, у вигляді премії, що дозволить зняти всі питання стосовно відображення цієї виплати у складі витрат підприємства. У цьому випадку премія (одноразове заохочення, не пов’язане з конкретними результатами праці) на підставі п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 увійде до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов ЦПД (п.п. 164.2.2 ПКУ)

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно з ЦПД, за умови, що такий дохід не пов’язаний з підприємницькою діяльністю, зокрема, за договорами:
підряду про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
послуг (зокрема, комісії, перевезення, доручення, управління майном);
оренди рухомого майна, крім орендної плати фізичним особам — підприємцям у межах їх підприємницької діяльності*

102

* За інформацією (підкатегорія 103.25.1) з Єдиної бази податкових знань, розміщеної на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua, дохід, отриманий платником податку від надання в оренду рухомого майна (орендна плата), відображається з ознакою доходу «102», оскільки є доходом, отриманим відповідно до умов ЦПД (див. «ОП», 2013, № 14, с. 23).

3

Роялті, у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (п.п. 164.2.3 ПКУ)

Доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі — роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу. Зокрема, до них належать:
— платежі будь-якого виду, отримані як винагорода за користування або за надання права на користування чи розпорядження нематеріальним активом;
авторська винагорода;
— плата за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знаку на товари та послуги або торговельної марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію про промисловий, комерційний або науковий досвід (ноу-хау);
роялті, отримані спадкоємцями

103

4

Орендна плата за оренду нерухомості

(п.п. 164.2.5 ПКУ)

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, установленому п. 170.1 ПКУ.

Зокрема:
— суми винагород за договором оренди нерухомого майна;
— суми винагород за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

106

5

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, що визначені у п.п. 165.1.18 ПКУ та не змінюють пропорцію (частку) участі)
(п.п. 164.2.8 ПКУ)

Платіж, у тому числі нерезидентам, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав або інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

109

6

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надмірно витрачені та не повернені в установлені законодавством строки (пп. 164.2.11 і 165.1.11 ПКУ)

Суми надмірно витрачених і своєчасно не повернених грошових коштів, які були видані працівнику на відрядження або під звіт*

118

* Уся сума грошових коштів, отриманих працівником на зазначені цілі, не підлягає відображенню, оскільки вона не є доходом працівника. ДПАУ в листі від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215 зазначає, що саме суми надмірно витрачених коштів, отримані платником податку на відрядження або під звіт та не повернені ним у встановлений строк, які є оподатковуваним доходом, слід відображати за ознакою доходу «118».

7

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 розд. IV ПКУ)

(п.п. 164.2.17 ПКУ)

Вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених п.п. 140.1.1 ПКУ (див. ознаку доходу «136»)

126

Вартість використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податків у безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податків трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (див. ознаку доходу «127»)*

Вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, які перебувають на військовій службі або є заарештованими чи ув’язненими

7

 

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 розд. IV ПКУ)

(п.п. 164.2.17 ПКУ)

 

Суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються відповідно до закону за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розд. IV ПКУ (див. ознаки доходів «127», «169»)

126

 

 

Суми безповоротної фінансової допомоги, зокрема суми грошових коштів, подаровані фізичній особі

Суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності**

Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також сума знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

До таких, зокрема, належать:
— вартість проїзних документів, наданих юридичною особою своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (якщо такі проїзні документи залишаються у власності працівника і він користується ними на свій розсуд);
— вартість подарунка, наданого юридичною особою, що перевищує у 2013 році суму 573,50 грн.

Суми одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства, яку виплачують платнику податків з числа державних службовців та прирівняних до них осіб (п.п. 165.1.34 ПКУ)

Цільова благодійна допомога на реабілітацію та лікування в частині, що підлягає обкладенню ПДФО (п.п. 170.7.4 ПКУ)

Суми допомоги на лікування та медичне обслуговування (кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця), якщо вимоги, установлені п.п. 165.1.19 ПКУ, не виконуються (див. ознаку доходу «143»)

Суми, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки або перепідготовки такої фізичної особи за кожний повний чи неповний місяць підготовки або перепідготовки, які перевищують у 2013 році 1610 грн. (п.п. 165.1.21 ПКУ)

Витрати роботодавця на підвищення кваліфікації працівника в частині, що підлягає обкладенню ПДФО (п.п. 165.1.37 ПКУ)

Суми, сплачені роботодавцем фізичної особи за її навчання, у разі припинення останньою трудових відносин з таким роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому завершується таке навчання (п.п. 165.1.21 ПКУ)

Суми, сплачені як компенсація вартості навчання при невиконанні вимог, установлених п.п. 165.1.21 ПКУ (див. ознаку доходу «145»)

Вартість спецодягу, спецвзуття, не повернених працівником при звільненні, не відшкодована працівником при проведенні остаточного розрахунку (п.п. 165.1.9 ПКУ)

Добові понад установлені норми

Суми нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, розмір якої перевищує встановлену межу (у 2013 році — 1610 грн.)

Суми виплат або відшкодувань за рахунок коштів профспілки (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД) (п.п. 165.1.47 ПКУ), які здійснюються членам керівних органів таких організацій у частині, що підлягає обкладенню ПДФО

Суми перевищення наданої роботодавцями допомоги на поховання працівника
(у 2013 році — 3220 грн.) (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ)

Допомога на поховання родича працівника

* Згідно з п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ не обкладається ПДФО (не вважається додатковим благом) тільки вартість використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податків у безоплатне користування, якщо це зумовлено виконанням трудової функції відповідно до трудового договору чи норм колективного договору або згідно із законом у встановлених ними межах. Компенсація працівнику таких витрат обкладатиметься ПДФО.

** Згідно з п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ кредитор не сплачуватиме ПДФО з таких доходів боржника за умови, що боржник проінформований ним про анулювання боргу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а сума анульованого боргу відображена в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

8

Інші доходи

(пп. 164.2.18 і 165.1.49 ПКУ)

Вихідна допомога, що виплачується роботодавцем при звільненні працівників*

127

Суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, нанесених платнику податків у результаті заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю

127

Вартість використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податків в безоплатне користування, коли таке надання зумовлено виконанням платником податків трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) чи передбачено нормами колективного договору або законом у встановлених ними межах

* ДПАУ в листі від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715 вказує на те, що така виплата не є зарплатою. Ця позиція узгоджується з п. 3.8 Інструкції № 5, згідно з яким суми вихідної допомоги не включаються до фонду оплати праці.

9

Соціальні виплати з відповідних бюджетів (допомоги за рахунок коштів фондів соціального страхування та бюджетів)

(п.п. 165.1.1 ПКУ)

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом. Зокрема, до них належать:
— суми адресних виплат;
— допомога по безробіттю;
допомога по вагітності та пологах;
— допомога при народженні дитини;
— допомога по догляду за дитиною до трьох років

128

10

Вартість майна та харчування, що надаються роботодавцем безоплатно або в тимчасове користування в межах закону (п.п. 165.1.9 ПКУ)

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ, спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, зокрема:
— вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів;
— вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

136

11

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін

(п.п. 165.1.14 ПКУ)

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми аліментів, що виплачуються:
згідно з рішенням суду за виконавчими листами отримувачу* аліментів — резиденту;
за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України

140

* У графі 2 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ зазначається реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (податковий номер) отримувача аліментів.

12

Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця

(п.п. 165.1.19 ПКУ)

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця.

Зокрема, сума витрат роботодавця на:
обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 16.04.2000 р. № 1645-ІІІ;
вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ за наявності відповідних підтвердних документів

143

13

Вартість вугілля та вугільних брикетів в обсягах та за переліком професій, що встановлюються КМУ (п.п. 165.1.20 ПКУ)

Вартість безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів в обсягах та за переліком професій*, що встановлюються КМУ

144

* Перелік професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля, затверджений постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303.

14

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки або перепідготовки такої фізичної особи

(п.п. 165.1.21 ПКУ)

Не включається до загального місячного оподатковуваного доходу сума оплати за навчання, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2013 році з розрахунку на місяць — 1610 грн.), за кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки* такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу та здобуття спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років

145

* Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю (ст. 1 Закону № 2984).

Перепідготовка — отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду (ст. 10 Закону № 2984).

Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку (ст. 3 Закону № 103).

15

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку

(п.п. 165.1.22 ПКУ)

Грошові кошти або вартість майна, надані платнику податків:
— будь-якою благодійною організацією;
— Пенсійним фондом України;
— відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення;
— фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України;
— професійною спілкою;
роботодавцем за його останнім місцем роботи в сумі, що не перевищує* у 2013 році 3220 грн.

146

* Сума перевищення допомоги на поховання, що надається роботодавцем, зазначеного розміру відображається за ознакою доходу «126».

16

Сума стипендії, що виплачується з бюджету (п.п. 165.1.26 ПКУ)

Сума стипендії, включаючи суму її індексації, що виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, що не підлягає оподаткуванню (не перевищує у 2013 році 1610 грн.)

150

17

Сума поворотної фінансової допомоги

(п.п. 165.1.31 ПКУ)

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому (наприклад, сума поворотної фінансової допомоги, яка повертається учаснику або директору)

153

Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (наприклад, сума наданої працівнику позики*)

* У разі неповернення суми позики та визнання її доходом податковий агент відображає її з ознакою доходу «107» (якщо закінчився строк позовної давності) або «126» (якщо борг анульовано за самостійним рішенням кредитора), без заповнення граф 4 і 4а.
Сплату ПДФО з таких доходів фізична особа здійснює самостійно на підставі даних річної декларації про майновий стан і доходи (п.п. 164.2.7 і п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ).

18

Вартість путівок за рахунок профспілки, фондів соціального страхування
(п.п. 165.1.35 ПКУ)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (в розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

156

19

Дохід, виплачений самозайнятій особі

(п.п. 165.1.36, ст. 177 і 178 ПКУ)

Суми виплат фізичним особам — підприємцям*

х

157

Виплати приватним нотаріусам (особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність)**

ознака доходу

157

* Щоб уникнути подвійного оподаткування, фізичні особи — підприємці повинні були надавати податковим агентам, з якими мають господарські відносини, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію. Таким документом може бути копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців. Якщо фізична особа — підприємець працювала на спрощеній системі оподаткування, то таким документом може бути копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

** При виплаті фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, де перед прізвищем, ім’ям та по батькові фізичної особи — нотаріуса має бути зазначений вид професійної діяльності — «Приватний нотаріус» (п. 178.5 ПКУ). Якщо з якихось причин зазначена довідка не була отримана, то податковий агент зобов’язаний утримати ПДФО з доходу приватного нотаріуса в загальному порядку за ставкою 15 (17) %.

20

Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом

(п.п. 165.1.37 ПКУ)

Не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи сума оплати професійно-технічним та вищим навчальним закладам за підвищення кваліфікації* (перепідготовку) працівника, якщо така необхідність обумовлена вимогами законодавства

158

Оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад**

Виплата добових за кожен день перебування в дорозі в розмірі, установленому законодавством для службових відряджень**

Відшкодування витрат, пов’язаних з найманням житлового приміщення**

* Підвищення кваліфікації робітників — професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг (ст. 3 Закону № 103).

Розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності (ст. 10 Закону № 2984).

Коли йдеться про підготовку спеціалістів, діє п.п. 165.1.21 ПКУ (див. ознаку доходу «145»).

** Такі витрати роботодавця передбачені постановою КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

21

Виплати або відшкодування, що здійснюються професійними спілками своїм членам

(п.п. 165.1.47 ПКУ)

Сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), які здійснюються профспілками своїм членам протягом року сукупно в розмірі, що не перевищує* у 2013 році 1610 грн., якщо зазначені виплати здійснюються за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку**

167

* Суму перевищення обкладають ПДФО як додаткове благо та відображають з ознакою доходу «126».

** Згідно з п.п. 165.1.47 ПКУ, для неоподаткування виплат членам профспілки в межах 1610 грн. (у 2013 році) не вимагається,
щоб профспілка приймала рішення про розміри та цілі таких виплат загальними зборами профспілки.

22

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, що надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)

Суми цільової або нецільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок обставин, зазначених у п.п. 170.7.2 ПКУ (стихійних лих, катастроф тощо)

169

Суми цільової благодійної допомоги, що надається за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у п.п. 170.7.2 ПКУ

Суми цільової благодійної допомоги на лікування платника податку, що надається медичному закладу

Суми цільової благодійної допомоги на реабілітацію платника податку, що надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних
та інших засобів реабілітації

22

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, що надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)

Суми нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, розмір якої не перевищує у 2013 році 1610 грн. сукупно за рік

169

Суми цільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості устаткування, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умов, визначених п.п. «д» п.п. 170.7.4 ПКУ

Суми цільової благодійної допомоги, що надається платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов’язань держави згідно із законодавством України із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі