Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг

В обраному У обране
Друк
Кабінет Міністрів України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2015/№ 35
Постанова від 26.08.2015 р. № 657

Відповідно до частини дев’ятої статті 13 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, що додається.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 657

Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами, їх відокремленими структурними підрозділами (далі — навчальні заклади) на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих ними за надання платних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

банк державного сектору економіки (далі — банк) — державний банк у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність», або той, в якому держава прямо або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, а також віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

платоспроможність навчального закладу — спроможність навчального закладу своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за зобов’язаннями загального фонду та зобов’язаннями за відповідними напрямами використання спеціального фонду;

тимчасово вільні бюджетні кошти — кошти навчального закладу, які отримані ним за надання в установленому порядку платних послуг, обліковуються на відповідному рахунку спеціального фонду навчального закладу на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності та виникнення заборгованості за загальним фондом або відповідними напрямами використання спеціального фонду протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

3. Умовами розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку є:

1) рішення навчального закладу, прийняте згідно з пунктом 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» і оформлене відповідним розпорядчим документом відповідно до частини шостої статті 36 зазначеного Закону, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом обов’язкових умов щодо:

права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;

заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка навчального закладу;

розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі:

— таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства, або відповідний поточний рахунок навчального закладу, відкритий відповідно до законодавства у банку (далі — поточний рахунок);

— відсотків за користування вкладом (депозитом) — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;

відповідальності банку відповідно до законодавства у разі порушення договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;

обов’язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту);

3) розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті;

4) відсутність у навчального закладу на дату розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості за загальним фондом та відповідними напрямами використання спеціального фонду навчального закладу.

4. У разі коли у встановленому законодавством порядку навчальний заклад розмістив на поточних рахунках власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю у галузі освіти, або благодійні внески, або гранти, розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів може здійснюватися у тому ж банку.

5. Для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках навчальний заклад з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку формує заявку-пропозицію та надсилає її до банків, що відповідають вимогам, визначеним абзацом другим пункту 2 цього Порядку, а також може розмістити заявку-пропозицію на своєму офіційному веб-сайті.

Заявка-пропозиція повинна містити реквізити навчального закладу, інформацію про обсяг тимчасово вільних бюджетних коштів, що підлягає розміщенню, умови розміщення, кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції).

6. У разі коли на кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення пропозиція, що повною мірою відповідає умовам, зазначеним у заявці-пропозиції, надійшла тільки від одного банку, договір банківського вкладу (депозиту) укладається з таким банком.

За наявності пропозицій від кількох банків договір банківського вкладу (депозиту) укладається з банком, який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку на дату укладення договору за вкладом (депозитом) на відповідний строк. У разі коли банки пропонують за інших рівних умов однакові відсоткові ставки, вибір банку здійснюється навчальним закладом самостійно.

Навчальний заклад має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

У разі коли банк відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту) з навчальним закладом, навчальний заклад має право визначити інший банк за поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.

7. Тимчасово вільні бюджетні кошти перераховуються із спеціальних реєстраційних рахунків навчального закладу, відкритих в органі Казначейства, або поточного рахунка на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті для розміщення таких коштів у банку.

8. Перерахування тимчасово вільних бюджетних коштів здійснюється органами Казначейства або банком у разі дотримання умов, визначених пунктом 3 цього Порядку, та з урахуванням вимог щодо залучення банків, визначених абзацом другим пункту 2 цього Порядку, на підставі поданих навчальним закладом документів, а саме:

1) рішення навчального закладу, оформленого відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього Порядку, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) копії договору банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, завіреної у встановленому порядку, в якому обов’язково зазначаються:

реквізити відповідних рахунків навчального закладу для обліку коштів спеціального фонду та надходжень спеціального фонду, отриманих від надання платних послуг і розміщення на депозитних (вкладних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, — для навчального закладу — розпорядника коштів державного бюджету;

реквізити відповідних рахунків навчального закладу для обліку коштів спеціального фонду, отриманих від надання платних послуг і розміщення на депозитних (вкладних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, — для навчального закладу — розпорядника коштів місцевих бюджетів;

3) платіжного доручення;

4) письмового повідомлення у довільній формі щодо дати та обсягу коштів, які підлягають перерахуванню із спеціального реєстраційного рахунка, поданого до органу Казначейства не пізніше ніж за три робочих дні до дати перерахування коштів, якщо запланована сума перерахування протягом одного операційного дня не перевищує 2 млн гривень, і не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати перерахування коштів, якщо запланована сума перерахування протягом одного операційного дня перевищує 2 млн гривень. Перерахування коштів органом Казначейства здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

У разі внесення у встановленому порядку будь-якої зміни до договору банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, а також розірвання укладеного договору або укладення додаткового договору навчальний заклад не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати вчинення відповідного правочину надає його копію, завірену банком, органу Казначейства.

9. Навчальним закладам забороняється здійснювати через вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банку, будь-які операції, що не пов’язані з розміщенням/поверненням тимчасово вільних бюджетних коштів.

10. У разі недотримання навчальним закладом вимог, визначених пунктом 9 цього Порядку, а також неповернення коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банку та відсотків за користування ними у визначені строки на відповідні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, або поточний рахунок, зазначений у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом, орган Казначейства відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України зупиняє операції з бюджетним коштами на рахунках навчального закладу, відкритих в органі Казначейства.

11. У разі коли навчальний заклад перераховує тимчасово вільні бюджетні кошти з поточного рахунка на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий для розміщення таких коштів у цьому або іншому банку, такий навчальний заклад щомісяця до 3 числа інформує орган Казначейства про рух коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку за формою, встановленою Казначейством, зокрема про суми коштів, що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках та повернені з таких рахунків, а також їх залишок на вкладних (депозитних) рахунках.

Казначейство подає щомісяця до 6 числа Мінфіну зведену інформацію про операції, пов’язані з розміщенням на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, перерахованих з поточних рахунків та спеціальних реєстраційних рахунків навчальних закладів, відкритих в органах Казначейства, за формою, встановленою Мінфіном.

12. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, пов’язаних з розміщенням та поверненням тимчасово вільних бюджетних коштів, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Коментар редакції

Нарешті вищі та професійно-технічні навчальні заклади зможуть покласти тимчасово вільні кошти на депозит: з’явився кабмінівський Порядок

Постановою, що коментується, Уряд затвердив Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг (далі — Порядок).

Давайте згадаємо передісторію його появи.

Так, відповідно до п. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. У зв’язку з цим відповідно забороняється відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ).

Але з цього правила є декілька винятків.

Тож згідно з п. 9 ст. 13 БКУ допускається розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабміном.

Крім того, допускається розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг. І як визначено у п. 9 ст. 13 БКУ, таке розміщення має відбуватись за порядком, установленим Кабміном.

Ось саме цей Порядок і прийнято.

Розглянемо його основні положення.

По-перше, розберемося, в яких саме банках можна розміщувати тимчасово вільні кошти.

Так, під банком державного сектору економіки слід розуміти державний банк у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III (далі — Закон № 2121), або той, в якому держава прямо або опосередковано володіє не менш як 75 % статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Нацбанк не застосовував заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, а також віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

У значенні ст. 7 Закону № 2121 державний банк — це банк, 100 % статутного капіталу якого належить державі.

Тобто виходить, що банки державного сектору в розумінні Порядку, який коментується, це банки, в яких держава володіє 75 — 100 % статутного капіталу.

На сьогодні банками держсектору, зокрема, є Державний ощадний банк України та Державний експортно-імпортний банк України.

По-друге, розглянемо, за яких умов можна розмістити тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках.

Одразу зазначимо, що всі ці умови мають бути виконані одночасно.

Першою умовою є наявність рішення навчального закладу щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Таке рішення приймається згідно з п. 5 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556) і має бути оформлене відповідним розпорядчим документом відповідно до ч. 6 ст. 36 цього Закону.

Рішення має ухвалити вчена рада вищого навчального закладу.

Другою умовою є наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом обов’язкових умов щодо:

1) права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;

2) заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка навчального закладу;

3) розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі:

— таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства, або відповідний поточний рахунок навчального закладу, відкритий відповідно до законодавства у банку;

— відсотків за користування вкладом (депозитом)* — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;

* Такі відсотки належать до власних надходжень навчальних закладів, адже відповідно до п. 4 ст. 13 БКУ кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, відносяться до третьої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.

відповідальності банку відповідно до законодавства у разі порушення договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;

— обов’язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту).

Третьою умовою є розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті.

Нагадаємо: відповідно до п. 7 ст. 73 Закону № 1556 розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється вищими навчальними закладами в національній валюті.

Останньою умовою є відсутність у навчального закладу на дату розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості за загальним фондом та відповідними напрямами використання спеціального фонду навчального закладу.

Звернемо увагу на те, що в одному і тому ж банку може здійснюватись розміщення як тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках, так і розміщення на поточних рахунках власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, або благодійних внесків, або грантів.

Для того щоб навчальний заклад розмістив тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках, він має скласти заявку-пропозицію із своїми реквізитами та інформацією про обсяг тимчасово вільних бюджетних коштів, що підлягає розміщенню, умови розміщення та кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення. Така дата не може перевищувати п’ять робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції.

Заявку-пропозицію навчальний заклад надсилає до банків, про які йшлося вище, або розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

При цьому зауважимо, що при надходженні пропозицій від декількох банків обирається той банк, який при інших рівних умовах запропонував найвищу відсоткову ставку.

У разі коли банки пропонують однакові відсоткові ставки, вибір банку здійснюється навчальним закладом самостійно на свій розсуд.

Також зазначимо, що у разі коли банк відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту) з навчальним закладом, такий навчальний заклад має право визначити інший банк за поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.

Тимчасово вільні бюджетні кошти перераховуються із спеціальних реєстраційних рахунків навчального закладу, відкритих в органі Казначейства, або поточного рахунка на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті для розміщення таких коштів у банку.

Таке перерахування здійснюється за умов подання відповідних документів, передбачених п. 8 Порядку.

Увага! Навчальним закладам забороняється здійснювати через вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банку, будь-які операції, що не пов’язані з розміщенням/поверненням тимчасово вільних бюджетних коштів.

Тобто навчальний заклад має право лише покласти тимчасово вільні кошти в банк на вкладний (депозитний) рахунок, потім зняти їх з такого рахунка та отримати проценти. Все. Більше ніяких операцій з такими коштами проводити не можна. Особливу увагу також звернемо на те, що за недотримання цих вимог орган Казначейства відповідно до ст. 117 БКУ зупиняє операції з бюджетним коштами на рахунках навчального закладу, відкритих в органі Казначейства.

Також орган Казначейства зупиняє операції з бюджетними коштами на рахунках навчального закладу у випадках неповернення коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банку та відсотків за користування ними у визначені строки на відповідні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, або поточний рахунок, зазначений у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом.

Нагадаємо: зупинення операцій з бюджетними коштами проводиться відповідно до вимог Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженого постановою КМУ від 19.01.2011 р. № 21.

Крім того, звернемо увагу на те, що навчальні заклади, які перераховують тимчасово вільні кошти з поточного рахунка у банку на вкладний (депозитний) в тому самому банку чи в іншому, мають до 3 числа щомісяця інформувати орган Казначейства про рух коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Форма такого інформування визначається Казначейством.

У свою чергу Казначейство до 6 числа щомісяця подає до Мінфіну зведену інформацію про операції, пов’язані з розміщенням на вкладних (депозитних) рахунках.

Що стосується відображення в бухгалтерському обліку операцій по зарахуванню коштів на депозитний рахунок, їх повернення та отримання відсотків, зазначимо таке.

Для обліку депозитних сум на рахунках у банках Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — План рахунків), передбачено субрахунок 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум».

Але кореспонденція субрахунків для обліку операцій за депозитними розрахунками з банками Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ (далі — Типова кореспонденція), наведеною у додатку 2 до Плану рахунків, не передбачена. Що ж робити? Тут саме час звернутися до п. 6 Плану рахунків. У ньому зазначено, що бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених НП(С)БО в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Тож з урахуванням цього пункту ми пропонуємо таку кореспонденцію субрахунків:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Перераховано на депозитний рахунок у банку зі спеціального реєстраційного рахунка для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, тимчасово вільні кошти

315

323

2

Повернено кошти з депозитного рахунка у банку на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

323

315

3

Відображено дохід за відсотками, нарахованими установою банку за користування депозитом

364

712

4

Зараховано відсотки на спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу

324

364

Тетяна СТАНКУС, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити