Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2013/№ 17
Друк
Наказ від 08.08.2013 р. № 1135

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ від 08.08.2013 р. № 1135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту», на виконання підпункту 36.6 пункту 36 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01 вересня 2017 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) в установленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

5. Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр Д. Табачник

 

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 слова «порядок проведення атестації педагогічних працівників» замінити словами «порядок атестації керівників, їх заступників, (далі — керівні кадри), інших педагогічних працівників»;

2) доповнити розділ після пункту 1.5 новим пунктом 1.6 такого змісту:

«1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.».

У зв’язку з цим пункти 1.6 — 1.9 вважати відповідно пунктами 1.7 — 1.10;

3) у пункті 1.9 слова «за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу» замінити словами «за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою»;

4) доповнити пункт 1.9 новим абзацом такого змісту:

«Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.4 слова «Міністерстві освіти і науки» замінити словами «Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту», слова «управліннях освіти і науки» замінити словами «органах управління освітою»;

2) у підпункті 3 пункту 2.12 слова «Міністерства освіти і науки» замінити словами «Міністерства освіти і науки, молоді та спорту», слова «органів управління освіти і науки» замінити словами «органів управління освітою»;

3) підпункт 1 пункту 2.13 після слів «займаній посаді» доповнити словами «керівних кадрів навчальних та інших закладів,», а після слів «атестаційні комісії» доповнити словами «та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»;

4) у пункті 2.14:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;»;

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади;».

У зв’язку з цим підпункти 2 — 5 вважати відповідно підпунктами 3 — 6;

у підпункті 5 слова «в управлінні Міністерства освіти і науки» замінити словами «у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту».

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3.1 абзацом такого змісту:

«Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.»;

2) доповнити розділ після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого змісту:

«3.4. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:

виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

результати державної атестації навчального закладу;

результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

додержання педагогічної етики, моралі;

звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

аналіз розгляду звернень громадян.».

У зв’язку з цим пункти 3.4 — 3.24 вважати відповідно пунктами 3.5 — 3.25;

3) доповнити пункт 3.5 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

4) доповнити пункт 3.5 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

5) доповнити розділ після пункту 3.5 новими пунктами 3.6, 3.7 такого змісту:

«3.6. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

3.7. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.».

У зв’язку з цим пункти 3.6 — 3.25 вважати відповідно пунктами 3.8 — 3.27;

6) доповнити пункт 3.8 новим абзацом такого змісту:

«Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.»;

7) доповнити розділ після пункту 3.8 новим пунктом 3.9 такого змісту:

«3.9. Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків.».

У зв’язку з цим пункти 3.9 — 3.27 вважати відповідно пунктами 3.10 — 3.28;

8) доповнити розділ після пункту 3.13 новим пунктом 3.14 такого змісту:

«3.14. За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

рекомендувати для призначення на посаду керівника;

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.».

У зв’язку з цим пункти 3.14 — 3.28 вважати відповідно пунктами 3.15 — 3.29;

9) доповнити пункт 3.23 новим абзацом такого змісту:

«Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.»;

10) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.30. Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.».

 

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти О. Єресько

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

 

Вивчаємо зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

Наказом, що коментується, Міністерство освіти і науки України внесло зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення).

Зазначені зміни в першу чергу пов’язані з необхідністю виконання вимог п.п. 36.6 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 р. № 128. Так, одним із заходів та завдань для забезпечення доступності, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти передбачено видання акта про внесення змін до Типового положення щодо атестації керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Зокрема, п. 1 Типового положення доповнено нормою щодо визначення порядку атестації керівників, їх заступників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей (далі — навчальні та інші заклади).

Відповідно до п. 2 наказу, що коментується, органам (управлінням) освіти і науки необхідно забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом, до 1 вересня 2017 року. Звертаємо увагу: наказ, що коментується, набирає чинності 30 вересня 2013 року.

Введено нову норму (п. 1.6) щодо проходження попередньої атестації претендентів на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, адже ч. 2 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV установлено, що посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Аналогічна норма передбачена ч. 3 ст. 21 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III, якою передбачено, що посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

У зв’язку з новою редакцією п. 1.6 змінено нумерацію пп. 1.6 — 1.9, які вважаються відповідно пп. 1.7 — 1.10.

Пункт 1.9 (нової редакції) доповнено нормою про розширення суб’єктів, які можуть подавати клопотання щодо позачергової атестації, зокрема встановлено, що позачергова атестація з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності проводиться також за поданням відповідного органу управління освітою. До змін такі повноваження мали лише керівник навчального закладу та педагогічна рада цього закладу.

Тому керівникам навчальних закладів та педагогічним радам особливу увагу при позачерговій атестації потрібно приділяти питанню атестації педагогічних працівників, які мають педагогічні звання. З тим, щоб не було розбіжностей у термінах атестації на присвоєння педагогічному працівнику більш високої кваліфікаційної категорії чи тарифного розряду, доцільно рішенням атестаційної комісії підтвердити чи не підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання. Інакше педагогічний працівник, що має звання, повинен атестуватися в міжатестаційний період, який відліковується з моменту атестації на присвоєння чи підтвердження такого звання, лише на його подальше підтвердження.

Пункт 1.9 Типового положення доповнено нормою, що при неналежному виконанні посадових обов’язків керівниками та їх заступниками позачергова атестація керівних кадрів проводиться лише за поданням керівника відповідного органу управління освітою.

Пункт 2.4 Типового положення щодо повноважень атестаційних комісій приведено у відповідність до діючої назви органів управління освітою, зокрема Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим названо Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, а органи управління освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій названо органами управління освітою цих адміністрацій. Аналогічне враховано в п.п. 3 п. 2.12 стосовно повноважень атестаційних комісій I рівня, п.п. 5 п. 2.14 — стосовно повноважень атестаційних комісій III рівня.

Розширено повноваження атестаційних комісій II рівня, а це комісії створені у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади (п. 2.3 Типового положення), щодо їх права атестувати на відповідність займаній посаді, крім методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії, також керівників, їх заступників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей (далі — керівні кадри навчальних та інших закладів) та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Пунктом 2.14 Типового положення розширено повноваження атестаційних комісій III рівня (це комісії, що створюються в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади). Віднині такі комісії мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;

2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади.

Пункт 3.1 доповнено нормою, що списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою. Такі списки мають також подаватися до 10 жовтня.

Згідно з новою редакцією п. 3.4 відповідна атестаційна комісія у процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів має з’ясовувати:

— виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

— стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

— результати державної атестації навчального закладу;

— результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

— додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

— підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

— ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

— додержання педагогічної етики, моралі;

— звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

— аналіз розгляду звернень громадян.

Відповідно до абзацу другого нової редакції п. 3.5 характеристику діяльності у міжатестаційний період керівника навчального та іншого закладу має подавати до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Щодо керівників районного (міського) методичного кабінету (центру), то характеристика їх діяльності подається до атестаційної комісії також керівником відповідного органу управління освітою, але за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти. Такі характеристики подаються до 1 березня, як це передбачено для інших педагогічних працівників.

Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.

Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків (п. 3.9 Типового положення).

Згідно з п. 3.6 Типового положення на особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

Під час атестації особи, яка претендує на зай-няття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду (п. 3.7 Типового положення).

Якщо атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня — до 1 квітня, II рівня — до 10 квітня, III рівня — до 25 квітня, то згідно з абзацом другим п. 3.8 засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.

Відповідно до п. 3.14 Типового положення за результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

— керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

— керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

— керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

— рекомендувати для призначення на посаду керівника;

— рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.

Унесено зміни також до п. 2.23 Типового положення щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у декількох навчальних закладах чи установах на однакових посадах за сумісництвом. Їх атестація здійснюється за основним місцем роботи.

Особливої уваги заслуговують зміни до п. 3.30 Типового положення, якими передбачено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

 

Антоніна КЛИМЕНКО
 начальник Управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі