Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Липень, 2016/№ 14
В обраному У обране
Друк
Наказ від 13.06.2016 р. № 646
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 р. за № 903/29033

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про державну службу», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, наказую:

1. Затвердити Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про державну службу», крім пунктів 6 і 7 розділу І Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого цим наказом, які набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно абзацом четвертим частини третьої статті 50 і частиною шостою статті 52 Закону України «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України Р. Качур

Голова Національного агентства України з питань державної служби К. Ващенко

Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)

Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 р. № 646

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 р. за № 903/29033

І. Загальні положення

1. Це Типове положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу» і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) (далі — державний орган), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник державної служби у державному органі залежно від особливостей виконання функцій і завдань державного органу.

4. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого ним положення про преміювання, розробленого згідно з цим Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

5. Розмір премії державного службовця встановлюється керівником державної служби в державному органі шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

7. Фонд преміювання державного органу встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Порядок визначення розміру премії державним службовцям державного органу

1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному органі визначається у положенні про преміювання відповідного державного органу.

2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи державного органу з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

3. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій

1. Бухгалтерська служба відповідного державного органу щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання державного органу в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників.

2. Керівники самостійних структурних підрозділів відповідного державного органу або особи, які їх замінюють, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному державному службовцю з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників державних службовців.

3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається відповідним державним органом самостійно в межах фонду преміювання державного органу.

4. Місячна премія державним службовцям державного органу виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія — не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Преміювання держслужбовців: Мінсоцполітики затвердило Типове положення

У травні 2016 року відбулося повне «перезавантаження» системи оплати праці державних службовців*. Так, з 01.05.2016 р. постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 установлено нові оклади держслужбовців, істотно підвищено розмір надбавок за ранг при одночасному зменшенні кількості самих рангів. Кардинально змінився механізм виплати надбавки за вислугу років: її встановлюють на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % посадового окладу (ч. 1 ст. 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII; далі — Закон № 889).

* Про все це ви вже знаєте (див. «ОП», 2016, № 8). — Прим. ред.

Однак, крім перелічених основних складових зарплати держслужбовців, існують додаткові — стимулюючі, зокрема, премії.

Не секрет, що тривалий час до держреформи система оплати праці держслужбовців, як правило, уключала низькі посадові оклади та істотні преміальні. І розмір премії, на жаль, не завжди відповідав професіоналізму працівника, його внеску в роботу тощо. За старою «оплатною» моделлю співвідношення посадових окладів і всіляких заохочувальних надбавок, премій досягало 30 % на 70 %.

Завдяки появі Закону № 889 такі «перекоси» поетапно буде усунуто. «Окладна» складова у структурі зарплати має бути її вагомою частиною.

Одним із кроків на шляху до цього є поява наказу, що коментується. З ним органи держвлади та держоргани отримали Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів) (далі — Типове положення).

Документ набуває чинності одночасно із Законом № 889, тобто з 1 травня 2016 року, але не раніше його офіційного опублікування (на момент підготовки цього номера ще не опублікований). Окремі положення Типового положення набувають чинності з 1 січня 2019 року (пп. 6 і 7 розд. І Типового положення).

Отже, що встановили норми Типового положення? Давайте вивчати.

На кого поширюється Типове положення

При нарахуванні та виплаті премій держслужбовцям слід керуватися ст. 50 Закону № 889 і Типовим положенням. Причому норми наказу, що коментується, яким затверджено Типове положення, поширюються тільки на держслужбовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В».

А що з преміюванням для керівників державних органів, вищого корпусу держслужби? Таку категорію держслужбовців також преміюють згідно із Законом № 889. Однак преміювання (за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячна та квартальна премії) держслужбовців, які обіймають посади держслужби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення (п. 7 ст. 52 Закону № 889).

Види премій

Як і для звичайних працівників, премії держслужбовцям є матеріальним стимулюванням. Ця надбавка до зарплати покликана служити високим цілям: підвищити ефективність їх праці, поліпшити її якість, стимулювати прагнення держслужбовців до високопродуктивної та ініціативної роботи, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату. Крім того, преміювання відіграє важливу роль у посиленні персональної відповідальності держслужбовців за доручену роботу або поставлені завдання.

Законом № 889 і Типовим положенням передбачені два види премій, які можуть виплачуватися держслужбовцям:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу. Який саме вид премії (квартальну або місячну) обрати, визначає керівник державної служби в держоргані залежно від особливостей виконання функцій і завдань держоргану. Звичайно ж, на практиці найбільш поширеним є щомісячне преміювання.

Цілі преміювання єдині. Але залежно від виду премії її нараховують за різні досягнення. За що та як призначають конкретний вид премії, розглянемо далі.

Підстави для преміювання

«Щорічно-оціночна» премія. Така премія призначається після проведення щорічного оцінювання службової діяльності держслужбовців. І тільки при отриманні відмінної оцінки за результатами цього оцінювання. Якщо ж держслужбовець отримає оцінку «добре» або його бал буде ще нижчим, то на таку премію йому розраховувати не доведеться.

Зауважимо: в «оплатно-преміальній» історії для держслужбовців це є новим видом виплати.

Місячна чи квартальна премія. Залежить ця премія від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи держоргану з урахуванням таких критеріїв (п. 2 розд. ІІ Типового положення):

— ініціативність у роботі;

— якість виконання завдань. Коло таких завдань визначається положеннями про держорган, самостійний структурний підрозділ, в якому працює держслужбовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного держоргану та безпосереднього керівника держслужбовця;

— терміновість виконання завдань;

— виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

Розмір премій

«Щорічно-оціночна» премія. Розмір такої премії встановлюють в однакових відсотках до посадового окладу для тих держслужбовців, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році (п. 3 розд. ІІ Типового положення). Тобто усі держслужбовці з найвищим балом («відмінники») можуть розраховувати на однаковий відсоток премії. А ось сумарний розмір премії (у гривнєвому вираженні) відрізнятиметься залежно від встановленого держслужбовцю посадового окладу. Який саме встановити відсоток премії, визначає керівник держоргану згідно із затвердженим положенням про преміювання.

Місячна або квартальна премія. У Типовому положенні не сказано про розмір місячної або квартальної премії. Тут керівникам держорганів дали повну свободу дій. На основі Типового положення кожен держорган повинен розробити своє Положення про преміювання, яке необхідно погодити з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності). У ньому й уточнити всі преміальні деталі:

— установити максимальний відсоток премії;

— вказати порядок розрахунку премії: у відсотках до посадового окладу. Вважаємо, що на майбутнє (з урахуванням обмежень, які набудуть чинності з 2019 року) це буде найбільш оптимальним варіантом;

— особливості нарахування місячної премії (у поточному місяці за поточний або в поточному місяці за попередній);

— критерії для зменшення розміру премії тощо.

Однак у будь-якому разі конкретний розмір премії державного службовця фіксують у наказі (розпорядженні).

Увага! Місячну або квартальну премію державним службовцям виплачують за фактично відпрацьований час.

Це передбачено п. 4 розд. ІІ Типового положення. Так, місячна або квартальна премія не нараховується за періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої зарплати.

Преміальні обмеження (які застосовуватимуться з 1 січня 2019 року)

Щодо кожного працівника. Річний преміальний фонд для щомісячного (щоквартального) преміювання лімітували для кожного держслужбовця. Установили, що загальний розмір місячної або квартальної премії, який може отримати держслужбовець за рік, не може перевищувати 30 % фонду його посадового окладу за рік (п. 6 розд. І Типового положення). Що це означає? Давайте спробуємо розібратися в цифрах.

Наприклад, посадовий оклад головного фахівця становить 2585 грн. Отже, фонд його окладу за рік становитиме 31020 грн. (2585 грн. х 12 міс.). А загальний розмір премії, виплаченої за поточний рік такому головному фахівцю, не повинен перевищувати 9306 грн. (31020 грн. х 30 %). Щомісячний або поквартальний розмір премії може змінюватися, головне, щоб не був перевищений 30-відсотковий річний «обмежувальний» бар’єр.

Преміальний фонд держоргану. Ще одне обмеження стосується фонду преміювання (ФП) кожного державного органу. Його встановлюють у розмірі 20 % загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці. При цьому порядок розрахунку та розподілу ФП у держоргані визначають у положенні про преміювання відповідного держоргану.

Важливо! 30-відсоткове і 20-відсоткове обмеження застосовуватимуться з 1 січня 2019 року.

Саме з цієї дати набуде чинності норма про мінімальний оклад держслужбовця, що дорівнює двом мінімальним зарплатам.

До 01.01.2019 р. ці обмеження не діють. Преміювання держслужбовців має проводитися в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі згідно з вимогами чинного законодавства.

Важливо! У межах загального ФП установлюють і «щорічно-оціночний» ФП.

Тобто кожний держорган у межах ФП самостійно визначає фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (п. 3 розд. ІІІ Типового положення).

Нарахування та виплата премії

Сама процедура нарахування та виплати премії держслужбовцю передбачає проходження декількох кроків.

1. Розрахувати місячний або квартальний ФП кожного підрозділу. Такий розрахунок здійснює бухгалтерська служба в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від його штатної чисельності. Інформацію по ФП кожного підрозділу доводять до відома його керівника.

2. Надати обґрунтовану інформацію щодо розміру премії для кожного держслужбовця. Керівники (їх заступники) структурних підрозділів відповідного держоргану готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному держслужбовцю. Усе це здійснюють на підставі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, і з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників держслужбовців.

3. Установити розмір премії. Конкретний розмір премії щодо кожного держслужбовця визначають у відповідному наказі (розпорядженні) керівника держоргану. Це й буде розмір премії до нарахування.

Коли виплатити таку премію? Тут усе залежить від виду премії.

Місячна премія. Її виплачують не пізніше строку виплати зарплати за місяць, в якому її нарахували. Наприклад, премію нарахували в липні 2016 року, отже, граничним строком для її виплати буде дата, установлена для виплати зарплати місяця нарахування (липень-2016).

Квартальна премія. Строк її виплати — не пізніше строку виплати зарплати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання. Якщо, наприклад, преміюємо за ІІ квартал 2016 року (останній місяць — червень-2016), то граничний строк для такої виплати — строк виплати зарплати за червень-2016.

Премія за результатами оцінювання. Виплачують таку премію не пізніше строку виплати зарплати за місяць, в якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня року, в якому проводиться таке оцінювання.

Отже, якщо оцінюємо службову діяльність у 2016 році, то останнім місяцем для виплати «оціночної» премії держслужбовцю буде грудень-2016.

Для наочності процедуру визначення розмірів, нарахування та виплати премій для держслужбовців згідно з Типовим положенням ми представили на рисунку:

img 1

Світлана КОНОВАЛ, головний фахівець відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно