Нормативний акт Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

Додаток 3 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Розділ 1. Облік надходження запасів

1

Придбано запаси з послідуючою оплатою:

— отримано від постачальників — платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— отримано від постачальників — неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов’язання перед постачальниками
Сформовано торгову націнку товарів

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»

2

Придбано запаси у випадку здійснення попередньої оплати:

— здійснено авансовий платіж за запаси

371 «Розрахунки за виданими авансами»

31 «Рахунки в банках»

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

64 «Розрахунки за податками і платежами»

644 «Податковий кредит»

— отримано запаси від постачальників — платників податку на додану вартість за вартістю без ПДВ — визнано зобов’язання перед постачальником на суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»,
644 «Податковий кредит»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Сформовано торгову націнку товарів

282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»

Проведено закриття рахунків обліку розрахунків з постачальниками за сплаченими та отриманими запасами

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

3

Придбано і оприбутковано запаси через підзвітних осіб за вартістю без ПДВ

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

4

Оприбутковано товари, повернуті від покупців (способом сторно)

902 «Собівартість реалізованих товарів»

281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»

Зменшено дохід від реалізації на суму продажної вартості

704 «Вирахування з доходу»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Зменшено суму надмірно нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ за операцією (способом сторно)

704 «Вирахування з доходу»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

Відновлено списану суму торгової націнки повернутих товарів (способом сторно)

285 «Торгова націнка»

282 «Товари в торгівлі»

5

Оприбутковано запаси, отримані у вигляді благодійних внесків (гуманітарної допомоги), цільового фінансування

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

6

Оприбутковано безоплатно отримані запаси

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

7

Оприбутковано запаси отримані від учасника (засновника) підприємства

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

46 «Неоплачений капітал»

8

Зараховано до складу первісної вартості запасів:
— витрати із страхування, митні збори, мито, суми непрямих податків, інші витрати

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,
64 «Розрахунки за податками й платежами»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»,
65 «Розрахунки за страхуванням»

— транспортно-заготівельні витрати за вартістю без ПДВ за умови відстрочки платежу

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

— визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

9

Зараховано фінансові витрати, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу

20 «Виробничі запаси»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

10

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на балансі, а також надлишки запасів, виявлених при інвентаризації

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
23 «Виробництво»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

11

Виявлено нестачі і псування запасів при прийманні вантажу з вини постачальника або транспортної організації

374 «Розрахунки за претензіями»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

12

Пред’явлено суму претензії до постачальника на величину різниці між сумою попередньої оплати та сумою, вказаною в одержаних документах

374 «Розрахунки за претензіями»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

13

Оприбутковано відходи виробництва

20 «Виробничі запаси»

23 «Виробництво»

14

Оприбутковано виробничі запаси (матеріали), напівфабрикати, готову продукцію тощо, виготовлені на підприємстві

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

23 «Виробництво»

15

Оприбутковано запаси, отримані від ліквідації об’єктів основних засобів

20 «Виробничі запаси»

746 «Інші доходи»

16

Оприбутковано запаси, отримані внаслідок здійснення обміну неподібними активами за бартерною угодою:

— визнано дохід від реалізації покупцям запасів (інших активів) за справедливою вартістю

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»,
71 «Іншій операційний дохід»

— нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ за операцією

70 «Доходи від реалізації»,
71 «Іншій операційний дохід»

641 «Розрахунки за податками»

— списано балансову вартість переданих запасів (інших активів)

90 «Собівартість реалізації»,
94 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

— оприбутковано запаси за справедливою вартістю

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— залік заборгованості за розрахунками

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Розділ 2. Переоцінка запасів

17

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

946 «Втрати від знецінення запаси»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
23 «Виробництво»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

18

Відновлено раніше списану величину вартості запасів внаслідок зростання їх чистої вартості реалізації

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
23 «Виробництво»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

71 «Інший операційний дохід»

Розділ 3. Облік вибуття запасів

19

Реалізовано (продано) запаси:
— списано собівартість реалізованих запасів

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»,
902 «Собівартість реалізованих товарів»,
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

— отримано дохід від реалізації запасів

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»,
37 «Розрахунки з різними дебіторами»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»,
702 «Дохід від реалізації товарів»,
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

— нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ за операцією

701 «Дохід від реалізації готової продукції»,
702 «Дохід від реалізації товарів»,
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

641 «Розрахунки за податками» (за умови відстрочки платежу),
643 «Податкові зобов’язання» (за умови попередньої оплати)

20

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізовані товари або способом сторно

285 «Торгова націнка»,
282 «Товари в торгівлі»

282 «Товари в торгівлі»,
285 «Торгова націнка»

21

Витрачено запаси у виробництво для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

23 «Виробництво»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
21 «Поточні біологічні активи»,
25 «Напівфабрикати»

підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

80 «Матеріальні витрати»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
21 «Поточні біологічні активи»,
25 «Напівфабрикати»

22

Витрачено запаси для виправлення виробничого браку

24 «Брак у виробництві»

20 «Виробничі запаси»,
25 «Напівфабрикати»

23

Списано собівартість остаточного браку

24 «Брак у виробництві»

23 «Виробництво»

24

Витрачено запаси (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») для:

— загальновиробничих потреб підприємства
— загальногосподарських потреб підприємства
— забезпечення збуту продукції
— виконання досліджень та розробок

91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні витрати»,
93 «Витрати на збут»,
941 «Витрати на дослідження і розробки»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

— утримання об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного призначення

949 «Інші витрати операційної діяльності»

25

Витрачено запаси для використання в процесі капітального будівництва або поліпшення, модернізації, модифікації основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26

Відпущено зі складу запаси у переробку стороннім організаціям

206 «Матеріали, передані в переробку»

201 «Сировина й матеріали»

27

Витрачено запаси для підготовки та освоєння нових видів продукції, технологій, виробництв та агрегатів (пускові витрати)

39 «Витрати майбутніх періодів»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»

28

Виявлено нестачі та втрати від псування запасів в результаті інвентаризації

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
23 «Виробництво»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

Одночасно зарахована на позабалансовий рахунок балансова вартість списаних сум нестачі та втрат від псування запасів до прийняття рішення про конкретних винуватців

На позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» здійснюється запис про збільшення сум невідшкодованих нестач і втрат від псування запасів

29

Визнано дохід в сумі, що належить до відшкодування винними особами нестач та втрат від псування запасів

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

нарахована сума податків та платежів за операцією

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

Одночасно списані з позабалансового рахунку суми нестач та втрат від псування запасів, що належать до відшкодування винуватцями

На позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» здійснюється запис про зменшення сум невідшкодованих нестач і втрат від псування

30

Передано запаси як внесок до статутного капіталу іншого підприємства:

— собівартість фінансової інвестиції, що вказана у статутних документах

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

— списано собівартість переданих запасів

943 «Собівартість реалізованих виробничих запаси»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

— визнано дохід від реалізації переданих запасів

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»,
702 «Дохід від реалізації товарів»,
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

— нарахована сума податкового зобов’язання ПДВ за операцією

701 «Дохід від реалізації готової продукції»,
702 «Дохід від реалізації товарів»,
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

— проведено закриття рахунків

68 «Розрахунки за іншими операціями»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

31

Безоплатно передані запаси

949 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
28 «Товари»

нарахована сума податкового зобов’язання ПДВ за операцією

949 «Інші витрати операційної діяльності»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

32

Списано за розрахунком розподілену величину транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів)

15 «Капітальні інвестиції»,
23 «Виробництво»,
24 «Брак у виробництві»,
90 «Собівартість реалізації»,
91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні витрати»,
93 «Витрати на збут»,
94 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

33

Пункт виключено

Розділ 4. Позабалансовий облік запасів

34

Отримано від замовника давальницьку сировину на переробку

На позабалансовому рахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» здійснюється запис про надходження давальницької сировини

35

Списано вартість переробленої давальницької сировини

На позабалансовому рахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» здійснюється запис про вибуття давальницької сировини

36

Прийнято запаси на відповідальне зберігання

На позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» здійснюється запис про надходження запасів на відповідальне зберігання

37

Списано вартість запасів після їх повернення власнику

На позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» здійснюється запис про вибуття запасів, повернених власнику

38

Отримано товари за договорами комісії (консигнації), поруки та іншими подібними за змістом цивільно-правовими договорами

На позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» здійснюється запис про надходження товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

39

Списано вартість товарів після виконання умов договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

На позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» здійснюється запис про вибуття товарів після виконання умов договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно