Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як складати додатки до договору підряду в капітальному будівництві: читаємо рекомендації

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2009/№ 5
Друк
Додаток від 13.01.2009 р. № 2

Як складати додатки до договору підряду в капітальному будівництві читаємо рекомендації

 

Додаток до наказу Мінрегіонбуду

від 13.01.2009 р. № 2*

Схвалено рішенням Науково-технічної ради

Міністерства регіонального розвитку та

будівництва України від 25.12.2008 № 202

 

* Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про оприлюднення Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві» від 13.01.2009 р. № 2. Текст документу розмещено на сайті Мінрегіонбуду (http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=1762).

 

 

Рекомендації

зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві

1. Загальні положення

1.1.

Ці Методичні рекомендації розроблені з врахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668**, Примірного договору підряду в капітальному будівництві, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 27.10.2005 р. № 3, та державних будівельних норм «Організація будівельного виробництва», а також усталеної практики підготовки договірної документації у будівельній діяльності.

** Далі у тексті — Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.

1.2.

Основна мета Рекомендацій — це надання практичної допомоги учасникам договірних відносин щодо підвищення обґрунтованості умов договору підряду у капітальному будівництві.

1.3.

Рекомендації визначають форми та зміст основних додатків до договору підряду в капітальному будівництві (далі — договір), а також процедуру їх складання, зокрема: календарного графіку виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі замовником підряднику проектної документації, матеріалів, устаткування, робочої сили.

1.4.

Перелік, форма додатків до договору та процедура їх складання, передбачені Рекомендаціями, є примірними і визначаються, виходячи з конкретних умов договору та за домовленістю сторін.

1.5.

Додатки до договору (далі — додатки) конкретизують умови, визначені текстом договору, узгоджуються сторонами і є невід’ємною складовою договору. Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві обов’язковими додатками до договору визначено календарний графік виконання робіт та план фінансування будівництва.

1.6.

Підготовку проектів додатків може здійснювати одна зі сторін за участі, у разі необхідності, іншої сторони. Проекти додатків готуються або в процесі укладення договору, або, якщо на цих етапах відсутня необхідна інформація, — після укладення договору. Якщо сторонами узгоджено другий варіант, в умовах договору доцільно передбачити строк подання відповідальною стороною підготовленого додатку для узгодження іншій стороні.

1.7.

Враховуючи, що посилання на додатки, які є невід’ємною частиною договору, містяться у тексті договору, вони мають містити порядковий номер, назву та бути підписані сторонами. У разі внесення змін до умов договору, які конкретизуються додатками, одночасно вносяться зміни до цих додатків.

 

2. Складання Календарного графіка виконання робіт

2.1.

Додаток «Календарний графік виконання робіт» конкретизує зобов’язання Підрядника, визначені умовами договору, щодо складу, обсягів, виконавців, послідовності, строків виконання робіт. Обґрунтованість положень цього додатка забезпечує ритмічність виконання робіт, своєчасність матеріально-технічного забезпечення, надання фронту робіт співвиконавцям, безперервність фінансування будівництва тощо.

Аналіз виконання «Календарного графіка виконання робіт» дає можливість оцінювати сторонам хід будівництва в цілому та виконання окремих робіт, дотримання Підрядником та субпідрядниками визначених у договорі підряду строків будівництва та окремих робіт та своєчасно вживати заходів щодо наявних відхилень. Невиконання Підрядником графіка дає підстави Замовнику реалізувати свої права щодо притягнення до відповідальності Підрядника відповідно до умов договору та чинного законодавства.

2.2.

Графік може бути складений у розрізі окремих об’єктів, що входять у склад будови (пускових комплексів, черг), із врахуванням строків будівництва, визначених договором та календарним планом будівництва (у разі спорудження об’єкта протягом декількох років), вимог технології виконання робіт, техніки безпеки та організації будівельного виробництва, визначених проектно-технологічною документацією. Основою для розроблення графіка є інформація щодо обсягів робіт, передбачених у проектно-кошторисній документації, виробничих можливостей виконавців, що будуть задіяні для виконання робіт, планів Замовника щодо фінансування виконання робіт у часі тощо. Також Підряднику доцільно враховувати визначені умовами договору строки передачі Замовником будівельного майданчика (фронту робіт) та дозвільної документації.

2.3

. Відповідальним за підготовку графіка доцільно визначати Підрядника. Він може виконати цю роботу самостійно із залученням субпідрядників або доручати її проектувальникам, інжиніринговим організаціям. У разі укладання Замовником багатостороннього договору (із кількома Підрядниками) узгодження графіків виконання робіт, підготовлених окремими Підрядниками, зазвичай здійснюється Замовником.

2.4.

Залежно від особливостей будівництва, зокрема, його складності, строків, чисельності виконавців робіт, розподілу функцій між Замовником та Підрядником тощо, можуть використовуватись різні варіанти графіків виконання робіт, у тому числі у формі діаграм. Однак важливо, щоб графік надавав можливість контролювати хід будівництва у часі, визначати відповідність фактичних строків виконання робіт запланованим, встановлювати причини порушення цих строків, виявляти роботи, від своєчасності виконання яких залежить дотримання строків виконання інших робіт. Один із можливих варіантів графіка приведено в Таблиці 1.

 

Таблиця 1

Календарний графік виконання робіт

Перелік видів робіт

Виконавці робіт

Обсяг робіт

Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість/кошторисна вартість)

Одиниця виміру

Кількість

Кошторисна вартість

січень

лютий

березень

I кв.

і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2.5.

У разі участі у підготовці робіт кількох виконавців, календарний графік виконання робіт складається із урахуванням строків виконання робіт кожним виконавцем. При цьому, дати закінчення робіт, які забезпечують фронт робіт іншим виконавцям, можуть визначатися як контрольні, обов’язкові для дотримання. За їх порушення у договорі підряду можуть передбачатися відповідні санкції.

2.6

. У разі зміни строків будівництва, передбачених договором, уточнення проектної документації, суттєвого відхилення фактичних строків виконання робіт від запланованих, календарний графік виконання робіт уточнюється. Якщо відхилення строків виконання робіт мало місце за вини Підрядника, Замовник може вимагати від нього не лише внесення змін до графіка, але і подання інформації про заходи, спрямовані на завершення будівництва об’єкта у визначені договором строки.

 

3. Складання Плану фінансування будівництва

3.1.

Додаток «План фінансування будівництва» визначає договірні зобов’язання Замовника щодо фінансового забезпечення будівництва. У ньому конкретизуються умови договору щодо джерел фінансування будівництва та розрахунків за виконані роботи, а також розподіл фінансових ресурсів у часі за кожним джерелом фінансування. Дотримання зазначеного плану Замовником забезпечує дотримання Підрядником строків будівництва, календарного графіка виконання робіт, вимог до технології та організації будівництва, інших умов договору.

3.2.

План фінансування будівництва доцільно складати по будові в цілому та в розрізі окремих об’єктів (комплексів, черг) за роками, а на поточний рік також за місяцями, із визначенням у ньому загальних обсягів капітальних вкладень на будівництво, їх джерел та напрямів фінансування (видів витрат). Примірні форми плану фінансування будівництва на весь період будівництва і на поточний рік наведено в таблицях 2 та 3.

 

Таблиця 2

План фінансування будівництва (на весь період будівництва), тис. грн.

Джерела капітальних вкладень

Усього

За роками

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти замовника (забудовника),

у тому числі:

— власні кошти

— кредити банків та інші позики

Кошти інших інвесторів

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

План фінансування будівництва (на поточний рік)

Періоди поточного року

Капітальні вкладення (тис. грн.)

Усього

На фінансування будівельно-монтажних робіт

1

2

3

Січень

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

I квартал

 

 

і т. д.

 

 

Усього на рік

 

 

 

3.3.

План фінансування на весь період будівництва, враховуючи важливість інформації, передбаченої у ньому, для визначення інших умов договору (строків будівництва, календарного графіка робіт, надання авансів тощо), доцільно готувати одночасно з підготовкою текстової частини договору. За необхідності, умовами договору може передбачатися уточнення його показників після надходження або уточнення інших документів та рішень, які впливають на показники плану фінансування (щодо джерел фінансування, порядку розрахунків, зміни графіка виконання робіт тощо).

3.4.

План фінансування на поточний рік, якщо будівництво триває більше одного року, складається щорічно у визначені договором строки з урахуванням ходу будівництва та розрахунків за виконані роботи й надані послуги у попередніх періодах. Умовами договору може передбачатися, що відсутність плану фінансування будівництва на поточний рік у визначені строки може бути підставою для розірвання договору Підрядником.

3.5. Основою для визначення показників плану фінансування

є інформація, передбачена проектно-кошторисною документацією, календарними графіками виконання робіт, титульним списком будови (об’єкта), а також домовленість між Підрядником та Замовником щодо умов розрахунків за виконані роботи та послуги, порядку надання авансів, джерел фінансування.

3.6.

Підставою для коригування плану фінансування будівництва є зміни умов договору, які визначають основні показники цього плану, зокрема, перегляд строків будівництва, проектної документації щодо вартості робіт, графіків виконання робіт, порядку розрахунків тощо.

3.7.

План фінансування будівництва складається Замовником. За необхідності, він отримує від Підрядника інформацію, потрібну для виконання цієї роботи, зокрема, щодо обсягів коштів для оплати виконаних робіт згідно з календарними графіками виконання робіт та умовами розрахунків, надання авансів тощо.

3.8.

За умовами договору, в узгодженні плану фінансування будівництва, крім Замовника та Підрядника, можуть брати участь інвестори.

 

4. Складання Графіка передачі проектної документації

4.1.

Додаток «Графік передачі проектної документації» складається, якщо на момент укладення договору відсутня частина необхідної для здійснення будівництва проектної документації і в подальшому передбачається її поступове надходження. У цьому випадку сторона договору, яка відповідає за розроблення проектної документації, бере на себе зобов’язання передати документацію іншій стороні у визначені графіком передачі терміни. Відповідальність за підготовку такого графіка покладається на Замовника або Підрядника залежно від того, хто із них є відповідальним за розроблення проектної документації. Примірний зразок такого графіка наведено у таблиці 4.

 

Таблиця 4

Графік передачі проектної документації

Перелік частин проектної документації, що підлягає передачі

Терміни передачі (день, місяць, рік)

Інші умови

1

2

3

 

4.2.

Відповідальна за складання графіка передачі проектної документації сторона при визначенні термінів передачі враховує строки розроблення, погодження та затвердження проектної документації, строки будівництва окремих об’єктів та графіки виконання робіт. У разі необхідності, для обґрунтування показників графіка може залучатися інша сторона договору та проектувальники.

 

5. Складання Графіка передачі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та Графіка передачі устаткування

5.1.

Передбачені умовами договору зобов’язання Замовника щодо забезпечення будівництва матеріальними ресурсами конкретизуються додатками «Графік передачі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів» та «Графік передачі устаткування». Примірні форми складання цих додатків наведено в таблицях 5 та 6.

 

Таблиця 5

Графік передачі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів

Перелік будівельних матеріалів, конструкцій, виробів

Одиниця виміру

Кількість

Терміни передачі (день, місяць, рік)

Місце передачі

Інші умови

1

2

3

4

5

6

 

Таблиця 6

Графік передачі устаткування

Перелік устаткування

Кількість

Терміни передачі (день, місяць, рік)

Місце передачі

Інші умови

1

2

3

4

5

 

5.2.

У зазначених графіках необхідно передбачити конкретні найменування матеріальних ресурсів, відповідальність за постачання яких покладено на Замовника, обсяги (кількість) постачання цих ресурсів, терміни передачі Підряднику, місце передачі, інші умови.

5.3.

Конкретні найменування будівельних матеріалів, конструкцій, виробів (далі — матеріали), відповідальним за постачання яких є Замовник, визначаються ним за узгодженням з Підрядником і залежать від переліку робіт, для виконання яких ці ресурси використовуються.

5.4.

Замовник може брати на себе відповідальність за постачання усіх необхідних для виконання робіт матеріалів або за постачання лише їх частини.

У разі постачання усього обсягу необхідних матеріалів їх кількість розраховується, виходячи з обсягу робіт, для виконання яких ці матеріали потрібні, та норм їх затрат матеріалів на одиницю виміру робіт.

Якщо Замовник поставляє частину необхідних матеріалів, конкретна величина цієї частини визначається за взаємною згодою сторін.

5.5.

Найменування та обсяги (кількість) технологічного устаткування, яке поставляється Замовником, якщо він несе відповідальність за постачання усього устаткування, визначається згідно з проектною документацією, у разі відповідальності за постачання частини устаткування — за взаємною згодою сторін.

5.6.

Терміни постачання Замовником матеріалів та устаткування визначаються із урахуванням графіків виконання робіт, для забезпечення яких вони постачаються. В додатках може передбачатись передача матеріалів та устаткування Підряднику до визначеної дати або протягом вказаного періоду часу. Вибір варіанта залежить від графіка виконання будівельних робіт, наявності площ для зберігання ресурсів, необхідності їх перевірки, комплектації тощо. Виконання Замовником своїх зобов’язань щодо постачання ресурсів у визначені терміни може бути обов’язковою умовою договору.

5.7.

В графіках передачі ресурсів доцільно, якщо це не передбачено умовами договору, визначати також зобов’язання сторін щодо місця їх постачання, відповідальності за перевезення, приймання, перевірку якості, комплектність, збереження, підготовку до використання, здійснення митних процедур, якщо ресурси імпортуються, порядку врахування витрат на постачання при розрахунках за виконані роботи тощо. Всі ці зобов’язання визначаються із врахуванням особливостей будівництва, конкретних домовленостей сторін і можуть встановлюватися однаковими для постачання усіх видів ресурсів, окремих їх груп чи найменувань.

 

6. Складання Графіка передачі робочої сили

6.1.

Додаток «Графік передачі робочої сили» складається у разі визначення договором умов щодо передачі робочої сили Замовника Підряднику для участі у виконанні робіт.

6.2.

Графіком передбачається перелік працівників із визначенням їх професійного складу, чисельності, термінів передачі. Крім цього, в додатку доцільно передбачати інші зобов’язання сторін, якщо вони не визначені умовами договору, зокрема: умови оплати та розрахунків за використання залучених працівників, їх доставки на об’єкт (транспортна складова), вимоги до їх кваліфікації, побутових умов тощо.

Примірний зразок цього додатку наведено в

таблиці 7.

 

Таблиця 7

Графік передачі робочої сили

Найменування професій робітників, які передаються замовником підряднику, кваліфікаційні вимоги

Кількість робітників (чол.)

Терміни передачі (день, місяць, рік)

Інші умови

з

до

1

2

3

4

5

 

6.3.

Виходячи з того, що Підрядник має основний обсяг необхідної для складання графіка інформації, зокрема: щодо робіт, які потребують залучення фахівців замовника, розрахунків витрат праці на виконання цих робіт тощо, доцільно доручати складання цього додатка Підряднику за участі Замовника.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі