Теми статей
Обрати теми

Кому та як проходити медичні огляди

Редакція ББ
Стаття

Кому та як проходити медичні огляди

Ірина Басова, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Олег Саєнко, консультант

 

Деяким категоріям працівників у зв'язку з особливостями виробництва необхідно проходити регулярні (і нерегулярні теж) медичні огляди. Порядок проведення таких оглядів, коло осіб, відповідальних за їх проведення, та нормативне забезпечення цього процесу розглянуто у статті.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 12.10.1971 р.

Основи охорони здоров'я

— Основи законодавства про охорону здоров'я від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ.

Закон про санепідблагополуччя

— Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

Закон про охорону праці

— Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Порядок № 246

— Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246.

Перелік № 1238

— Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.1997 р. № 1238.

Перелік № 263/121

— Перелік робіт, де існує потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р. № 263/121.

Перелік № 246-4

— Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковим є попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведений у додатку 4 до Порядку № 246.

Перелік № 246-5

— Перелік робіт, для виконання яких обов'язковим є попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведений у додатку 5 до Порядку № 246.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

ДСанПіН 3.3.2.007-98

— Державні санітарні правила та норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7.

Закон № 1645

— Закон України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ.

Перелік № 559

— Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559.

Порядок № 559

— Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559.

Наказ № 66

— наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми первинного обліку № 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення» від 11.05.1998 р. № 66.

 

Згідно зі

ст. 31 Основ охорони здоров'я і ст. 26 Закону про санепідблагополуччя власники і керівники підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені допущенням до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду. При цьому обов'язкові медичні огляди можуть бути:

— попередніми (тобто до прийняття на роботу);

— періодичними (повторюються через певні проміжки часу);

— щорічними (повторюються 1 раз на рік);

— позачерговими (пов'язані, як правило, з виникненням на виробництві надзвичайної ситуації або проводяться на вимогу працівників).

Попередній медичний огляд

проводиться під час прийняття на роботу з метою визначення стану здоров'я працівника та реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та з метою виявлення професійних захворювань чи отруєнь, що виникли під час роботи на попередніх виробництвах.

У свою чергу,

періодичні медичні огляди проводяться з метою:

— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань, загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, яких віднесено за результатами медичного огляду до групи ризику;

— проведення відповідних оздоровчих заходів.

Крім того, відповідно до вимог

ст. 169 КЗпП роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де існує необхідність у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби

роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де існує необхідність у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року, визначено

Порядком № 246.

Попередні та періодичні медичні огляди проводяться з метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, для запобігання захворюванням та нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних тощо), що становлять загрозу зараження працівників, продукції, що випускається. Зауважимо, що зазначені медичні огляди проводяться згідно з

Переліками № 1238, № 263/121, № 246-4 і № 246-5.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягти працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності

, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати, тоді як за час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Крім того,

роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

— за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;

— зі своєї ініціативи, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

Середня заробітна плата, що зберігається за працівниками, які проходять медичне обстеження в робочий час, обчислюється відповідно до

Порядку № 100 виходячи із заробітку за два календарні місяці, що передують дню проходження медогляду1. Слід зауважити, що згідно зі ст. 12 Закону про оплату праці гарантії та компенсації працівникам, направленим на обстеження до медичної установи, є мінімальними державними гарантіями.

1 За період проведення попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду збереження середнього заробітку неможливе через відсутність такого, а виплату тарифної ставки (окладу) законодавством не передбачено.

Установи державної санітарно-епідеміологічної служби щороку за заявкою роботодавця (його представника), за участі представника первинної профспілкової організації чи уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду і до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою, зазначеною в

додатку 1 до Порядку № 246. На підставі такого Акта роботодавець складає протягом місяця на паперовому та електронному носіях у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною в додатку 2 до Порядку № 246, та погоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий — надсилається до лікувально-профілактичного закладу, третій — до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, лікувально-профілактичний заклад складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і державною санітарно-епідеміологічною службою. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів (далі — Комісія). Таку Комісію очолює заступник головного лікаря чи уповноважена головним лікарем особа, яка має підготовку з професійної патології.

Результати медичного огляду працівників та висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до Картки працівника, який підлягає медичному огляду (далі — Картка працівника), за формою, зазначеною в

додатку 7 до Порядку № 246, і передаються до єдиної комп'ютерної бази даних району, міста, області, держави (за її наявності). У Картці працівника вказуються скарги працівника на стан здоров'я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією. Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у медичного працівника або, за його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи) протягом трудової діяльності працівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів. На підставі Картки працівника Комісія видає працівнику медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною в додатку 8 до Порядку № 246. У разі зміни місця роботи Картка працівника разом із трудовою книжкою видається працівнику під підпис для пред'явлення на новому місці роботи. Кожна сторінка Картки працівника засвідчується печаткою відділу кадрів підприємства, а копія Картки працівника має зберігатися на підприємстві (за основним місцем роботи) протягом 15 років після звільнення працівника.

Також слід зауважити, що обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення та може призвести до поширення інфекційних захворювань, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, установленому

Законом № 1645 та іншими нормативно-правовими актами, такими, як Перелік № 559 і Порядок № 559.

Варто зазначити, що згідно з

п. 6 Порядку № 559 роботодавець забезпечує ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де вказуються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника. Зразок бланка первинного обліку № 1-ОМК «Особиста медична книжка», що є бланком суворої звітності, та порядок ведення особистої медичної книжки затверджені наказом № 66.

Крім того, слід зауважити, що працівники підприємств незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки установі охорони здоров'я, яка проводитиме обов'язкові медичні огляди, при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу і за потреби отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, пошкодженням або неможливістю подальшого використання, або придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізовувати бланки суворої звітності.

Особиста медична книжка видається працівнику тільки для проходження медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню роботодавцю, який забезпечує зберігання цієї книжки. В окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки в роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її зберігання у працівника.

У випадку звільнення працівника особиста медична книжка видається йому під підпис разом із трудовою книжкою.

Зауважимо, що власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він зобов'язаний проходити, але вчасно не пройшов медичний огляд. Якщо працівник ухиляється від проходження медичних оглядів, він відсторонюється від роботи без збереження заробітної плати відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону про охорону праці. За наявності поважних причин непроходження медичного огляду в установлений строк відсторонення від роботи здійснюється зі збереженням заробітної плати в розмірі двох третин тарифної ставки (окладу). Ухилення працівника від проходження медичного огляду, якщо його проходження обов'язкове, є порушенням трудової дисципліни і може спричинити дисциплінарну відповідальність працівника аж до звільнення з роботи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі