Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

Печать
 

Примітки:

1. (A) Товари (що відрізняються від радіоактивних руд), які відповідають опису в товарній позиції 2844 або 2845, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТЗЕД;

(B) відповідно до положень пункту (A) товари, які відповідають назвам товарних позицій 2843, 2846 або 2852, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях цього розділу.

2. Відповідно до положень примітки 1 товари товарних позицій 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певній розфасовці або поставляються для роздрібної торгівлі, повинні класифікуватися лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТЗЕД.

3. Товари, подані у наборах, які складаються з двох або більше окремих компонентів, що включені повністю або частково до цього розділу і призначені для змішування з метою одержання продуктів розділу VI або VII, повинні класифікуватися у відповідних для цих продуктів товарних позиціях за умови, що ці компоненти:

(a) з урахуванням способу їх фасування явно призначені для спільного використання без попереднього перепакування або перефасування;

(b) подаються разом; і

(c) ідентифікуються або за їх природою, або за відносними пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють один одного.

Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі термін "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 28
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішки;

(b) водні розчини продуктів, зазначених у пункті (a);

(c) продукти, зазначені у пункті (a), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою для їх збереження або транспортування і при цьому зберігаються властивості цих продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, що відрізняються від традиційних;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), із доданням стабілізуючої речовини (включаючи агент, що запобігає злежуванню), необхідної для їх збереження або транспортування;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c) або (d), із доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2842), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843 - 2846 та 2852, та карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

(a) оксиди вуглецю, ціанід водню (ціанистий водень), гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або комплексні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

(b) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

(c) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

(d) тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селеноціанати, телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

(e) пероксид водню, отвердлий сечовиною (товарна позиція 2847), оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2853), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, до цієї групи не включаються:

(a) хлорид натрію або оксид магнію, чисті або з домішками, чи інші продукти розділу V;

(b) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(c) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

(d) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206); скловидна фрита та скло інше у вигляді порошку, гранул або пластівців товарної позиції 3207;

(e) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів товарної позиції 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;

(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок і кришиво із цього каміння (товарні позиції 7102 - 7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;

(g) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи спечені карбіди металів (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV; або

(h) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом підгрупи II, і кислоти, яка утворена металом підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. До товарних позицій 2826 - 2842 включаються лише солі металів або амонію чи пероксосолі.

Якщо у контексті не обумовлене інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

(a) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більш як 84;

(b) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів, зазначених відповідно в розділах XIV і XV), змішані або незмішані;

(c) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, визначеного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

(d) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів та ізотопів з питомою радіоактивністю більш як 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

(e) відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів;

(f) радіоактивні залишки, придатні або непридатні для використання.

У цій примітці, а також у назвах товарних позицій 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:

- індивідуальні нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

- суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який містить більш як 15 мас. % фосфору.

8. Хімічні елементи (наприклад кремній і селен), які використовуються в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки або форму циліндрів чи стрижнів. Якщо вони мають форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до товарної позиції 3818.

Додаткова примітка:

Якщо в контексті не обумовлено інше, то солі, зазначені у товарних підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

  

I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

  

  

  

  

2801 

Фтор, хлор, бром і йод: 

  

  

  

  

2801 10 00 00 

- хлор 

  

2801 20 00 00 

- йод 

  

2801 30 

- фтор; бром: 

  

  

  

  

2801 30 10 00 

- - фтор 

  

2801 30 90 00 

- - бром 

  

2802 00 00 00 

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна 

  

2803 00 

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій): 

  

  

  

  

2803 00 10 00 

- метанова сажа 

  

2803 00 80 00 

- інший 

  

2804 

Водень, інертні гази та інші неметали: 

  

  

  

  

2804 10 00 00 

- водень 

  

м3 

  

- інертні гази: 

  

  

  

  

2804 21 00 00 

- - аргон 

  

м3 

2804 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2804 29 10 00 

- - - гелій 

  

м3 

2804 29 90 00 

- - - інші 

  

м3 

2804 30 00 00 

- азот 

  

м3 

2804 40 00 00 

- кисень 

  

м3 

2804 50  

- бор; телур: 

  

  

  

  

2804 50 10 00 

- - бор 

  

2804 50 90 00 

- - телур 

  

  

- кремній: 

  

  

  

  

2804 61 00 00 

- - із вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію 

  

2804 69 00 00 

- - інший 

  

2804 70 00 00 

- фосфор 

  

2804 80 00 00 

- миш`як 

  

2804 90 00 00 

- селен 

  

2805 

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть: 

  

  

  

  

  

- лужні або лужноземельні метали: 

  

  

  

  

2805 11 00 00 

- - натрій 

  

2805 12 00 00 

- - кальцій 

  

2805 19  

- - інші: 

  

  

  

  

2805 19 10 00 

- - - стронцій та барій 

  

2805 19 90 00 

- - - інші 

  

2805 30 

- рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах: 

  

  

  

  

2805 30 10 00 

- - суміші або сплави  

  

2805 30 90 00 

- - інші 

  

2805 40 

- ртуть: 

  

  

  

  

2805 40 10 00 

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ,
за флягу не більш як 224 євро 

  

5,5 

5,5 

2805 40 90 00 

- - інша 

  

  

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ 

  

  

  

  

2806 

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота: 

  

  

  

  

2806 10 00 00 

- водень хлористий (соляна кислота) 

  

5,5 

5,5 

2806 20 00 00 

- хлорсульфонова кислота 

  

2807 00 

Сірчана кислота; олеум: 

  

  

  

  

2807 00 10 00 

- сірчана кислота 

  

2807 00 90 00 

- олеум 

  

2808 00 00 00 

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти 

  

2809 

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

2809 10 00 00 

- пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V) 

  

кг P2O5 

2809 20 00 00 

- фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 

  

кг P2O5 

2810 00 

Оксиди бору; борні кислоти: 

  

  

  

  

2810 00 10 00 

- триоксид дибору 

  

2810 00 90 00 

- інші 

  

2811 

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

  

  

  

  

  

- інші неорганічні кислоти: 

  

  

  

  

2811 11 00 00 

- - фтористий водень (плавикова кислота) 

  

2811 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2811 19 10 00 

- - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) 

  

2811 19 20 00 

- - - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота) 

  

2811 19 80 00 

- - - інші 

  

  

- інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

  

  

  

  

2811 21 00 00 

- - діоксид вуглецю 

  

2811 22 00 00 

- - діоксид кремнію 

  

2811 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2811 29 05 00 

- - - діоксид сірки 

  

2811 29 10 00 

- - - триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш`яку  

  

2811 29 30 00 

- - - оксиди азоту 

  

2811 29 90 00 

- - - інші 

  

  

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ 

  

  

  

  

2812 

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 

  

  

  

  

2812 10 

- хлориди та хлорид оксиди: 

  

  

  

  

  

- - фосфору: 

  

  

  

  

2812 10 11 00 

- - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) 

  

2812 10 15 00 

- - - трихлорид фосфору 

  

2812 10 16 00 

- - - пентахлорид фосфору 

  

2812 10 18 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

2812 10 91 00 

- - - дихлорид дисірки 

  

2812 10 93 00 

- - - дихлорид сірки 

  

2812 10 94 00 

- - - фосген (карбоніл хлорид) 

  

2812 10 95 00 

- - - дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид) 

  

2812 10 99 00 

- - - інші 

  

2812 90 00 00 

- інші 

  

2813 

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний: 

  

  

  

  

2813 10 00 00 

- дисульфід вуглецю 

  

2813 90 

- інші: 

  

  

  

  

2813 90 10 00 

- - сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний 

  

2813 90 90 00 

- - інші 

  

  

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ 

  

  

  

  

2814 

Аміак, безводний або у водному розчині: 

  

  

  

  

2814 10 00 00 

- аміак безводний 

  

2814 20 00 00 

- аміак у водному розчині (нашатирний спирт) 

  

5,5 

5,5 

2815 

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

  

  

  

  

  

- гідроксид натрію (сода каустична): 

  

  

  

  

2815 11 00 00 

- - у твердому стані 

  

2815 12 00 

- - у водному розчині (рідкий луг каустичної соди): 

  

  

  

  

2815 12 00 10 

- - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 % 

  

5,5 

5,5 

кг NaOH 

2815 12 00 90 

- - - інший  

  

кг NaOH 

2815 20 

- гідроксид калію (їдкий калій): 

  

  

  

  

2815 20 10 00 

- - у твердому стані 

  

2815 20 90 00 

- - у водному розчині (рідкий луг їдкого калію) 

  

кг KOH

2815 30 00 00 

- пероксиди натрію або калію 

  

2816 

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію: 

  

  

  

  

2816 10 00 00 

- гідроксид і пероксид магнію 

  

2816 40 00 00 

- оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію 

  

2817 00 00 00 

Оксид цинку; пероксид цинку 

  

2818 

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію: 

  

  

  

  

2818 10 

- корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2818 10 10 00 

- - білий, рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97,5 мас. % 

  

2818 10 90 00 

- - інший 

  

2818 20 00 00 

- оксид алюмінію, крім штучного корунду 

  

2818 30 00 00 

- гідроксид алюмінію 

  

2819 

Оксиди та гідроксиди хрому: 

  

  

  

  

2819 10 00 00 

- триоксид хрому 

  

2819 90 

- інші: 

  

  

  

  

2819 90 10 00 

- - діоксид хрому 

  

2819 90 90 00 

- - інші 

  

2820 

Оксиди марганцю: 

  

  

  

  

2820 10 00 00 

- діоксид марганцю 

  

2820 90 

- інші: 

  

  

  

  

2820 90 10 00 

- - оксид марганцю із вмістом марганцю
77 мас. % або більше 

  

2820 90 90 00 

- - інші 

  

2821 

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3

  

  

  

  

2821 10 00 00 

- оксиди та гідроксиди заліза 

  

2821 20 00 00 

- мінеральні барвники (фарби земляні) 

  

2822 00 00 00 

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні 

  

2823 00 00 00 

Оксиди титану 

  

2824 

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий): 

  

  

  

  

2824 10 00 00 

- монооксид свинцю (ІІ) (свинцевий глет, масикот) 

  

2824 90  

- інші: 

  

  

  

  

2824 90 10 00 

- - свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 

  

2824 90 90 00 

- - інші 

  

2825 

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів: 

  

  

  

  

2825 10 00 00 

- гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі 

  

2825 20 00 00 

- оксид та гідроксид літію 

  

2825 30 00 00 

- оксиди та гідроксиди ванадію 

  

2825 40 00 00 

- оксиди та гідроксиди нікелю 

  

2825 50 00 00 

- оксиди та гідроксиди міді 

  

2825 60 00 00 

- оксиди германію та діоксид цирконію 

  

2825 70 00 00 

- оксиди та гідроксиди молібдену 

  

2825 80 00 00 

- оксиди стибію 

  

2825 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - оксид, гідроксид і пероксид кальцію: 

  

  

  

  

2825 90 11 00 

- - - гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас. % або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:  

  

  

- не більш як 1 мас. % мають розмір понад 75 мкм та 

  

  

  

  

  

- не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мкм 

  

  

  

  

2825 90 19 00 

- - - інші 

  

2825 90 20 00 

- - оксид та гідроксид берилію 

  

2825 90 30 00 

- - оксиди олова 

  

2825 90 40 00 

- - оксиди та гідроксиди вольфраму 

  

2825 90 60 00 

- - оксид кадмію 

  

2825 90 80 00 

- - інші 

  

  

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ 

  

  

  

  

2826 

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору: 

  

  

  

  

  

- фториди: 

  

  

  

  

2826 12 00 00 

- - алюмінію 

  

2826 19  

- - інші: 

  

  

  

  

2826 19 10 00 

- - - амонію або натрію 

  

2826 19 90 00 

- - - інші 

  

2826 30 00 00 

- гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт) 

  

2826 90 

- інші: 

  

  

  

  

2826 90 10 00 

- - гексафтороцирконат дикалію 

  

2826 90 80 00 

- - інші 

  

2827 

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди: 

  

  

  

  

2827 10 00 00 

- хлорид амонію 

  

5,5 

5,5 

2827 20 00 00 

- хлорид кальцію 

  

0,1 

0,1 

  

- інші хлориди: 

  

  

  

  

2827 31 00 00 

- - магнію 

  

2827 32 00 00 

- - алюмінію 

  

2827 35 00 00 

- - нікелю 

  

2827 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2827 39 10 00 

- - - олова 

  

2827 39 20 00 

- - - заліза 

  

2827 39 30 00 

- - - кобальту 

  

2827 39 85  

- - - інші: 

  

  

  

  

2827 39 85 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2827 39 85 90 

- - - - інші  

  

  

- хлорид оксиди та хлорид гідроксиди: 

  

  

  

  

2827 41 00 00 

- - міді 

  

2827 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2827 49 10 00 

- - - свинцю 

  

2827 49 90 00 

- - - інші 

  

  

- броміди та бромід оксиди: 

  

  

  

  

2827 51 00 00 

- - броміди натрію або калію 

  

2827 59 00 00 

- - інші 

  

2827 60 00 00 

- йодиди та йодид оксиди 

  

2828 

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти: 

  

  

  

  

2828 10 00 00 

- гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію 

  

5,5 

5,5 

2828 90 00 00 

- інші 

  

2829 

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати: 

  

  

  

  

  

- хлорати: 

  

  

  

  

2829 11 00 00 

- - натрію 

  

2829 19 00 00 

- - інші 

  

2829 90 

- інші: 

  

  

  

  

2829 90 10 00 

- - перхлорати 

  

2829 90 40 00 

- - бромати калію або натрію 

  

2829 90 80 00 

- - інші  

  

2830 

Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

2830 10 00 00 

- сульфіди натрію 

  

2830 90 

- інші: 

  

  

  

  

2830 90 11 00 

- - сульфіди кальцію, стибію або заліза 

  

2830 90 85 00 

- - інші 

  

2831 

Дитіоніти та сульфоксилати: 

  

  

  

  

2831 10 00 00 

- натрію 

  

2831 90 00 00 

- інші 

  

2832 

Сульфіти; тіосульфати: 

  

  

  

  

2832 10 00 00 

- сульфіти натрію 

  

2832 20 00 00 

- інші сульфіти 

  

2832 30 00 00 

- тіосульфати 

  

2833 

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): 

  

  

  

  

  

- сульфати натрію: 

  

  

  

  

2833 11 00 00 

- - сульфат динатрію 

  

2833 19 00 00 

- - інші 

  

  

- інші сульфати: 

  

  

  

  

2833 21 00 00 

- - магнію 

  

2833 22 00 00 

- - алюмінію 

  

2833 24 00 00 

- - нікелю 

  

2833 25 00 00 

- - міді 

  

2833 27 00 00 

- - барію 

  

2833 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2833 29 20 00 

- - - кадмію; хрому; цинку 

  

2833 29 30 00 

- - - кобальту; титану 

  

2833 29 50 00 

- - - заліза 

  

2833 29 60 00 

- - - свинцю 

  

2833 29 90 00 

- - - інші 

  

2833 30 00 00 

- галуни 

  

2833 40 00 00 

- пероксосульфати (персульфати) 

  

2834 

Нітрити; нітрати: 

  

  

  

  

2834 10 00 00 

- нітрити 

  

5,5 

5,5 

  

- нітрати: 

  

  

  

  

2834 21 00 00 

- - калію 

  

2834 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2834 29 20 00 

- - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю 

  

2834 29 40 00 

- - - міді 

  

2834 29 80 00 

- - - інші 

  

2835 

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або не визначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

2835 10 00 00 

- фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти) 

  

  

- фосфати: 

  

  

  

  

2835 22 00 00 

- - моно- або динатрію 

  

2835 24 00 00 

- - калію 

  

0,1 

0,1 

2835 25 

- - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію): 

  

  

  

  

2835 25 10 00 

- - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 25 90 00 

- - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 26 

- - інші фосфати кальцію: 

  

  

  

  

2835 26 10 00 

- - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 26 90 00 

- - - із вмістом фтору не менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2835 29 10 00 

- - - триамонію 

  

2835 29 30 00 

- - - тринатрію 

  

2835 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- поліфосфати: 

  

  

  

  

2835 31 00 00 

- - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію) 

  

0,1 

0,1 

2835 39 00 00 

- - інші 

  

2836 

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію: 

  

  

  

  

2836 20 00 00 

- карбонат динатрію 

  

5,5 

5,5 

2836 30 00 00 

- гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію 

  

5,5 

5,5 

2836 40 00 00 

- карбонати калію 

  

2836 50 00 00 

- карбонат кальцію 

  

2836 60 00 00 

- карбонат барію 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2836 91 00 00 

- - карбонати літію 

  

2836 92 00 00 

- - карбонат стронцію 

  

2836 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - карбонати: 

  

  

  

  

2836 99 11 00 

- - - - магнію; міді 

  

2836 99 17 00 

- - - - інші 

  

2836 99 90 00 

- - - пероксокарбонати (перкарбонати) 

  

2837 

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди: 

  

  

  

  

  

- ціаніди та оксиди ціанідів: 

  

  

  

  

2837 11 00 00 

- - натрію 

  

2837 19 00 00 

- - інші 

  

2837 20 00 00 

- комплексні ціаніди 

  

[ 2838]  

  

  

  

  

  

2839 

Силікати; силікати лужних металів технічні: 

  

  

  

  

  

- натрію: 

  

  

  

  

2839 11 00 00 

- - метасилікати натрію 

  

2839 19 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2839 19 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2839 19 00 90 

- - - інші 

  

2839 90  

- інші: 

  

  

  

  

2839 90 10 00 

- - калію  

  

2839 90 90 00 

- - інші 

  

2840 

Борати; пероксоборати (перборати): 

  

  

  

  

  

- тетраборат динатрію (бура очищена): 

  

  

  

  

2840 11 00 00 

- - безводний 

  

2840 19  

- - інший: 

  

  

  

  

2840 19 10 00 

- - - пентагідрат тетраборату динатрію  

  

2840 19 90 00 

- - - інші 

  

2840 20 

- інші борати: 

  

  

  

  

2840 20 10 00 

- - борати натрію, безводні 

  

2840 20 90 00 

- - інші 

  

2840 30 00 00 

- пероксоборати (перборати) 

  

2841 

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот: 

  

  

  

  

2841 30 00 00 

- дихромат натрію 

  

2841 50 00 00 

- інші хромати та дихромати; пероксохромати 

  

  

- манганіти, манганати та перманганати: 

  

  

  

  

2841 61 00 00 

- - перманганат калію 

  

2841 69 00 00 

- - інші 

  

2841 70 00 00 

- молібдати 

  

2841 80 00 00 

- вольфрамати 

  

2841 90 

- інші: 

  

  

  

  

2841 90 30 00 

- - цинкати і ванадати 

  

2841 90 85 00 

- - інші 

  

2842 

Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або не визначеного хімічного складу), крім азидів: 

  

  

  

  

2842 10 00 00 

- силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або не визначеного хімічного складу 

  

2842 90 

- інші: 

  

  

  

  

2842 90 10 00 

- - солі прості, подвійні або комплексні солі селенової або телурової кислот 

  

2842 90 80 00 

- - інші 

  

  

VІ. ІНШІ ПРОДУКТИ 

  

  

  

  

2843 

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2843 10 

- дорогоцінні метали у колоїдному стані: 

  

  

  

  

2843 10 10 00 

- - срібло 

  

2843 10 90 00 

- - інші 

  

  

- сполуки срібла: 

  

  

  

  

2843 21 00 00 

- - нітрат срібла 

  

2843 29 00 00 

- - інші 

  

2843 30 00 00 

- сполуки золота 

  

г 

2843 90 

- інші сполуки; амальгами: 

  

  

  

  

2843 90 10 00 

- - амальгами 

  

2843 90 90 00 

- - інші 

  

г 

2844 

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти: 

  

  

  

  

2844 10 

- уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану: 

  

  

  

  

  

- - природний уран: 

  

  

  

  

2844 10 10 00 

- - - необроблений; відходи та брухт 

  

кг U 

2844 10 30 00 

- - - оброблений 

  

кг U 

2844 10 50 00 

- - фероуран 

  

кг U 

2844 10 90 00 

- - інші  

  

кг U 

2844 20 

- уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

2844 20 25 00 

- - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 35 00 

- - - інші  

  

г поділ. ізотоп 

  

- - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - - суміші урану та плутонію: 

  

  

  

  

2844 20 51 00 

- - - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 59 00 

- - - - інші  

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 99 00 

- - - інші 

  

г поділ. ізотоп 

2844 30 

- уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту: 

  

  

  

  

2844 30 11 00 

- - - металокераміка 

  

2844 30 19 00 

- - - інші 

  

  

- - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту: 

  

  

  

  

2844 30 51 00 

- - - металокераміка 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2844 30 55 00 

- - - - необроблений; відходи та брухт 

  

  

- - - - оброблений: 

  

  

  

  

2844 30 61 00 

- - - - - бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи 

  

2844 30 69 00 

- - - - - інші  

  

  

- - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом: 

  

  

  

  

2844 30 91 00 

- - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію 

  

2844 30 99 00 

- - - інші 

  

2844 40 

- радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки: 

  

  

  

  

2844 40 10 00  

- - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші і сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту  

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

2844 40 20 00 

- - - штучні радіоактивні ізотопи  

  

2844 40 30 00 

- - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів  

  

2844 40 80 00 

- - - інші 

  

2844 50 00 00 

- відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів  

  

г поділ. ізотоп 

2845 

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2845 10 00 00 

- важка вода (оксид дейтерію)  

  

2845 90 

- інші: 

  

  

  

  

2845 90 10 00 

- - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти 

  

2845 90 90 00 

- - інші 

  

2846 

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів: 

  

  

  

  

2846 10 00 00 

- сполуки церію 

  

2846 90 00 00 

- інші 

  

2847 00 00 00 

Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною 

  

кг H2O2 

2848 00 00 00 

Фосфіди з визначеним або не визначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук 

  

2849 

Карбіди з визначеним або не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2849 10 00 00 

- кальцію 

  

5,5 

5,5 

2849 20 00  

- кремнію: 

  

  

  

  

2849 20 00 10 

- - зелений 

  

2849 20 00 90 

- - інший 

  

2849 90 

- інші: 

  

  

  

  

2849 90 10 00 

- - бору 

  

2849 90 30 00 

- - вольфраму 

  

2849 90 50 00 

- - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану 

  

2849 90 90 00 

- - інші 

  

2850 00 

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або не визначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849: 

  

  

  

  

2850 00 20 00 

- гідриди; нітриди 

  

2850 00 50 00 

- азиди 

  

2850 00 70 00 

- силіциди 

  

2850 00 90 00 

- бориди 

  

[ 2851]  

  

  

  

  

  

2852 00 00 00 

Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам 

  

2853 00 

Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2853 00 10 00 

- дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти 

  

2853 00 30 00 

- рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря 

  

2853 00 50 00 

- хлористий ціан (хлорціан) 

  

2853 00 90 00 

- інші 

  


Група 29
Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

(c) продукти товарних позицій 2936 - 2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або не визначеним хімічним складом;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені у воді;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою їх зберігання або транспортування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(f) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

(g) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

(e) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

(f) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(g) ферменти (товарна позиція 3507);

(h) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад, таблетки, брикети, палички або аналогічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см3 (товарна позиція 3606);

(іj) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роздрібної торгівлі; або

(k) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у зазначеній групі.

4. У товарних позиціях 2904 - 2906, 2908 - 2911 і 2913 - 2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін "кисневмісна функціональна група" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905 - 2920.

5. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I - VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватися разом з тими сполуками, які включаються до товарної позиції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I - VII повинні класифікуватися у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I - X або товарній позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I - X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти розділу XI або товарної позиції 2941 повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих, що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв'язків металу, крім метал-вуглецевих зв'язків.

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905).

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш'як або свинець), безпосередньо зв'язаних з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв'язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

8. У товарній позиції 2937:

(a) термін "гормони" поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(b) термін "що використовуються головним чином як гормони" застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти в результаті синтезу речовин цієї товарної позиції.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатися до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук), за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається "інші", серед підпозицій, що розглядаються.

2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

  

I. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2901 

Вуглеводні ациклічні: 

  

  

  

  

2901 10 00 00 

- насичені 

  

  

- ненасичені: 

  

  

  

  

2901 21 00 00 

- - етилен  

  

2901 22 00 00 

- - пропен (пропілен)  

  

2901 23 

- - бутен (бутилен) та його ізомери: 

  

  

  

  

2901 23 10 00 

- - - бут-1-ен і бут-2-ен  

  

2901 23 90 00 

- - - інші  

  

2901 24 

- - бута-1,3-дієн та ізопрен: 

  

  

  

  

2901 24 10 00 

- - - бута-1,3-дієн  

  

2901 24 90 00 

- - - ізопрен  

  

2901 29 00 00 

- - інші 

  

2902 

Вуглеводні циклічні: 

  

  

  

  

  

- циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкени) та циклотерпени: 

  

  

  

  

2902 11 00 00 

- - циклогексан 

  

2902 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2902 19 10 00 

- - - циклотерпени 

  

2902 19 80 00 

- - - інші 

  

2902 20 00 00 

- бензол 

  

2902 30 00 00 

- толуол 

  

  

- ксилоли: 

  

  

  

  

2902 41 00 00 

- - о-ксилол 

  

2902 42 00 00 

- - m-ксилол 

  

2902 43 00 00 

- - n-ксилол 

  

2902 44 00 00 

- - суміші ізомерів ксилолу 

  

2902 50 00 00 

- стирол 

  

2902 60 00 00 

- етилбензол 

  

2902 70 00 00 

- кумол 

  

2902 90 

- інші: 

  

  

  

  

2902 90 10 00 

- - нафталін та антрацен 

  

2902 90 30 00 

- - дифеніл та терфеніли 

  

2902 90 90 00 

- - інші 

  

2903 

Галогеновані похідні вуглеводнів: 

  

  

  

  

  

- насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 11 00 00 

- - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 

  

2903 12 00 00 

- - дихлорметан (метиленхлорид) 

  

5,5 

5,5 

2903 13 00 00 

- - хлороформ (трихлорметан) 

  

5,5 

5,5 

2903 14 00 00 

- - тетрахлорид вуглецю  

  

5,5 

5,5 

2903 15 00 00 

- - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)  

  

5,5 

5,5 

2903 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 19 10 00 

- - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 

  

5,5 

5,5 

2903 19 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 21 00 00 

- - вінілхлорид (хлоретилен) 

  

5,5 

5,5 

2903 22 00 00 

- - трихлоретилен 

  

2903 23 00 00 

- - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 

  

5,5 

5,5 

2903 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- фторовані, бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 31 00 00 

- - етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан)  

  

5,5 

5,5 

2903 39 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - броміди: 

  

  

  

  

2903 39 11 00 

- - - - бромметан (метилбромід) 

  

5,5 

5,5 

2903 39 15 00 

- - - - дибромметан 

  

5,5 

5,5 

2903 39 19 00 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 39 90 00 

- - - фториди та йодиди 

  

  

- галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів із вмістом двох або більше різних атомів галогенів: 

  

  

  

  

2903 41 00 00 

- - трихлорфторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 42 00 00 

- - дихлордифторметан 

  

2903 43 00 00 

- - трихлортрифторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 44 

- - дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан: 

  

  

  

  

2903 44 10 00 

- - - дихлортетрафторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 44 90 00 

- - - хлорпентафторетан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 

- - інші пергалогеновані похідні, що містять лише фтор і хлор: 

  

  

  

  

2903 45 10 00 

- - - хлортрифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 15 00 

- - - пентахлорфторетан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 20 00 

- - - тетрахлордифторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 25 00 

- - - гептахлорфторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 30 00 

- - - гексахлордифторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 35 00 

- - - пентахлортрифторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 40 00 

- - - тетрахлортетрафторпропани  

  

5,5 

5,5 

2903 45 45 00 

- - - трихлорпентафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 50 00 

- - - дихлоргексафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 55 00 

- - - хлоргептафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 46 

- - бромхлордифторметан, бромтрифторметан
та дибромтетрафторетани: 

  

  

  

  

2903 46 10 00 

- - - бромхлордифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 46 20 00 

- - - бромтрифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 46 90 00 

- - - дибромтетрафторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 47 00 00 

- - інші пергалогеновані похідні 

  

5,5 

5,5 

2903 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - галогеновані, лише з фтором і хлором: 

  

  

  

  

2903 49 10 00 

- - - - метану, етану або пропану 

  

5,5 

5,5 

2903 49 20 00 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- - - галогеновані, лише з фтором і бромом: 

  

  

  

  

2903 49 30 00 

- - - - метану, етану або пропану 

  

5,5 

5,5 

2903 49 40 00 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 49 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- галогеновані похідні цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) або циклотерпенових вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 51 00 00 

- - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан
(ГХГ (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN) 

  

5,5 

5,5 

2903 52 00 00 

- - альдрін (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO) 

  

5,5 

5,5 

2903 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 59 10 00 

- - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан 

  

5,5 

5,5 

2903 59 30 00 

- - - тетрабромциклооктани 

  

5,5 

5,5 

2903 59 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 61 00 00 

- - хлорбензол, о-дихлорбензол та п-дихлорбензол 

  

5,5 

5,5 

2903 62 00 00 

- - гексахлорбензол (ISO) та ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл)етан) 

  

2903 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 69 10 00 

- - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол 

  

2903 69 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

2903 69 90 10 

- - - - бензилхлорид (бензил хлористий) 

  

0,1 

0,1 

2903 69 90 90 

- - - - інші 

  

2904 

Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані: 

  

  

  

  

2904 10 00 00 

- похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні етилові ефіри 

  

2904 20 00 00 

- похідні із вмістом лише нітро- або лише нітрозогруп 

  

2904 90 

- інші: 

  

  

  

  

2904 90 20 00 

- - сульфогалогеновані похідні 

  

2904 90 40 00 

- - трихлоронітрометан (хлорпікрин) 

  

2904 90 85 00 

- - інші 

  

  

II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2905 

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- моноспирти насичені: 

  

  

  

  

2905 11 00 00 

- - метанол (метиловий спирт) 

  

5,5 

5,5 

2905 12 00  

- - пропан-1-ол (спирт пропіловий) та пропан-2-ол (спирт ізопропіловий): 

  

  

  

  

2905 12 00 10 

- - - пропан-1-ол (спирт пропіловий) 

  

0,1 

0,1 

2905 12 00 20 

- - - пропан-2-ол (спирт ізопропіловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 13 00 00 

- - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 

  

2905 14 

- - інші бутаноли: 

  

  

  

  

2905 14 10 00 

- - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 14 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 16 

- - октанол (спирт октиловий) та його ізомери: 

  

  

  

  

2905 16 10 00 

- - - 2-етилгексан-1-ол 

  

2905 16 20 00 

- - - октан-2-ол 

  

5,5 

5,5 

2905 16 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 17 00 00 

- - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 19 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- ненасичені моноспирти: 

  

  

  

  

2905 22 

- - ациклічні терпенові спирти: 

  

  

  

  

2905 22 10 00 

- - - гераніол, цитронелол, ліналол, родинол і нерол 

  

5,5 

5,5 

2905 22 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 29 10 00 

- - - аліловий спирт  

  

5,5 

5,5 

2905 29 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- діоли: 

  

  

  

  

2905 31 00 00 

- - етиленгліколь (етандіол) 

  

2905 32 00 00 

- - пропіленгліколь (пропан-1,2-діол) 

  

2905 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 39 10 00 

- - - 2-метилпентан-2,4-діол (гексиленгліколь) 

  

5,5 

5,5 

2905 39 20 00 

- - - бутан-1,3-діол 

  

5,5 

5,5 

2905 39 25 00 

- - - бутан-1,4-діол 

  

5,5 

5,5 

2905 39 30 00 

- - - 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол  

  

5,5 

5,5 

2905 39 85 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- інші поліспирти: 

  

  

  

  

2905 41 00 00 

- - 2-етил-2-(гідроксиметил) пропан-1,3-діол (триметилолпропан) 

  

5,5 

5,5 

2905 42 00 00 

- - пентаеритрит (пентаеритритол) 

  

5,5 

5,5 

2905 43 00 00 

- - манітол (маніт) 

  

2905 44 

- - D-глюцитол (сорбітол): 

  

  

  

  

  

- - - у водному розчині: 

  

  

  

  

2905 44 11 00 

- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

  

5,5 

5,5 

2905 44 19 00 

- - - - інший 

  

5,5 

5,5 

  

- - - інший: 

  

  

  

  

2905 44 91 00 

- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

  

2905 44 99 00 

- - - - інший 

  

5,5 

5,5 

2905 45 00 00 

- - гліцерин (1,2,3-триоксипропан) 

  

5,5 

5,5 

2905 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 49 10 00 

- - - тріоли; тетроли 

  

5,5 

5,5 

2905 49 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

2905 49 80 10 

- - - - ксиліт харчовий 

  

2905 49 80 90 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів: 

  

  

  

  

2905 51 00 00 

- - етхлорвінол (INN) 

  

2905 59  

- - інші: 

  

  

  

  

2905 59 10 00 

- - - моноспиртів (одноатомних спиртів) 

  

  

- - - поліспиртів (багатоатомних спиртів): 

  

  

  

  

2905 59 91 00 

- - - - 2,2-біс (бромметил) пропандіол 

  

2905 59 99 00 

- - - - інші 

  

2906 

Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові: 

  

  

  

  

2906 11 00 00 

- - ментол 

  

2906 12 00 00 

- - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли 

  

5,5 

5,5 

2906 13 

- - стерини та інозити: 

  

  

  

  

2906 13 10 00 

- - - стерини 

  

5,5 

5,5 

2906 13 90 00 

- - - інозити 

  

5,5 

5,5 

2906 19 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- ароматичні: 

  

  

  

  

2906 21 00 00 

- - бензиловий спирт  

  

5,5 

5,5 

2906 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2907 

Феноли; фенолоспирти: 

  

  

  

  

  

- монофеноли: 

  

  

  

  

2907 11 00 00 

- - фенол (гідроксибензол) та його солі 

  

2907 12 00 

- - крезоли та їх солі: 

  

  

  

  

2907 12 00 10 

- - - n-крезол  

  

2907 12 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 13 00 00 

- - октилфенол, нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин 

  

5,5 

5,5 

2907 15 

- - нафтоли та їх солі: 

  

  

  

  

2907 15 10 00 

- - - 1-нафтол 

  

5,5 

5,5 

2907 15 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 19  

- - інші: 

  

  

  

  

2907 19 10 00  

- - - ксиленоли та їх солі 

  

5,5 

5,5 

2907 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- поліфеноли; фенолоспирти:  

  

  

  

  

2907 21 00 00 

- - резорцин та його солі 

  

2907 22 00 00 

- - гідрохінон (хінол) та його солі 

  

5,5 

5,5 

2907 23 00 00 

- - 4,4'-ізопропілідендифенол (бісфенол А, дифенілолпропан) та його солі 

  

5,5 

5,5 

2907 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2908 

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів: 

  

  

  

  

  

- похідні, що містять лише галогеногрупи та їх солі: 

  

  

  

  

2908 11 00 00 

- - пентахлорфенол (ISO) 

  

2908 19 00 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2908 91 00 00 

- - діносеб (ISO) та його солі 

  

5,5 

5,5 

2908 99  

- - інші: 

  

  

  

  

2908 99 10 00 

- - - похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні ефіри 

  

5,5 

5,5 

2908 99 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

IV. ПРОСТІ ЕФІРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФІРІВ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛІ І НАПІВАЦЕТАЛІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2909 

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або не визначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- прості ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 11 00 00 

- - діетиловий ефір 

  

5,5 

5,5 

2909 19 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2909 19 00 10 

- - - діаліловий ефір 

  

2909 19 00 20 

- - - метилтретбутиловий ефір 

  

2909 19 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 20 00 00 

- ефіри прості цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

2909 30 

- ефіри прості ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 30 10 00 

- - дифеніловий ефір простий  

  

5,5 

5,5 

  

- - бромовані похідні: 

  

  

  

  

2909 30 31 00 

- - - пентабромдифеніловий ефір простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-біс- (пентабромофенокси)бензол 

  

5,5 

5,5 

2909 30 35 00 

- - - 1,2-біс(2,4,6-трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонітрил-бутадієнстиролу (ABS) 

  

5,5 

5,5 

2909 30 38 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 30 90 00 

- - інші 

  

  

- ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 41 00 00 

- - 2,2'-оксидіетанол (діетиленгліколь, дигліколь) 

  

5,5 

5,5 

2909 43 00 00 

- - прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю 

  

5,5 

5,5 

2909 44 00  

- - інші прості моноалкілні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю: 

  

  

  

  

2909 44 00 20 

- - - етилцелозольв 

  

2909 44 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - ациклічні: 

  

  

  

  

2909 49 11 00 

- - - - 2-(2-хлоретокси)етанол 

  

2909 49 18 00 

- - - - інші 

  

2909 49 90 00 

- - - циклічні 

  

5,5 

5,5 

2909 50 

- ефірофеноли, ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 50 10 00 

- - гваякол і гваяколсульфонати калію 

  

5,5 

5,5 

2909 50 90  

- - інші: 

  

  

  

  

2909 50 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2909 50 90 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 60 00 00 

- пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

2910 

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2910 10 00 00 

- оксиран (етиленоксид) 

  

2910 20 00 00 

- метилоксиран (пропіленоксид) 

  

2910 30 00 00 

- 1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин) 

  

5,5 

5,5 

2910 40 00 00 

- діелдрін (ISO, INN) 

  

5,5 

5,5 

2910 90 00 00 

- інші 

  

5,5 

5,5 

2911 00 00 00 

Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

  

V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГІДНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ 

  

  

  

  

2912 

Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід: 

  

  

  

  

  

- альдегіди ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

2912 11 00 00 

- - метаналь (формальдегід) 

  

5,5 

5,5 

2912 12 00 00 

- - етаналь (ацетальдегід) 

  

2912 19  

- - інші: 

  

  

  

  

2912 19 10 00 

- - - бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер) 

  

5,5 

5,5 

2912 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- альдегіди циклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

2912 21 00 00 

- - бензальдегід  

  

5,5 

5,5 

2912 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2912 30 00 00 

- альдегідоспирти 

  

5,5 

5,5 

  

- альдегіди простих ефірів, альдегідофеноли та альдегіди, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

2912 41 00 00 

- - ванілін (4-гідрокси-3-метоксибензальдегід) 

  

2912 42 00 00 

- - етилванілін (3-етокси-4-гідроксибензальдегід) 

  

5,5 

5,5 

2912 49 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2912 50 00 00 

- циклічні полімери альдегідів  

  

5,5 

5,5 

2912 60 00 00 

- параформальдегід 

  

5,5 

5,5 

2913 00 00 00 

Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані 

  

5,5 

5,5 

  

VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХІНОННОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ 

  

  

  

  

2914 

Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кетони ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

2914 11 00 00 

- - ацетон 

  

2914 12 00 00 

- - бутанон (метилетилкетон) 

  

2914 13 00 00 

- - 4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон) 

  

5,5 

5,5 

2914 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2914 19 10 00 

- - - 5-метилгексан-2-он 

  

5,5 

5,5 

2914 19 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- кетони цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові, до складу яких не входять інші кисневмісні функціональні групи: 

  

  

  

  

2914 21 00 00 

- - камфора 

  

2914 22 00 00 

- - циклогексанон та метилциклогексанони 

  

2914 23 00 00 

- - іонони та метиліонони 

  

5,5 

5,5 

2914 29 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2914 29 00 10 

- - - ізофорон
(3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он) 

  

0,1 

0,1 

2914 29 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- кетони ароматичні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

2914 31 00 00 

- - фенілацетон (фенілпропан-2-он) 

  

5,5 

5,5 

2914 39 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2914 39 00 10 

- - - ацетофенон 

  

0,1 

0,1 

2914 39 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2914 40 

- кетоноспирти та кетоноальдегіди: 

  

  

  

  

2914 40 10 00 

- - 4-гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт) 

  

5,5 

5,5 

2914 40 90 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2914 50 00 00 

- кетонофеноли та кетони, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група  

  

  

- хінони: 

  

  

  

  

2914 61 00 00 

- - антрахінон 

  

5,5 

5,5 

2914 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2914 69 10 00 

- - - 1,4-нафтохінон 

  

2914 69 90 00 

- - - інші 

  

2914 70 00 00 

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

  

VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВІ ТА ЇХ АНГІДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- мурашина кислота, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 11 00 00 

- - мурашина кислота  

  

2915 12 00 00 

- - солі мурашиної кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 13 00 00 

- - складні ефіри мурашиної кислоти 

  

5,5 

5,5 

  

- оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид: 

  

  

  

  

2915 21 00 00 

- - оцтова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 24 00 00 

- - оцтовий ангідрид 

  

2915 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- складні ефіри оцтової кислоти: 

  

  

  

  

2915 31 00 00 

- - етилацетат 

  

2915 32 00 00 

- - вінілацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 33 00 00 

- - н-бутилацетат 

  

2915 36 00 00 

- - диносебу (ISO) ацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2915 39 10 00 

- - - пропілацетат та ізопропілацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 39 30 00 

- - - метилацетат, пентилацетат (амілацетат), ізопентилацетат (ізоамілацетат) та ацетати гліцерину 

  

5,5 

5,5 

2915 39 50 00 

- - - n-толілацетат, фенілпропілацетати, бензилацетат, родинілацетат, санталілацетат та ацетати фенілетан-1,2-діолу 

  

5,5 

5,5 

2915 39 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2915 40 00 00 

- кислоти моно-, ди- або трихлороцтові, їх солі та складні ефіри 

  

2915 50 00 00 

- пропіонова кислота, її солі та складні ефіри 

  

5,5 

5,5 

2915 60 

- масляні кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

  

- - масляні кислоти, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 60 11 00 

- - - діізобутират 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилену 

  

5,5 

5,5 

2915 60 19 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2915 60 90 00 

- - валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

2915 70 

- пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 70 15 00 

- - пальмітинова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 70 20 00 

- - солі та складні ефіри пальмітинової кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 70 25 00 

- - стеаринова кислота 

  

2915 70 30 00 

- - солі стеаринової кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 70 80 00 

- - складні ефіри стеаринової кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 90 

- інші: 

  

  

  

  

2915 90 10 00 

- - лауринова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 90 20 00 

- - хлорформіати 

  

5,5 

5,5 

2915 90 80  

- - інші: 

  

  

  

  

2915 90 80 10 

- - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль) 

  

2915 90 80 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2916 

Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2916 11 00 00 

- - акрилова кислота та її солі 

  

2916 12 

- - складні ефіри акрилової кислоти: 

  

  

  

  

2916 12 10 00 

- - - метилакрилат 

  

2916 12 20 00 

- - - етилакрилат 

  

2916 12 90 00 

- - - інші 

  

2916 13 00 00 

- - метакрилова кислота та її солі 

  

2916 14 

- - складні ефіри метакрилової кислоти: 

  

  

  

  

2916 14 10 00 

- - - метилметакрилат 

  

2916 14 90 00 

- - - інші 

  

2916 15 00 00 

- - олеїнова, лінолева або ліноленова кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

2916 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2916 19 10 00 

- - - ундецилові кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2916 19 30 00 

- - - гекса-2,4-дієнова кислота (сорбінова кислота) 

  

2916 19 40 00 

- - - кислота кротонова 

  

6,5 

6,5 

2916 19 70 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2916 20 00 00 

- кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2916 31 00 00 

- - бензойна кислота, її солі та складні ефіри 

  

2916 32 

- - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл: 

  

  

  

  

2916 32 10 00 

- - - пероксид бензоїлу 

  

2916 32 90 00 

- - - хлористий бензоїл 

  

6,5 

6,5 

2916 34 00 00 

- - фенілоцтова кислота та її солі 

  

2916 35 00 00 

- - складні ефіри фенілоцтової кислоти 

  

6,5 

6,5 

2916 36 00 00 

- - бінапакрил (ISO) 

  

6,5 

6,5 

2916 39 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2916 39 00 10 

- - - ібупрофен (ibuprofen INN) 

  

2916 39 00 90 

- - - інші  

  

6,5 

6,5 

2917 

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кислоти ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2917 11 00 00 

- - щавлева кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2917 12 

- - адипінова кислота, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2917 12 10 00 

- - - адипінова кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2917 12 90 00 

- - - складні ефіри адипінової кислоти  

  

6,5 

6,5 

2917 13 

- - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2917 13 10 00 

- - - себацинова кислота  

  

6,5 

6,5 

2917 13 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2917 14 00 00 

- - малеїновий ангідрид 

  

6,5 

6,5 

2917 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2917 19 10 00 

- - - малонова кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2917 19 90 00 

- - - інші 

  

2917 20 00 00 

- кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2917 32 00 00 

- - діоктил-ортофталати 

  

2917 33 00 00 

- - диноніл-ортофталати або дидецилортофталати 

  

2917 34  

- - інші складні ефіри ортофталевої кислоти: 

  

  

  

  

2917 34 10 00 

- - - дибутил-ортофталати 

  

2917 34 90 00 

- - - інші 

  

2917 35 00  

- - фталевий ангідрид: 

  

  

  

  

2917 35 00 10 

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2917 35 00 90 

- - - інший 

  

6,5 

6,5 

2917 36 00 00 

- - терефталева кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2917 37 00 00 

- - диметилтерефталат 

  

6,5 

6,5 

2917 39 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - бромовані похідні: 

  

  

  

  

2917 39 11 00 

- - - - складний ефір або ангідрид тетрабромфталевої кислоти 

  

6,5 

6,5 

2917 39 19 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2917 39 30 00 

- - - - кислота бензол-1,2,4-трикарбоксилова 

  

6,5 

6,5 

2917 39 40 00 

- - - - ізофталоїлдихлорид із вмістом 0,8 мас. % або менше терефталоїлдихлориду  

  

6,5 

6,5 

2917 39 50 00 

- - - - кислота нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова 

  

6,5 

6,5 

2917 39 60 00 

- - - - ангідрид тетрахлорфталевий 

  

6,5 

6,5 

2917 39 70 00 

- - - - 3,5-біс(метоксикарбоніл) бензолсульфонат натрію 

  

6,5 

6,5 

2917 39 80 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 

Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кислоти карбонові, до складу яких входить спиртова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2918 11 00 00 

- - молочна кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2918 12 00 00 

- - винна кислота 

  

6,5 

6,5 

2918 13 00 00 

- - солі та складні ефіри винної кислоти 

  

6,5 

6,5 

2918 14 00 00 

- - лимонна кислота 

  

6,5 

6,5 

2918 15 00  

- - солі та складні ефіри лимонної кислоти: 

  

  

  

  

2918 15 00 10 

- - - натрій цитрат 

  

2918 15 00 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 16 00 00 

- - глюконова кислота, її солі та складні ефіри 

  

2918 18 00 00 

- - хлорбензилат (ISO) 

  

6,5 

6,5 

2918 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 19 30 00 

- - - холева кислота, 3-альфа, 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солі та складні ефіри 

  

2918 19 40 00 

- - - 2,2-біс(гідроксиметил) пропіонова кислота  

  

2918 19 85  

- - - інші: 

  

  

  

  

2918 19 85 10 

- - - - бромпропілат (ізопропіл-4,4-дибромбензилат) 

  

0,1 

0,1 

2918 19 85 20 

- - - - 12-гідроксистеаринова кислота
(12-hydroxystearic acid) 

  

2918 19 85 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти карбонові, до складу яких входить фенольна функціональна група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2918 21 00 00 

- - саліцилова кислота та її солі 

  

2918 22 00 00 

- - о-ацетилсаліцилова кислота, її солі та складні ефіри 

  

2918 23 

- - інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі: 

  

  

  

  

2918 23 10 00 

- - - метилсаліцилат і фенілсаліцилат (салол) 

  

6,5 

6,5 

2918 23 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 29 10 00 

- - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

2918 29 30  

- - - 4-гідроксибензойна кислота, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2918 29 30 10 

- - - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)  

  

2918 29 30 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 29 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

2918 29 80 10 

- - - - вісмуту галат основний (bismuth subgallate) 

  

2918 29 80 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 30 00 00 

- кислоти карбонові, до складу яких входить альдегідна або кетонова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

  

- інші: 

  

  

  

  

2918 91 00 00 

- - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5 - трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2918 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 99 10 00 

- - - 2,6-диметоксибензойна кислота 

  

6,5 

6,5 

2918 99 20 00 

- - - дикамба (ISO) 

  

2918 99 30 00 

- - - феноксіацетат натрію 

  

6,5 

6,5 

2918 99 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2918 99 90 10 

- - - - напроксен (naproxen INN) 

  

2918 99 90 20 

- - - - дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти) 

  

0,1 

0,1 

2918 99 90 30 

- - - - гемфіброзил (gemfibrozil INN) 

  

2918 99 90 40 

- - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота) 

  

2918 99 90 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

VIII. СКЛАДНІ ЕФІРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛІВ, ЇХ СОЛІ ТА ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2919 

Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2919 10 00 00 

- трис (2,3-дибромпропіл) фосфат 

  

6,5 

6,5 

2919 90 

- інші: 

  

  

  

  

2919 90 10 00 

- трибутилфосфати, трифенілфосфат, тритолілфосфати, триксилілфосфати та трис (2-хлоретил) фосфат 

  

6,5 

6,5 

2919 90 90  

- - інші: 

  

  

  

  

2919 90 90 10 

- - - три (2-хлорізопропіл) фосфат 

  

2919 90 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2920 

Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- тіофосфорні складні ефіри (фосфоротіоати) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

  

  

  

2920 11 00 00 

- - паратіон (ISO) та паратіонметил (ISO) (метилпаратіон) 

  

6,5 

6,5 

2920 19 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2920 90 

- інші: 

  

  

  

  

2920 90 10 00 

- - складні ефіри сірчаної кислоти та вуглекислоти та їх солі, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

6,5 

6,5 

2920 90 20 00 

- - диметилфосфонат (диметилфосфіт) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 30 00 

- - триметилфосфіт (триметоксифосфін) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 40 00 

- - триетилфосфіт 

  

6,5 

6,5 

2920 90 50 00 

- - діетилфосфонат (діетилгідрогенфосфіт) (діетилфосфіт) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 85 00 

- - інші сполуки 

  

6,5 

6,5 

  

IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ ІЗ ВМІСТОМ АЗОТУ 

  

  

  

  

2921 

Сполуки з амінною функціональною групою: 

  

  

  

  

  

- моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2921 11 

- - метиламін, ди- або триметиламін та їх солі: 

  

  

  

  

2921 11 10 00 

- - - метиламін, ди- або триметиламін 

  

2921 11 90 00  

- - - солі 

  

2921 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 19 10 00 

- - - триетиламін та його солі 

  

6,5 

6,5 

2921 19 30 00 

- - - ізопропіламін та його солі 

  

2921 19 40 00 

- - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламін 

  

2921 19 50 00 

- - - діетиламін та його солі 

  

2921 19 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

2921 19 80 10 

- - - - таурін (taurine INN)  

  

2921 19 80 90  

- - - - інші  

  

6,5 

6,5 

  

- поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2921 21 00 00 

- - етилендіамін та його солі 

  

2921 22 00 00 

- - гексаметилендіамін та його солі 

  

2921 29 00 00 

- - інші 

  

2921 30 

- моно- або поліаміни цикланові, цикленові або циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 30 10 00 

- - циклогексиламін і циклогексилдиметиламін та їх солі 

  

2921 30 91 00 

- - циклогекс-1,3-илендіамін (1,3-діаміноциклогексан) 

  

6,5 

6,5 

2921 30 99 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 41 00 00 

- - анілін та його солі 

  

2921 42 

- - похідні аніліну та їх солі: 

  

  

  

  

2921 42 10 00 

- - - галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їх солі 

  

6,5 

6,5 

2921 42 90 00 

- - - інші 

  

2921 43 00 00 

- - толуїдини та їх похідні; солі цих речовин 

  

6,5 

6,5 

2921 44 00 00 

- - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин 

  

2921 45 00 00 

- - 1-нафтиламін (альфа-нафтиламін),
2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їх похідні; солі цих речовин 

  

6,5 

6,5 

2921 46 00 00 

- - амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (INN); солі цих сполук 

  

2921 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 49 10 00 

- - - ксилідини та їх похідні; солі цих речовин 

  

2921 49 80 00 

- - - інші 

  

  

- поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 51 

- - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

  

- - - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінтолуоли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 51 11 00 

- - - - м-фенілендіамін, чистота якого 99 мас. % або більше і який містить:
- 1 мас. % або менше води,
- 200 мг/кг або менше о-фенілендіаміну та
- 450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну 

  

2921 51 19 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 51 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

2921 51 90 10 

- - - - амінофенілпарамінова кислота 

  

2921 51 90 30 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2921 51 90 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 59 10 00 

- - - м-феніленбіс (метиламін) 

  

6,5 

6,5 

2921 59 20 00 

- - - 2,2'-дихлор-4,4'-метилендіанілін 

  

6,5 

6,5 

2921 59 30 00 

- - - 4,4'-бі-о-толуїдин 

  

6,5 

6,5 

2921 59 40 00 

- - - 1,8-нафтилендіамін 

  

6,5 

6,5 

2921 59 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2922 

Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група: 

  

  

  

  

  

- аміноспирти, їх прості та складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 11 00 00 

- - моноетаноламін та його солі 

  

2922 12 00 00 

- - діетаноламін та його солі 

  

2922 13  

- - триетаноламін та його солі: 

  

  

  

  

2922 13 10 00 

- - - триетаноламін 

  

6,5 

6,5 

2922 13 90 00 

- - - солі триетаноламіну 

  

6,5 

6,5 

2922 14 00 00  

- - декстропропоксифен (INN) та його солі  

  

2922 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2922 19 10 00 

- - - N-етилдіетаноламін 

  

2922 19 20 00 

- - - 2,2'-метилімінодіетанол
(N-метилдіетаноламін) 

  

2922 19 80 00  

- - - інші 

  

  

- амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 21 00 00 

- - аміногідроксинафталінсульфокислоти та їх солі 

  

2922 29 00  

- - інші: 

  

  

  

  

2922 29 00 10 

- - - анізидини, діанізидини, фенетидини та їх солі 

  

6,5 

6,5 

2922 29 00 90 

- - - інші 

  

  

- аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 31 00 00 

- - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук 

  

6,5 

6,5 

2922 39 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 41 00 00 

- - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин 

  

6,5 

6,5 

2922 42 00 00 

- - глутамінова кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2922 43 00 00 

- - антранілова кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2922 44 00 00 

- - тилідин (INN) та його солі 

  

2922 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2922 49 10 00 

- - - гліцин 

  

2922 49 20 00  

- - - бета-аланін 

  

2922 49 95 00 

- - - інші 

  

2922 50 00  

- аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та інші аміносполуки, до складу яких входять кисневмісні функціональні групи: 

  

  

  

  

2922 50 00 10 

- - фенілефрину гідрохлорид (phenylephrine INN),
5-аміносаліцилова кислота 

  

2922 50 00 20 

- - трамадолу гідрохлорид (tramadol INN) 

  

2922 50 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2923 

Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або не визначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

2923 10 00  

- холін та його солі: 

  

  

  

  

2923 10 00 10 

- - хлорид холіну 

  

2923 10 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2923 20 00 00 

- лецитини та інші фосфоаміноліпіди 

  

2923 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

2924 

Сполуки, що містять функціональну карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу: 

  

  

  

  

  

- аміди ациклічні (включаючи ациклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2924 11 00 00 

- - мепробамат (INN) 

  

2924 12 00 00 

- - фторацетамід (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамідон (ISO) 

  

2924 19 00 00 

- - інші 

  

  

- аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2924 21 

- - уреїни та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2924 21 10 00 

- - - ізопротурон (ISO) 

  

2924 21 90 00 

- - - інші 

  

2924 23 00 00 

- - 2-ацетамідобензойна кислота
(N-ацетилантранілова кислота) та її солі 

  

2924 24 00 00 

- - етинамат (INN) 

  

2924 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2924 29 10 00 

- - - лідокаїн (INN) 

  

2924 29 30 00 

- - - парацетамол (INN) 

  

2924 29 95  

- - - інші: 

  

  

  

  

2924 29 95 10 

- - - - метолахлор 

  

0,1 

0,1 

2924 29 95 90 

- - - - інші 

  

2925 

Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та функціональну імінну групу: 

  

  

  

  

  

- іміди та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2925 11 00 00 

- - сахарин та його солі 

  

2925 12 00 00 

- - глутетімід (INN)  

  

6,5 

6,5 

2925 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2925 19 10 00 

- - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N,N'-етилендифталімід 

  

6,5 

6,5 

2925 19 30 00 

- - - N,N'-етиленбіс(4,5-дибромгексагідро
-3,6-метанфталімід) 

  

6,5 

6,5 

2925 19 95 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- іміни та їх похідні; солі цих сполук 

  

  

  

  

2925 21 00 00 

- - хлордимеформ (ISO) 

  

6,5 

6,5 

2925 29 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2926 

Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу: 

  

  

  

  

2926 10 00 00 

- акрилонітрил  

  

2926 20 00 00 

- 1-ціаногуанідин (диціандіамід) 

  

6,5 

6,5 

2926 30 00 00 

- фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)  

  

2926 90 

- інші: 

  

  

  

  

2926 90 20 00 

- - ізофталонітрил 

  

2926 90 95 00 

- - інші 

  

2927 00 00 00 

Діазо-, азо- або азоксисполуки 

  

2928 00 

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: 

  

  

  

  

2928 00 10 00 

- N,N-біс(2-метоксиетил) гідроксиламін 

  

6,5 

6,5 

2928 00 90  

- інші: 

  

  

  

  

2928 00 90 10 

- - фенілгідразин 

  

0,1 

0,1 

2928 00 90 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2929 

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту: 

  

  

  

  

2929 10 

- ізоціанати: 

  

  

  

  

2929 10 10 00 

- - метилфенілендіізоціанати (толуолдіізоціанати) 

  

2929 10 90 00  

- - інші  

  

2929 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

  

X. ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, ТА СУЛЬФОНАМІДИ 

  

  

  

  

2930 

Сполуки сіркоорганічні: 

  

  

  

  

2930 20 00  

- тіокарбамати та дитіокарбамати: 

  

  

  

  

2930 20 00 10 

- - етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропілтіокарбамат) 

  

0,1 

0,1 

2930 20 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2930 30 00 00 

- тіурам моно-, ди- або тетрасульфіди 

  

2930 40  

- метіонін: 

  

  

  

  

2930 40 10 00 

- - метіонін (INN) 

  

2930 40 90 00 

- - інші  

  

2930 50 00 00 

- каптафол (ISO) та метамідофос (ISO) 

  

2930 90 

- інші: 

  

  

  

  

2930 90 13 00 

- - цистеїн і цистин 

  

2930 90 16 00 

- - похідні цистеїну або цистину 

  

2930 90 20 00 

- - тіодигліколь (INN) (2,2'-тіодіетанол)  

  

2930 90 30 00 

- - DL-2-гідрокси-4-(метилтіо)масляна кислота 

  

2930 90 40 00 

- - 2,2'-тіодіетилбіс [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл) пропіонат] 

  

2930 90 50 00 

- - суміш ізомерів, що містить 4-метил-2,6-біс (метилтіо)-м-фенілендіамін та 2-метил-4,6-біс (метилтіо)-м-фенілендіамін 

  

2930 90 85  

- - інші: 

  

  

  

  

2930 90 85 10 

- - - дитіокарбонати (ксантати, ксантогенати) 

  

6,5 

6,5 

2930 90 85 90 

- - - інші 

  

2931 00 

Інші органо-неорганічні сполуки: 

  

  

  

  

2931 00 10 00 

- диметилметилфосфонат 

  

2931 00 20 00 

- метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангідрид) 

  

2931 00 30 00 

- метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангідрид) 

  

2931 00 95  

- інші: 

  

  

  

  

2931 00 95 10 

- - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate) 

  

2931 00 95 30 

- - триетилалюміній 

  

2931 00 95 40 

- - гліфосат (N-(фосфонометил) гліцин) 

  

2931 00 95 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2932 

Сполуки гетероциклічні лише
з гетероатомом (атомами) кисню: 

  

  

  

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване фуранове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2932 11 00 00 

- - тетрагідрофуран 

  

6,5 

6,5 

2932 12 00 00 

- - 2-фуральдегід (фурфурол) 

  

6,5 

6,5 

2932 13 00 00 

- - спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий 

  

6,5 

6,5 

2932 19 00 00 

- - інші 

  

  

- лактони: 

  

  

  

  

2932 21 00 00 

- - кумарин, метилкумарини та етилкумарини 

  

2932 29 

- - інші лактони: 

  

  

  

  

2932 29 10 00 

- - - фенолфталеїн 

  

2932 29 20 00 

- - - 1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-
3-метоксикарбоніл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]ізохромен-1-іл]
-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота 

  

2932 29 30 00 

- - - 3'-хлор-6'-циклогексиламіноспіро [ізобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он 

  

2932 29 40 00 

- - - 6'-(N-етил-п-толуїдин)
-2'-метилспіро[ізобензоф-
уран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он 

  

2932 29 50 00 

- - - метил-6-докосилокси-
1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-
3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-
1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]піран-
1-іл]нафталін-2-карбоксилат 

  

2932 29 60 00 

- - - гама-бутиролактон 

  

2932 29 85 00 

- - - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2932 91 00 00 

- - ізосафрол 

  

6,5 

6,5 

2932 92 00 00 

- - 1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-2-он 

  

6,5 

6,5 

2932 93 00 00 

- - піперональ 

  

6,5 

6,5 

2932 94 00 00 

- - сафрол 

  

6,5 

6,5 

2932 95 00 00 

- - тетрагідроканабіноли (всі ізомери) 

  

2932 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2932 99 50 00 

- - - епоксиди з чотиричленним циклом 

  

2932 99 70 00 

- - - інші циклічні ацеталі та внутрішні напівацеталі, до складу яких входять або не входять інші кисневмісні функціональні групи, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

2932 99 85 00 

- - - інші 

  

2933 

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту: 

  

  

  

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 11 

- - феназон (антипірин) та його похідні: 

  

  

  

  

2933 11 10 00 

- - - пропіфеназон (INN) 

  

6,5 

6,5 

2933 11 90 00 

- - - інші 

  

2933 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 19 10 00 

- - - фенілбутазон (INN) 

  

2933 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 21 00 00 

- - гідантоїн та його похідні 

  

6,5 

6,5 

2933 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 29 10 00 

- - - нафазоліну гідрохлорид (INNM) та нафазоліну нітрат (INNM); фентоламін (INN); толазоліну гідрохлорид (INNM)  

  

6,5 

6,5 

2933 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 31 00 00 

- - піридин та його солі 

  

2933 32 00 00 

- - піперидин та його солі 

  

6,5 

6,5 

2933 33 00 00 

- - алфентаніл (INN), анілеридин (INN), безитрамід (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипіпанон (INN), фентаніл (INN), кетобемідон (INN), метилфенідат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-проміжний продукт А, фенциклідин (INN) (PCP), феноперидин (INN), піпрадрол (INN), піритрамід (INN), пропірам (INN) та тримеперидин (INN); солі цих сполук 

  

2933 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 39 10 00 

- - - іпроніазид (INN); кетобемідону гідрохлорид (INNM); бромід піридостигміну (INN) 

  

2933 39 20 00 

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропіридин 

  

2933 39 25 00 

- - - 3,6-дихлоропіридин-2-карбоксилова кислота 

  

2933 39 35 00 

- - - 2-гідроксиетиламоній-
3,6-дихлорпіридин-2-карбоксилат  

  

2933 39 40 00 

- - - 2-бутоксіетил (3,5,6-трихлор-2-піридилоксі) ацетат  

  

2933 39 45 00 

- - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопіридин 

  

2933 39 50 00 

- - - флуроксипір (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефір  

  

2933 39 55 00 

- - - 4-метилпіридин 

  

2933 39 99 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації: 

  

  

  

  

2933 41 00 00 

- - леворфанол (INN) та його солі 

  

2933 49  

- - інші: 

  

  

  

  

2933 49 10 00 

- - - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти  

  

2933 49 30 00 

- - - декстрометорфан (INN) та його солі 

  

2933 49 90 00 

- - - інші  

  

  

- сполуки, що містять у структурі піримідинове кільце (гідроване або негідроване) або піперазинове кільце: 

  

  

  

  

2933 52 00 00 

- - малонілсечовина (барбітурова кислота) та її солі 

  

6,5 

6,5 

2933 53  

- - алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал (INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал (INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал (INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал (INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук: 

  

  

  

  

2933 53 10 00 

- - - фенобарбітал (INN), барбітал (INN) та їх солі 

  

2933 53 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2933 54 00 00  

- - інші похідні малонілсечовини (барбітурової кислоти); солі цих сполук 

  

6,5 

6,5 

2933 55 00 00  

- - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) і зипепрол (INN); солі цих сполук 

  

2933 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 59 10 00 

- - - діазинон (ISO) 

  

2933 59 20 00 

- - - 1,4-діазабіцикло-[2.2.2]октан(триетилендіамін) 

  

2933 59 95 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 61 00 00 

- - меламін 

  

2933 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 69 10 00 

- - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагідро-1,3,5-тринітро-
1,3,5-триазин (гексоген, триметилентринітроамін) 

  

2933 69 20 00 

- - - метенамін (INN) (гексаметилентетрамін) 

  

6,5 

6,5 

2933 69 30 00 

- - - 2,6-ди-трет-бутил-
4-[4,6-біс(октилтіо)-1,3,5-триазин-
2-іл-аміно]фенол 

  

6,5 

6,5 

2933 69 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- лактами: 

  

  

  

  

2933 71 00 00 

- - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам) 

  

2933 72 00 00 

- - клобазам (INN) та метиприлон (INN) 

  

2933 79 00 00 

- - інші лактами 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2933 91 

- - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), діазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), флунітразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мідазолам (INN), німетазепам (INN), нітразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам (INN), празепам (INN), піровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам (INN); солі цих сполук: 

  

  

  

  

2933 91 10 00  

- - - хлордіазепоксид (INN) 

  

2933 91 90 00  

- - - інші 

  

2933 99  

- - інші: 

  

  

  

  

2933 99 10 00 

- - - бензимідазол-2-тіол (меркаптобензимідазол) 

  

2933 99 20 00 

- - - індол, 3-метиліндол (скатол),
6-аліл-6,7-дигідро-5Н-дибенз [с,е] азепін (азапетин), хлордіазепоксид, феніндамін (INN) та їх солі; іміпрамін гідрохлорид (INNM)  

  

2933 99 30 00 

- - - моноазепіни 

  

2933 99 40 00 

- - - діазепіни 

  

2933 99 50 00 

- - - 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотіазол-2-іл) фенол 

  

2933 99 90 00 

- - - інші 

  

2934 

Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або не визначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки: 

  

  

  

  

2934 10 00 00 

- сполуки, що містять у структурі неконденсований тіазоловий цикл (гідрований або негідрований)  

  

2934 20 

- сполуки, що містять у структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації: 

  

  

  

  

2934 20 20 00 

- - ди(бензотіазол-2-іл)дисульфід; бензотіазол-2-тіол (меркаптобензотіазол) і його солі 

  

2934 20 80 00 

- - інші 

  

2934 30 

- сполуки, що містять у структурі фенотіазиновий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації: 

  

  

  

  

2934 30 10 00 

- - тіетилперазин (INN); тіоридазин (INN) і його солі 

  

6,5 

6,5 

2934 30 90 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2934 91 00 00 

- - амінорекс (INN), бротізолам (INN), клотіазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамід (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолін (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентаніл (INN); солі цих сполук 

  

2934 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2934 99 10 00 

- - - хлорпротиксен (INN); теналідин (INN) і його тартрати та малеати 

  

2934 99 20 00 

- - - фуразолідон (INN)  

  

2934 99 30 00 

- - - 7-аміноцефалоспорано-ва кислота 

  

2934 99 40 00 

- - - солі та складні ефіри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-
2-формілокси-2-фенілацетамідо]-
8-окси-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-
2-карбонової кислоти 

  

2934 99 50 00 

- - - 1-[2-(1,3-діоксан-2-іл)етил]-2-метилпіридин бромід 

  

2934 99 90 00 

- - - інші 

  

2935 00 

Сульфонаміди: 

  

  

  

  

2935 00 10 00 

- 3-{1-[7-(гексадецилсульфо-
ніламіно)-1-Н-індол-3-іл]-
3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]
піран-1-іл}-N,N-диметил-
1Н-індол-7 сульфонамід 

  

2935 00 20 00 

- метосулам (ISO) 

  

2935 00 90 00 

- інші 

  

  

XI. ПРОВІТАМІНИ, ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ 

  

  

  

  

2936 

Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику: 

  

  

  

  

  

- вітаміни та їх похідні, незмішані: 

  

  

  

  

2936 21 00 00 

- - вітамін A та його похідні 

  

2936 22 00 00 

- - вітамін B1 та його похідні 

  

2936 23 00 00 

- - вітамін B2 та його похідні 

  

2936 24 00 00 

- - кислота D- або DL-пантотенова (вітамін B3 або вітамін B5) та її похідні 

  

2936 25 00 00 

- - вітамін B6 та його похідні 

  

2936 26 00 00 

- - вітамін B12 та його похідні 

  

2936 27 00 00 

- - вітамін C та його похідні 

  

2936 28 00 00 

- - вітамін E та його похідні 

  

2936 29 

- - інші вітаміни та їх похідні: 

  

  

  

  

2936 29 10 00 

- - - вітамін B9 та його похідні 

  

2936 29 30 00 

- - - вітамін H та його похідні 

  

2936 29 90 00 

- - - інші 

  

2936 90 

- інші, включаючи природні концентрати: 

  

  

  

  

  

- - природні концентрати вітамінів: 

  

  

  

  

2936 90 11 00 

- - - природні концентрати вітамінів A+D 

  

2936 90 19 00 

- - - інші 

  

2936 90 80 00 

- - інші 

  

2937 

Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони: 

  

  

  

  

  

- поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги: 

  

  

  

  

2937 11 00 00 

- - соматотропін, його похідні та структурні аналоги 

  

г 

2937 12 00 00 

- - інсулін та його солі 

  

г 

2937 19 00 00 

- - інші 

  

г 

  

- стероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги: 

  

  

  

  

2937 21 00 00 

- - кортизон, гідрокортизон, преднізон (дегідрокортизон) та преднізолон (дегідрогідрокортизон) 

  

г 

2937 22 00 00 

- - галогеновані похідні кортикостероїдних гормонів  

  

г 

2937 23 00 00 

- - естрогени та прогестини 

  

г 

2937 29 00 00 

- - інші 

  

г 

  

- катехоламіни, їх похідні та структурні аналоги: 

  

  

  

  

2937 31 00 00 

- - епінефрин 

  

г 

2937 39 00 00 

- - інші 

  

г 

2937 40 00 00 

- похідні амінокислот 

  

г 

2937 50 00 00 

- простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги 

  

г 

2937 90 00 00 

- інші 

  

г 

  

XII. ГЛІКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ АБО СИНТЕЗОВАНІ, ТА ЇХ СОЛІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА ІНШІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2938 

Глікозиди, природні або одержані в результаті синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні: 

  

  

  

  

2938 10 00 00 

- рутозид (рутин) та його похідні 

  

2938 90 

- інші: 

  

  

  

  

2938 90 10 00 

- - глікозиди наперстянки 

  

2938 90 30 00 

- - гліциризинова кислота і гліциризинати 

  

2938 90 90 00 

- - інші 

  

2939 

Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні: 

  

  

  

  

  

- алкалоїди опію та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2939 11 00 00 

- - концентрати макової соломки; бупренорфін (INN), кодеїн, дигідрокодеїн (INN), етилморфін, еторфін (INN), героїн, гідрокодон (INN), гідроморфон (INN), морфін, нікоморфін (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) і тебаїн; солі цих сполук  

  

2939 19 00 00 

- - інші  

  

2939 20 00 00 

- алкалоїди, виділені з кори хінного дерева та їх похідні; солі цих сполук 

  

2939 30 00 00 

- кофеїн та його солі 

  

  

- ефедрини та їх солі: 

  

  

  

  

2939 41 00 00 

- - ефедрин та його солі 

  

2939 42 00 00 

- - псевдоефедрин (INN) та його солі 

  

2939 43 00 00 

- - катин (INN) та його солі 

  

2939 49 00 00 

- - інші 

  

  

- теофілін та амінофілін (теофілінетилендіамін) та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2939 51 00 00 

- - фенетилін (INN) та його солі 

  

2939 59 00 00 

- - інші 

  

  

- алкалоїди ріжків жита та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2939 61 00 00 

- - ергометрин (INN) та його солі 

  

2939 62 00 00 

- - ерготамін (INN) та його солі 

  

2939 63 00 00 

- - лізергінова кислота та її солі 

  

2939 69 00 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2939 91 

- - кокаїн, екгонін, левометамфетамін, метамфетамін (INN), рацемат метамфетаміна; солі, складні ефіри та інші їх похідні: 

  

  

  

  

  

- - - кокаїн та його солі: 

  

  

  

  

2939 91 11 00 

- - - - кокаїн неочищений  

  

г 

2939 91 19 00 

- - - - інші 

  

г 

2939 91 90 00 

- - - інші 

  

2939 99 00 00 

- - інші 

  

  

XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 

  

  

  

  

2940 00 00 00 

Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939 

  

6,5 

6,5 

2941 

Антибіотики: 

  

  

  

  

2941 10 

- пеніциліни та їх похідні, що мають структуру пеніциланової кислоти; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2941 10 10 00 

- - амоксицилін (INN) та його солі 

  

2941 10 20 00 

- - ампіцилін (INN), метампіцилін (INN), півампіцилін (INN) та їх солі 

  

2941 10 90 00 

- - інші 

  

2941 20 

- стрептоміцини та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2941 20 30 00 

- - дигідрострептоміцин, його солі, складні ефіри і гідрати  

  

2941 20 80 00 

- - інші 

  

2941 30 00 00 

- тетрацикліни та їх похідні; солі цих речовин 

  

2941 40 00 00 

- хлорамфенікол та його похідні; солі цих речовин 

  

2941 50 00 00 

- еритроміцин та його похідні; солі цих речовин 

  

2941 90 00 00 

- інші 

  

2942 00 00 00 

Інші органічні сполуки 

  


Група 30
Фармацевтична продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) харчові продукти або напої (такі як дієтичні, діабетичні або збагачені поживними добавками харчові продукти, харчові добавки, тонізуючі напої та мінеральні води), крім поживних препаратів для внутрішньовенного введення (розділ IV);

(b) спеціально кальциновані або тонкоподрібнені гіпси, що використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

(c) водні дистиляти або водні розчини ефірних олій, призначені для використання у медицині (товарна позиція 3301);

(d) препарати товарних позицій 3303 - 3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості;

(e) мило або інші продукти товарної позиції 3401 із вмістом медикаментозних речовин;

(f) препарати на основі гіпсу, що використовуються у стоматології (товарна позиція 3407); або

(g) альбумін крові, не підготовлений для терапевтичного або профілактичного використання (товарна позиція 3502).

2. У товарній позиції 3002 термін "модифіковані імунологічні продукти" означає лише моноклональні антитіла (МАВs), фрагменти антитіл, кон'югати антитіл і кон'югати фрагментів антитіл.

3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 (d) до цієї групи слід розуміти:

(a) як незмішані продукти:

(1) незмішані продукти, розчинені у воді;

(2) усі товари групи 28 або 29; та

(3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302, стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

(b) як змішані продукти:

(1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

(2) рослинні екстракти, одержані шляхом оброблення сумішей рослинної сировини; та

(3) солі та концентрати, одержані шляхом випаровування природних мінеральних вод.

4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені тільки у цій товарній позиції і не зазначені в інших товарних позиціях УКТ ЗЕД:

(a) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, які розсмоктуються) та стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран;

(b) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

(c) стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби (гемостатики), які розсмоктуються; стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються;

(d) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, а саме: незмішані речовини у дозованих формах або речовини, що складаються з двох або більше компонентів, змішаних для аналогічного використання;

(e) реагенти для визначення групи крові;

(f) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

(g) санітарні сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

(h) хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів;

(іj) препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла у процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами;

(k) фармацевтичні відходи, такі як фармацевтичні продукти, не придатні для використання за призначенням, наприклад унаслідок закінчення строку їх придатності; і

(l) пристрої, що ідентифікуються як пристрої, призначені для стомічного використання, а саме мішочки, що використовуються при колостомії, ілеостомії, уростомії, виготовлені за формою, та їх адгезивні пластини або лицеві частини.

Додаткова примітка:

1. Товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або в інструкції для користувачів відповідні вказівки:

(a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися;

(b) концентрація активної речовини або речовин;

(c) дозування; та

(d) спосіб застосування.

Ця товарна позиція включає гомеопатичні лікарські препарати, якщо виконуються умови, зазначені в пунктах (a), (c) і (d).

Якщо препарати виготовлені на основі вітамінів, мінеральних речовин, компонентів амінокислот або жирних кислот, норма однієї з цих речовин у рекомендованій середньодобовій нормі вживання, яка зазначена в інструкції для користувачів, повинна бути значно більшою, ніж рекомендована середньодобова норма вживання з метою збереження загального стану здоров'я або доброго самопочуття.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3001 

Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших товарних позицій: 

  

  

  

  

3001 20 

- екстракти залоз або інших органів чи їх секретів (продуктів їх секреції): 

  

  

  

  

3001 20 10 00 

- - людського походження 

  

3001 20 90 00 

- - інші 

  

3001 90 

- інші: 

  

  

  

  

3001 90 20 00 

- - людського походження 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3001 90 91 00 

- - - гепарин та його солі 

  

3001 90 98 00 

- - - інші 

  

3002 

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки) та інші фракції крові, та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти: 

  

  

  

  

3002 10 

- сироватки імунні та інші фракції крові, модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних або інших процесів: 

  

  

  

  

3002 10 10 00 

- - сироватки імунні (антисироватки) 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3002 10 91 00 

- - - гемоглобін, глобуліни крові і сироваткові глобуліни 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3002 10 95 00 

- - - - людського походження 

  

3002 10 99 00 

- - - - інші 

  

3002 20 00 00 

- вакцини для людей 

  

3002 30 00 00 

- вакцини ветеринарні 

  

3002 90 

- інші: 

  

  

  

  

3002 90 10 00 

- - кров людей 

  

3002 90 30 00 

- - кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування 

  

3002 90 50 00 

- - культури мікроорганізмів 

  

3002 90 90 00 

- - інші 

  

3003 

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3003 10 00 00 

- що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або стрептоміцини або їх похідні 

  

3003 20 00 00 

- що містять інші антибіотики 

  

  

- що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937, але без вмісту антибіотиків: 

  

  

  

  

3003 31 00 00 

- - що містять інсулін 

  

3003 39 00 00 

- - інші 

  

3003 40 00 00 

- що містять алкалоїди або їх похідні, але не містять гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або антибіотиків 

  

3003 90 

- інші: 

  

  

  

  

3003 90 10 00 

- - що містять йод або сполуки йоду 

  

3003 90 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3003 90 90 10 

- - - фітин (phytine) 

  

3003 90 90 90 

- - - інші 

  

3004 

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 10 

- що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або із вмістом стрептоміцинів або їх похідних: 

  

  

  

  

3004 10 10 00 

- - що містять як активні речовини тільки пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти 

  

3004 10 90 00 

- - інші 

  

3004 20 

- що містять інші антибіотики: 

  

  

  

  

3004 20 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 20 90 00 

- - інші 

  

  

- що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937, але без вмісту антибіотиків: 

  

  

  

  

3004 31 

- - що містять інсулін: 

  

  

  

  

3004 31 10  

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 31 10 11 

- - - - інсуліни короткої дії у флаконах 

  

3004 31 10 90 

- - - - інші 

  

3004 31 90 00 

- - - інші 

  

3004 32 

- - що містять гормони кори надниркової залози, їх похідні або структурні аналоги: 

  

  

  

  

3004 32 10 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 32 90 00 

- - - інші 

  

3004 39 

- - інші: 

  

  

  

  

3004 39 10 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 39 90 00 

- - - інші 

  

3004 40 

- що містять алкалоїди або їх похідні, але без вмісту гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або антибіотиків: 

  

  

  

  

3004 40 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 40 90 00 

- - інші 

  

3004 50 

- інші лікарські засоби, що містять вітаміни або інші сполуки товарної позиції 2936: 

  

  

  

  

3004 50 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 50 90 00 

- - інші 

  

3004 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 90 11 00 

- - - що містять йод або сполуки йоду 

  

3004 90 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3004 90 91 00 

- - - що містять йод або сполуки йоду 

  

3004 90 99 00 

- - - інші 

  

3005 

Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі для застосування у медицині, зокрема
хірургії, стоматології або ветеринарії: 

  

  

  

  

3005 10 00 00 

- перев'язувальні адгезивні та інші вироби, що мають липкий шар (липку поверхню) 

  

3005 90 

- інші: 

  

  

  

  

3005 90 10 00 

- - вата та вироби з вати 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з текстильних матеріалів: 

  

  

  

  

3005 90 31 00 

- - - - марля та вироби з марлі 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3005 90 51 00 

- - - - - з нетканих матеріалів 

  

3005 90 55 00 

- - - - - інші 

  

3005 90 99 00 

- - - інші 

  

3006 

Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3006 10 

- кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються: 

  

  

  

  

3006 10 10 00 

- - кетгут хірургічний стерильний 

  

3006 10 30 00 

- - стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються 

  

3006 10 90 00 

- - інші 

  

3006 20 00 00 

- реагенти для визначення групи крові 

  

3006 30 00 00 

- контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим 

  

3006 40 00 00 

- зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток 

  

3006 50 00 00 

- санітарні сумки та набори для надання першої допомоги 

  

3006 60 

- хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів: 

  

  

  

  

  

- - на основі гормонів або інших сполук товарної позиції 2937: 

  

  

  

  

3006 60 11 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3006 60 19 00 

- - - інші 

  

3006 60 90 00 

- - на основі сперміцидів 

  

3006 70 00 00 

- препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла в процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

3006 91 00 00 

- - пристрої, що ідентифікуються як пристрої для стомічного використання 

  

3006 92 00 00 

- - фармацевтичні відходи та непридатні для використання фармацевтичні засоби  

  


Група 31
Добрива

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) кров тварин товарної позиції 0511;

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2 (a), 3 (a), 4 (a) або 5, зазначених нижче; або

(c) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) товари, які мають одну або кілька із зазначених нижче ознак:

(i) нітрат натрію з домішками або без них;

(ii) нітрат амонію з домішками або без них;

(iii) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

(iv) сульфат амонію з домішками або без них;

(v) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

(vi) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

(vii) ціанамід кальцію з домішками або без них, або оброблений маслом;

(viii) сечовина (карбамід) з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2 (a);

(c) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2 (a) або 2 (b), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

(d) рідкі добрива, що складаються з продуктів, зазначених у пунктах 2 (a) (ii) або 2 (a) (viii), або суміші цих продуктів у водних або аміачних розчинах.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) товари, які мають одну або кілька з описаних нижче ознак:

(i) основний шлак;

(ii) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі, більшій ніж необхідно для вилучення домішок;

(iii) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

(iv) гідроортофосфат кальцію із вмістом не менш як 0,2 мас. % фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;


(b) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пункті 3 (a), без урахування граничного вмісту фтору;

(c) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пунктах 3 (a) або 3 (b), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) товари, які мають одну або кілька з описаних нижче ознак:

(i) необроблені природні калійні солі (наприклад карналіт, каїніт та сильвін);

(ii) хлорид калію з домішками або без них, за винятком зазначеного у примітці 1 (c);

(iii) сульфат калію з домішками або без них;

(iv) сульфат калію-магнію з домішками або без них;


(b) добрива, що складаються із змішаних продуктів, зазначених у примітці 4 (a).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміші цих речовин повинні включатися до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива із вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3101 00 00 00 

Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження 

  

3102 

Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

  

  

  

  

3102 10 

- сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині: 

  

  

  

  

3102 10 10 00 

- - сечовина із вмістом більш як 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг N 

3102 10 90 00 

- - інші 

  

кг N 

  

- сульфат амонію; подвійні солі і суміші сульфату амонію та нітрату амонію: 

  

  

  

  

3102 21 00 00 

- - сульфат амонію 

  

кг N 

3102 29 00 00 

- - інші 

  

кг N 

3102 30 

- нітрат амонію, у тому числі у водному розчині: 

  

  

  

  

3102 30 10 00 

- - у водному розчині 

  

кг N 

3102 30 90 00 

- - інший 

  

кг N 

3102 40 

- суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами: 

  

  

  

  

3102 40 10 00 

- - із вмістом азоту не більш як 28 мас. % 

  

кг N 

3102 40 90 00 

- - із вмістом азоту більш як 28 мас. % 

  

кг N 

3102 50 

- нітрат натрію: 

  

  

  

  

3102 50 10 00 

- - нітрат натрію природний 

  

3102 50 90 00 

- - інший 

  

6,5 

6,5 

кг N 

3102 60 00 00 

- подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію 

  

кг N 

3102 80 00 00 

- суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині 

  

кг N 

3102 90 00 00 

- добрива інші, включаючи суміші, не включені до інших товарних позицій 

  

кг N 

3103 

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: 

  

  

  

  

3103 10 

- суперфосфати: 

  

  

  

  

3103 10 10 00 

- - із вмістом більш як 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 

  

кг P2O5 

3103 10 90 00 

- - інші 

  

кг P2O5 

3103 90 00 00 

- інші 

  

кг P2O5 

3104 

Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

  

  

  

  

3104 20 

- хлористий калій: 

  

  

  

  

3104 20 10 00 

- - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 20 50 00 

- - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 20 90 00 

- - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 30 00 00 

- сульфат калію 

  

кг K2

3104 90 00  

- інші: 

  

  

  

  

3104 90 00 10 

- - карналіт, сильвініт та інші природні солі калію 

  

кг K2

3104 90 00 90 

- - інші 

  

кг K2

3105 

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

  

  

  

  

3105 10 00 00 

- товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг 

  

3105 20 

- добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: 

  

  

  

  

3105 20 10 00 

- - із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3105 20 90 00 

- - інші 

  

3105 30 00 00 

- гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній) 

  

3105 40 00 00 

- дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній) 

  

  

- добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору: 

  

  

  

  

3105 51 00 00 

- - із вмістом нітратів та фосфатів 

  

3105 59 00 00 

- - інші 

  

3105 60 

- добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію: 

  

  

  

  

3105 60 10 00 

- - суперфосфати калію 

  

3105 60 90 00 

- - інші 

  

3105 90 

- інші: 

  

  

  

  

3105 90 10 00 

- - природний нітрат калію-натрію, що складається з природної суміші нітрату натрію та нітрату калію (частка калію може досягати 44 %) із загальним вмістом азоту не більш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3105 90 91 00 

- - - із вмістом азоту більш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3105 90 99 00 

- - - інші 

  


Група 32
Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція 3206), скло, одержане з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

(b) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій 2936 - 2939, 2941 або 3501 - 3504; або

(c) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної позиції 2715.

2. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які використовують для виробництва азобарвників, включаються до товарної позиції 3204.

3. До товарних позицій 3203 - 3206 включаються також препарати, виготовлені на основі барвників (у тому числі до товарної позиції 3206 включаються барвні пігменти товарної позиції 2530 або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у рідкому або пастоподібному стані, що використовуються у виробництві фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші продукти товарних позицій 3207 - 3210, 3212, 3213 або 3215.

4. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901 - 3913 в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас. % розчину.

5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на продукти, які використовують як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.

6. У товарній позиції 3212 термін "фольга для тиснення" означає лише тонкі листові матеріали, які використовують для нанесення відбитків, наприклад, на обкладинки книжок або стрічки на капелюхах, які складаються з:

(a) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину або інших сполучних речовин; або

(b) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених на листи з будь-якого матеріалу, який є основою (підкладка).

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3201 

Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші похідні: 

  

  

  

  

3201 10 00 00 

- екстракт квебрахо 

  

3201 20 00 00 

- екстракт австралійської акації  

  

3201 90 

- інші: 

  

  

  

  

3201 90 20 00 

- - екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана 

  

3201 90 90 00 

- - інші 

  

3202 

Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням: 

  

  

  

  

3202 10 00 00 

- синтетичні органічні дубильні речовини 

  

3202 90 00 00 

- інші 

  

3203 00 

Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження: 

  

  

  

  

3203 00 10 00 

- барвники рослинного походження та препарати на їх основі 

  

3203 00 90 00 

- барвники тваринного походження та препарати на їх основі 

  

3204 

Органічні синтетичні барвники визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

  

- органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених у примітці 3
до цієї групи: 

  

  

  

  

3204 11 00 00 

- - барвники дисперсні та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 12 00 

- - кислотні барвники, попередньо металізовані або неметалізовані, та препарати, виготовлені на основі цих барвників; барвники протравлювальні та препарати, виготовлені на основі цих барвників: 

  

  

  

  

3204 12 00 10 

- - - фуксин кислотний Ф 

  

0,1 

0,1 

3204 12 00 90 

- - - інші 

  

3204 13 00 00 

- - основні барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 14 00 00 

- - прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 15 00 00 

- - кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 16 00 00 

- - реактивні барвники (хімічно активні) та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 17 00 00 

- - пігменти та препарати, виготовлені на їх основі  

  

3204 19 00 00 

- - інші, включаючи суміші кількох барвників товарних підпозицій 3204 11 - 3204 19 

  

3204 20 00 00 

- синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати 

  

3204 90 00 00 

- інші 

  

3205 00 00 00 

Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків 

  

3206 

Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

  

- пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану: 

  

  

  

  

3206 11 00  

- - із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину: 

  

  

  

  

3206 11 00 10 

- - - із вмістом не менш як 80 мас. %, але не більш як
93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину  

  

6,5 

6,5 

3206 11 00 90  

- - - інші 

  

3206 19 00 00 

- - інші 

  

3206 20 00 00 

- пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому 

  

  

- інші барвники та інші препарати: 

  

  

  

  

3206 41 00 00 

- - ультрамарин та препарати на його основі 

  

3206 42 00 00 

- - літопон та інші пігменти та препарати, виготовлені на основі сульфіду цинку 

  

3206 49 

- - інші: 

  

  

  

  

3206 49 10 00 

- - - магнетит 

  

3206 49 30 00 

- - - пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук кадмію 

  

3206 49 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

3206 49 80 10 

- - - - пігменти та препарати, виготовлені з гексаціанофератів (фероціанідів або фериціанідів) 

  

3206 49 80 90 

- - - - інші 

  

3206 50 00 00 

- неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори 

  

3207 

Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів;
склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців: 

  

  

  

  

3207 10 00 00 

- готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і аналогічні препарати 

  

3207 20 

- емалі і глазурі склоподібні, ангоби та аналогічні препарати: 

  

  

  

  

3207 20 10 00 

- - ангоби (шлікери) 

  

3207 20 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3207 20 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3207 20 90 90 

- - - інші 

  

3207 30 00 00 

- рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати 

  

3207 40 

- склоподібна фрита та інші види скла у вигляді порошку, гранул або пластівців: 

  

  

  

  

3207 40 10 00 

- - різновид скла, відомий як "емальоване" скло 

  

3207 40 20 00 

- - скло у вигляді пластівців завдовжки 0,1 мм або більше, але не більш як 3,5 мм і завтовшки 2 мкм або більше, але не більш як 5 мкм 

  

3207 40 30 00 

- - скло у вигляді порошку або гранул із вмістом 99 мас. % або більше діоксиду кремнію 

  

3207 40 80 00 

- - інші  

  

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у
примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 10 

- на основі складних поліефірів: 

  

  

  

  

3208 10 10  

- - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 10 10 10 

- - - лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емаль-проводів 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3208 10 10 91 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 10 10 98 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 10 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 10 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 10 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 20 

- на основі акрилових або вінілових полімерів: 

  

  

  

  

3208 20 10  

- - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 20 10 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 20 10 90 

- - - інші 

  

3208 20 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 20 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 20 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 90 11 00 

- - - поліуретан на основі 2,2'-(трет-бутиліміно) діетанолу та 4,4'-метилен-дициклогексил діізоціанату у вигляді розчину
в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру 

  

3208 90 13 00 

- - - співполімер
п-крезолу та дивінілбензолу у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру 

  

3208 90 19  

- - - інші: 

  

  

  

  

3208 90 19 10 

- - - - лаки (емаль-лаки) поліуретанові, поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емаль-проводів 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3208 90 19 91 

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 90 19 98 

- - - - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 90 91  

- - - на основі синтетичних полімерів: 

  

  

  

  

3208 90 91 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 90 91 90 

- - - - інші 

  

3208 90 99 00 

- - - на основі хімічно модифікованих природних полімерів 

  

3209 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі: 

  

  

  

  

3209 10 00 00 

- на основі акрилових або вінілових полімерів 

  

3209 90 00  

- інші: 

  

  

  

  

3209 90 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3209 90 00 90 

- - інші 

  

3210 00 

Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри: 

  

  

  

  

3210 00 10  

- олійні фарби та лаки (включаючи емалі та політури): 

  

  

  

  

3210 00 10 10 

- - фарби, емалі 

  

6,5 

6,5 

3210 00 10 90 

- - інші 

  

3210 00 90 00 

- інші 

  

3211 00 00  

Готові сикативи: 

  

  

  

  

3211 00 00 10 

- без вмісту свинцю або його сполук 

  

0,5 

0,5 

3211 00 00 90 

- інші 

  

3212 

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3212 10 

- фольга для тиснення: 

  

  

  

  

3212 10 10 00 

- - з основою з недорогоцінного металу 

  

3212 10 90 00 

- - інші 

  

3212 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі): 

  

  

  

  

3212 90 31 00 

- - - на основі алюмінієвого порошку 

  

3212 90 38 00 

- - - інші 

  

3212 90 90 00 

- - барвники та інші пігменти, розфасовані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі 

  

3213 

Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо: 

  

  

  

  

3213 10 00 00 

- фарби, подані у наборах 

  

3213 90 00 00 

- інші 

  

3214 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо: 

  

  

  

  

3214 10 

- замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт: 

  

  

  

  

3214 10 10  

- - замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики: 

  

  

  

  

3214 10 10 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 10 10 90 

- - - інші 

  

3214 10 90  

- - шпаклівки для малярних робіт: 

  

  

  

  

3214 10 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 10 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3214 90 00  

- інші: 

  

  

  

  

3214 90 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 90 00 90 

- - інші 

  

3215 

Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні: 

  

  

  

  

  

- фарба друкарська: 

  

  

  

  

3215 11 00 00 

- - чорна 

  

3215 19 00 00 

- - інша 

  

3215 90 

- інші: 

  

  

  

  

3215 90 10 00 

- - чорнило та туш для писання, малювання або креслення  

  

3215 90 80 00 

- - інші 

  


Група 33
Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) природні живиці або рослинні екстракти товарної позиції 1301 або 1302;

(b) мило або іншу продукцію товарної позиції 3401; або

(c) живичний, деревний або сульфатний скипидар та інші продукти товарної позиції 3805.

2. У товарній позиції 3302 термін "запашні речовини" означає лише речовини товарної позиції 3301, запашні компоненти, видобуті з цих речовин, і синтетичні ароматичні речовини.

3. До товарних позицій 3303 - 3307 включаються, серед інших (inter alia), змішані або незмішані продукти (за винятком водних ароматичних дистилятів і водних розчинів ефірних олій), придатні для використання як товари цих товарних позицій і розфасовані для роздрібної торгівлі.

4. Термін "парфумерні, косметичні або туалетні засоби" у товарній позиції 3307 означає, серед інших (inter alia), такі вироби: пакетики з ароматичними речовинами; запашні препарати, що розповсюджують запах під час горіння; духмяний, ароматизований папір, просочений або покритий косметичними засобами; розчини для зберігання контактних лінз або очних протезів (штучних очей); вату і повсть, неткані матеріали, просочені, покриті або збризнуті парфумерними чи косметичними засобами; туалетні засоби для тварин.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3301 

Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або детерпенізовані (які не містять терпенів), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших подібних речовинах, одержані способом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

  

  

  

  

  

- ефірні олії цитрусових плодів: 

  

  

  

  

3301 12 

- - апельсина: 

  

  

  

  

3301 12 10 00 

- - - недетерпенізована 

  

3301 12 90 00 

- - - детерпенізована 

  

3301 13 

- - лимона: 

  

  

  

  

3301 13 10 00 

- - - недетерпенізована 

  

6,5 

6,5 

3301 13 90 00 

- - - детерпенізована 

  

6,5 

6,5 

3301 19 

- - інші: 

  

  

  

  

3301 19 20 

- - - недетерпенізовані: 

  

  

  

  

3301 19 20 10 

- - - - з лайму та бергамоту 

  

6,5 

6,5 

3301 19 20 90 

- - - - інші 

  

3301 19 80 

- - - детерпенізовані: 

  

  

  

  

3301 19 80 10 

- - - - з лайму та бергамоту 

  

6,5 

6,5 

3301 19 80 90 

- - - - інші 

  

  

- ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових плодів: 

  

  

  

  

3301 24 

- - перцевої м'яти (Mentha piperita): 

  

  

  

  

3301 24 10 00 

- - - недетерпенізована 

  

6,5 

6,5 

3301 24 90 00 

- - - детерпенізована 

  

6,5 

6,5 

3301 25 

- - інших видів м'яти: 

  

  

  

  

3301 25 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 25 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 29 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - гвоздична, неролієва, іланг-ілангова: 

  

  

  

  

3301 29 11 00 

- - - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 29 31 00 

- - - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3301 29 41 00 

- - - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

  

- - - - детерпенізовані: 

  

  

  

  

3301 29 71 00 

- - - - - герані, ветиверії, жасмину 

  

6,5 

6,5 

3301 29 79 00 

- - - - - лаванди або лавандину 

  

6,5 

6,5 

3301 29 91 00 

- - - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3301 30 00 00 

- резиноїди 

  

6,5 

6,5 

3301 90 

- інші: 

  

  

  

  

3301 90 10 00 

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій 

  

6,5 

6,5 

  

- - витяжка ефірних олій: 

  

  

  

  

3301 90 21 00 

- - - з локриці та хмелю 

  

6,5 

6,5 

3301 90 30 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3301 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3302 

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати на основі запашних речовин, які застосовуються у виробництві
напоїв: 

  

  

  

  

3302 10 

- для використання у харчовій промисловості або для виробництва напоїв: 

  

  

  

  

  

- - для використання у виробництві напоїв: 

  

  

  

  

  

- - - препарати, що містять усі ароматизуючі компоненти, які надають смак чи аромат, що характеризують напій: 

  

  

  

  

3302 10 10 00 

- - - - із вмістом більш як 0,5 об. % спирту 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3302 10 21 00 

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або із вмістом менш як
1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози або ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 

  

3302 10 29 00 

- - - - - інші 

  

3302 10 40 00 

- - - інші 

  

3302 10 90 00 

- - для використання у харчовій промисловості 

  

3302 90 

- інші: 

  

  

  

  

3302 90 10 00 

- - спиртові розчини 

  

3302 90 90 00 

- - інші 

  

3303 00 

Парфуми (духи) і туалетні води: 

  

  

  

  

3303 00 10 00 

- парфуми (духи) 

  

6,5 

6,5 

3303 00 90 00 

- туалетні води 

  

6,5 

6,5 

3304 

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру: 

  

  

  

  

3304 10 00 00 

- засоби для макіяжу губ 

  

6,5 

6,5 

3304 20 00 00 

- засоби для макіяжу очей 

  

6,5 

6,5 

3304 30 00 00 

- засоби для манікюру або педикюру 

  

6,5 

6,5 

  

- інші: 

  

  

  

  

3304 91 00 00 

- - пудри, включаючи компактні 

  

6,5 

6,5 

3304 99 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3305 

Засоби для догляду за волоссям: 

  

  

  

  

3305 10 00 00 

- шампуні 

  

6,5 

6,5 

3305 20 00 00 

- засоби для тривалого завивання або розпрямлення волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 30 00 00 

- лаки для волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 90 

- інші: 

  

  

  

  

3305 90 10 00 

- - лосьйони для волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3306 

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3306 10 00 00 

- засоби для догляду за зубами 

  

6,5 

6,5 

3306 20 00 00 

- нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки) 

  

6,5 

6,5 

3306 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3307 

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них: 

  

  

  

  

3307 10 00 00 

- засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління 

  

6,5 

6,5 

3307 20 00 00 

- дезодоранти для тіла та протипотові препарати 

  

6,5 

6,5 

3307 30 00 00 

- запашні (ароматичні) солі та інші препарати для приготування ванн 

  

6,5 

6,5 

  

- препарати для ароматизації або дезодорування повітря приміщень, включаючи ароматизуючі препарати для проведення релігійних обрядів: 

  

  

  

  

3307 41 00 00 

- - "агарбатти" та інші ароматизуючі препарати, що розповсюджують запах під час горіння 

  

6,5 

6,5 

3307 49 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3307 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 


Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) харчові суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів чи олій, які використовують для змащування форм (товарна позиція 1517);

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу; або

(c) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління або суміші для прийняття ванн, які містять мило або інші органічні поверхнево-активні речовини (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

2. У товарній позиції 3401 термін "мило" застосовується тільки до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти товарної позиції 3401 можуть мати добавки інших речовин (наприклад, засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів або лікарських препаратів). Продукти з вмістом абразивних порошків включаються в товарну позицію 3401 лише у формі брусків, шматків або фігурних формованих виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до товарної позиції 3405 як "пасти і порошки для чищення та аналогічні препарати".

3. У товарній позиції 3402 термін "поверхнево-активні органічні речовини" означає такі продукти, які у разі змішування з водою у концентрації 0,5 % при температурі 20° C та витримування протягом однієї години при тій самій температурі:

(a) утворюють прозору або напівпрозору рідину чи стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини; та

(b) знижують поверхневий натяг води до 4,5 х 10-2 Н/м (45 дин/см) або менше.

4. У товарній позиції 3403 термін "нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів" стосується продуктів, які зазначені у примітці 2 до групи 27.

5. У товарній позиції 3404 термін "воски штучні та готові" з урахуванням зазначених нижче винятків стосується лише:

(a) одержаних хімічним способом органічних продуктів воскоподібного характеру, розчинних або не розчинних у воді;

(b) продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

(c) воскоподібних продуктів на основі одного або кількох видів воску та із вмістом жирів, смол, мінеральних речовин або інших речовин.

До товарної позиції 3404 не включаються:

(a) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо вони воскоподібні;

(b) незмішані тваринні воски і рослинні воски, рафіновані або нерафіновані, забарвлені або незабарвлені, товарної позиції 1521;

(c) мінеральні воски або аналогічні продукти товарної позиції 2712, змішані або незмішані або лише забарвлені чи незабарвлені; або

(d) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3401 

Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом: 

  

  

  

  

  

- мило і органічна поверхнево-активна продукція та мийні засоби у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів; папір, повсть, вата, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом: 

  

  

  

  

3401 11 00 00 

- - для гігієнічних цілей (включаючи з лікувальними властивостями) 

  

6,5 

6,5 

3401 19 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3401 20 

- мило в інших формах: 

  

  

  

  

3401 20 10 00 

- - пластівці, пластини, гранули або порошок 

  

6,5 

6,5 

3401 20 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3401 30 00 00 

- поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило 

  

6,5 

6,5 

3402 

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401): 

  

  

  

  

  

- органічні поверхнево-активні речовини, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3402 11  

- - аніонні: 

  

  

  

  

3402 11 10 00 

- - - водний розчин алкіл[оксиди(бензолсульфоната)] динатрію концентрацією
30 мас. % або більше, але не більш
як 50 мас. % 

  

3402 11 90 00  

- - - інші 

  

3402 12 00  

- - катіонні: 

  

  

  

  

3402 12 00 10 

- - - бензалконію хлорид (benzalkonium chloride INN) 

  

3402 12 00 90 

- - - інші 

  

3402 13 00 00 

- - неіоногенні 

  

3402 19 00 00 

- - інші 

  

3402 20 

- засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3402 20 20 00 

- - поверхнево-активні засоби 

  

6,5 

6,5 

3402 20 90 00 

- - мийні засоби та засоби для чищення 

  

6,5 

6,5 

3402 90 

- інші: 

  

  

  

  

3402 90 10 00 

- - поверхнево-активні засоби 

  

6,5 

6,5 

3402 90 90 00 

- - мийні засоби та засоби для чищення 

  

6,5 

6,5 

3403 

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів: 

  

  

  

  

  

- із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів: 

  

  

  

  

3403 11 00 00 

- - засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів 

  

3403 19 

- - інші: 

  

  

  

  

3403 19 10 00 

- - - із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3403 19 91 00 

- - - - засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів 

  

3403 19 99 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- інші: 

  

  

  

  

3403 91 00 00 

- - засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра або інших матеріалів 

  

3403 99 

- - інші: 

  

  

  

  

3403 99 10 00 

- - - засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів 

  

3403 99 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

3403 99 90 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3403 99 90 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3404 

Воски штучні та готові: 

  

  

  

  

3404 20 00 00 

- з поліетиленгліколю (поліоксіетилену) 

  

6,5 

6,5 

3404 90 

- інші: 

  

  

  

  

3404 90 10 00 

- - воски готові, включаючи сургучі  

  

6,5 

6,5 

3404 90 80  

- - інші: 

  

  

  

  

3404 90 80 10 

- - - поліетиленовий віск 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3404 90 80 91 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3404 90 80 98 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3405 

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404: 

  

  

  

  

3405 10 00 00 

- вакси, креми та аналогічні засоби для чищення взуття або шкіри 

  

6,5 

6,5 

3405 20 00 00 

- полірувальні засоби, мастики та аналогічні засоби для догляду за дерев'яними меблями, підлогами або іншими дерев'яними поверхнями 

  

6,5 

6,5 

3405 30 00  

- полірувальні засоби та аналогічні засоби для догляду за кузовами транспортних засобів, крім полірувальних засобів для металів: 

  

  

  

  

3405 30 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3405 30 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3405 40 00 00 

- пасти, порошки та інші засоби для чищення 

  

6,5 

6,5 

3405 90 

- інші: 

  

  

  

  

3405 90 10  

- - засоби для полірування металевих поверхонь: 

  

  

  

  

3405 90 10 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3405 90 10 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3405 90 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3405 90 90 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3405 90 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3406 00 

Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

  

- свічки: 

  

  

  

  

3406 00 11 00 

- - прості, неароматизовані 

  

6,5 

6,5 

3406 00 19 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3406 00 90 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3407 00 00 00 

Пасти для ліплення, пластилін, включаючи ті, що виготовляються для дитячих розваг; "стоматологічний віск" або суміші для одержання зліпків зубів, розфасовані у наборах, в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, підковок, брусків тощо; інші суміші для стоматології, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію) 

  


Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) дріжджі (товарна позиція 2102);

(b) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки крові, не приготовленого для профілактичного або терапевтичного використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

(c) ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням (товарна позиція 3202);

(d) ферментні препарати для відмочування або прання та інші продукти групи 34;

(e) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913);

(f) продукти з желатину для поліграфічної промисловості (група 49).

2. У товарній позиції 3505 термін "декстрини" означає продукти розщеплення крохмалю із вмістом редукованого цукру, вираженого як декстроза, у перерахунку на суху речовину не більш як 10 %. Такі продукти із вмістом більш як 10 % редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

Додаткова примітка:

1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні протеїни (білки) із вмістом більш як 85 мас. % протеїнів у перерахунку на суху речовину.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3501 

Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; казеїнові клеї: 

  

  

  

  

3501 10 

- казеїн: 

  

  

  

  

3501 10 10 00 

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон 

  

3501 10 50 00 

- - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів або корму для тварин 

  

3501 10 90 00 

- - інші 

  

3501 90 

- інші: 

  

  

  

  

3501 90 10 00 

- - казеїнові клеї 

  

3501 90 90 00 

- - інші 

  

3502 

Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох сироваткових білків із вмістом більш як 80 мас. % сироваткових білків у перерахунку на суху речовину); альбумінати та інші похідні альбумінів: 

  

  

  

  

  

- альбумін яєчний: 

  

  

  

  

3502 11 

- - висушений: 

  

  

  

  

3502 11 10 00 

- - - непридатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях, крім харчових 

  

3502 11 90 00 

- - - інший 

  

3502 19 

- - інший: 

  

  

  

  

3502 19 10 00 

- - - непридатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

  

3502 19 90 00 

- - - інший 

  

3502 20 

- альбумін молочний, включаючи концентрати з двох або більше білків молочної сироватки: 

  

  

  

  

3502 20 10 00 

- - непридатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

3502 20 91 00 

- - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку) 

  

3502 20 99 00 

- - - інший 

  

3502 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - альбуміни, крім яєчного та молочного (лактальбуміну): 

  

  

  

  

3502 90 20 00 

- - - непридатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

  

3502 90 70 00 

- - - інші 

  

3502 90 90 00 

- - альбумінати та інші похідні альбумінів 

  

3503 00 

Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних або прямокутних листків, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похідні; риб'ячий клей; інші клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позиції 3501: 

  

  

  

  

3503 00 10 00 

- желатин та його похідні 

  

10 

10 

3503 00 80 

- інші: 

  

  

  

  

3503 00 80 10 

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний 

  

6,5 

6,5 

3503 00 80 90 

- - інші 

  

3504 00 00 00 

Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або нехромований 

  

3505 

Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів: 

  

  

  

  

3505 10 

- декстрини та інші модифіковані крохмалі: 

  

  

  

  

3505 10 10 00 

- - декстрини 

  

  

- - інші модифіковані крохмалі: 

  

  

  

  

3505 10 50 00 

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані) 

  

3505 10 90 00 

- - - інші 

  

3505 20 

- клеї: 

  

  

  

  

3505 20 10 00 

- - із вмістом менш як 25 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

  

3505 20 30 00 

- - із вмістом
25 мас. % або більше, але менш як 55 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

  

3505 20 50 00 

- - із вмістом
55 мас. % або більше, але менш як 80 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

  

3505 20 90 00 

- - із вмістом
80 мас. % або більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

  

3506 

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг: 

  

  

  

  

3506 10 00 

- продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг: 

  

  

  

  

3506 10 00 10 

- - клей на основі карбоксиметилцелюлози 

  

6,5 

6,5 

  

- - інші: 

  

  

  

  

3506 10 00 91 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3506 10 00 98 

- - - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

3506 91 00 

- - адгезиви (клеїльні препарати) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913 або каучуку: 

  

  

  

  

3506 91 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3506 91 00 90 

- - - інші 

  

3506 99 00 

- - інші: 

  

  

  

  

3506 99 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3506 99 00 90 

- - - інші 

  

3507 

Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій: 

  

  

  

  

3507 10 00 00 

- реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко) 

  

3507 90 

- інші: 

  

  

  

  

3507 90 10 00 

- - ліпопротеїнліпаза 

  

3507 90 20 00 

- - лужна протеаза Aspergillus 

  

3507 90 90 00 

- - інші 

  


Група 36
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

Примітки:

1. До цієї групи не включають окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім сполук, зазначених нижче у примітці 2 (a) або 2 (b).

2. У товарній позиції 3606 термін "вироби з горючих матеріалів" застосовується до таких продуктів:

(a) метальдегід, гексаметилентетрамін та аналогічні речовини, виготовлені у формі таблеток, стрижнів або аналогічних формах для використання як пальне; пальне на основі спирту та аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;

(b) паливо рідке або зріджене газоподібне паливо в ємностях, які використовуються для заповнення і повторного заправлення сигаретних або інших запальничок місткістю не більш як 300 см3; та

(c) смолоскипи, ґноти та аналогічні вироби.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3601 00 00 00 

Порохи 

  

6,5 

6,5 

-  

3602 00 00 00 

Готові вибухові речовини, крім порохів 

  

6,5 

6,5 

-  

3603 00 

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори: 

  

  

  

  

3603 00 10 00 

- шнури вогнепровідні; шнури детонаторні 

  

6,5 

6,5 

3603 00 90 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3604 

Феєрверки (вироби для влаштування феєрверків), сигнальні, дощові (протиградові) ракети, протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби: 

  

  

  

  

3604 10 00 00 

- феєрверки (вироби для влаштування феєрверків) 

  

6,5 

6,5 

3604 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3605 00 00 00 

Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604 

  

6,5 

6,5 

-  

3606 

Фероцерій та інші пірофорні сплави у
будь-яких формах; вироби з горючих матеріалів, зазначені у примітці 2 до цієї групи: 

  

  

  

  

3606 10 00 00 

- паливо рідке або зріджене газоподібне паливо в ємностях місткістю не більш як
300 см3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або інших запальничок 

  

6,5 

6,5 

-  

3606 90 

- інші: 

  

  

  

  

3606 90 10 00 

- - фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах 

  

6,5 

6,5 

-  

3606 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

-  


Група 37
Фотографічні або кінематографічні товари

Примітки:

1. До цієї групи не включають відходи або браковані товари.

2. У цій групі термін "фотографічний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.

Додаткові примітки:

1. У разі коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

2. Термін "хронікальні фільми" товарної підкатегорії 3706 90 51 00 означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають поточні події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклорного, туристичного, суспільного характеру тощо.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3701 

Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини;
плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках
або без них: 

  

  

  

  

3701 10 

- рентгенівські: 

  

  

  

  

3701 10 10 00 

- - для медичних, стоматологічних або ветеринарних цілей 

  

6,5 

6,5 

м2 

3701 10 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

м2 

3701 20 00 00 

- для моментальної фотографії 

  

6,5 

6,5 

шт 

3701 30 00 00 

- інші платівки та плівка, довжина будь-якої із сторін яких більш
як 255 мм 

  

6,5 

6,5 

м2 

  

- інші: 

  

  

  

  

3701 91 00 00 

- - для кольорової фотографії (поліхромні) 

  

6,5 

6,5 

3701 99 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3702 

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або тканини; плівка для моментальної фотографії у рулонах, сенсибілізована, неекспонована: 

  

  

  

  

3702 10 00 00 

- рентгенівська 

  

6,5 

6,5 

м2 

  

- плівка інша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм: 

  

  

  

  

3702 31 

- - для кольорової фотографії (поліхромна): 

  

  

  

  

3702 31 20 00 

- - - завдовжки не більш як 30 м 

  

6,5 

6,5 

шт 

  

- - - завдовжки більш як 30 м: 

  

  

  

  

3702 31 91 00 

- - - - кольорова негативна плівка:
- завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм і  

  

6,5 

6,5 

м 

  

- завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії 

  

  

  

  

3702 31 98 00 

- - - - інша 

  

6,5 

6,5 

м 

3702 32 

- - інша, з емульсією з галогенними сполуками срібла: 

  

  

  

  

  

- - - завширшки не більш як 35 мм: 

  

  

  

  

3702 32 10 00 

- - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії 

  

6,5 

6,5 

3702 32 20 00 

- - - - інша 

  

6,5 

6,5 

  

- - - завширшки більш як 35 мм: 

  

  

  

  

3702 32 31 00 

- - - - мікроплівка 

  

6,5 

6,5 

3702 32 50 00 

- - - - плівка для художньої фотографії 

  

6,5 

6,5 

3702 32 80 00 

- - - - інша 

  

6,5 

6,5 

3702 39 00 00 

- - інша 

  

6,5 

6,5 

  

- плівка інша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм: 

  

  

  

  

3702 41 00 00 

- - завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографії (поліхромна) 

  

6,5 

6,5 

м2 

3702 42 00 00 

- - завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, крім плівки для кольорової фотографії 

  

6,5 

6,5 

м2 

3702 43 00 00 

- - завширшки більш як 610 мм і завдовжки не більш як 200 м 

  

6,5 

6,5 

м2 

3702 44 00  

- - завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм: 

  

  

  

  

3702 44 00 10 

- - - завдовжки не більш як 200 м 

  

6,5 

6,5 

м2 

  

- - - завдовжки більш як 200 м: 

  

  

  

  

3702 44 00 91 

- - - - для моментальної фотографії 

  

6,5 

6,5 

м2 

3702 44 00 99 

- - - - інша 

  

м2 

  

- інша плівка для кольорової фотографії (поліхромна): 

  

  

  

  

3702 51 00 00 

- - завширшки не більш як 16 мм і завдовжки не більш як 14 м 

  

6,5 

6,5 

шт 

3702 52 00 00 

- - завширшки не більш як 16 мм і завдовжки більш як 14 м 

  

6,5 

6,5 

3702 53 00 00 

- - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м, призначена для діапозитивів 

  

6,5 

6,5 

шт 

3702 54  

- - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м, крім плівки для діапозитивів: 

  

  

  

  

3702 54 10 00 

- - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 24 мм 

  

6,5 

6,5 

шт 

3702 54 90 00 

- - - завширшки більш як 24 мм, але не більш як 35 мм 

  

6,5 

6,5 

шт 

3702 55 00 00 

- - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки більш як 30 м 

  

6,5 

6,5 

м 

3702 56 00 00 

- - завширшки більш як 35 мм 

  

6,5 

6,5 

  

- інша:  

  

  

  

  

3702 91 

- - завширшки не більш як 16 мм: 

  

  

  

  

3702 91 20 00 

- - - плівка для художньої фотографії 

  

6,5 

6,5 

3702 91 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3702 93 

- - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м: 

  

  

  

  

3702 93 10 00 

- - - мікроплівка, плівка для художньої фотографії 

  

6,5 

6,5 

3702 93 90 00 

- - - інша 

  

6,5 

6,5 

шт 

3702 94 

- - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки більш як 30 м: 

  

  

  

  

3702 94 10 00 

- - - мікроплівка, плівка для художньої фотографії 

  

6,5 

6,5 

3702 94 90 00 

- - - інша 

  

6,5 

6,5 

м 

3702 95 00 00 

- - завширшки більш як 35 мм 

  

6,5 

6,5 

3703 

Фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані: 

  

  

  

  

3703 10 00 00 

- у рулонах, завширшки більш як 610 мм 

  

6,5 

6,5 

3703 20 

- інші, для кольорової фотографії (поліхромні): 

  

  

  

  

3703 20 10 00 

- - для фотографій, що одержують із плівок оборотного типу  

  

6,5 

6,5 

3703 20 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3703 90 

- інші: 

  

  

  

  

3703 90 10 00 

- - сенсибілізовані із вмістом солей срібла або платини 

  

6,5 

6,5 

3703 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3704 00 

Фотопластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені: 

  

  

  

  

3704 00 10 00 

- пластинки та плівка 

  

6,5 

6,5 

3704 00 90 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3705 

Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та проявлені, крім кіноплівки: 

  

  

  

  

3705 10 00 00 

- для офсетного копіювання 

  

6,5 

6,5 

3705 90  

- інші: 

  

  

  

  

3705 90 10 00 

- - мікроплівка 

  

6,5 

6,5 

3705 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3706 

Кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки: 

  

  

  

  

3706 10 

- завширшки 35 мм або більше: 

  

  

  

  

3706 10 10 00 

- - лише із звуковою доріжкою 

  

м 

  

- - інша: 

  

  

  

  

3706 10 91 00 

- - - негативна; проміжна позитивна 

  

м 

3706 10 99 00 

- - - позитивна інша 

  

м 

3706 90 

- інша: 

  

  

  

  

3706 90 10 00 

- - лише із звуковою доріжкою 

  

6,5 

6,5 

м 

  

- - інша: 

  

  

  

  

3706 90 31 00 

- - - негативна, проміжна позитивна 

  

6,5 

6,5 

м 

  

- - - позитивна інша: 

  

  

  

  

3706 90 51 00 

- - - - хронікальні фільми 

  

6,5 

6,5 

м 

  

- - - - інша завширшки: 

  

  

  

  

3706 90 91 00 

- - - - - менш як 10 мм 

  

6,5 

6,5 

м 

3706 90 99 00 

- - - - - 10 мм або більше 

  

6,5 

6,5 

м 

3707 

Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання: 

  

  

  

  

3707 10 00 00 

- емульсії сенсибілізовані 

  

6,5 

6,5 

3707 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - проявники та фіксатори: 

  

  

  

  

  

- - - для кольорової фотографії (поліхромні): 

  

  

  

  

3707 90 11 00 

- - - - для фотографічних плівок і пластинок 

  

6,5 

6,5 

3707 90 19 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3707 90 30 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3707 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 


Група 38
Різноманітна хімічна продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком:

(1) штучного графіту (товарна позиція 3801);

(2) інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інгібіторів пророщування та регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та аналогічних продуктів, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарній позиції 3808;

(3) продукції, яку використовують як заряди для вогнегасників або готових вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

(4) сертифікованих еталонних матеріалів, зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(5) товарів, зазначених в примітці 3 (a) або 3 (c) до цієї групи;

(b) суміші хімічних речовин із харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що використовуються у виготовленні продуктів харчування (переважно товарна позиція 2106);

(c) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крім шламу стічних вод), які містять метали, миш'як або їх суміші та відповідають вимогам примітки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позиція 2620);

(d) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004); або

(e) відпрацьовані каталізатори, які використовують для добування недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталізатори, що використовуються переважно для добування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад у вигляді тонкоподрібненого порошку або скелетних каталізаторів (розділи XIV або XV).

2. (A) У товарній позиції 3822 термін "сертифіковані еталонні матеріали" означає еталонні матеріали, що забезпечені сертифікатом, в якому зазначено показники властивостей сертифікованих матеріалів, методи, що використовуються для визначення цих показників, похибки вимірів кожної величини та придатні для аналітичних, калібрувальних або еталонних цілей.

(B) За винятком товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією УКТЗЕД.

3. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, які не класифіковано в будь-якій іншій товарній позиції УКТЗЕД:

(a) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенідів лужних або лужноземельних металів із масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

(b) сивушне масло; масло кісткового дьогтю;

(c) суміші для видалення чорнильних плям, подані в упаковках для роздрібної торгівлі;

(d) суміші для виправлення друкованих текстів та інші коректурні рідини, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі; та

(e) керамічні піроелементи, плавкі (наприклад пірометричні конуси Зегера).

4. В УКТЗЕД термін "відходи міського господарства" означає побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та від знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети. Проте термін "відходи міського господарства" не поширюється на:

(a) окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів, такі як відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів та відпрацьованих гальванічних батарей, акумуляторів, які включені до відповідних товарних позицій УКТЗЕД;

(b) промислові відходи;

(c) фармацевтичні препарати, не придатні для використання за їх первинним призначенням, наприклад унаслідок закінчення строку їх зберігання, зазначені в примітці 4 (k) до групи 30; або

(d) клінічні відходи, зазначені в примітці 6 (a) до цієї групи.

5. У товарній позиції 3825 термін "шлам стічних вод" означає шлам, який утворюється на міських підприємствах з переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам. Стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво, виключається (група 31).

6. У товарній позиції 3825 термін "відходи інші" означає:

(a) клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті проведення наукових досліджень в галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, і часто містять хвороботворні мікроби, та фармацевтичні речовини, для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад, брудний одяг використані рукавички та шприци);

(b) відпрацьовані органічні розчинники;

(c) відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; та

(d) інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.

Проте термін "інші відходи" не розповсюджується на відходи, які містять переважно нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

Примітки до товарних підпозицій:

1. Товарна підпозиція 3808 50 включає лише товари товарної позиції 3808, з вмістом однієї або більше таких речовин: альдрін (ISO); бінапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл)етан); діелдрін (ISO, INN); диносеб (ISO), його солі або складні ефіри; етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамід (ISO), гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ISО), включаючи ліндан (ISO, INN); сполуки ртуті; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метил (метил-паратіон) (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон; 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі або складні ефіри.

2. У товарних підпозиціях 3825 41 та 3825 49 термін "відпрацьовані органічні розчинники" означає відходи, що містять переважно органічні розчинники, не придатні в існуючому стані для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені вони для регенерації розчинників чи не призначені.  

Розділ VII
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

(див. окремо в базі)

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

3801 

Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби на основі графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, пластин або інших напівфабрикатів: 

  

  

  

  

3801 10 00 00 

- графіт штучний 

  

3801 20 

- графіт колоїдний або напівколоїдний: 

  

  

  

  

3801 20 10 00 

- - графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний 

  

3801 20 90 00 

- - інший 

  

3801 30 00 00 

- вуглецеві пасти для електродів та аналогічні маси для футерування печей 

  

3801 90 00 00 

- інші 

  

3802 

Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля: 

  

  

  

  

3802 10 00 00 

- вугілля активоване 

  

3802 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

3802 90 00 10 

- - глина відбілювальна 

  

3802 90 00 90 

- - інші 

  

3803 00 

Олія талова, рафінована або нерафінована: 

  

  

  

  

3803 00 10 00 

- неочищена 

  

3803 00 90 00 

- інша 

  

3804 00 

Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803: 

  

  

  

  

3804 00 10 00 

- луг сульфітний концентрований 

  

3804 00 90 00 

- інший 

  

3805 

Скипидар живичний, деревний або сульфатний і олії терпенові інші, одержані шляхом перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпінеолу як головного компонента: 

  

  

  

  

3805 10 

- скипидар живичний, деревний або сульфатний: 

  

  

  

  

3805 10 10 00 

- - скипидар живичний 

  

3805 10 30 00 

- - скипидар деревний 

  

3805 10 90 00 

- - скипидар сульфатний 

  

3805 90 

- інші: 

  

  

  

  

3805 90 10 00 

- - соснова олія 

  

3805 90 90 00 

- - інші 

  

3806 

Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні залишки після перегонки (переплавлені смоли): 

  

  

  

  

3806 10 

- каніфоль та смоляні кислоти: 

  

  

  

  

3806 10 10 00 

- - одержані з натуральних живиць 

  

3806 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

3806 10 90 10 

- - - каніфоль соснова екстракційна 

  

6,5 

6,5 

3806 10 90 90 

- - - інші 

  

3806 20 00 00 

- солі каніфолі, смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот (резинати), крім солей адуктів каніфолі 

  

3806 30 00 00 

- складноефірні смоли 

  

3806 90 00 00 

- інші 

  

3807 00 

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку: 

  

  

  

  

3807 00 10 00 

- дьоготь деревний 

  

3807 00 90 00 

- інші 

  

3808 

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір, липкий від мух): 

  

  

  

  

3808 50 00 00 

- товари, що зазначені у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

3808 91 

- - інсектициди: 

  

  

  

  

3808 91 10 00 

- - - на основі піретроїдів 

  

6,5 

6,5 

3808 91 20 00 

- - - на основі хлорованих вуглеводнів 

  

3808 91 30 00 

- - - на основі карбаматів 

  

3808 91 40 

- - - на основі фосфорорганічних сполук: 

  

  

  

  

3808 91 40 10 

- - - - на основі диметоату 

  

6,5 

6,5 

3808 91 40 90 

- - - - інші 

  

3808 91 90 00 

- - - інші 

  

3808 92 

- - фунгіциди: 

  

  

  

  

  

- - - неорганічні: 

  

  

  

  

3808 92 10 00 

- - - - препарати на основі сполук міді 

  

3808 92 20 00 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3808 92 30 

- - - - на основі дитіокарбаматів: 

  

  

  

  

3808 92 30 10 

- - - - - на основі тіураму 

  

6,5 

6,5 

3808 92 30 90 

- - - - - інші 

  

3808 92 40 

- - - - на основі бензімідазолів: 

  

  

  

  

3808 92 40 10 

- - - - - на основі карбендазиму 

  

6,5 

6,5 

3808 92 40 90 

- - - - - інші  

  

3808 92 50 

- - - - на основі діазолів або триазолів: 

  

  

  

  

3808 92 50 10 

- - - - - на основі пропіконазолу 

  

6,5 

6,5 

3808 92 50 90 

- - - - - інші 

  

3808 92 60 00 

- - - - на основі діазинів або морфолінів 

  

3808 92 90 00 

- - - - інші 

  

3808 93 

- - гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: 

  

  

  

  

  

- - - гербіциди: 

  

  

  

  

3808 93 11 

- - - - на основі феноксифітогормонів: 

  

  

  

  

3808 93 11 10 

- - - - - на основі 2,4-Д кислоти 

  

6,5 

6,5 

3808 93 11 90 

- - - - - інші 

  

3808 93 13 00 

- - - - на основі триазинів 

  

3808 93 15 

- - - - на основі амідів: 

  

  

  

  

3808 93 15 10 

- - - - - на основі ацетохлору 

  

6,5 

6,5 

3808 93 15 90 

- - - - - інші 

  

3808 93 17 00 

- - - - на основі карбаматів 

  

3808 93 21 00 

- - - - на основі похідних динітроаніліну  

  

3808 93 23 00 

- - - - на основі похідних сечовини, урацилу або сульфонілсечовини 

  

3808 93 27 

- - - - інші: 

  

  

  

  

3808 93 27 10 

- - - - - на основі дикамби 

  

6,5 

6,5 

3808 93 27 20 

- - - - - на основі гліфосату 

  

6,5 

6,5 

3808 93 27 90 

- - - - - інші 

  

3808 93 30 00 

- - - засоби, що запобігають проростанню паростків 

  

3808 93 90 00 

- - - регулятори росту рослин 

  

3808 94 

- - дезінфекційні засоби: 

  

  

  

  

3808 94 10 00 

- - - на основі четвертинних амонієвих солей 

  

3808 94 20 00 

- - - на основі галогенованих сполук 

  

3808 94 90 00 

- - - інші 

  

3808 99 

- - інші: 

  

  

  

  

3808 99 10 00 

- - - родентициди 

  

3808 99 90 00 

- - - інші 

  

3809 

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені: 

  

  

  

  

3809 10 

- на основі крохмалистих речовин: 

  

  

  

  

3809 10 10 00 

- - із вмістом цих речовин менш як 55 мас. % 

  

3809 10 30 00 

- - із вмістом цих речовин 55 мас. % або більше, але менш як 70 мас. % 

  

3809 10 50 00 

- - із вмістом цих речовин 70 мас. % або більше, але менш як 83 мас. % 

  

3809 10 90 00 

- - із вмістом цих речовин 83 мас. % або більше 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

3809 91 00 

- - видів, які використовують у текстильній промисловості або аналогічних виробництвах: 

  

  

  

  

3809 91 00 10 

- - - рідини кремнієорганічні (силіконові) гідрофобізуючі 

  

3809 91 00 90 

- - - інші 

  

3809 92 00 

- - видів, які використовують у паперовій промисловості або аналогічних виробництвах: 

  

  

  

  

3809 92 00 10 

- - - рідини кремнієорганічні (силіконові), які використовують у паперовому або аналогічних виробництвах 

  

3809 92 00 90 

- - - інші 

  

3809 93 00 00 

- - які використовують у шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах 

  

3810 

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

  

  

  

  

3810 10 00 00 

- засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металів та інших матеріалів 

  

3810 90 

- інші: 

  

  

  

  

3810 90 10 00 

- - матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків 

  

3810 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

3810 90 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3810 90 90 90 

- - - інші 

  

3811 

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: 

  

  

  

  

  

- антидетонатори: 

  

  

  

  

3811 11 

- - на основі сполук свинцю: 

  

  

  

  

3811 11 10 00 

- - - на основі тетраетилсвинцю 

  

3811 11 90 00 

- - - інші 

  

3811 19 00 00 

- - інші 

  

  

- присадки до мастил: 

  

  

  

  

3811 21 00 00 

- - із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів 

  

3811 29 00 00 

- - інші 

  

3811 90 00 00 

- інші 

  

3812 

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси: 

  

  

  

  

3812 10 00 

- прискорювачі вулканізації каучуку готові: 

  

  

  

  

3812 10 00 10 

- - на основі N,N'-дитіодиморфоліну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M) 

  

6,5 

6,5 

3812 10 00 90 

- - інші 

  

3812 20 

- багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмас: 

  

  

  

  

3812 20 10 00 

- - реакційна суміш, що складається з бензил-3-ізобутирилокси-1-ізопропіл
-2,2-диметилпропілфталату та бензил-3-ізобутирилокси-2,2,4-
триметилпентилфталату 

  

3812 20 90 00 

- - інші 

  

3812 30 

- антиоксиданти та інші суміші стабілізаторів для каучуку або пластмаси: 

  

  

  

  

3812 30 20 00 

- - антиоксиданти 

  

3812 30 80 00 

- - інші 

  

3813 00 00 00 

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби 

  

3814 00 

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків: 

  

  

  

  

3814 00 10 00 

- на основі бутилацетату 

  

3814 00 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - на основі ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентів, уайт-спіриту, етанолу: 

  

  

  

  

3814 00 90 11 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3814 00 90 19 

- - - інші 

  

3814 00 90 90 

- - інші 

  

3815 

Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені: 

  

  

  

  

  

- каталізатори на носіях: 

  

  

  

  

3815 11 00 

- - які містять як активний компонент нікель або його сполуки: 

  

  

  

  

3815 11 00 10 

- - - вторинного риформінгу метану 

  

6,5 

6,5 

3815 11 00 91 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3815 11 00 98 

- - - інші 

  

3815 12 00 00 

- - які містять як активний компонент дорогоцінні метали або їх сполуки 

  

3815 19 

- - інші: 

  

  

  

  

3815 19 10 00 

- - - каталізатор у вигляді гранул, у яких 90 мас. % або більше мають розміри частинок не більш як 10 мкм, що складаються з сумішей оксидів на магнієво-силікатній основі, які мають у своєму складі за масою:
- 20 % або більше, але не більш як 35 % міді; та
- 2 % або більше, але не більш як 3 % вісмуту, з відносною питомою густиною 0,2 або більше, але не більш як 1 

  

3815 19 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

3815 19 90 10 

- - - - каталізатори низькотемпературної конверсії СО, цинкові поглиначі сірчаних сполук, каталізатори синтезу аміаку 

  

6,5 

6,5 

3815 19 90 90 

- - - - інші 

  

3815 90 

- інші: 

  

  

  

  

3815 90 10 00 

- - каталізатор, який складається з етилтрифенілфосфонію ацетату у вигляді розчину в метанолі 

  

3815 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

3815 90 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3815 90 90 90 

- - - інші 

  

3816 00 00 00 

Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801 

  

3817 00 

Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902: 

  

  

  

  

3817 00 50 00 

- алкілбензол лінійний 

  

0,1 

0,1 

3817 00 80 00 

- інші 

  

3818 00 

Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у вигляді дисків, пластин тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці: 

  

  

  

  

3818 00 10 00 

- кремній легований 

  

3818 00 90 00 

- інші  

  

3819 00 00 

Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас. %: 

  

  

  

  

3819 00 00 10 

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3819 00 00 90 

- інші 

  

3820 00 00 

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші: 

  

  

  

  

3820 00 00 10 

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3820 00 00 90 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3821 00 00 

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин: 

  

  

  

  

3821 00 00 10 

- середовища культуральні, готові для вирощування мікроорганізмів 

  

3821 00 00 90 

- інші 

  

3822 00 00 00 

Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали 

  

3823 

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти: 

  

  

  

  

  

- промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування: 

  

  

  

  

3823 11 00 00 

- - стеаринова кислота 

  

3823 12 00 00 

- - олеїнова кислота 

  

3823 13 00 00 

- - жирні кислоти талової олії 

  

3823 19 

- - інші:  

  

  

  

  

3823 19 10 00 

- - - дистильовані жирні кислоти 

  

3823 19 30 00 

- - - жирнокислотний дистилят 

  

3823 19 90 00 

- - - інші 

  

3823 70 00 00 

- промислові жирні спирти 

  

3824 

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені: 

  

  

  

  

3824 10 00 

- готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів: 

  

  

  

  

3824 10 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3824 10 00 90 

- - інші 

  

3824 30 00 00 

- карбіди металів неагломеровані, змішані між собою або з іншими металевими сполучними речовинами 

  

3824 40 00 00 

- добавки готові для цементів, будівельних розчинів або бетонів 

  

3824 50 

- невогнетривкі будівельні розчини та бетони: 

  

  

  

  

3824 50 10 00 

- - бетон, готовий до заливки 

  

3824 50 90 00 

- - інший 

  

3824 60 

- сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 2905 44: 

  

  

  

  

  

- - у водному розчині: 

  

  

  

  

3824 60 11 00 

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

  

3824 60 19 00 

- - - інший 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

3824 60 91 00 

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

  

3824 60 99 00 

- - - інший 

  

  

- суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану: 

  

  

  

  

3824 71 00 00 

- - з вмістом хлорфторвуглеводнів (CFCs), з вмістом або без вмісту гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs) 

  

3824 72 00 00 

- - з вмістом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанів 

  

3824 73 00 00 

- - з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs) 

  

3824 74 00 00 

- - з вмістом гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), з вмістом або без вмісту перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) 

  

3824 75 00 00 

- - з вмістом тетрахлориду вуглецю 

  

3824 76 00 00 

- - з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ) 

  

3824 77 00 00 

- - з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану 

  

3824 78 00 00 

- - з вмістом перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs) 

  

3824 79 00 00 

- - інші 

  

  

- суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PСTs), або три(2,3-дибромпропіл) фосфату: 

  

  

  

  

3824 81 00 00 

- - з вмістом оксирану (етиленоксиду) 

  

3824 82 00 00 

- - з вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs) 

  

3824 83 00 00 

- - з вмістом три(2,3-дибромпропіл) фосфату 

  

3824 90 

- інші: 

  

  

  

  

3824 90 10 00 

- - сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, та їх солі 

  

3824 90 15 00 

- - іоніти 

  

3824 90 20 00 

- - газопоглиначі для вакуумних приладів 

  

3824 90 25 00 

- - піролігніти (наприклад кальцію); тартрат кальцію неочищений; цитрат кальцію неочищений 

  

3824 90 30 00 

- - нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі, та їх складні ефіри 

  

3824 90 35 00 

- - антикорозійні препарати з вмістом амінів як активних складових 

  

3824 90 40 00 

- - розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків та аналогічної продукції 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3824 90 45 00 

- - - суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні продукти 

  

3824 90 50 

- - - препарати для гальванізації: 

  

  

  

  

3824 90 50 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3824 90 50 90 

- - - - інші 

  

3824 90 55 00 

- - - суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот і гліцерину (емульгатори для жирів) 

  

  

- - - продукти та препарати, які використовують у фармакології або хірургії: 

  

  

  

  

3824 90 61 00 

- - - - проміжні продукти виробництва антибіотиків, одержані в результаті ферментації Streptomyces tenebrarius, висушені або невисушені, що застосовуються в процесі виробництва лікарських засобів для людей (товарна позиція 3004) 

  

3824 90 62 00 

- - - - проміжні продукти виробництва солей моненсину 

  

3824 90 64 00 

- - - - інші 

  

3824 90 65 00 

- - - допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у товарній категорії 3824 10 00) 

  

3824 90 70 00 

- - - препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3824 90 75 00 

- - - - пластини з ніобату літію без легувальних добавок 

  

3824 90 80 00 

- - - - суміш амінів, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або більше, але не більш як 550 

  

3824 90 85 00 

- - - - 3-(1-етил-1-метилпропіл)
ізоксазол-5-іламін у вигляді розчину в толуолі 

  

3824 90 98 00 

- - - - інші 

  

3825 

Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи: 

  

  

  

  

3825 10 00 00 

- відходи міського господарства 

  

3825 20 00 00 

- шлам стічних вод 

  

3825 30 00 00 

- клінічні відходи 

  

  

- відпрацьовані органічні розчинники: 

  

  

  

  

3825 41 00 00 

- - галогеновані 

  

3825 49 00 00 

- - інші 

  

3825 50 00 00 

- відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи 

  

  

- інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості: 

  

  

  

  

3825 61 00 00 

- - що містять переважно органічні складові 

  

3825 69 00 00 

- - інші 

  

3825 90 

- інші: 

  

  

  

  

3825 90 10 00 

- - лужний оксид заліза для очищення газу 

  

3825 90 90 00 

- - інші 

  

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше