Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Місцеві програми розвитку та участь старости

Станкус Т., заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Радник старости Квітень, 2017/№ 1
Друк
Одним із завдань місцевих рад є затвердження різноманітних програм соціально-економічного розвитку територій, які знаходяться в їх віданні. Саме створення таких програм та їх виконання найбільше показує, як місцева влада піклується про людей та розвиток територій. Тому грамотне прийняття програм соціально-економічного та культурного розвитку є актуальним і важливим питанням сьогодення. Староста у цьому процесі відіграє не останню роль. Тож давайте разом у цій статті розглянемо питання, які виникають при розробці, затвердженні та виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку територій, та участь старости у них.

Основні засади затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку

Почнемо з того, що місцева програма економічного і соціального розвитку — це документ, в якому визначаються мета, цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, як правило, на рік, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система напрямків та заходів органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального розвитку, характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

Разом з програмою соціально-економічного розвитку розробляються місцеві цільові програми, які є її складовими. Такі програми розробляються на всіх рівнях місцевого самоврядування.

Чинне законодавство наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями розробляти програми соціально-економічного розвитку та місцеві цільові програми.

Так, згідно із п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад та вирішується на пленарних засіданнях відповідних рад.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Стаття 27 зазначеного Закону закріплює повноваження за виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, зокрема, підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організацію їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

Крім того, одним з основних принципів державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку, визначених Законом України від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»2, є принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2 Далі за текстом — Закон № 1602.

На державному рівні структура та принципи розроблення програм соціально-економічного розвитку, цільових програм в Україні регулюються чинним законодавством, але жоден з нормативно-правових актів не визначає чіткої структури та методології розробки саме місцевих програм. Тому органам місцевого самоврядування з метою встановлення єдиного порядку розроблення та підвищення ефективності реалізації місцевих програм, раціонального та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, доцільно розробити та затвердити локальні нормативно-правові акти (Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання цільових (комплексних) програм, програм економічного і соціального розвитку), враховуючи норми Закону України від 18.03.04 р. № 1621-IV «Про державні цільові програми»3, постанови КМУ від 26.04.03 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»4, Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою КМУ від 31.01. 07 р. № 1065, Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.06 р. № 3676, тощо.

3 Далі за текстом — Закон № 1621.

4 Далі за текстом — постанова № 621.

5 Далі за текстом — Порядок № 106.

6 Далі за текстом — Методичні рекомендації № 367.

Також звернемо увагу на те, що необхідно чітко розуміти різницю між бюджетними програмами, які є складовими програмно-цільового методу бюджетування, та програмами соціально-економічного розвитку регіонів.

Виходячи з норм Бюджетного кодексу України7 бюджетні програми — це одна із особливих складових програмно-цільового методу.

7 Далі за текстом — БКУ.

Параметри бюджетної програми (мета, завдання, результативні показники тощо) затверджуються у встановленому порядку паспортом бюджетної програми. Бюджетні програми виконують протягом одного бюджетного періоду, який складає один календарний рік.

Програми ж соціально-економічного та культурного розвитку, які затверджуються відповідно до ст. 26 та 43 Закону № 280 окремим рішенням відповідної ради, можуть виконуватися впродовж декількох років. У разі потреби кошти на їх реалізацію передбачаються за рахунок бюджетних асигнувань, встановлених для відповідних бюджетних програм.

Види програм соціально-економічного розвитку

Давайте розглянемо основні види програм соціально-економічного розвитку.

До першочергових програм, як правило, належать такі:

1

програма розвитку культури, фізкультури і спорту

2

програма розвитку освіти, науки

3

програма «Охорона здоров’я»

4

програма соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів

5

програма розвитку промислового виробництва та скорочення безробіття

6

програма розвитку сільськогосподарського виробництва та скорочення безробіття в сільській місцевості

7

програма використання паливно-енергетичних ресурсів

8

програма раціонального використання природних ресурсів (землі, води, лісів тощо)

9

програма розвитку транспорту та зв’язку

10

програма розвитку торгівлі та побутового обслуговування

Звичайно, окрім зазначених видів програм, органи місцевого самоврядування можуть приймати й інші програми, необхідні в конкретному регіоні.

Розглянемо, на що спрямована кожна з вищеперелічених програм.

Програма розвитку освіти і науки передбачає обґрунтування стану і перспектив розвитку закладів освіти.

Принципове значення має визначення кількості необхідних для суспільства закладів освіти, а також вирішення питань про фінансування шкіл, вищих навчальних закладів тощо.

В процесі обґрунтування необхідно передбачити кошти на заробітну плату працівників, для видання підручників, посібників, створення належної матеріальної бази, здійснення комп’ютеризації навчання.

Програма «Охорона здоров’я» передбачає створення умов для забезпечення охорони здоров’я людей, для роботи працівників лікарень, поліклінік, інших медичних закладів.

В кризових умовах зруйнована економічна основа існування медичних закладів. Посилюються тяжкі захворювання, відчуваються тяжкі наслідки Чорнобильської катастрофи, тому в програмі повинні бути передбачені кошти для утримання закладів охорони здоров’я, забезпечення лікування та харчування хворих.

Програма розвитку промислового виробництва та скорочення безробіття передбачає інтенсифікацію виробництва на підприємствах усіх форм власності, розробку прогнозу стабілізації та піднесення виробничої активності, задоволення потреб людей у місцевих виробах.

У цій програмі визначають значення конкретних виробничо-економічних показників, обґрунтування виробничої продукції з врахуванням ринку реалізації цієї продукції, наявності на ринку широкої номенклатури іноземних виробів.

Обов’язковим елементом програми є вивчення стану ринку і перспектив його розвитку. Організація виробництва, відновлення товарів, які потрібні для району, встановлення економічних зв’язків з іншими підприємствами забезпечує підприємства необхідними ресурсами, збереження колективів людей, зайнятих на підприємстві.

В цих умовах для обґрунтування змісту програми виникає необхідність в здійсненні територіальних маркетингових досліджень, вивчення можливостей для розвитку підприємства в межах конкретного регіону, в межах окремого територіального економічного утворення.

На основі маркетингових досліджень мають формуватися нові міжрегіональні та міждержавні ринки збуту продукції, які стимулюватимуть виготовлення товарів з врахуванням міжнародних стандартів.

Складовою частиною програми є обґрунтування обсягів інвестицій в окремі галузі економіки, в тому числі інвестицій з внутрішніх джерел та іноземних інвестицій. Інвестування економіки являє собою один із складових процесів інтенсифікації виробництва, супроводжується впровадженням нових технологічних процесів, підвищенням якості та конкурентноздатності продукції. На такій основі можна досягнути високої ефективності виробництва.

Програма скорочення безробіття передбачає на базі розширення і активізації виробничої діяльності створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу, залучення безробітних до виробничої діяльності, перекваліфікацію кадрів, підвищення кваліфікації спеціалістів.

В складі програми — виявлення набору професій, які користуються попитом на ринку праці, організація цілеспрямованої підготовки та підвищення кваліфікації кадрів навчальними установами, створення умов для залучення молоді у сферу виробництва, зменшення безробіття серед молоді, покращення роботи центрів зайнятості в містах та районах.

Програма раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів спрямована на вирішення таких основних проблем, як планування потреб в цих ресурсах з урахуванням напрямів і норм використання, обґрунтування шляхів економії ресурсів, впровадження нової техніки та технології, здійснення економічного та організаційного впливу на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, своєчасних розрахунків за використання ресурсів.

Розробка програм має виявити резерви у використанні паливно-енергетичних ресурсів, шляхи впровадження нетрадиційних видів ресурсів.

Програма розвитку транспорту та зв’язку спрямована на обґрунтування раціонального використання різних видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного, трубопровідного. Встановлює раціональні транспортні маршрути перевезення пасажирів і вантажу. Важливе значення має розподіл вантажопотоків між різними видами транспорту і об´рунтування раціональних маршрутів роботи транспорту. В програмі відображають заходи, спрямовані на оновлення матеріальної бази транспорту, на підвищення ефективності перевезень. У ринкових умовах важливе значення мають народногосподарські підходи до формування тарифів, враховуючи те, що збільшення тарифів може призвести до розриву господарських зв’язків.

В програмі мають бути наведені результати обґрунтування заходів, спрямованих на розширення сфери зв’язку, забезпечення надійної роботи установ зв’язку, основні техніко-економічні показники використання засобів зв’язку в плановому періоді.

Програма розвитку торгівлі та побутового обслуговування спрямована на розвиток торгівлі та покращення побутового обслуговування населення на території регіону, забезпечення населення міст та сіл необхідними продовольчими та промисловими товарами. Система торгівлі має впроваджувати різноманітні форми торгівлі, типи торговельних установ за наявності значного асортименту товарів. В програмі мають бути передбачені заходи щодо значного збільшення малого бізнесу в торгівлі та в системі побутового обслуговування населення. Ця програма має забезпечити високу культуру та ефективність роботи торговельних організацій, задовольнити потреби людей.

Програма раціонального використання природних ресурсів (землі, води, лісів тощо) передбачає розробку та впровадження заходів, спрямованих на раціональне використання землі у сільському господарстві, а також для розміщення промислових підприємств, для будівництва об’єктів соціальної сфери в містах; вдосконалення системи управління водним господарством, вдосконалення методів планування витрат води на підприємствах різних галузей народного господарства, в житлово-комунальному господарстві, обґрунтування раціональних норм водокористування, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, нової техніки та технології; розробку та впровадження заходів, спрямованих на раціональне використання лісових ресурсів, охорону та збереження лісів; розробку та впровадження заходів, спрямованих на зменшення впливу виробничої сфери на навколишнє середовище, забезпечення охорони атмосферного повітря, впровадження методів очистки газових та інших викидів.

Звичайно, кожен регіон має свої особливості і всіх «під одну гребінку стригти» не можна. Тож обирайте та затверджуйте саме ті програми, які потрібні у вашій місцевості.

Участь старости у розробці та затвердженні програм соціально-економічного розвитку

Практика розробки та затвердження Положень про програми соціально-економічного розвитку, про які йшлось вище за текстом, досить широко застосовується органами місцевого самоврядування, але, на жаль, ще не стала загальноприйнятою. До того ж розробники місцевих цільових програм і програм соціально-економічного розвитку часто, не маючи спеціальної підготовки у цій специфічній діяльності, не дотримуються методології, визначеної чинним законодавством. На жаль, ці фактори негативно впливають на якість програм, знижують їх ефективність.

Крім того, досить часто нехтується одна з головних умов ефективності і успішності реалізації програм — участь громади у їх розробці. Громадськість до процесу розробки, прийняття місцевих програм та контролю за їх виконанням належним чином не долучається. Обговорення проектів програм та результатів їх виконання майже не проходять, а якщо і відбуваються, то суто формально.

Недосконалість принципів розробки, функціонування та виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку, спрямованих на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем регіонального розвитку, створює прецеденти розробки неефективної політики, неефективного, а часом нецільового використання бюджетних коштів.

Правильно розроблена й успішно реалізована програма економічного і соціального розвитку громади дозволяє підвищити рівень розвитку економіки і на цій основі забезпечити зростання рівня та поліпшення якості життя населення.

Тож саме староста може певним чином вирішити цю проблему, використовуючи при цьому надані йому Законом № 280 повноваження. Наголосимо на деяких з них, вони перелічені в ст. 541 цього Закону

1

представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради

2

бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій

3

має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища

4

бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу

5

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб

Саме староста може донести до представників відповідного виконкому ті проблеми, які існують на території населеного пункту, інтереси якого він представляє.

Тож в першу чергу старості слід ознайомитися із чинними місцевими програмами соціально-економічного та культурного розвитку. Це стосується як короткотермінових, так і довгострокових програм, адже є й такі програми, що приймаються на 5 — 10 років.

Необхідну інформацію щодо таких програм можна знайти у додатках до затвердженого місцевого бюджету на поточний рік (кількох бюджетів — якщо бюджети органів місцевого самоврядування до кінця року виконуються окремо).

Це потрібно для того, щоб зрозуміти, які заходи вже передбачені у програмах, скільки коштів передбачено на такі заходи та в який період вони мають бути виконані.

Слід зазначити, що під час знайомства з наявними програмами також слід звернути увагу на те, на яку територію вони поширюються, яких верств населення стосуються, яку сферу зачіпають та на який період розраховані.

Програми соціально-економічного та культурного розвитку є документами нормативного характеру, а отже, за рішенням ради в них можна вносити зміни і доповнення.

При цьому староста за необхідності має право лобіювати такі зміни, якщо буде впевнений у тому, що це потрібно людям, чиї інтереси він представляє.

Також зазначимо, що видатки на виконання програм соціально-економічного розвитку мають бути передбачені у відповідному бюджеті. Затвердження усіх місцевих бюджетів відповідно до ч. 2 ст. 77 БКУ має відбутись до 25 грудня року, що передує плановому. Тож програми слід розробити до цього періоду.

Фінансування заходів місцевих програм соціально-економічного розвитку може здійснюватись з різних джерел. Основним джерелом залишається місцевий бюджет, але значна частина може фінансуватись також за рахунок надходжень з бюджетів вищих рівнів, в тому числі і державного, а також за рахунок зовнішніх і внутрішніх інвесторів.

В процесі виконання місцевих програм до них можуть вноситись зміни шляхом прийняття відповідних рішень місцевою радою, при цьому за необхідності вносяться зміни і до місцевого бюджету.

Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що сьогодні наявність належним чином розробленої та затвердженої програми соціально-економічного розвитку громади є необхідною умовою отримання додаткового фінансового ресурсу у вигляді субвенцій з державного бюджету та інших залучених коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі