Нормативний акт Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

Додаток до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

 

№  з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1. Облік капітальних інвестицій

1

Придбання устаткування, що потребує монтажу

205 «Будівельні матеріали»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2

Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ)

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3

Передача устаткування у монтаж

15 «Капітальні інвестиції»

205 «Будівельні матеріали»

4

Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5

Відображення сум ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

6

Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

7

Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

8

Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

9

Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

10

Витрати на будівництво об’єкта господарським способом:

а)

матеріали

15 «Капітальні інвестиції»

205 «Будівельні матеріали»

б)

послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо)

15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

в)

оплата праці працівників, зайнятих у будівництві

15 «Капітальні інвестиції»

66 «Розрахунки з оплати праці»

г)

відрахування на соціальні заходи

15 «Капітальні інвестиції»

65 «Розрахунки за страхуванням»

11

Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об’єкті будівництва господарським способом

15 «Капітальні інвестиції»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

12

Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

13

Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

14

Сума ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

15

Затрати на реконструкцію і модернізацію об’єкта оренди (будівлі)

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

16

Відображення ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2. Облік надходження основних засобів

17

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

18

Одержання від учасника (засновника) підприємства об’єкта основних засобів

10 «Основні засоби»

46 «Неоплачений капітал»

19

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 «Основні засоби»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

20

Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

21

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи»

22

Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23

Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

74 «Інші доходи»

3. Облік амортизації основних засобів

24

Нарахована амортизація основних засобів:

а)

об’єктів виробничого призначення, включаючи об’єкти, узяті у фінансову оренду

23 «Виробництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

131 «Знос основних засобів»

б)

об’єктів, переданих в операційну оренду

949 «Інші витрати операційної діяльності»

131 «Знос основних засобів»

в)

об’єктів, що забезпечують збут продукції

93 «Витрати на збут»

131 «Знос основних засобів»

г)

об’єктів загальногосподарського призначення

92 «Адміністративні витрати»

131 «Знос основних засобів»

д)

об’єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення

949 «Інші витрати операційної діяльності»

131 «Знос основних засобів»

е)

в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об’єктах основних засобів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фонду, визнається дохід

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

69 «Доходи майбутніх періодів»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

25

Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

26

Затрати по закінченій реконструкції (добудові) об’єкта:

а)

операційної оренди

109 «Інші основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

б)

фінансової оренди

103 «Будинки та споруди»

15 «Капітальні інвестиції»

27

Ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів

23 «Виробництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

28

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:

а)

дооцінки первісної вартості

10 «Основні засоби»

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

б)

дооцінки зносу

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

131 «Знос основних засобів»

29

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:

а)

уцінки зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

уцінки залишкової вартості

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

30

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:

а)

уцінки зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

10 «Основні засоби»

в)

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

31

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:

а)

на суму дооцінки зносу основних засобів

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»

б)

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи»

в)

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби»

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

32

Дооцінка об’єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався

15 «Капітальні інвестиції»

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

33

Уцінка об’єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

15 «Капітальні інвестиції»

34

Дооцінка раніше уціненого об’єкта незавершеного будівництва:

а)

на суму дооцінки в межах попередніх уцінок

15 «Капітальні інвестиції»

746 «Інші доходи»

б)

на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок

15 «Капітальні інвестиції»

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

35

Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого:

а)

на суму уцінки в межах попередніх дооцінок

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

36

При введенні дооціненого об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію сальдована сума дооцінки заноситься до інвентарної картки (іншого регістру) аналітичного обліку основних засобів (буде списана на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» при його вибутті)

37

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів

972 «Втрати від зменшення корисності активів»

131 «Знос основних засобів»

38

Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

131 «Знос основних засобів»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

6. Облік вибуття основних засобів

39

Ліквідація основних засобів:

а)

первісна вартість ліквідованого об’єкта

10 «Основні засоби»

б)

сума зносу об’єкта

131 «Знос основних засобів»

в)

залишкова вартість

976 «Списання необоротних активів»

40

Демонтаж об’єкта основних засобів:

а)

оплата праці

976 «Списання необоротних активів»

66 «Розрахунки з оплати праці»

б)

відрахування на соціальні заходи

976 «Списання необоротних активів»

65 «Розрахунки за страхуванням»

в)

послуги підрядника, інших сторонніх організацій

976 «Списання необоротних активів»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

г)

одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об’єкта

20 «Виробничі запаси»

746 «Інші доходи»

41

Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» має кредитове сальдо по конкретному об’єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів).

У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

42

Списання сальдо дооцінки об’єкта незавершеного будівництва при його вибутті

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

7. Облік основних засобів в оренді

43

Отримані основні (транспортні) засоби в оренду:

а)

операційну

На позабалансовому рахунку

01 «Орендовані необоротні активи» здійснюється запис про одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик

б)

фінансову

15 «Капітальні інвестиції»

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

в)

зарахування до складу основних засобів об’єкта фінансової оренди

105 «Транспортні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

44

Передано устаткування в оренду:

а)

операційну

В аналітичному обліку на рахунку

10 «Основні засоби» зазначається факт знаходження об’єкта в операційній оренді

б)

підпункт виключено

в)

підпункт виключено

г)

підпункт виключено

д)

підпункт виключено

45

Включено об’єкт основних засобів до групи вибуття:

а)

сума зносу об’єкта

13 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

сума перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю

949 «Інші витрати операційної діяльності»

10 «Основні засоби»

в)

залишкова вартість об’єкта

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor