Нормативний акт Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

6.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:
для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання основних фондів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1–24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником ПДВ — суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником ПДВ — їх виробником.

Норми статті 209 розділу V Кодексу не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29–2204 30).

6.2. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування у контролюючому органі за основним місцем обліку з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 183 розділу V Кодексу для реєстрації платників ПДВ.

У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників ПДВ на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності.

6.3. Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС (додаток 8) має бути подана сільськогосподарським підприємством до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

Якщо місяцю, в якому подається заява за формою № 1-РС, передує місяць, в якому сільськогосподарським підприємством, не зареєстрованим як платник ПДВ, вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу, таке підприємство спочатку реєструється платником ПДВ на загальних умовах відповідно до розділу III цього Положення, після чого переходить на застосування спеціального режиму оподаткування згідно з цим розділом.

6.4. У заяві за формою № 1-РС сільськогосподарським підприємством зазначається питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

Заява має містити виключний перелік видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, відомості щодо яких включені до Єдиного державного реєстру та які підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені статтею 209 розділу V Кодексу.

6.5. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви зобов’язаний внести до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування запис про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування або письмову відмову у такій реєстрації у разі подання недостовірних даних або у випадках, визначених пунктом 6.10 цього розділу.

6.6. Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як суб’єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із дотриманням вимог пунктів 3.2, 3.8, 3.10 розділу III цього Положення.

У цьому разі датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

6.7. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

6.8. Заява про реєстрацію зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, зазначених у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з пунктом 6.3 цього розділу, контролюючий орган вносить до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування перелік видів діяльності, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначених статтею 209 розділу V Кодексу.

У разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства — суб’єкта спеціального режиму оподаткування (у тому числі зміни кодів видів діяльності на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375 (діяв до 31 грудня 2013 року) (далі — КВЕД-2005), на коди видів діяльності на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі — КВЕД-2010), у разі внесення їх до Єдиного державного реєстру) таке підприємство підлягає перереєстрації у порядку, визначеному пунктом 6.17 цього розділу.

6.9. Щодо реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, перереєстрації чи виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства, вносяться дата внесення запису про такі види діяльності, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

6.10. Контролюючий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи);

в) був виключений із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у зв’язку з перевищенням питомої ваги несільськогосподарських товарів (послуг) та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування не спливло 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб’єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 1.5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 5.1 розділу V цього Положення, або за яких підлягає виключенню з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (пункти 6.11, 6.21 цього розділу);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 6.3 цього розділу).

6.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 209 розділу V Кодексу та цим Положенням;

таке підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб’єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

6.12. У випадку, визначеному пунктом 6.11 цього розділу, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу. Реєстрація такого платника ПДВ може бути анульована згідно з розділом V цього Положення.

6.13. У випадку, визначеному пунктом 6.11 цього розділу, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов’язане подати до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 9), а також заяву про реєстрацію як платника податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.

6.14. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяви (заяв) у строки, встановлені пунктом 6.13 цього розділу, та контролюючий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (додаток 10). На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення.

6.15. Якщо за результатами документальної або камеральної перевірки контролюючий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу), на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для такої реєстрації, то контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

6.16. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, або вказало неправильно місяць, в якому було допущено перевищення, то після встановлення такого факту контролюючим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС у такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення. Дати реєстрації платником ПДВ, виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування не змінюються.

6.17. Перереєстрація платника ПДВ зі спеціальним режимом оподаткування здійснюється у разі виникнення змін (доповнень) у даних платника ПДВ, що містяться у реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах цього реєстру.

У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до розділу IV цього Положення з урахуванням того, що для перереєстрації сільськогосподарського підприємства — суб’єкта спеціального режиму оподаткування подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС із позначкою «Перереєстрація».

6.18. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського підприємства, утвореного в результаті перетворення суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське підприємство протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає контролюючому органу заяви про реєстрацію його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС та про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб’єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування припиненого сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у заяві за формою № 1-РС новоствореним сільськогосподарським підприємством не вказується.

Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість застосовується новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати завершення перетворення.

6.19. Сільськогосподарським підприємством, включеним до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, застосовується спеціальний режим оподаткування з урахуванням такого:

1) при провадженні діяльності, яка відповідає видам діяльності, внесеним до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, та постачанні сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до пунктів 209.7, 209.8 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу), сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, унесеної до реєстру, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

2) сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами розділу V Кодексу та ставками, визначеними статтею 193 розділу V Кодексу при постачанні несільськогосподарських товарів (послуг) або товарів (послуг), одержаних від провадження видів діяльності, не внесених до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

3) при постачанні товарів (послуг) та складанні податкових накладних сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування використовується індивідуальний податковий номер, зазначений у Реєстрі.

6.20. Сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб’єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм розділу V Кодексу, чи звільнення від сплати цього податку.

Якщо на підставі заяви юридичної особи — суб’єкта спеціального режиму оподаткування про перехід на застосування ставки єдиного податку зі ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування згідно з підпунктом «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу суб’єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта спеціального режиму оподаткування з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

6.21. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:

а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах;

б) підприємство підлягає реєстрації як платник ПДВ на загальних підставах;

в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.

За наявності підстав, визначених у підпунктах «а», «б» цього пункту (підпункти «а», «б»пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник ПДВ на загальних підставах.

За наявності підстави, визначеної у підпункті «в» цього пункту (підпункт «в» пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), або інших підстав, визначених у підпунктах «б» — «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпунктах «б» — «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 184 цього Кодексу.

6.22. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі, визначеній у підпункті «а» пункту 6.21 цього розділу, здійснюється за ініціативою сільськогосподарського підприємства.

Для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство подає до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо не було допущено перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу).

Контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дня отримання таких заяв знімає сільськогосподарське підприємство з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування — в інших випадках, визначених розділом V Кодексу та цим Положенням.

6.23. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі, визначеній у підпункті «б» пункту 6.21 цього розділу, може бути здійснене за ініціативою контролюючого органу у порядку, визначеному пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу).

6.24. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставах, визначених у підпункті «в» пункту 6.21 цього розділу (підпункт «в» пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), або в інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпункти «б» — «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу), може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або контролюючого органу.

Для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС — у випадку, визначеному у підпункті «в» пункту 6.21 цього розділу (підпункт «в» пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ — в інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» — «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення).

Виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації за ініціативою контролюючого органу оформляється рішенням про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-РПДВ.

Якщо контролюючий орган встановить факт перевищення, яке сільськогосподарське підприємство досягло до виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації, то на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС до такого реєстру вноситься дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, що відповідає першому числу місяця, в якому було допущено перевищення.

6.25. Якщо виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування проведене за ініціативою контролюючого органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

Протягом трьох робочих днів після перереєстрації один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування надсилається контролюючим органом такому підприємству за правилами, встановленими пунктами 5.6–5.9 розділу V цього Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (додаток 11). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

6.26. Оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.10 розділу V цього Положення.

У разі скасування анулювання реєстрації платника ПДВ — суб’єкта спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюються.

У разі скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюється. Якщо на дату скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування в особи є анульованою реєстрація як платника ПДВ, дата та причина виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування відповідає даті та причині анулювання реєстрації платником ПДВ.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі