Дані щодо розрахунку чисельності працівників

Друк

Показники чисельності працівників

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП)

Цей показник може використовуватися для визначення кількості працівників у цілому по підприємству або по окремих категоріях (наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо)

До ОКШП включають усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП)

Використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили.

Також цей показник застосовують при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні

Розраховується не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Цей показник визначають:

за місяць шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме

або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця;

за квартал (рік) шляхом ділення суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу

Середня кількість працівників (СКП)

Використовується для оцінки загальної зайнятості на конкретному підприємстві

СКП за період визначають як суму:

— середньооблікової кількості штатних працівників;

— середньої кількості зовнішніх сумісників;

— середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД).

Середню кількість зовнішніх сумісників і працюючих за ЦПД розраховують за тією ж методикою, що й середньооблікову кількість штатних працівників.

Працівники всіх категорій враховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (СКПЕПЗ)

Характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що відпрацювали повний робочий день, яка потрібна для виконання встановленого підприємством обсягу робіт (послуг). Використовується для визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин загалом по підприємству, а також для аналізу ефективності використання робочої сили

Методика визначення цього показника базується на перерахунку оплаченого робочого часу всіх осіб (штатних працівників, сумісників, осіб, які працювали за ЦПД), які залучалися до роботи у звітному періоді та отримували заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників протягом повного робочого дня, виходячи з установленої його тривалості.

За кожною категорією штатних працівників, для яких установлено робочий тиждень різної тривалості, визначається загальна кількість людино-годин робочого часу (відпрацьованого і невідпрацьованого), за який була нарахована заробітна плата.

Розрахована таким чином загальна кількість людино-годин ділиться на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалості робочого тижня, встановленого на підприємстві відповідно до законодавства або колективного договору

 

Категорії працівників, що включаються / не включаються до розрахунку показників

Категорії працівників

Включення до розрахунку показника

ОКШП

СКШП

СКП

СКПЕПЗ*

* Для цього показника зазначаються ті категорії працівників, за якими визначається загальна кількість людино-годин робочого часу.

1. Штатні працівники, які:

фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали з причини простою

+

+

+

+

прийняті на роботу зі строком випробування

+

+

+

+

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+*

+

+

+/-**

* Для розрахунку ОКШП такі працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, далі — Інструкція № 286).

** Для СКПЕПЗ невідпрацьований час у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого дня (тижня) не включається до показника оплаченого часу (п.п. 4.2.2 Інструкції № 286).

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

+

+

є надомниками

+*

+

+

+**

* До ОКШП надомники включаються за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ кількість надомників визначається окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць таким працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей же місяць) (п. 4.3 Інструкції № 286).

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

+

+

працюють за межами підприємства

+

+

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують заробітну плату

+

+

+

+

є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори

+

+

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

нез’явлення на роботу у зв’язку з хворобою (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

+

-

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

+

+

тимчасового переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

+

+/-*

* Працівники, переведені на роботу на інше підприємство за договорами між суб’єктами господарювання, включаються до СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.

направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон

+

+

+

+/-*

* Враховуються в розрахунку СКПЕПЗ людино-години, за які працівникам здійснюються нарахування з фонду оплати праці за час їх відсутності у зв’язку з навчанням та іншими нез’явленнями, що оплачуються згідно з чинним законодавством.

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або з причини надання додаткових вільних днів

+

+

+

+*

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

+

+*

* У кількості оплачених людино-годин для розрахунку СКПЕПЗ враховуються людино-години, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці за час відпусток (основних, додаткових, у тому числі у зв’язку з навчанням, творчих відпусток) у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (п.п. 4.2.1 Інструкції № 286).

відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

+

-

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-

-

-

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

-

-

-

вихідного дня відповідно до графіка роботи підприємства

+

+

+

-

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

+

-

участі в страйку

+

+

+

-

вчинення прогулу

+

+

+

-

усунення від виконання повноважень

+

+

+

-

перебування під слідством до рішення суду

+

+

+

-

3. Особи, прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники)

-*

-

+

+**

* Внутрішній сумісник в ОКШП враховується як одна особа в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ зовнішніх сумісників враховують в еквіваленті повної зайнятості пропорційно оплаченому часу (п.п. 4.4.1 Інструкції № 286).

4. Особи (несуб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД

-*

-*

+

+**

* Працівник, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, враховується в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи та не враховується в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ працівники, які виконують роботу за ЦПД (непідприємці), враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії такого договору. Отримана сума ділиться на кількість календарних днів у звітному періоді (п.п. 4.4.2 Інструкції № 286).

5. Фізичні особи — підприємці, які працюють за ЦПД

-

-

-

-

6. Особи, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання

-

-

-

+/-*

* Включаються до розрахунку СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування працівникам заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.

7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

-

-

-

+*

* Для СКПЕПЗ визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей же місяць) (п.п. 4.4.4 Інструкції № 286).

8. Особи, які направлені підприємствами для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію

-

-

-

-

9. Особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що вводитимуться в дію

-

-

-

-

10. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію*

-

-

-

-

* Виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі