Теми статей
Обрати теми

Фінансовий аналіз у «M.E.Doc»

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2013/№ 6
Друк
Стаття

Фінансовий аналіз у «M.E.Doc»

Матеріал1 надано компанією «БЕСТ»

 

Перед керівниками дедалі частіше постає нагальне питання ефективного управління фінансами на підприємстві. В умовах ведення українського бізнесу більшість компаній, що належать до сегмента малого та середнього бізнесу, не мають у своїй структурі фінансових відділів. Функцію фінансового аналітика змушені брати на себе бухгалтер та керівник компанії.

 

1 Матеріал узято із газети «Бухгалтер & комп’ютер».

 

Компанія «БЕСТ» — розробник систем електронного документообігу «M.E.Doc» — у грудні 2012 року презентувала новий модуль «Фінансовий аналіз» (рис. 1), що дозволяє сучасному бухгалтеру швидко та ефективно провести фінансовий аналіз діяльності підприємства за певний період.

img 1

Розробники компанії «БЕСТ» при створенні модуля керувалися сучасними підходами до аналізу фінансового стану підприємства, що застосовуються в Україні та за кордоном.

Використовуючи модуль, бухгалтер має можливість провести фінансовий аналіз за такими критеріями, як:

— фінансовий аналіз (порівняльна характеристика);

— аналіз структури активів підприємства;

— аналіз структури пасивів підприємства;

— показники фінансової стабільності;

— аналіз ліквідності;

— аналіз рівня та динаміки фінансових результатів;

— факторний аналіз прибутку;

— аналіз рентабельності;

— оцінка ділової активності;

— структура грошових потоків;

— аналіз руху власного капіталу;

— аналіз платоспроможності;

— 5-факторна модель Альтмана;

— експрес-аналіз Бівера.

Підставою для фінансового аналізу є статистичні форми з фінансової звітності:

— ф. № 1 «Баланс»;

— ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;

— ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

— ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

Розглянемо кожну модель фінансового аналізу окремо.

 

Фінансовий аналіз
(порівняльна таблиця)

Для аналізу беруться дані першого та останнього періодів, які вказує користувач. Аналізуються основні статті балансу активів та пасивів, зміна значень яких дозволяє наочно зрозуміти динаміку зростання/спаду діяльності в періоді. Усі показники виводяться у вигляді таблиці.

 

Аналіз структури
активів підприємства

У цьому розділі докладно розглядається аналіз структури активів підприємства за аналізований період. Метод дозволяє зафіксувати зміни у структурі активів в абсолютних та відносних величинах. Аналіз динаміки таких показників, як запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти, дозволяє оцінити якісне розміщення коштів підприємства. Від того, які кошти вкладено в основні та оборотні кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва та сфері обігу, у грошовій та матеріальній формі, багато в чому залежать результати виробничої та фінансової діяльності, а отже, і фінансовий стан підприємства.

 

Аналіз структури пасивів

Метод дозволяє докладно аналізувати структуру пасивів підприємства за аналізований період. Цей метод дозволяє зафіксувати зміни у структурі пасивів в абсолютних та відносних величинах.

Аналіз структури пасивів дозволяє керівництву аналізувати свою платоспроможність. Керівник отримує інформацію про те, як швидко компанія зможе закрити свої фінансові зобов’язання в разі потреби.

На підставі загальноприйнятих методик формується таблиця основних показників фінансової стабільності (рис. 2), наводяться нормативні коефіцієнти та проводиться перевірка — чи відповідають їм фінансові показники компанії. Показники, розмір яких нижче за нормативний, виділяються червоним. На підставі отриманих даних у таблиці формується графік, що наочно демонструє ситуацію фінансової стабільності на підприємстві.

img 2

 

Аналіз ліквідності балансу

Ліквідність балансу — це ступінь покриття зобов’язань підприємства активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Основна ознака ліквідності — формальне перевищення вартості оборотних активів над короткостроковими пасивами. І чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан має підприємство з позиції ліквідності.

Аналіз показника складається з декількох таблиць. У першій аналізуються базисний та остаточний періоди.

Далі розшифровуються показники за вибраний період за роками. На їх підставі будується наочний графік.

Остання таблиця цієї групи аналізує коефіцієнти загальної, проміжної та абсолютної ліквідності у вибраному періоді за роками (рис. 3). Показники, що відхиляються від нормативних, виділяються червоним. На підставі розрахункових показників будується наочний графік.

img 3

 

Оцінка рівня та динаміки фінансових результатів

Аналіз кожного елемента прибутку має важливе значення як для самого підприємства в цілому, так і для різних груп осіб, зацікавлених у розвитку підприємства. Для керівництва такий аналіз дозволяє визначити перспективи розвитку підприємства, оскільки прибуток є одним із найважливіших джерел фінансування поточної та інвестиційної діяльності. Основна увага приділяється показникам прибутку та збитків.

Головним завданням факторного аналізу прибутку є визначення факторів та причин невиконання завдання щодо прибутку. При факторному аналізі прибутку розглядаються джерела його утворення та виявляються резерви подальшого збільшення прибутку (рис. 4). На підставі Форми № 2 (Звіт про фінансові результати) здійснюється аналіз господарської діяльності підприємства. У першій таблиці порівнюються дані на початок та кінець аналізованого періоду, потім провадиться аналіз за роками. За загальноприйнятою методикою показники, на які необхідно звернути увагу, виділено червоним кольором.

img 4

На підставі розрахункових даних будується наочний графік.

 

Аналіз рентабельності

На підставі даних, що розраховуються за допомогою цього методу, керівник може судити про ефективність діяльності компанії. Аналіз рентабельності дає розуміння про відношення між отриманим результатом і витраченими ресурсами. На підставі розрахункових даних будується наочний графік.

 

Оцінка ділової активності

Аналіз ділової активності підприємства дає змогу виявити рівень ефективності, з яким використовуються ресурси, необхідні для ведення бізнесу. Коефіцієнт оборотності та рентабельності — основні показники, що використовуються при цьому аналізі. Ці коефіцієнти є відносними показниками фінансових результатів, яких підприємство досягло під час своєї діяльності.

 

Структура грошових потоків

Завданням фінансової політики є побудова ефективної системи управління фінансами, що забезпечує досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності підприємства. Управління грошовими потоками здійснюється в межах фінансової політики підприємства.

Аналіз структури грошових потоків дозволяє визначити рух грошових потоків за аналізований період (рис. 5). Показники, на які слід звернути увагу керівнику, виділяються червоним кольором.

img 5

 

Аналіз власного капіталу

Порівняльна таблиця, що виводиться в цьому модулі, дозволяє визначити рух грошових потоків на підприємстві за аналізований період (рис. 6). Розрахунок коефіцієнтів провадиться за загальноприйнятими формулами.

img 6

 

Аналіз неплатоспроможності

Будь-яке підприємство, що здійснює комерційну діяльність, вступає у відносини з податковими органами, банками, іншими підприємствами (постачальниками та споживачами) тощо. У процесі цих відносин у підприємства виникають зобов’язання, які можуть призвести до того, що підприємство стане боржником і буде зобов’язане у визначений строк виконати на користь іншої особи певні дії, а саме: провести платіж, поставити товар, виконати послугу тощо.

Кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов’язань, а також відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань. Аналіз неплатоспроможності дозволяє вчасно виявити і запобігти можливості виникнення банкрутства на підприємстві (рис. 7).

img 7

 

5-факторна модель
Альтмана

Економічний сенс моделі є функцією показників, що характеризують економічний потенціал підприємства та результати його роботи за минулий період (рис. 8). Імовірність банкрутства визначається на підставі відповідності показників нормативно встановленим.

img 8

 

Експрес-аналіз Бівера

Модель дає змогу оцінити фінансовий стан фірми з точки зору її можливого майбутнього банкрутства (фінансової неспроможності). Особливостями конструкції моделі є:

— відсутність індикаторів (вагових коефіцієнтів);

— наявність для пропонованих показників тренду на часовому інтервалі до п’яти років.

Дані щодо фінансового аналізу зводяться у короткий звіт (рис. 9). Наприкінці звіту наводяться стислі висновки та рекомендації щодо роботи підприємства.

img 9

 

Використовуючи модуль «Фінансовий аналіз» у своїй повсякденній роботі, сучасний бухгалтер може раціонально використовувати грошові кошти підприємства, здійснювати планування грошових потоків, прогнозувати фінансову діяльність свого підприємства в довгостроковому періоді та вживати необхідних заходів щодо запобігання негативним ситуаціям. Керівник має можливість оперативно отримувати необхідну фінансову інформацію та приймати рішення на підставі одержаних даних.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі