Теми статей
Обрати теми

Якщо до вас прийшли з перевіркою: роз'яснює Держгірпромнагляд і Держінспекція з праці

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Лютий, 2013/№ 3
Друк
Лист від 13.11.2012 р. № 9904/0/5.1-10/6/12

Якщо до вас прийшли з перевіркою:
роз‘яснює Держгірпромнагляд і держінспекція з праці

 

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 13.11.2012 р. № 9904/0/5.1-10/6/12

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула лист <...> та повідомляє.

Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року за № 408/2011, визначено, що Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політки та промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) окреслюються вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон).

Процедура проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю; геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини; безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів; ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення; трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, визначена Положенням про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 року № 826, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1531/20269 (далі — Положення).

Законом регламентовано, що посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення і направлення на проведення перевірки, а саме: «Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення)».

У разі непред’явлення на вимогу суб’єкта господарювання службового посвідчення і направлення на проведення перевірки суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення такої перевірки.

Загальними вимогами до здійснення державного нагляду (контролю) Закону встановлено, що «плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)».

Положенням встановлено, що «під час проведення перевірок суб’єкт господарювання повинен надавати посадовій особі Держгірпромнагляду України, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок».

Інформація, одержана посадовою особою Держгірпромнагляду України під час проведення перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно у порядку, встановленому законом.

Розголошення інформації, яка становить комерційну таємницю суб’єкта господарювання, забороняється.

Також статтею 8 Закону в межах повноважень визначено право за посадовою особою під час здійснення державного нагляду одержувати довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 63 Конституції особа не несе відповідальність за відмову надавати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом і є невідчуваним і непорушним.

Одночасно зазначаємо, що права та обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) регламентуються відповідно вимогами статей 10 та 11 Закону.

 

Заступник Голови Держгірпромнагляду
С. Дунас

 

 

КОМЕНТАР

 

1. Лист Держгірпромнагляду від 13.11.2012 р. № 9904/0/5.1-10/6/12, що коментується (далі — Лист), був підготовлений з метою надання відповіді щодо прозорості дій посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд) під час проведення ними перевірок суб’єктів господарювання щодо питань охорони праці.

Нагадаємо (і про це йдеться в Листі), що Держгірпромнагляд була створена відповідно до Указу Президента України «Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України» від 06.04.2011 р. № 408 (далі — Указ) і тим самим замінила свого попередника — Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі — Комісія). Так, в ч. 2 Указу визначено, що Держгірпромнагляд є правонаступником Комісії.

З прийняттям Указу Дергірпромнагляд набула нового статусу — центрального органу виконавчої влади. Її діяльність спрямовується і координується КМУ через Міністра надзвичайних ситуацій України. На Держгірпромнагляд покладено, зокрема, завдання забезпечувати реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення. Крім того, одним із завдань Держгірпромнагляду є організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань, в тому числі, і з охорони праці. Інакше кажучи, Держгірпромнагляд є тим органом, в компетенції якого перебувають питання дотримання охорони праці на об’єктах суб’єктів господарювання. Нам залишається лише з’ясувати, яким чином здійснюється контроль за охороною праці. Деякі відповіді з цього приводу надані Держгірпромнаглядом в Листі, щоправда, про більшість з них можна було дізнатися і з чинних на сьогодні нормативно-правових актів, яку регулюють питання цієї сфери.

Так, наприклад, Держгірпромнагляд нагадує нам, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю) (до яких належить і Держгірпромнагляд), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) передбачені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон).

Засобом здійснення державного нагляду (контролю) є проведення перевірок. Механізм проведення перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду «виписаний» в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)» від 11.08.2011 р. № 826 (далі — Положення). Так, в п. 2.1 Положення визначено, що державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду згідно з цим Положенням перевірок (обстежень) установ, підприємств, організацій, їх відокремлених підрозділів, філій, представництв, юридичних осіб, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі — суб’єкти господарювання), у тому числі окремих виробничих об’єктів суб’єктів господарювання — виробничих цехів та дільниць, машин і механізмів, промислових майданчиків, інших відокремлених виробничих структурних підрозділів (далі — об’єкти перевірки).

Перевірки поділяються на планові та позапланові. При цьому планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів Держгірпромнагляду та його територіальних органів, їх структурних підрозділів (затверджуються до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому). А от проведенню позапланових перевірок передує наявність певних підстав, перелік яких наведений у п. 2.5 Положення. Але ми не будемо вдаватися до подробиць щодо підстав проведення перевірок, строків тощо.

Пропонуємо більш детально розглянути питання наявності документів у перевіряючих, які дають їм право розпочати перевірку. З цього приводу в п. 2.20 Положення зазначається, що за загальними правилами посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі:

— службове посвідчення;

— направлення на проведення перевірки (його форма затверджена додатком 3 до Положення).

Зверніть увагу — копія направлення на проведення перевірки має бути надана суб’єкту господарювання.

Відповідні вимоги містяться і в ч. 5 ст. 7 Закону. Крім того, в цій же статті визначається, що посадова особа органу державного нагляду (контролю) без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання. За відсутності зазначених вище документів у перевіряючих (або у разі їх непред’явлення) суб’єкт господарювання має повне право не допускати посадових осіб до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених цією статтею.

Відповідна норма закріплена і в п. 2.21 Положення. Так, в ній передбачається, що у разі непред’явлення на вимогу суб’єкта господарювання службового посвідчення і направлення на проведення перевірки суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держгірпромнагляду до здійснення такої перевірки. Додатково слід зазначити, що право суб’єкта господарювання вимагати документи у перевіряючих дозволяє їм не лише з ними ознайомитися, а й переписати дані службових посвідчень на окремий аркуш паперу. Це прямо не передбачено в жодному нормативно-правову акті, але й не заборонено.

Крім зобов’язання надати суб’єкту господарювання перелічені вище документи, посадова особа Держгірпромнагляду перед початком перевірки повинна внести відповідний запис до журналу перевірки суб’єкта господарювання (звісно, за його наявності). Така вимога закріплена в ч. 12 ст. 4 Закону. Слід зазначити, що відповідна графа передбачена і в розділі VI «Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку» (він заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання) форми акта перевірки суб’єкта господарювання. Нагадуємо, що форма Журналу реєстрації перевірок затверджена наказом Державного комітету з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18 «Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідувань суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)».

Також в Листі Держгірпромнагляд нагадує нам, що плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання (ч. 11 ст. 4 Закону). Аналогічні норми містяться в п. 2.17 Положення, більш того, суб’єкт господарювання повинен забезпечити присутність уповноваженої особи. Правом бути присутнім під час заходів державного нагляду (контролю) суб’єкт господарювання наділений також в силу ст. 10 Закону.

Отже, перевірка не може бути розпочата доти, поки не буде забезпечена присутність представника суб’єкта господарювання.

 

2. А тепер поговоримо про права перевіряючих. Так, ч. 10 ст. 4 Закону визначено, що посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом:

— огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності;

— будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

Крім того, в п. 2.22 Положення уточнюється, що перед початком перевірки особа Держгірпромнагляду, що здійснює перевірку, ознайомлюється з установчими та реєстраційними документами, технічною та технологічною документацією, матеріалами попередніх перевірок суб’єкта господарювання або виробничого об’єкта з питань, які стосуються компетенції Держгірпромнагляду, у тому числі перевірок, здійснених службами охорони праці, уповноваженими особами цього суб’єкта і вищими організаціями за їх наявності, станом виконання заходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду, висновками комісій з розслідування нещасних випадків і аварій (якщо такі були).

У свою чергу п. 2.17 Положення зобов’язує суб’єкта господарювання під час проведення перевірок надавати посадовій особі Держгірпромнагляду, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок.

 

3. Часто суб’єкти господарювання ставлять запитання: а чи мають вони право складати списки з переліками документів, які надаються під час перевірки посадовій особі Держгірпромнагляду? На жаль, жоден нормативно-правовий документ не дає відповіді на це запитання. Більше того, відсутні і будь-які роз’яснення щодо цього самого Держгірпромнагляду.

З цього приводу можемо лише зазначити, що все залежить від особи перевіряючого. Так, суб’єкт господарювання, звісно, може скласти відповідний перелік документів під час надання їх для перевірки посадовій особі Держгірпромнагляду (це не заборонено діючим законодавством), а от чи захоче підписати його перевіряючий — усе залежить від його бажання (законодавство не зобов’язує його робити це).

Поряд з цим на практиці у суб’єктів, яких перевіряють, виникає також запитання і відповідне з цим бажання, а саме: а чи можна закріпити за «перевіряючим» свого працівника, який буде слідкувати за його переміщеннями на об’єкті?

Держпраці у своєму листі від 05.11.2012 р. № 422/21/01/02-12 на це запитання відповідає так:

«Щодо закріплення за інспектором працівника підприємства, який буде слідкувати за його переміщеннями на об’єкті перевірки необхідно зауважити, що статтею 31 Кодексу законів про працю встановлена пряма заборона вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Таким чином, у разі якщо виконання таких обов’язків визначене умовами трудового договору працівника, жодних додаткових застережень щодо вчинення таких дій законодавством не передбачено».

Тож, як бачимо, враховуючи роз’яснення Держпраці, «слідкувати» за перевіряючими не так просто. Виходячи зі змісту листа Держпраці напрошується висновок — якщо ви плануєте такі дії в майбутньому, це потрібно відповідно закріпити в посадових інструкціях та трудових договорах працівників. Звісно, це безпрограшний варіант.

У той же час хочемо посперечатися з деякими «домислами» Держпраці. Так, наприклад, якщо суб’єкт господарювання вирішить «закріпити» за перевіряючим працівника, який відповідає за охорону праці, — «стеження» за перевіряючим в повній мірі можна вважати збільшенням його обов’язків в межах основної роботи. У такому разі визначення саме цих його обов’язків в посадовій інструкції чи трудовому договорі, на наш погляд, не є обов’язковим.

І між іншим існує ще один варіант закріплення за працівником обов’язку «супроводжувати» перевіряючого — видати відповідний розпорядчий документ, з яким під підпис ознайомити працівника, що буде свідченням його згоди.

 

4. І наостанок, про що необхідно нагадати нашим читачам. Суб’єкти господарювання мають бути досить обережними під час здійснення щодо них перевірок. Так, наприклад, за безпідставне недопущення посадової особи Держгірпромнагляду до перевірки чи перешкоджання первіряючому у виконанні його повноважень суб’єкта господарювання може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Так, відповідно до ст. 1844 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання законних вимог посадових осіб Держгірпромнагляду або створення перешкод для них тягне за собою накладення штрафу на працівників від 6 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102 — 170 грн.) і на посадових осіб —від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510— 1700 грн.).

 

Яна Брусенцова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі