Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016 — 2017 роки

Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 33
Друк
Лист від 04.07.2014 р. № 31-04110-09-5/17094 (витяг)

Міністерство фінансів відповідно до статей 21 та 34 Бюджетного кодексу України, з метою складання проекту державного бюджету на 2015 рік і проекту прогнозу державного бюджету на 2016 — 2017 роки доводить граничні показники видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2015 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2016 — 2017 роки та лист щодо формування бюджетних запитів.

Граничні обсяги видатків та надання кредитів на 2015 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2016 — 2017 роки розраховані на основі положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження КМУ від 16.04.2014 р. № 385-р), протоколу наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра 26 травня 2014 року, щодо шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з розробленням проекту Державного бюджету України на 2015 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2016 і 2017 роки.

Показники проекту державного бюджету на 2015 рік та індикативні прогнозні показники на 2016 — 2017 роки можуть бути скореговані з урахуванням можливих змін до Конституції України, що передбачатиме децентралізацію владних повноважень, Податкового та Бюджетного кодексів України (Указ Президента України від 13.04.2014 р. № 399/2014, Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік від 16.04.2014 р. № 365-р), а також з урахуванням рішень, які будуть прийняті за результатами домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом стосовно уточнення основних прогнозних макропоказників на 2015 рік та середньострокову перспективу.

I. При розробці граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2015 рік враховувались поточні тенденції та прогнози на наступний рік щодо розвитку світової економіки та України зокрема.

<…>

При розрахунках граничних обсягів видатків та надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, визначені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р):

валовий внутрішній продукт номінальний (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 1686,5 млрд гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 101,7 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 105,4 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 107,3 відсотка;

рівень безробіття населення віком 15 — 70 років за методологією Міжнародної організації праці — 7,8 відсотка.

Основні прогнозні макропоказники є попередньо орієнтовною оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені після оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2014 році і прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо прогнозу макроекономічних показників на 2015 рік та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

Дохідна частина бюджету на 2015 рік розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, а також з урахуванням норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», прийнятого Верховною Радою України 4 липня 2014 року.

Проте на даний час Міністерством фінансів створено 9 робочих груп з метою удосконалення податкового законодавства, за результатами роботи яких будуть напрацьовані законодавчі зміни, в разі прийняття яких показники дохідної частини бюджету можуть уточнитися.

На загальний обсяг прогнозу доходів та основних податків суттєвий вплив мають макроекономічні показники, зокрема фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військово­службовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Таким чином, після прийняття Кабінетом Міністрів рішення щодо прогнозу основних макропоказників на 2015 рік показники бюджету можуть бути уточнені.

На виконання Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік та з метою зменшення дефіцитності бюджету та зменшення боргового тягаря у 2015 році, передбачається зниження дефіциту державного бюджету до 3 % ВВП (у 2014 році — 4,5 % ВВП) у межах маяка Міжнародного валютного фонду.

Виважена політика Уряду щодо управління державним боргом забезпечить задоволення потреб держави у позикових ресурсах шляхом фінансування державного бюджету за мінімально можливої вартості обслуговування державного боргу з урахуванням ризиків. При цьому значну увагу буде приділено подальшому розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів за рахунок широкого спектру боргових інструментів.

Протягом 2015 року, враховуючи складну ситуацію на зовнішніх фінансових ринках, урядом здійснюватиметься комплекс заходів, спрямованих на залучення позикових коштів від міжнародних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний, а також Європейської Комісії тощо.

Також складовими державної боргової політики будуть заходи щодо запобігання виникнення пікових навантажень на державний бюджет та підвищення рівня ліквідності державних боргових цінних паперів, що дасть змогу підвищити попит на них з боку інвесторів.

З урахуванням наближення порогового значення граничного безпечного рівня державного та гарантованого боргу до ВВП доцільним є утримання від надання державних гарантій та збільшення гарантованого державою боргу.

З метою збалансування бюджету, скорочення його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2015 рік, головні розпорядники бюджетних коштів повинні здійснити заходи щодо проведення дієвих реформ в усіх галузях економіки та сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження КМУ від 16.04.2014 р. № 385-р), досвіду проведення реформ у зарубіжних країнах, спрямованих на економію коштів державного бюджету України та зменшення його дефіциту, зокрема щодо:

забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів державного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

недопущення включення до проекту бюджету на 2015 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2015 рік враховано проти базових показників бюджету 2014 року таке.

1. Проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схваленим Кабінетом Міністрів (розпорядження від 16 квітня 2014 року № 385-р), одним з основних завдань бюджетної політики визначено встановлення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням реального стану розвитку економіки та фінансових можливостей бюджету, що забезпечить їх зростання не нижче індексу споживчих цін.

Таким чином, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2015 рік у розмірі 105,4 % грудень до грудня, мінімальну заробітну плату у 2015 році пропонується встановити у розмірах: з 1 січня — 1257 гривень; з 1 грудня — 1284 гривні.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році.

Разом з тим, враховуючи абзац п’ятий пункту 2 Протоколу наради у Прем’єр-міністра України від 26 травня 2014 року, таке підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС має бути забезпечено в межах фонду оплати праці, визначеного на рівні поточного року.

У зв’язку з цим головні розпорядники мають вжити заходів щодо проведення структурних реформ у галузях, здійснити аналіз галузей з високим рівнем зайнятості, забезпечивши упорядкування чисельності працюючих (з урахуванням досягнення ефективного функціонально-кількісного складу працюючих та навантаження, зниження рівня зайнятості через природне вивільнення кадрів) та оптимальний взаємозв’язок рівня оплати праці працівників з рівнем їх підготовки і кваліфікації, складністю та якістю праці тощо.

2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2015 рік розрахований з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2015 рік, визначеного у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

У 2015 році прожитковий мінімум становитиме в середньому на одну особу з 1 січня 2015 року 1214 гривні, з 1 грудня — 1240 гривень, а для основ­них соціальних та демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року — 1065 гривень, з 1 грудня — 1088 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року — 1327 гривень, з 1 грудня — 1356 гривень;

для працездатних осіб з 1 січня 2015 року — 1257 гривень, з 1 грудня — 1284 гривні;

для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2015 року — 979 гривень, з 1 грудня — 1000 гривень.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у наступному році підвищуватимуться розміри пенсій, державних допомог.

3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) передбачено в обсягах не вище, ніж у 2014 році, відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 протоколу наради у Прем’єр-міністра України 26 травня 2014 року (від 04.06.2014 р. № 20923/0/1-14).

При цьому головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно вжити заходи щодо здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання енергоносіїв, але не менше ніж на 10 %, забезпечення повних розрахунків за енергоносії в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень.

4. Обсяг видатків на забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних органів визначено з урахуванням:

скорочення граничної чисельності працівників цих органів, зокрема відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, від 25.03.2014 р. № 91 та відповідних указів Президента України (у 2014 році скорочення чисельності враховувалось в розрахунку на п’ять місяців, у граничному обсязі на 2015 рік скорочення передбачено з розрахунку на рік);

виключення видатків на забезпечення діяльності органів, що утворені на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які повинні здійснюватися з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;

виключення видатків на забезпечення діяльності Міністерства промислової політики, враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2014 р. № 94 вказане міністерство реорганізовано;

врахування Мінрегіону видатків на забезпечення діяльності новоутвореної Державної служби з питань електронного урядування шляхом перерозподілу передбаченого у 2014 році обсягу видатків Держінформнауки;

ініційованих законодавчих змін, які передбачають уточнення норм або перенесення термінів набрання чинності законами, які не забезпечені фінансуванням із бюджету, зокрема законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про безоплатну правову допомогу».

При розподілі граничних обсягів видатків головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечувати неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 та враховувати зміни до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету у зв’язку з проведенням реорганізації, ліквідації або зміни статусу головних розпорядників бюджетних коштів (відповідальних виконавців) відповідно до указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, положень Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм (від 06.04.2011 р. № 292) та інших нормативно-правових актів.

Зокрема, планується уточнити перелік головних розпорядників бюджетних коштів, виходячи із змін до статті 22 Бюджетного кодексу (реєстр. № 4160), відповідно до протоколу наради у Прем’єр-міністра 17 червня 2014 року (доручення Кабінету Міністрів від 26.06.2014 р. № 23260/0/1-14), засідання Кабінету Міністрів 4 червня 2014 року (пункт 9 частини 2 протоколу № 34), постанови Кабінету Міністрів від 21.05.2014 р. № 160 та Указу Президента України від 17.01.2014 р. № 12.

Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов’язань держави та узгодження їх з реальними можливостями державного бюджету, зокрема:

при підготовці інформації (у розрізі окремих організацій) щодо мінімально необхідної потреби у коштах на виконання фінансових зобов’язань із сплати внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна, необхідно керуватися вимогами доручення Прем’єр-міністра України А. П. Яценюка від 14.04.2014 р. № 12056/1/1-14 щодо оптимізації суми внесків, їх скорочення та/або відтермінування;

при здійсненні розрахунків потреби у коштах на забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України враховувати лише потребу у видатках невідкладного характеру, мінімізувати витрати на оренду приміщень та комунальні послуги, зокрема, шляхом відмови від оренди житлових приміщень підвищеної комфортності (у тому числі оренди приміщень для резиденцій керівників);

забезпечити врахування ряду запобіжних заходів з урегулювання питання недопущення збільшення видатків на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, зокрема заходів, що мали бути напрацьовані Міністерством юстиції з мінімізації кількості звернень до закордонних юрисдикційних органів (у тому числі до Європейського суду з прав людини) та із забезпечення належного захисту інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України.

5. При розрахунку граничних обсягів видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та здійснення їх методичного забезпечення, підпорядкованих Міністерству культури, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству доходів і зборів України, враховані Міністерству освіти і науки.

<…>

8. Головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечити скорочення обсягів державного замовлення на підготовку кадрів для державних потреб не менш як на 10 відсотків за денною формою навчання.

<…>

12. При розподілі граничного обсягу загального фонду державного бюджету на 2015 рік прогнозу державного бюджету на 2016 — 2017 роки головним розпорядникам бюджетних коштів не дозволяється змінювати видатки, що виділені окремими рядками у додатку № 1* до цього листа, зокрема:

зменшувати видатки на окремі бюджетні програми, визначені у додатку № 1 до цього листа;

змінювати обсяги видатків, доведені Міністерством фінансів за бюджетними програмами «Керівництво та управління», у тому числі обсяги видатків за вказаними програмами на оплату праці;

за наявності законодавчих підстав перерозподіл видатків може здійснюватися за погодженням з відповідними структурними підрозділами Мінфіну.

* Додатки не публікуються — Прим. ред.

Капітальні видатки не враховано у граничних обсягах видатків і надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів прогнозу державного бюджету на 2016 та 2017 роки за загальним фондом.

При цьому необхідно зазначити, що планування капітальних видатків у 2015 році буде здійснюватися в межах можливостей балансу проекту Державного бюджету України на 2015 рік та прогнозу на 2016 — 2017 роки.

Крім того, враховуючи обмежений ресурс проекту державного бюджету на 2015 рік, негативний вплив нестабільної ситуації у східних областях України та необхідність покращення управління капітальними видатками передбачається централізувати капітальні видатки за окремою бюджетною програмою.

Після подання в установленому порядку головними розпорядниками бюджетних запитів на 2015 рік запити на капітальні видатки будуть проаналізовані в процесі узгодження показників проекту бюджету на 2015 рік до подання на розгляд Кабінету Міністрів України виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреб з урахуванням визначення єдиних підходів та чітких і прозорих критеріїв розподілу на підставі інформації, поданої за формою згідно з додатком № 4 до цього листа.

II. Розрахунок індикативних прогнозних показників видатків та кредитування на 2016 і 2017 роки, згідно з абзацом восьмим пункту 2 протоколу наради, що відбулася 26 травня 2014 року під головуванням Прем’єр-міністра України А. П. Яценюка, здійснений виключно в межах можливостей ресурсної частини бюджету в умовах чинного законодавства. Враховуючи прогнозні показники доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету, індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів визначаються на рівні, що не перевищує граничні обсяги видатків на 2015 рік, з урахуванням обсягів, передбачених чинними нормативно-правовими актами.

Стрімке зростання дефіциту державного бюджету України у 2011 — 2013 роках призвело до накопичення державного боргу та необхідності збільшення видатків державного бюджету на його обслуговування. Вказане вимагає вжиття невідкладних заходів щодо скорочення дефіциту державного бюджету.

З метою зменшення темпів зростання загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу, подальшого зростання боргового навантаження на економіку у середньостроковій перспективі планується скорочення дефіциту державного бюджету з 3 % ВВП у 2015 році до близько 2 % ВВП у 2016 році та близько 1 % ВВП — у 2017 році.

При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників видатків та надання кредитів державного бюджету на 2016 і 2017 роки за загальним фондом слід враховувати наступне:

1. Макропоказники, подані листом Мінекономрозвитку від 30.05.2014 р. № 3003-01/17577-01 на розгляд Кабінету Міністрів України у проекті Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки.

2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2016 і 2017 роки, визначений з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2016 і 2017 роки — 104,5 % і 104 % відповідно.

3. Розмір мінімальної заробітної плати на 2016 і 2017 роки планується встановити на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою.

III. При заповненні бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно враховувати результати аналізу результативних показників бюджетних програм на предмет їх взаємозв’язку із завданнями, визначеними стратегічними документами держави у відповідній галузі, та забезпечення вимірності результатів виконання бюджетних програм, здійсненого в рамках виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р, та рекомендації, надані листом Міністерства фінансів від 17.06.2014 р. № 31-04120-15-5/15160.

Кількість результативних показників бюджетної програми має бути достатньою для оцінки ефективності бюджетної програми, при цьому слід утримуватися від використання малоінформативних та несуттєвих показників.

З метою посилення обґрунтованості планових і прогнозних показників та концентрації бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечити формування бюджетних показників на 2015 — 2017 роки виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні», що передбачає детальні розрахунки за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

Одним із завдань, визначених Основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. № 385, є створення умов та вжиття заходів з метою забезпечення оприлюднення голов­ними розпорядниками бюджетних коштів на власних веб-сайтах інформації про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм, а також забезпечення оприлюднення Мінфіном на власному веб-сайті додаткових інформаційно-аналітичних матеріалів про державний бюджет, в яких пояснюватимуться у простий та доступний для широких верств населення спосіб основні показники та завдання бюджету. Отже, звертаємо увагу на необхідність покращення якості та доступності сприйняття інформації розпорядників про результати використання ними бюджетних коштів.

<…>

 

Міністр О. Шлапак

<…>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць