Надання безоплатної правової допомоги: базові моменти для старости

Сербіна А., головний редактор газети «Юридичні практики», адвокат
Радник старости Березень, 2018/№ 1
В обраному У обране
Друк
Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 02.06.11 р. було прийнято Закон України № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»1. Цей Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

1 Далі за текстом — Закон № 3460.

Поняття

Закон України від 21.05.97 р. № 280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2 відповідно до Закону № 3460 було доповнено ст. 381, яка визначила повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. З огляду на те, що староста є членом виконавчого комітету за посадою, він може бути уповноважений на надання безоплатної правової допомоги у своєму старостинському окрузі.

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Варто зазначити, що згідно із ст. 9 Закону № 3460 одним із суб’єктів надання безоплатної правової допомоги є ОМС. Староста виступає складовою системи місцевого самоврядування, завданням якої є представництво інтересів громади. Одним із напрямків діяльності старости є робота з громадянами, які можуть звертатись із проханням роз’яснити ті чи інші правові питання, допомогти скласти заяви (клопотання, скарги). Все це є елементами правової допомоги. Разом із тим староста — не всеосяжний юридичний консультант, який працює в режимі 24/7. Основними завданнями старости є інші (ті, що визначені ст. 541 Закону № 280).

Органи державної влади та ОМС, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Для того щоб розібратись, якими ж є повноваження у старости в рамках надання безоплатної правової допомоги, пропоную з’ясувати ключові поняття, визначені спеціальним законодавством:

правова допомога

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення

правові послуги

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

безоплатна правова допомога

правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел

безоплатна первинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, посадових і службових осіб

безоплатна вторинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, включає в себе захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру

Отже, як бачимо, гарантована Конституцією України безоплатна правова допомога поділяється на два види: первинну (просвітницька функція та допомога у складенні документів не процесуального характеру) та вторинну (надання правничої допомоги в судовому провадженні).

З огляду на зазначене, старости можуть надавати виключно безоплатну первинну правову допомогу. Надання безоплатної вторинної правової допомоги мають забезпечувати регіональні та місцеві центри на чолі з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Повноваження по наданню безоплатної первинної правової допомоги старостами можуть бути прописані у Положенні про старосту, покладені на старосту рішенням відповідної ради, виконавчого комітету. Від того, як чітко прописані завдання старости у цьому напрямі, залежить, наскільки легко буде зрозуміти, що конкретно може робити староста в рамках надання безоплатної первинної правової допомоги.

Окремо слід звернути увагу на припис Закону № 3460, зазначений у ст. 11. Згідно з ним ОМС зобов’язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції відповідного ОМС. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома. ОМС забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

Отже, при вирішенні питання про покладення на старосту обов’язків з надання безоплатної первинної правової допомоги відповідний ОМС має враховувати кваліфікацію старости, можливість ним надати грамотну юридичну консультацію. З огляду на те, що вимоги про наявність юридичної освіти у старости не пред’являються, не кожного старосту доречно уповноважувати на такі дії. Разом із тим, незалежно від кваліфікації, староста у будь-якому випадку зобов’язаний надати консультацію щодо порядку реалізації своїх власних повноважень, визначених ст. 541 Закону № 280.

Згідно зі ст. 3 Закону № 3460 право на безоплатну правову допомогу — гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Принципами державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги згідно зі ст. 5 Закону № 3460 є: верховенство права, законність, доступність, забезпечення якості безоплатної правової допомоги та гарантоване державне фінансування.

Види правових послуг

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом № 3460 мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. У разі, якщо ви уповноважені на надання безоплатної первинної правової допомоги, для початку необхідно розібратись, які види правових послуг вами можуть бути надані.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 7 Закону № 3460):

1

надання правової інформації

2

надання консультацій і роз’яснень з правових питань

3

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

4

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Термін правової інформації визначений у ст. 17 Закону України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію».

Правова інформація — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Джерелами правової інформації є: Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.

Консультація (лат. consultatio — нарада) — порада, що дається фахівцем. Консультування — це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку подій залежно від обраного способу досягнення результатів.

Під час консультування староста роз’яснює особі вимоги чинного законодавства, надає поради щодо способів та методів реалізації прав та обов’язків із окресленням усіх можливих варіантів розвитку події, зазначає усі можливі наслідки (у тому числі негативні) та наявні ризики.

Документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

До вас у рамках реалізації права на правову допомогу можуть звертатися особи із проханням скласти документи, наприклад, ті, що необхідні для створення органів самоорганізації населення, скарги на дії уповноважених осіб, пропозиції щодо покращення роботи певного органу, організації тощо. Коло питань може бути необмеженим. Заяви, скарги та інші документи правового характеру складаються із врахуванням вимог чинного законодавства та, бажано, із посиланням на конкретні норми.

Кожна особа має право звернутись до вас із проханням надати безоплатну правову допомогу. Незалежно від наявності на території вашого населення пункту іншого суб’єкта надання безоплатної первинної правової допомоги (наприклад, бюро правової допомоги) відмовити особі в наданні запитуваної правової допомоги, яка входить до сфери ваших повноважень (наприклад, надання роз’яснень чинного законодавства з питань проведення загальних зборів) ви не маєте права. Заявник може навіть одночасно звертатись із аналогічними запитами до всіх суб’єктів, які надають безоплатну первинну правову допомогу на території певного населеного пункту, що також не може стати підставою для відмови у наданні запитуваної допомоги.

Також ви можете підготувати особу до звернення до органу, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. Для цього слід бути обізнаними про те, хто може бути суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. У багатьох випадках для того, щоб отримати право на безоплатну вторинну правову допомогу, слід зібрати необхідні документи, які підтверджують відношення особи до певної категорії, про що ви і маєте попередити заявника. Види правових послуг у рамках безоплатної вторинної правової допомоги та категорію осіб, яка може претендувати на конкретний вид, ви можете подивитись у ст. 14 Закону № 3460 (ср. 025069200).

Медіація (англ. mediation — посередництво) — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Станом на сьогоднішній день в Україні не існує законодавства, яке б регулювало питання здійснення медіації, у Верховній Раді зареєстровано два відповідні законопроекти, разом із тим медіаційні послуги набирають популярності та доводять свою ефективність на практиці.

Розгляд звернень

Статтею 10 Закону № 3460 визначений порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Так, звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до ОМС відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками. Звернення про надання правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг з питань, що віднесені до ваших повноважень, ви зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Законодавством заборонено встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 Закону № 3460, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до вашої компетенції, протягом п’яти календарних днів необхідно надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, ви зобов’язані роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Більш детально про місце розташування та порядок роботи відповідного центру із системи безоплатної вторинної правової допомоги ви можете дізнатися на офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги (http://legalaid.gov.ua) у розділах «Регіональні центри» (прим. — забезпечують надання допомоги у кримінальних провадженнях та у справах про адміністративні правопорушення) та «Місцеві центри» (прим. — забезпечують надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних провадженнях).

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Задля полегшення вашої роботи та сприяння мешканцям у легкому викладенні суті свого звернення доречно користуватися вже надрукованими бланками заяв про надання безоплатної первинної правової допомоги. Він може виглядати так:

Особистий прийом

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

Увага! Графік затверджується ОМС.

Крім іншого слід зазначити, що графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома шляхом розміщення на офіційному сайті ради та стенді оголошень.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, ви зобов’язані роз’яснити їй порядок подання такого звернення.

Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги

Частиною 1 ст. 30 Закону № 3460 передбачено право особи оскаржити рішення щодо надання безоплатної первинної правової допомоги. Відмова у наданні безоплатної первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Особи, які порушили Закон № 3460, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд