Туристичні збори, екскурсії, походи, подорожі… Вивчаємо робочий час й оплату праці працівників позашкільних навчальних закладів

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Жовтень, 2018/№ 20
Якими документами регламентується робочий час, здійснюється його облік для керівників гуртків та інших педагогічних працівників закладів центрів, будинків туризму та екскурсій учнівської молоді при організації багатоденних походів, екскурсій, подорожей, навчальних зборів? Як здійснюється оплата праці таких педагогічних працівників, зокрема за наявності в них педагогічних та спортивних звань «Керівник гуртка-методист» та «Майстер спорту України»?

Організаційні моменти

Відповідно до пункту 9 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 (далі — Положення № 433), навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Пунктом 16 Положення № 433 встановлено, що навчальний рік у позашкільному навчальному закладі починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання позашкільного навчального закладу. Тривалість навчального року в різних типах позашкільних навчальних закладів установлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить позашкільний навчальний заклад, за погодженням з МОН. У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

Такі ж норми прописано в пункті 3.8 Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002 р. № 730 (далі — Положення № 730). Згідно з пунктом 3.1 Положення № 730 центр туризму учнівської молоді працює за річним планом роботи, затвердженим директором і погодженим із засновником (власником). Пунктом 3.9 Положення № 730 встановлено, що у період канікул центр туризму учнівської молоді організовує поза розкладом і за окремим планом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), зокрема на туристсько-оздоровчих базах, у таборах, походах, експедиціях, змаганнях, табірних та навчально-тренувальних зборах тощо.

Організація та проведення екскурсій, подорожей, походів з учнями закладів освіти провадиться відповідно до Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю та Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 р. № 1124.

Відповідно до пункту 2 розділу II Інструкції проведення екскурсій, подорожей керівник навчального закладу, органу управління освітою зобов’язаний призначити керівника групи, що проводить екскурсію, подорож, його заступника (заступників), затвердити склад учасників та маршрут екскурсії, подорожі. Відповідно до пункту 6 розділу IIІ Інструкції при проведенні екскурсій, подорожей з використанням будь-яких видів транспорту (крім автомобільного), пов’язаних з виїздом за межі населеного пункту, де проживають або навчаються учасники групи, керівний склад групи призначається із розрахунку: один керівник та один заступник керівника на кожні 25 учасників та додатково один заступник керівника на кожні наступні 10 учасників. При проведенні екскурсій (крім автобусних) у межах населеного пункту, де проживають або навчаються учасники екскурсії, призначення заступника керівника екскурсійної групи не є обов’язковим. Згідно з пунктом 7 розділу IIІ Інструкції кількість заступників керівника групи визначається керівником навчального закладу, що організовує та проводить екскурсію, подорож.

Відповідно до пунктів 1 та 2 розділу II Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів рішення про проведення походу приймає керівник навчального закладу чи органу управління освітою, який призначає керівника туристської групи та його заступника (заступників), помічника (помічників). Згідно з пунктом 2 розділу ІV зазначеної Інструкції керівник, його заступник (заступники) туристської групи призначаються наказом керівника навчального закладу або органу управління освітою, який проводить похід. Відповідно до пункту 5 цього розділу кількість заступників керівника визначається навчальним закладом або органом управління освітою, який проводить похід. Пунктом 6 встановлено, що коли в поході беруть участь три або більше туристських груп із загальною кількістю не менше 30 учасників (для походів III, IV категорій складності — не менше двох груп із загальною кількістю не менше 20 учасників), то можливе покладання загального керівництва цими групами на спеціально призначеного старшого керівника.

Відповідно до пункту 6.30 Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012 р. № 1230, у штат туристських баз і профільних туристських таборів вводяться посади керівника туристських груп з урахуванням Основних вимог до віку та кількісного складу учасників і керівників туристсько-спортивних походів згідно з додатком 2 до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 06.04.99 р. № 96 (нині це Інструкція, затверджена наказом МОН № 1124).

Відповідно до ст. 33 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Тож для проведення екскурсій, подорожей, походів педагогічні працівники позашкільного закладу, зокрема керівники гуртків, секцій, інших форм гурткової роботи, призначаються тимчасово за їх згодою на посади керівників груп, серед яких — старші, заступники керівників груп, їх помічники.

Згідно зі ст. 114 КЗпП при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП) зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.

Оклади (тарифні ставки), підвищення, надбавки

Відповідно до примітки додатку 8 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 25.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, тарифні розряди старшим керівникам та керівникам туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються на рівні керівника та заступника керівника позашкільного закладу з контингентом дітей до 600 осіб. Посадовий оклад директора позашкільного навчального закладу з кількістю учнів до 600 осіб встановлюється на рівні 13 — 15 тарифних розрядів. Згідно з пунктом 3 цього наказу посадові оклади заступників керівників навчальних закладів установлюються на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом, а помічників керівників відповідно на 30 — 40 % нижче.

Відповідно до абз. «в» п.п. 2 п. 4 наказу № 557 за спортивні звання «Майстер спорту» працівникам установлюються надбавки у розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати), якщо їхня діяльність за профілем збігається з цим спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за вищим званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Згідно з п. 54 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (далі — інструкція № 102), за систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу керівним туристських походів, експедицій, екскурсій провадиться доплата в розмірі 15 % посадового окладу (ставки).

Згідно з підпунктом «д» пункту 24 цієї Інструкції ставки заробітної плати педагогічних працівників, які мають педагогічне звання «Керівник гуртка-методист», підвищуються на 10 %.

Відповідно до пункту 34 Інструкції № 102 у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів, утворюються нові ставки (посадові оклади).

Згідно з п. 64 Інструкції № 102 ставка заробітної плати керівникам гуртків виплачується за 18 годин педагогічного навантаження на тиждень.

Відповідно до п. 3 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109, педагогічне звання «Керівник гуртка — методист» присвоюється керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи.

Педагогічні звання присвоюються за результатами атестації відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930.

Згідно з додатком 8 до наказу № 557 керівникам гуртків, секцій, студій інших форм гурткової роботи ставки заробітної плати встановлюються на рівні 10 — 12 тарифних розрядів, а для ти, хто не має освітнього рівня молодшого спеціаліста чи середньої спеціальної освіти — на рівні 9 тарифного розряду.

Тому керівникам гуртків, які мають педагогічне звання «Керівник гуртка — методист» ставка заробітної плати формується, виходячи зі ставки за відповідним тарифним розрядом, збільшеної на 10%. Розмір надбавки за спортивне звання «Майстер спорту» визначається з цієї підвищеної ставки заробітної плати.

Робочий час

Тривалість робочого тижня керівників груп, зокрема старших, заступників керівників груп, помічників керівників складає нормальну тривалість, встановлену ст. 50 КЗпП в обсязі 40 годин.

На педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які залучаються до роботи поза межами розташування навчального закладу поширюються норми Інструкції про службові відрядження, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59 (даліІнструкція № 59). Пунктом 8 Інструкції встановлено, що на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються.

Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства (п. 9 Інструкції № 59). Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку (п. 10 Інструкції № 59). Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин (п. 11 Інструкції № 59). Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (п.12 Інструкції № 59).

За час відрядження педагогічного працівника невідпрацьовані ним за місцем роботи години, зокрема педагогічного навантаження, додатково відпрацьовуватися не повинні.

Відповідно до п. 23 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 р. № 455, надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Працівникам безперервно діючих закладів освіти і де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для такої категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом закладу запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота у святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Для виконання роботи з керівництва походами, екскурсіями, подорожами під час літніх канікул учнів педагогічними працівниками, які згідно з графіками надання щорічних відпусток перебувають у таких відпустках, такі працівники мають бути відкликані з відпусток, як це передбачено ст. 12 КЗпП. Згідно з цією статтею відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Облік робочого часу педагогічних працівників здійснюється відповідно до вимог первинної облікової документації зі статистики праці, а саме Табеля обліку використання робочого часу, типова форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (форма П-5) від 05.12.2008 р. № 489.

При заповненні Табеля застосовуються відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) умовними позначеннями за буквеними та цифровими кодами. Години роботи позначаються позначкою «Р».

Відмітка про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в Табелі обліку робочого часу не передбачається. Встановлено лише вимогу щодо місячного обсягу відпрацьованого часу.

Для керівників гуртків показник відпрацьованого часу має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації. Кількість відпрацьованих педпрацівником днів проставляється залежно від тривалості робочих днів у місяці, включаючи ті дні, коли за розкладом занять (уроків) вони не проводились, оскільки ці дні не вважаються вихідними.

Оскільки пунктом 2 приміток до цього Табеля установлено, що Форма носить рекомендаційний характер, складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень, і за необхідності може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку, то відповідним наказом керівника органу управління освіти і науки (чи керівника навчального закладу) форма може бути доповнена відповідними показниками.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити