Теми статей
Обрати теми

Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку здійснення розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Редакція ББ
Наказ від 27.02.2009 р. № 58

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ З ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Наказ від 27.02.2009 р. № 58

 

З метою встановлення єдиного методологічного підходу щодо розрахунку рівня фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку здійснення розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються (далі — Методичні рекомендації).

2. Управлінню справами (Яремчук І. М.) забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на офіційному веб-сайті Головдержслужби.

3. Управлінню організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Сергієва Л. В.) довести до відома вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування необхідність використання Методичних рекомендацій під час планування та надання фінансової звітності.

4. Контроль за виконанням зазначеного наказу покласти на заступника начальника Головдержслужби у відповідності до розподілу обов’язків.

 

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

 

Додаток

 

Методичні рекомендації щодо порядку здійснення розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією

 

1. Вступ

Методичні рекомендації щодо Порядку здійснення розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією (далі — Порядок) розроблено відповідно до статті 29 Закону України «Про державну службу», з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 402 «Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників» (зі змінами і доповненнями), від 14 квітня 2004 року № 468 «Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії», від 20 січня 1997 року № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (зі змінами і доповненнями), від 17 травня 2002 року № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» (зі змінами і доповненнями), спільного наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» з метою встановлення єдиного методологічного підходу щодо розрахунку рівня фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів та вартості підготовки державних службовців.

 

2. Загальні положення

Підготовка державних службовців V — VII категорій та підвищення кваліфікації державних службовців I — IV категорій, а також працівників органів державної влади і місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією здійснюється на підставі Державного контракту, укладеного між Головдержслужбою України та вищим навчальним закладом.

Обов’язковим додатком до кожного такого контракту є розрахунок вартості навчання (кошторис).

Кошторис розробляється навчальним закладом на підставі навчального плану, програм і обсягу навчальної роботи, що додається до нього, і набирає чинної сили після затвердження Головним управлінням державної служби України та керівництвом навчального закладу.

Видатки, що включаються до кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками по кожному коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).

Розрахунки складаються на основі сітьових показників з дотриманням встановлених матеріальних і грошових норм, діючих цін і тарифів з урахуванням жорсткого режиму економії та ефективного використання грошових коштів.

Усі документи, що стосуються фінансових розрахунків, у тому числі і додатки до кошторису витрат, повинні бути підписані розпорядником фінансів (керівником чи заступником керівника) і головним бухгалтером навчального закладу та скріплені печаткою.

Якщо в ході складання кошторису є необхідність включити додаткові витрати, які не знайшли свого відображення у Порядку, але підтверджуються відповідними нормативами та документами, то їх можна віднести до вартості навчання виходячи із прямих розрахунків або середніх витрат на одного слухача на місяць, що склалися в навчальному закладі за попередній період (місяць, квартал, рік).

У разі потреби зміни кошторису витрат в ході навчання оформляються додатковою угодою, в якій наводяться розрахунки за певний період навчання в попередніх та нових цінах для визначення нової загальної суми витрат за державним контрактом, після чого вона підписується та скріпляється печатками обох сторін і є невід’ємною частиною державного контракту.

При зменшенні кількості слухачів (невиконання умов контракту з обсягів прийому на навчання, відрахування або вибуття в академічну відпустку) або їх збільшенні (повернення з академічної відпустки) здійснюється відповідний перерахунок коштів. Дане питання після узгодження сторін оформлюється додатковою угодою.

Невикористані кошти повертаються або за погодженням сторін враховуються при подальших розрахунках.

Розрахунки коштів по кожному коду економічної класифікації видатків здійснюються за формами, наведеними у додатках № 1 та № 2 до Державного контракту.

Структура таких видатків включає наступні показники:

1. Заробітна плата (код 1111);

2. Нарахування на заробітну плату (1120);

3. Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130);

4. Витрати на відрядження (код 1140);

5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

6. Стипендії (код 1342).

 

3. Заробітна плата

До складу видатків по коду 1111 «Заробітна плата» включають заробітну плату професорсько-викладацького складу та інших працівників, що пов’язані з наданням послуги.

За основу розрахункових показників беруться:

— кількість годин професорсько-викладацького складу, що визначаються на основі навчального плану з кожної спеціальності з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи;

— кількість ставок (штатних одиниць) навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, які визначаються виходячи із штатних нормативів вищих навчальних закладів та погоджуються сторонами.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок), в т. ч. погодинної оплати, надбавок за вислугу років та науковий ступінь, встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами та доповненнями) та наказів Міністерства освіти і науки України від 02.04.93 № 90 «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами та доповненнями), якими затверджено розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (додаток № 1 до зведеного кошторису).

Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу, що включаються до кошторису, не повинні перевищувати 25 відсотків від суми заробітної плати професорсько-викладацького персоналу.

 

4. Нарахування на заробітну плату

До складу видатків по коду 1120 «Нарахування на заробітну плату» включають видатки на обов’язкове державне пенсійне страхування та інші види страхування, передбачені законодавством України.

Зокрема, на 2009 рік встановлені наступні розміри внесків у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян:

пенсійне страхування — 33,2 %;

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням — 1,4 %;

страхування на випадок безробіття — 1,6 %;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України — 0,2 %.

Загальна сума відрахувань у 2009 році складає 36,4 відсотка.

 

5. Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

До складу видатків по коду 1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки» відносять видатки на придбання обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, письмове приладдя і матеріали, бухгалтерські та статистичні бланки, іншу документацію, витратні матеріали до комп’ютерної техніки та оргтехніки, оплату послуг зв’язку, інтернету тощо (додатки № 2 та № 3 до зведеного кошторису).

Обсяги бюджетних асигнувань на цю мету визначаються на основі аналізу фактичних видатків на одну особу (студента, курсанта, слухача), що склалися в навчальному закладі за минулий звітний період (рік, квартал тощо).

Витрати на придбання канцелярських товарів для користування слухачами і викладачами до кошторису не включаються.

 

6. Витрати на відрядження

До кошторису в разі необхідності можуть включатися витрати, пов’язані з відрядженням працівників вищих навчальних закладів, які безпосередньо займаються організацією підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» (код 1140 «Видатки на відрядження»).

Кошти розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон» та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59, із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України.

 

7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

До складу видатків по коду 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» включають затрати на теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, вивіз сміття, обслуговування ліфтів, дезінсекцію та дератизацію.

Вартість комунальних послуг розраховується на основі діючих норм і нормативів прямим розрахунком або виходячи із середніх фактичних витрат на одного слухача на місяць, що склалися в навчальному закладі за попередній період (місяць, квартал, рік), з урахуванням планового контингенту.

Витрати за теплопостачання (опалення) розраховуються на підставі розмірів приміщення, в якому проводиться навчання, терміну навчання та вартості опалення за 1 кв. м.

Наприклад:

для навчання слухачів буде використовуватися

навчальний клас (кабінет) площею 45 кв. м, приміщення опалюється протягом 3,5 місяця.

S опалення = вартість опалення за 1 кв. м площі на місяць

х 45 кв. м х 3,5 місяця.

Витрати за послуги з водопостачання та водовідведення (каналізаційних стоків) розраховується на підставі діючих норм витрат води на одного слухача на добу (місяць), кількості слухачів у навчальній групі, вартості одиниці об’єму води або стоків і терміну навчання, або за фактичними середніми витратами (за даними лічильника та платіжними документами), що припадають на одного учня (слухача) навчального закладу.

Наприклад:

навчальна група в кількості 16 слухачів проходить навчання тривалістю 175 днів. Середня норма витрат на добу для закладів освіти відповідно до СНіПу 2.04.01-85 (стор. 40) становить: холодної води — 12 літрів, гарячої води — 8 літрів. За відсутності гарячої води загальна норма витрат на добу на одного слухача становить — 20 літрів води.

S стоків = вартість 1 літра стоків

х 16 слухачів х 175 днів х 20 літрів.

Оплата вартості енергоносіїв розраховується на підставі тарифу вартості за 1 квт/годину, кількості і потужності електроламп та середньої тривалості користування ними.

Наприклад:

під час навчання тривалістю 175 днів для освітлення навчального приміщення по 8 годин на добу використовуються 10 ламп потужністю 60 вт. кожна:

S ел. ен. = вартість 1 квт/години

х 0,060 квт х 10 шт. х 175 днів х середню тривалість роботи освітлювальних приладів на день (8 годин).

Вивіз сміття, обслуговування ліфтів, дезінсекція та дератизація оплачуються згідно з укладеними договорами за останній звітний рік з урахуванням площ, зайнятих для надання послуги та терміну її надання (додаток № 4 до зведеного кошторису).

 

8. Стипендії

При встановленні розміру стипендії слухачам (код 1342) слід керуватися Положенням про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 402, та Положенням про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також Переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 468, з наступними змінами та доповненнями до них.

 

9. Заключні положення

Відповідальність за організацію, якість підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, точність та достовірність вихідних даних, фінансових та бухгалтерських показників при розрахунках кошторису несуть керівники вищих навчальних закладів, а також працівники навчального закладу, які його розробляють та затверджують.

У разі внесення змін до чинного законодавства України в частині визначення вартості послуг вносяться відповідні зміни до даного Порядку.

 

 

Коментар редакції

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Відповідно до

ст. 29 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та шляхом самоосвіти.

Для організації навчання вищий навчальний заклад повинен розробити відповідну калькуляцію витрат.

Методичні рекомендації,

що коментуються, будуть корисні не тільки навчальним закладам, а й тим організаціями, які будуть оплачувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації своїх працівників.

Включення витрат, пов’язаних з наданням послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців, до вартості платних послуг державними навчальними закладами регулюється

Порядком надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.97 р. № 383/239/131 (далі — Порядок № 383).

Виходячи зі

ст. 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII на всі види продукції, товарів і послуг ціну встановлює сама установа (за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів). Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням послуги.

Валові витрати визначаються виходячи зі

ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі — Закон № 334) і включають:

— витрати на оплату праці;

— внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);

— матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних послуг тощо;

— знос основних фондів, що використовуються для надання послуг;

— інші витрати, зокрема, витрати на реалізацію послуг тощо.

Головне управління держслужби наголошує, що видатки на проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців повинні розраховуватися по

кожному КЕКВ за такими видатками:

— заробітна плата (КЕКВ 1111);

— нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120);

— придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (КЕКВ 1130);

— витрати на відрядження (КЕКВ 1140);

— оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160);

— стипендії (КЕКВ 1342).

Звернемо увагу на те, що Головне управління держслужби пропонує при визначенні витрат на оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу розраховувати їх у розмірі

не більше 25 % від суми заробітної плати професорсько-викладацького персоналу.

Крім того, Головне управління держслужби зазначає: якщо є потреба включення до розрахунку вартості платних послуг з навчання держслужбовців

додаткових витрат, які не зазначені в Методичних рекомендаціях, але підтверджені відповідними нормативами та документами, то їх можна включити до вартості навчання. Але в будь-якому разі навчальні заклади при визначенні вартості платних послуг насамперед повинні керуватися ст. 5 Закону № 334 та Порядком № 383.

Нагадаємо, що питанню визначення вартості платних послуг з конкретним прикладом розрахунку платних освітніх послуг була присвячена консультація спеціаліста органу контрольно-ревізійної служби «Платні послуги — додаткове залучення грошових коштів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 12, с. 18). Ця консультація під час розрахунку вартості послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців також стане у нагоді.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі