Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ази для старости: робота у виконавчому комітеті та раді

Мацокін А., головний редактор видання «Держслужбовець»
Радник старости Квітень, 2017/№ 1
Друк
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР1 місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і, зокрема, через їх виконавчі органи. Старості у цьому процесі надаються, зокрема, повноваження представництва інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади у представницькому і виконавчих органах ради. У цій статті пропоную розглянути питання підготовки відповідних документів на розгляд сесії та виконкому ради.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Нагадаємо, ст. 141 Закону № 280 передбачено, що староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою. Він відповідно до ст. 541 вказаного Закону наділяється певними повноваженнями, такими як (наведемо деякі з них у таблиці нижче):

1

представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради

2

бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій

3

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб

4

бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу

Підготовка документів на розгляд виконавчого комітету

Виконком є колегіальним органом загальної компетенції, що очолює всю систему виконавчих органів відповідної ради, спрямовує, координує і контролює їх діяльність. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядковані виконкому, а їх керівники регулярно звітують на засіданнях виконкому про свою діяльність.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Організує роботу виконавчого комітету голова. Основною організаційною формою роботи виконкому є засідання, що скликаються головою або його заступником за потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому. На засіданнях більшістю голосів приймаються рішення, що підписуються головою. У випадку незгоди голови з рішенням виконкому, він може призупинити його дію своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд ради. Повноваження виконкомів закріплені в ч. 2 ст. 52 Закону № 280 (ср. ).

Тепер пройдемося по базових моментах, які стосуються деяких організаційних та процедурних питань роботи виконкому.

Регламент виконкому.

Слід зазначити, що виконавчий комітет у своїй роботі керується Регламентом виконкому.

Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів регулює організаційно-процедурні питання діяльності.

Регламент є локальним нормативним актом, який визначає механізм організації взаємодії виконкому, виконавчих органів відповідної ради з питань реалізації повноважень, встановлених Законом № 280 та іншими нормативними актами України, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому та виконавчих органів відповідної ради.

Затвердження Регламенту, скасування та внесення змін здійснюється за рішенням виконкому. Дотримання Регламенту є обов’язковим для працівників виконавчих органів ради та керівників комунальних підприємств, установ, закладів. Систематичне невиконання вимог Регламенту може бути підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення.

Планування роботи виконкому.

Слід зазначити, що, як правило, діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів. На практиці для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету відповідної ради керівники виконавчих органів відповідної ради не пізніше визначеного числа місяця, що передує наступному кварталу, подають в організаційний відділ відповідної ради пропозиції відповідно до встановленої форми.

Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконкому, розпоряджень та доручень голови і заступників, пропозицій керівників виконавчих органів ради.

План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету відповідної ради в установленому порядку.

Контроль (як показує практика) за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керуючим справами або відділом контролю, які на вимогу членів виконкому інформують виконавчий комітет про виконання плану за минулий період.

Механізм підготовки пропозицій.

Засідання виконавчого комітету ради є основною організаційно-правовою формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. Скликає засідання виконавчого комітету відповідно сільський, селищний, міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Підготовку засідань організовує заступник голови, керуючий справами виконкому. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники голови, керівники виконавчих органів ради.

Примірний алгоритм підготовки

При підготовці питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету посадова особа, за чиєю ініціативою вноситься питання, в разі необхідності складає і затверджує план заходів щодо його підготовки і склад комісії, яка буде проводити необхідні перевірки стану справ у виконавчих органах ради, на підприємствах і в організаціях

У підготовці питань беруть участь виконавчі органи відповідної ради, підприємства та заклади відповідної комунальної власності, члени виконавчого комітету та депутати відповідної ради

Депутати відповідної ради, в разі внесення на розгляд виконавчого комітету питань, що належать до їх повноважень, завчасно подають звернення на ім’я голови з доданими проектами рішень

Проект рішення передається заступникам голови (відповідно до розподілу обов’язків)

Після попереднього розгляду проекту рішення він направляється керівнику відповідного виконавчого органу ради для детального вивчення та його доопрацювання (за узгодженням з розробником – членом виконавчого комітету ради) для здійснення процедури погодження проекту

Примітка. Загальний відділ контролює дотримання процедури погодження проекту рішення, встановленої регламентом.

До підготовки питань виконавчий комітет, інші виконавчі органи відповідної ради можуть залучати необхідних фахівців.

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

Проект рішення виконкому повинен містити:

1

посилання на норми чинного законодавства

2

обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо)

3

джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потребою)

4

інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потребою);

коментар (за потребою)

5

план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою)

6

повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку

7

кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання

8

інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа

9

запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень; у проекті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується

10

прізвище, ініціали та телефон виконавця

11

всі необхідні візи-погодження

Проекти рішень повинні містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей.

У проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання, особи, винні в цьому, а також нові терміни виконання завдань.

До проекту рішення додаються:

1

передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті

2

перелік організацій, яким необхідно надіслати прийняте рішення

3

висновки відповідної комісії відповідної ради чи виконкому (за необхідності)

Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту рішення, що повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Подання пояснювальної записки до проектів нормативних, регуляторних актів є обов’язковим.

Погодження.

Погодження оформляється зі зворотного боку проекту рішення: проставляється найменування посади, прізвище та ініціали посадовця, особистий підпис. Додатки до проектів рішень виконкому відповідної ради погоджуються в тому ж порядку, що й проекти рішень.

Як правило, передбачається, що термін перебування проекту рішення на візуванні в кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів.

У випадках заперечень, доповнень та змін до проекту документа, незгоди посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки на проекті документа або в окремому висновку, що додається до проекту.

Юридичний відділ відповідної ради опрацьовує поданий проект рішення, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту рішення у відповідність до чинного законодавства України, а також у разі потреби редагує проект.

Ухвалення рішень.

Усі рішення виконавчого комітету (в тому числі, з процедурних питань) ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито, крім розгляду проектів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Питання на засіданнях виконавчого комітету розглядаються відповідно до порядку денного засідання. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету, знову ж таки, готується не пізніше ніж за два дні до засідання загальним відділом ради під керівництвом керуючого справами виконкому.

Проект порядку денного, як правило, включає за тематикою такі питання:

1

питання з квартального плану роботи виконкому

2

питання, розгляд яких витікає з актів органів виконавчої влади, прийнятих після затвердження квартального плану

3

питання про хід виконання рішень відповідної ради, виконкому, органів виконавчої влади

4

питання, включення яких до порядку денного викликане необхідністю

5

питання щодо розгляду звернень фізичних та юридичних осіб

6

підготовлені депутатами відповідної ради питання, що належать до відання виконавчого комітету

Проект порядку денного оголошується головуючим на початку засідання та приймається за основу шляхом голосування. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

Додаткові питання, що вносяться на засіданні виконкому до проекту порядку денного, стосуються, як правило, важливих подій, виникнення аварійних ситуацій, виконання рішень суду, інших випадків. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

Члени виконкому на засіданнях виконавчого комітету:

1

вносять пропозиції до порядку денного засідання та порядку роботи

2

можуть вимагати від доповідачів додаткових роз’яснень з питань порядку денного та проектів рішень

3

беруть участь в обговоренні питань, голосуванні

4

у виняткових випадках вносять пропозиції про внесення питання на повторне голосування, перенесення обговорення питання на інше засідання виконавчого комітету, про додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією

5

вносять пропозиції про зміни і доповнення в проекти рішень або про їх доопрацювання

Після доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення.

Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

1

в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення головуючий ставить такий проект на голосування за основу

2

після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення

3

проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень

Якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції поставити на голосування запропонований текст, якщо він сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений попередньо виконкомом текст.

За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету проект рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлені на повторне голосування.

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.

Підготовка документів на розгляд сесії ради

Відповідно до ст. 1 Закону № 280 представницьким органом місцевого самоврядування є виборний орган2, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2 Далі за текстом — Рада.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України № 280, «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.02 р. № 93-IV, іншими законодавчими актами України, регламентом та іншими рішеннями ради.

Відповідно до Закону № 280 сільська, селищна, міська рада проводить свою роботу сесійно. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Сесія ради.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

Постійні комісії.

Статтею 47 Закону № 280 визначено: постійні комісії ради є її органами, що обираються з числа її депутатів, для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Рекомендації підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії.

Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Загальні повноваження постійних комісій ради

1

розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради, незалежно від суб’єкта їх внесення

2

здійснюють загальний контроль за виконанням бюджету громади в частині, що належить до їх компетенції

3

здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій

4

заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників

5

аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в громаді

Регламент роботи ради.

Зокрема, регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Робота ради та її діловодство ведуться українською мовою. У випадках, визначених законами, та на основі рішення місцевої ради в роботі ради може використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом акта є текст українською мовою.

Секретар ради.

Секретар ради обирається за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Секретар ради у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

скликає сесії ради

веде засідання ради

підписує протоколи сесії та її рішення

організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради

забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням

за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій тощо

Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду.

Загальні вимоги до проекту рішення ради

1

Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі)

2

До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення

потреба і мета прийняття рішення

прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення

прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету

результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це визначено законодавством або рішенням ради

інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень, якщо рішення не стосується виключно діяльності ради

інформація про проведення процедур, передбачених для прийняття регуляторних актів

інша інформація, яка, на думку розробника проекту, є важливою для прийняття рішення

3

Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити:

прізвища авторів

у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проект»

нижче ліворуч – назву рішення

ще нижче – текст проекту рішення

4

Текст проекту рішення складається з таких частин:

вступної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття такого рішення

вирішальної (описово-мотивувальної), в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання

заключної (резолютивної), в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення

5

До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі

Узгодження проекту рішення.

Секретар ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект.

Після реєстрації оригінал проекту рішення разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проект, передається до цих виконавців в порядку, встановленому для служби діловодства ради.

Секретар передає підготовлений проект рішення ради для включення до проекту порядку денного у разі, якщо проект пройде передбачені цим регламентом попередні розгляди та візування і на ньому будуть погоджувальні підписи (візи):

1

автора проекту

2

юридичного відділу (юриста ради)

3

голів відповідних постійних комісій

4

секретаря ради

5

керівників(ка) виконавчого органу до компетенції яких(ого) належить питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить питання

Візування проекту рішення є обов’язковим. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і може бути додатково розглянуто на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводять у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

Розгляд пропозицій на пленарному засіданні.

Механізм і процедура розгляду питання на пленарному засіданні ради є ідентичними (такими самими) як і розгляд питань на виконкомі.

На пленарних засіданнях рада може приймати локальні нормативні та інші акти у формі:

1

рішення ради

2

доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії

3

звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб’єктів, із закликом до певних дій та ініціатив

4

заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань

5

процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту

Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі