Теми статей
Обрати теми

ФОН і ФФБ: дозвільні новації

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2013/№ 6
Друк
Розпорядження від 27.12.2012 р. № 2921

ФОН і ФФБ:
 дозвільні новації

 

<...>

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2012 р. № 113

Затверджено
Розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг
27.12.2012 № 2921

Зміни

до деяких нормативно-правових актів Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року № 1225, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 927/9526, такі зміни:

1.1. Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.1.5 типові правила ФФБ та/або ФОН.

Якщо заявник планує створювати лише ФФБ або ФОН, подаються відповідно правила ФФБ або ФОН;».

1.2. У розділі 3:

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. Ліцензіат має здійснювати залучення коштів установників управління майном ФФБ виду А та/або ФФБ виду Б на підставі договору про участь у ФФБ, який повинен відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»;

у пункті 3.21 слова «зразків договорів ліцензіата з установниками управління майном, та» виключити.

1.3. Додатки 2 та 3 викласти в такій редакції:

 

«Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження діяльності
із залучення коштів установників управління майном
для фінансування об’єктів будівництва
та/або здійснення операцій з нерухомістю

Реєстраційна картка про створення ФФБ

№ ________

Інформацію підтверджую. Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми реєстраційної картки

Посада

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

«___» ____________ 20__ року

Складено на дату «___» ____________ 20__ року

 

Найменування ліцензіата

 

Код ліцензіата за ЄДРПОУ

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ФК

 

Реквізити Правил ФФБ виду, які затверджені

(дата затвердження)

Орган управителя, що затвердив Правила

 

Реквізити банку, у якому ліцензіату відкрито банківський рахунок для ФФБ виду _____

б/р

Найменування банку

 

МФО банку

 

Найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФФБ виду ____

 

Код забудовника за ЄДРПОУ

 

Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де відкриті поточні рахунки забудовника, підрядника, субпідрядника

(найменування)

(код за ЄДРПОУ)

Місцезнаходження об’єкта будівництва (область, місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або комплекс споруд), дата введення об’єкта в експлуатацію

 

Реквізити рішення, яким забудовнику видано дозвіл на виконання будівельних робіт, орган, який видав дозвіл

 

Реквізити документа щодо отримання забудовником права власності або користування земельною ділянкою під об’єкт будівництва, орган, який надав документ

 

 

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження діяльності
із залучення коштів установників управління майном
для фінансування об’єктів будівництва
та/або здійснення операцій з нерухомістю

Реєстраційна картка про створення ФОН

№ ________

Інформацію підтверджую.

Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми реєстраційної картки

Посада

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

«___» ____________ 20__ року

Складено на дату «___» ____________ 20__ року

 

Найменування ліцензіата

 

Код ліцензіата за ЄДРПОУ

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ФК

№ свідоцтва та дата державної реєстрації сертифікатів ФОН, сума емісії сертифікатів

Реквізити Правил ФОН, які затверджені

(дата затвердження)

Орган управителя, що затвердив Правила

 

Реквізити банку, в якому ліцензіату відкрито банківський рахунок для ФОН

б/р

Найменування банку

 

МФО банку

 

Скорочене найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФОН

 

Код забудовника за ЄДРПОУ

 

Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де відкриті поточні рахунки забудовника, підрядника, субпідрядника

(найменування)

(код за ЄДРПОУ)

Місцезнаходження об’єкта будівництва (область, місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або комплекс споруд), дата введення об’єкта в експлуатацію

 

Реквізити рішення, яким забудовнику видано дозвіл на виконання будівельних робіт, орган, який видав дозвіл

 

Реквізити документа щодо отримання забудовником права власності або користування земельною ділянкою під об’єкт будівництва, орган, який надав документ

 

 

2. Унести до глави 3 Положення про видачу небанківській фінансовій установі-управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 липня 2004 року № 1866, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2004 року за № 1084/9683, такі зміни:

2.1. У пункті 3.1:

підпункт 3.1.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.1.6 — 3.1.9 уважати відповідно підпунктами 3.1.5 — 3.1.8;

підпункт 3.1.6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.1.7 та 3.1.8 уважати відповідно підпунктами 3.1.6 та 3.1.7.

2.2. Доповнити пункт 3.2 новими підпунктами такого змісту:

«3.2.4. Зразок договору про придбання сертифікатів ФОН, засвідчений підписом керівника та печаткою управителя.

3.2.5. Типові правила ФОН, затверджені в порядку, визначеному установчими документами управителя (крім тих управителів, які подавали типові правила ФОН разом із заявою про видачу ліцензії)».

 

Заступник директора департаменту регулювання
 та нагляду за фінансовими компаніями
 Л. Кириленко

 

КОМЕНТАР

 

Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. № 1225 (далі — Ліцензійні умови № 1225), були законодавчо застарілі та не враховували останні зміни в законодавстві.

Тож, щоб виправити неузгодженість Ліцензійних умов № 1225 з іншими нормативними документами законодавства, зокрема із Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV (далі — Закон № 978), розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.12.2012 р. № 2921, яке набуло чинності 19.02.2013 р., унесено чергові косметичні зміни до Ліцензійних умов № 1225.

В основному зміни стосуються типового договору про участь ФФБ. Згідно з п.п. 2.1.5 старої редакції Ліцензійних умов № 1225 для отримання ліцензії заявник повинен був подати до Нацкомфінпослуг типові правила про участь у ФФБ та примірник договору про участь у ФФБ.

Тепер же договір надавати не потрібно. І це зрозуміло. Адже після внесених змін до ст. 14 Закону № 978 довіритель укладає з управителем договір про участь у ФФБ на підставі типового договору, затвердженого КМУ. Проте на час написання коментаря Кабміном цей зразок типового договору про участь у ФФБ так і не був затверджений.

Тож тепер у фінансових компаніях — управителях ФФБ дилема: для отримання ліцензії подавати примірний договір про участь у ФФБ згідно з Ліцензійними умовами № 1225 не потрібно, а договору, затвердженого Кабміном, поки що немає (його ще Кабмін не затвердив). Відповідно, компанії й надалі працюють із договорами про участь у ФФБ, затвердженими самостійно, а про всі зміни в них повідомляють Нацкомфінпослуг, як це було передбачено Ліцензійними умовами № 1225.

Майже всі зміни в Ліцензійних умовах № 1225 пов’язані саме з використанням договору про участь у ФФБ, затвердженого КМУ. Відповідно, з тексту Ліцензійних умов № 1225 вилучили вимоги до цього договору, оскільки ліцензіати вже ніяк не впливають на зміст цього договору, а також вилучили обов’язок надсилати в Нацкомфінпослуг зміни до договору, оскільки сам ліцензіат тепер ніяких змін у договір внести не зможе, це вже буде прерогатива КМУ (адже саме КМУ, до речі, і повинен розробити і затвердити такий типовий договір).

Також зазначені зміни до Ліцензійних умов № 1225 раз і назавжди уточнили питання стосовно необхідності подавати до Нацкомфінпослуг у пакеті документів на отримання ліцензії Правил ФОН. До того ж це питання було розмите. І оскільки ліцензія є одна як для ФФБ, так і для ФОН, то в переліку документів писали, що подавати потрібно Правила ФФБ та/або Правила ФОН. І ось це «та/або» дуже по-різному трактувалося комісією та заявниками. Оскільки ФОН у нас майже не створюються, то й відповідно заявники в переважній більшості надавали лише правила ФФБ, а от комісія часто вимагала правила ФОН. Тепер же все чітко описано. І це великий плюс.

Також уточнено процес подання документів для отримання дозволу на взяття на себе, фінансовою компанією комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б. Та зважаючи, що жодного такого ФФБ в Україні не створено, то й розглядати це питання ширше недоцільно.

Також у новій редакції Ліцензійних умов № 1225 викладені реєстраційні картки для реєстрації в Нацкомфінпослуг ФФБ та ФОН. Правда, крім суто косметичних правок нічого у формах не змінилося. Залишився навіть розділ про страхову компанію, хоча вже з 2010 року страхування необов’язкове. Та й розділ про рішення, яким видано дозвіл на будівництво, варто було б підкоригувати.

Загалом можна відзначити, що вказані зміни до Ліцензійних умов № 1225 провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю є лише технічним способом приведення Ліцензійних умов № 1225 до вимог чинного законодавства і ніяк не впливають на роботу управителів ФФБ ні в кращий, ні в гірший бік.

 

Василь Качерай

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі